Hotărârea nr. 13/1998

HOTARIREA NR. 13 privind organizarea pasunatului pe anul 1998
98h13
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 
HOTA RÂ REA NR. 13
privind organizarea pasunatului pe anul 1998
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, î ntrunit î n s edint a ordinara din data de 26 februarie 1998.

Analizâ nd referatul nr. 5647/ 1998, al Serviciului Administrare Patrimoniu, prin care se propune stabilirea unor masuri pentru organizarea pasunatului pe anul 1998 , pe pasunile care constituie domeniul privat al municipilui Sibiu,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art.58, din Legea nr.27/1994, privind impozitele si taxele locale, modificata prin Ordonanta Guvernului nr.61/1997, precum si cu prevederile art.6 si art.20, alin.(2), litera "g’’ din Legea nr.69/1991,

Î n temeiul art. 28 din Legea 69 / 1991, privind administrat ia publica locala , modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului României nr. 22/1997,
 

HOTA RA S TE:
 

Se constituie Comisia de organizare a pasunatului (zoopastorala) sub autoritatea primarului municipiului Sibiu Dan Condurat, în urmatoarea componenta:

Sturz Ioan - viceprimar al Municipiului Sibiu;

Secelean Cornel - sef Serviciu Administrare Patrimoniu;

Ancuta Teodor - consilier municipal;

Han Cornel - consilier municipal;

Martin Eugen - consilier municipal;

Cernusca Mihai - dr. veterinar Circumscriptia Sanitara Veterinara Sibiu;

Matei Virgil - dr. veterinar OJRSA;

Hanciu Doru - inspector de specialitate Serviciul Administratie Locala, alegeri si agricol;

Vasiu Nicolae - inspector Serviciul Administratie Locala, alegeri si agricol;

Schiau Vasile - crescator de animale, reprezentant al obstei Turnisor;

Muntean Oprea - crescator de animale, reprezentant al obstei Turnisor

Chera Moise - crescator de animale, reprezentant al obstei Calea Poplacii;

Panta Ilie - crescator de animale, reprezentant al obstei Calea Poplacii;

Tatu Ioan - crescator de animale, reprezentant al obstei Gusterita;

Stadter Mihail - crescator de animale, reprezentant al obstei Gusterita;

Popa Nicolae - crescator de animale, reprezentant al obstei Tiglari;

Stoica Viorel - crescator de animale, reprezentant al obstei Tiglari;

Huzu Aron - crescator de animale, reprezentant al obstei Lazaret.

 

Art. 2. Se repartizeaza pasunile pe crescatori de animale de catre Comisia Municipala constituita în acest scop astfel :

- trupurile Nepîndoala si Remetea - 136 ha - pentru bovinele obstei Gusterita;

- trupul Spate Balanta - 16 ha si Lunca Cibin 7 ha - pentru bovinele obstei Lazaret;

- trupul Tiglari - 26 ha - pentru bovinele obstei Tiglari;

- trupurile : Lunca Cibinului, Gropile Cibinului, Sub Poligon - 197 ha , Dealul Boilor - 25 ha si Gradina Tabacului - 28 ha pentru bovinele obstei Tunisor si Calea Poplacii;

- trupurile Fânetele Mici si Pe Fata - 91 ha pentru ovinele obstei Gusterita.

 
Suprafata de pasune excedentara se va scoate la licitatie publica pentru crescatorii de animale din municipiul Sibiu astfel :

- trupul Valea Grosilor - 44 ha - pentru ovine

Pretul de strigare al licitatiei va fi de 100.000 lei / ha / an.

 

Art. 3 . Se stabilesc taxele speciale de pasunat pentru anul 1998, la urmatoarele niveluri :

- bovine adulte 80.000 lei / cap;

- tineret bovin 50.000 lei / cap;

- bubaline adulte si tineret 50.000 lei / cap;

- ovine si caprine 10.000 lei / cap;

- tineret ovin si caprin 5.000 lei / cap;

- cabaline 50. 000 lei / cap;

Taxele de mai sus, pentru anul în curs si taxele restante, se vor achita de catre beneficiarii de pasune la caseria Primariei Municipiului Sibiu pâna la data de 01..05.1998.

Crescatorii de animale , care nu si-au respectat în anii precedenti obligatiile decurgând din învoirea animalelor la pasunat , vor fi exclusi de la folosinta pasunilor pâna la îndeplinirea obligatiilor respective.

Parcelele de pasunat vor fi delimitate pe specii, fiind interzisa repartizarea în aceeasi parcela a doua specii de animale.

Înainte de învoirea animalelor la pasunat se vor efectua lucrari de curatire a pasunilor, de tufarisuri, maracinisuri, plante toxice, pietre, musuroaie, eliminarea excesului de apa, lucrari ce se vor realiza prin munca contributiva a crescatorilor de animale, pe baza numarului de zile munca datorate pentru fiecare specie de animal sau contravalorii acestora în caz de neexecutare, estimata la 40.000 lei/zi.

Astfel :

- pentru bovine si bubaline adulte vor fi efectuate 3 zile munca / cap;

- pentru tineret bovin, bubalin si cabalin vor fi efectuate 2 zile munca / cap;

- pentru cabaline adulte vor fi efectuate 3 zile munca / cap;

- pentru ovine va fi efectuata 1 zi munca / 3 cap;

Zilele munca datorate vor fi efectuate dupa cum urmeaza :

-pâna la data de 31.03.1998 - 2/3 din numarul total de zile , iar restul de 1/3 din numarul total de zile pâna la data de 31.08.1998.

Art. 4. Pentru folosirea necorespunzatoare a suprafetelor de pasuni repartizate, pentru degradarea unor terenuri sau culturi învecinate se vor aplica sanctiunile prevazute de Legea nr. 18 / 1991.

Se stabilesc cu titlu de amenda nivelurile taxelor de gloaba aplicabile proprietarilor de animale sau pastorilor de turme si cirezi, în situatia nerespectarii suprafetelor de pasuni repartizate, a termenelor de începere a pasunatului si pasunarii cu animale pe alte terenuri, astfel :

a. pentru animale:

- bovine si cabaline adulte 150.000 lei / cap / zi;

- tineret bovin si cabalin 80.000 lei / cap / zi;

- ovine si caprine 15.000 lei / cap / zi;

b. pentru turme de animale constituite:

- cirezi de bovine 2.000.000 lei / zi;

- turme de ovine pâna la 200 capete 4.000.000 lei / zi;

- turme de ovine pâna la 300 capete 5.000.000 lei / zi;

- turme de ovine peste 300 capete 8.000.000 lei / zi.

 
Daca sunt constatate daune, la taxele de gloaba, se va adauga si valoarea pagubei produse stabilita pe baza procesului verbal de constatare, încheiat de delegatul împuternicit al Primarului, specialisti de la Camera Agricola si dupa caz ai organelor locale de Politie.

Pentru animalele aduse în conditiile legii la Obor si neridicate de proprietar în aceeasi zi se stabilesc cu titluri de amenda urmatoarele taxe de Obor pentru fiecare zi de întretinere :

- bovine si cabaline adulte 30.000 lei / cap / zi;

- tineret bovin si cabalin 30.000 lei / cap / zi;

- ovine 3.000 lei / cap / zi.

 
Animalele neridicate în termen de 30 zile se vor valorifica prin licitatie sau la târg de catre persoane expres împuternicite în acest scop de catre Primar.

Sumele încasate din taxele de pasunat, din contravaloarea zilelor de munca neefectuate în natura, precum si din taxele de gloaba si obor, vor fi afectate exclusiv lucrarilor de amenajare si fertilizare a pasunilor.

Art. 5 . Pasunatul va începe la data de 10.05.1998. Se interzice accesul animalelor pe suprafetele destinate pasunatului, conform art. 2 al prezentei hotarâri, în perioada 01.04.1998 - 09.05.1998.

Art. 6 . Pe data prezentei hotarâri se abroga Hotarârea nr. 27/ 1997 si Hotarârea nr. 52/1997 ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu si orice alte dispozitii contrare.

Art. 7 . Directia Patrimoniu , Directia Administratie si Directia Economica vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederile prezentei hotarâri.

 

Adoptata în Sibiu, la 26 februarie 1998
 
 

 PRESEDINTE

GHEORGHE TULUC