Hotărârea nr. 129/1998

HOTARIREA NR. 129 privind un raport de expertiză întocmit în vederea delimitării sau partajării unui imobil aflat în indiviziune
PROIECT Vizat
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ã R Â R E A N R . 129
privind un raport de expertizĂŁ ĂŽntocmit ĂŽn vederea delimitĂŁrii sau partajĂŁrii unui imobil aflat ĂŽn indiviziune

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 27.08.1998,

Analizând propunerea Comisiei pentru verificarea rapoartelor de expertizã,

Vãzând avizul Comisiei pentru administraÞie publicã localã, juridicã, apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor ºi a libertãÞilor cetãÞenilor,

În conformitate cu prevederile art.758 din Codul Civil ºi al art.84, alin.(3) din Legea nr.69/1991, republicatã,

În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991, privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE:

 
Art.1 Nu se Însuºeºte raportul de expertizã cuprins În Anexa nr.1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.2 Serviciul juridic-contencios se va Îngriji de punerea În aplicare a prevederilor prezentei hotãrâri ºi de comunicarea ei cãtre instanÞa judecãtoreascã.

 

AdoptatĂŁ la Sibiu, la data de 27.08.1998.

 

 

 

PREÂŞEDINTE, SECRETAR,

MITEA ILIE SILVIU NICA

 

 

 

 

 

JUDEÞUL SIBIU Anexa nr.1 la Hotãrârea nr.129/1998

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

 

 

 

 

SITUAÞIA

 

expertizelor Întocmite conform art.84, alin.(3) din Legea nr.69/1991, pentru stabilirea valorilor de circulaÞie ºi a sultelor În litigiile privind schimburile de terenuri, delimitarea sau partajarea imobilelor aflate În indiviziune, renunÞãrile la drepturi sau recunoaºterile de drepturi În favoarea terÞelor persoane, neÎnsuºite de cãtre Consiliul Local

 

 

 
 

Nr. 

crt.

Nr. dosar 

instanÞã

Coproprietari Cote Adresa Nr. camere Valoarea de  

circulaĂžie -mii lei-

Sulta cuvenitĂŁ 

-mii lei-

Supraf. teren 

-mp-

OBSERVAÞII
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
5926/1996
Statul român
Popa Partenie
Mihai Viorica
 
str. CĂŁlĂžun
nr.13
-
-
-
583
Nu se ĂŽnsuÂşeÂşte raportul de expertizĂŁ deoarece acesta nu stabileÂşte cotele de proprietate din imobilul-construcĂžie. FaÞã de aceastĂŁ situaĂžie cota de 48,5% din imobilul teren este nelegalĂŁ, motiv pentru care solicitĂŁm efectuarea unui supliment de expertizĂŁ având ca obiect stabilirea corectĂŁ a cotelor de proprietate din imobilul-construcĂžie