Hotărârea nr. 133/1998

HOTĂRÂREA NR. 133 privind participarea cu fonduri băneşti a agenților economici şi a persoanelor fizice la întreținerea, repararea sau asfaltarea drumurilor din zona în care îşi au sediul, respectiv locuiesc (Modificată și completată prin HCL NR. 173/2001)
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ă R Â R E A N R . 133
privind participarea cu fonduri băneşti a agenţilor economici şi a persoanelor fizice la întreţinerea, repararea sau asfaltarea drumurilor din zona în care îşi au sediul, respectiv locuiesc

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.09.1998,

Analizând referatul nr. 34757/07.08.1998 prin care domnul consilier Teodor Ancuţa propune să se stabilească posibilitatea agenţilor economici şi a persoanelor fizice care au sediul sau locuiesc în zona respectivă, să participe cu fonduri băneşti la întreţinerea, repararea sau asfaltarea străzilor,

Văzând avizul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea moumentelor istorice şi de arhitectură,

În conformitate cu prevederile Legii nr.82/1998, pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.43/1997, privind regimul juridic al drumurilor, ale art. 20 alin.(2) lit.’’g’’ şi ’’m’’ din Legea nr.69/1991, republicată,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE :

Art 1. În vederea reabilitării străzilor din Municipiul Sibiu, care prin lege intră în administrarea Consiliului Local, agenţii economici precum şi persoanele fizice pot contribui cu sume de bani care să acopere până la 50%, dar nu mai puţin de 40% din valoarea devizului întocmit pentru întreţinerea, repararea sau asfaltarea străzii din zona în care au sediul, respctiv locuiesc.

Art 2. Înainte de începerea lucrărilor, imediat după depunerea cererii din partea solicitanţilor, se vor consulta beneficiarii de reţele tehnico-edilitare în vederea rezolvării eventualelor probleme legate de acestea.

Art 3. Agenţii economici şi persoanele fizice care doresc întreţinerea, repararea sau asfaltarea străzii unde au sediul, respectiv locuiesc, îşi vor alege un reprezentant, care va ţine legătura cu Primăria Municipiului Sibiu.

Art 4. Reprezentantul ales împreună cu reprezentantul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu vor aviza soluţia tehnică şi oferta de execuţie a constructorului, care pot fi modificate numai cu acordul părţilor.

Art 5. Agenţii economici şi persoanele fizice vor întocmi un tabel cu sumele pe care au căzut de acord să le plătească, tabel ce va cuprinde semnăturile lor şi va fi depus la Primăria Municipiului Sibiu.

Art 6. Prin grija Direcţiei Economice se va deschide un cont la Trezoreria Sibiu în care cei interesaţi pot depune aceste sume de bani, sume pentru care se vor elibera chitanţe.

Art 7. Contractul de execuţie se va încheia între Primăria Municipiului Sibiu şi SC Drumuri şi Prestări Construcţii SA în momentul însuşirii soluţiei tehnice şi virării în întregime a sumelor stabilite şi avizate, din ofertă şi va cuprinde termenul de execuţie.

Art 8. Străzile pentru care s-a contribuit cu sume de bani, conform prevederilor prezentei hotărâri, vor fi prioritare în raport cu procentul de acoperire a sumei necesare pentru întreţinere, reparaţii sau asfaltare.

Art 9. Piatra cubică ce s-a recuperat în urma modernizării străzilor va fi folosită în centrul vechi al Sibiului: Pasajul Şcolii, Faurului, Movilei, P-ţa Aurarilor, etc.

Art 10. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.1999.

Art 11. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică.

 

Adoptată în Sibiu, la data de 24.09.1998.

 

PREŞEDINTE, SECRETAR,

MIHAIL ZAVAT SILVIU NICA