Hotărârea nr. 125/1998

HOTARIREA NR. 125 privind concesionarea fără licitație publică a unui teren situat în Sibiu str. Lungă nr. 36 către RENEL - Filiala Sibiu.
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ă R Â R E A N R . 125
privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren
situat în Sibiu str. Lungă nr. 36 către RENEL - Filiala Sibiu.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, î ntrunit î n ? edin? a ordinar? din data de 27.08.1998,

Analizâ nd referatul nr. 33670/05.08.1998, al Direcţiei Administrare Patrimoniu, prin care se propune concesionarea f? r? licita? ie public? a unui teren de 470 mp situat î n Sibiu str. Lung? nr. 36 pe care este construit? o funda? ie pentru un bloc de locuin? e, funda? ie proprietatea RENEL -Filiala de Transport ? i Distribu? ie a Energiei Electrice Sibiu, pentru continuarea construc? iei existente, Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului,

Î n conformitate cu prevederile art. 12 lit. "b" din Legea nr. 50/1991, republicat? , ? i art. 20 lit.’’g’’ din Legea nr.69/1991, republicată,

Î n temeiul prevederilor art. 28 din Legea 69 / 1991 privind administra? ia public? local? ,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se concesioneaz? , f? r? licita? ie public? , terenul în suprafa? a de 470 mp, situat î n Sibiu str. Lung? nr. 36, c? tre RENEL -Filiala de Transport ? i Distribu? ie a Energiei Electrice Sibiu.

Terenul este proprietatea Statului Româ n ? i este î nscris î n C.F. Sibiu nr. 35602 cu nr. top 2606/1/3/1.

Art. 2. Durata concesion? rii este pe durata existen? ei construc? iei.

Art. 3. Documenta? ia de concesionare ? i elementele de pre? vor fi î ntocmite ulterior, prin grija beneficiarului, pre? ul concesion? rii urmâ nd a fi stabilit printr-o alt? hot? râ re.

Art. 4. Cu ducerea la î ndeplinire a prezentei hot? râ ri se î mputernicesc Direc? ia Patrimoniu, Direc? ia Economic? ? i D.U.A.T. Adoptat? î n Sibiu, la data de27.08.1998. PREŞEDINTE, SECRETAR,

MITEA ILIE SILVIU NICA