Hotărârea nr. 124/1998

HOTARIREA NR. 124 de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr.67/1998, privind darea în folosinţă gratuită a ’’BAZEI HIPICE’’ Sibiu către CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SIBIU
PROIECT Vizat
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ă R Â R E A N R . 124
de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr.67/1998, privind darea în folosinţă gratuită a ’’BAZEI HIPICE’’ Sibiu către CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SIBIU

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.1998 ,

Analizând referatul nr.34758/07.08.1998 prin care domnul consilier Teodor Ancuţa propune darea în folosinţă gratuită către Clubul Sportiv Municipal Sibiu a Bazei Hipice Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului,

In conformitate cu prevederile art.20 lit.’’n’’ şi ’’o’’ şi ale art.86 din Legea nr.69/1991 republicată,

In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se dă în folosinţă gratuită, până la 31.12.1998, către Clubul Sportiv Municipal Sibiu, BAZA HIPICĂ din Sibiu, cu excepţia spaţiilor cu destinaţia comercializare produse, depozite şi prestări servicii.

Art.2 Clubul Sportiv Municipal Sibiu are obligaţia să întreţină în condiţii foarte bune Baza Hipică şi dotările aferente, să plătească consumurile energetice şi de apă curentă şi să nu întreprindă nici o acţiune de modernizare, schimbare a regimului de folosinţă şi altele, fără acordul scris al Primăriei Municipiului Sibiu.

Art.3 Pentru spaţiile cuprinse în perimetrul Bazei Hipice, cu destinţia comercializare produse, depozite şi prestări servicii, etc., aflate în litigiu, se vor face propuneri de administrare după soluţionarea litigiilor.

Art.4 Prevederile prezentei hotărâri modifică Hotărârea nr.67/1998 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Art.5 Clubul Sportiv Municipal Sibiu va pune la dispoziţia Clubului Sportiv Universitar, Baza Hipică, în baza unui program stabilit de comun acord şi avizat de către Primăria Municipiului Sibiu.

Art.6 Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Primăria Municipiului Sibiu - Direcţia Patrimoniu, Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică.

 
Adoptată în Sibiu, la data de 27. 08.1998.

 

PREŞEDINTE, SECRETAR,

MITEA ILIE SILVIU NICA