Hotărârea nr. 134/1998

HOTARIREA NR. 134 privind atribuirea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință, proprietate de stat, pentru sedii de partide și de instituții
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU DE ACORD,
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 H O T Ă R Â R E A N R . 134
privind atribuirea unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, proprietate de stat, pentru sedii de partide şi de instituţii

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, î ntrunit î n s edint a ordinara din data de 24.09.1998,

Analizâ nd referatul nr.39489/1998, prin care Direcţia Patrimoniu, propune repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă,

Văzând avizul Comisiei de servicii publice şi comerţ

Î n conformitate cu prevederile art. 20 lit. "g" din Legea 69/1991 şi ale Legii nr. 27/1996, a partidelor politice,

În temeiul prevederilor art. 28 din Legea nr. 69/1991 republicată , privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se repartizează cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, proprietate de stat, unele spaţii pentru sedii de partid şi redacţie ziar, după cum urmează:
a. Parcul Tineretului nr. 9 - suprafaţa 78,18, fost sediu PAC şi P.N.L. Sibiu, pentru sediu - cabinet parlamentar d-lui Deputat Sorin Pantiş.

b. Avram Iancu nr. 10 - suprafaţa 31,80 mp. fost sediu P.N.L. Sibiu, pentru sediul ziarului OFERTA;

Art.2. Cuantumul chiriei care se va percepe pentru spaţiul repartizat pentru sediu de partid să fie cel prevăzut în art. 41 din Legea nr. 27/1996, a partidelor politice.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economică şi S.C. “ URBANA “ S.A. Sibiu.

Adoptată în Sibiu, la data de 24.09.1998.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

MIHAIL ZAVAT SILVIU NICA