Hotărârea nr. 126/1998

HOTARIREA NR. 126 privind avizarea planurilor urbanistice de detaliu pentru amplasarea de cabine telefonice în municipiul Sibiu
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU DE ACORD,
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ă R Â R E A N R . 126
privind avizarea planurilor urbanistice de detaliu pentru amplasarea
de cabine telefonice în municipiul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, î ntrunit î n ? edin? a ordinar? din data de 27.08.1998,

Analizâ nd referatul nr..33799/13.08.1998, prin care Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, propune avizarea documentaţiei “ P.U.D.- uri pentru amplasarea de cabine telefonice în municipiul Sibiu “ întocmită de S.C. “ MORAPREST “ S.R.L. proiect nr. 24/1997, arh. Victor Moraru,

Văzând avizul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea moumentelor istorice şi de arhitectură,

Î n conformitate cu prevederile art. 20 , lit “ m “ din Legea nr. 69/1991, ale Legii nr.50/1991, republicată, ale Hotărârea Guvernului nr.525 şi Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991,

În temeiul prevederilor art. 28 din Legea nr. 69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se avizează documentaţia P.U.D.- uri pentru amplasarea a 42 cabine telefonice publice, în municipiul Sibiu, conform anexei nr. 1, proiect nr. 24/1997, întocmit de S.C. ,,MORAPREST “ S.R.L. arh. Victor Moraru.

Art.2. Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 27.08.1998. PREŞEDINTE, SECRETAR,

MITEA ILIE SILVIU NICA