Hotărârea nr. 128/1998

HOTARIREA NR. 128 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 109/1998, privind prelungirea contractelor pentru spațiile repartizate beneficiarilor Legii nr. 42/1990
P R O I E C T
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ă R Â R E A N R . 128
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 109/1998, privind prelungirea contractelor pentru spaţiile repartizate beneficiarilor Legii nr. 42/1990

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, î ntrunit î n ? edin? a ordinar? din data de 27.08.1998,

Analizâ nd referatul nr. 35393/13.08.1998, al Direcţiei Patrimoniu, prin care se propune modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 109/1998, a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, în sensul prelungirii termenului contractelor de închiriere pentru spaţiile repartizate beneficiarilor Legii 42/1990 până la data de 31.12.1999,

Văzând avizul Comisiei de servicii publice şi comerţ,

Î n conformitate cu prevederile art. 20 lit. "g" şi art. 84 alin.(1) din Legea 69/1991, republicată,

În temeiul prevederilor art. 28 din Legea nr. 69/1991, privind administraţia publică locală,

 
HOTĂRĂŞTE :

Articol unic. Se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 109/1998, care va avea următoarea formulare:

“ Se prelungeşte până la data de 31.12.1999, termenul contractelor de închiriere pentru spaţiile ocupate de beneficiarii Legii nr. 42/1990 “.

Adoptată în Sibiu, la data de 27.08.1998.

 

PREŞEDINTE, SECRETAR,

MITEA ILIE SILVIU NICA