Hotărârea nr. 130/1998

HOTARIREA NR. 130 privind acordul pentru constituirea unei regiuni de dezvoltare din care să facă parte județul Sibiu
PROIECT Vizat
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ã R Â R E A N R . 130
privind acordul pentru constituirea unei regiuni de dezvoltare
din care sĂŁ facĂŁ parte judeĂžul Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 27.08.1998,

Analizând referatul nr.35476/1998, prin care Primarul Municipiului Sibiu propune Consiliului Local sã se pronunÞe În legãturã cu constituirea Regiunii a - VII - a CENTRU ºi asupra participãrii la ºedinÞa de semnare a protocolului de constituire a Consiliului pentru Dezvoltare Regionalã, ce se va constitui la nivelul acestei regiuni,

Vãzând avizul Comisiei pentru administraÞie publicã localã, juridicã, apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor ºi a libertãÞilor cetãÞenilor,

În conformitate cu prevederile art.4 ºi art.6 alin.(3) din Legea nr.151/1998 privind dezvoltarea regionalã din România ºi ale art.20, alin.(3) din Legea nr.69/1991, republicatã,

În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991, privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE:
 

Art.1 Se dĂŁ acordul pentru constituirea Regiunii a - VII - a CENTRU (din care se preconizeazĂŁ cĂŁ vor face parte judeĂžele: Alba, MureÂş, Harghita, Covasna, BraÂşov Âşi Sibiu).

Art.2 Primarul Municipiului Sibiu va participa la ÂşedinĂža de semnare a protocolului de constituire a Consiliului pentru Dezvoltare RegionalĂŁ ce se va constitui la nivelul acestei regiuni.

Art.3 Dl. consilier Ilie Mitea va reprezenta Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽn cadrul Consiliului pentru Dezvoltare RegionalĂŁ ce se va constitui la nivelul Regiunii a - VII-a

CENTRU.

Art.4 Prezenta hotãrâre se va comunica, prin grija DirecÞiei AdministraÞie, Consiliului JudeÞean Sibiu, care este competent, conform legii sã hotãrascã dacã zona care cuprinde teritoriul judeÞului Sibiu sã facã parte din Regiunea a -VII - a CENTRU de dezvoltare.

 

AdoptatĂŁ la Sibiu, la data de 27.08.1998.

 

PREÂŞEDINTE, SECRETAR,

MITEA ILIE SILVIU NICA