Hotărârea nr. 132/1998

HOTARIREA NR. 132 privind repartizarea sumelor pentru refacerea gospodăriilor afectate de inundațiile produse în luna iunie 1998, în Municipiul Sibiu
PROIECT Vizat
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ã R Â R E A N R .132
privind repartizarea sumelor pentru refacerea gospodĂŁriilor afectate de inundaĂžiile produse ĂŽn luna iunie 1998, ĂŽn Municipiul Sibiu
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 24.09.1998,

Analizând referatul nr.40880/1998, al Compartimentului Protecþie Civilã, în care se propune repartizarea pe fiecare gospodãrie afectatã de inundaþiile produse în luna iunie 1998 în Municipiul Sibiu, a sumei de 135.850 mii lei stabilitã de Comisia Judeþeanã de Apãrare Împotriva Dezastrelor Sibiu , prin Hotãrârea nr.3/1998,

Vãzând adresa nr.40137/15.09.1998 a Prefecturii JudeÞului Sibiu,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(3), din Legea nr.69/1991, precum ºi cu prevederile art.4 din Hotãrârea Guvernului României nr.413/1998,

În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991, republicatã, privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE:
 

Art.1 Se repartizeazã suma de 135.850 mii lei, stabilitã prin Hotãrârea nr.3/1998 a Comisiei Judeþene de Apãrare Împotriva Dezastrelor Sibiu, gospodãriilor care au fost afectate de inundaþiile produse în Municipiul Sibiu în luna iunie 1998, conform anexei nr.1, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Valoarea estimativĂŁ alocatĂŁ pentru reparaĂžii nu va depĂŁÂşi suma maximĂŁ prevĂŁzutĂŁ ĂŽn anexa nr.1, pentru fiecare gospodĂŁrie ĂŽn parte.

Art.2 Ducerea la Îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri va fi asiguratã de DirecÞia Economicã, DirecÞia Tehnicã ºi Compartimentul ProtecÞie Civilã.

 

AdoptatĂŁ la Sibiu, la data de 24.09.1998.

 

 

 

PREÂŞEDINTE, SECRETAR,

MIHAIL ZAVAT SILVIU NICA