Hotărârea nr. 123/1998

HOTĂRÂREA NR. 123 privind modificarea tarifelor de bază pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință şi a terenurilor aferente (Modificată prin HCL NR. 114/2001)
PROIECT Vizat
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ă R Â R E A N R . 123
privind modificarea tarifelor de bază pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi a terenurilor aferente

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.1998,

Analizând referatul nr.35987/1998, prin care Direcţia Patrimoniu propune modificarea tarifelor de bază pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi a terenurilor aferente, înscrise în anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local nr.50/1997, conform ratei inflaţiei pentru perioada februarie 1997 - iunie 1998,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(2), lit.’’ g ’’ din Legea nr.69/1991, republicată,

În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991, privind administraţia publică locală,

 

HOTĂRĂŞTE:
 

Art.1 Se aprobă tarifele de bază pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi a terenurilor aferente, înscrise în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, urmând a se aplica începând cu data de 1 septembrie 1998, când îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr.50/1997.

Art.2 Şi în continuare indexarea tarifelor de bază va fi făcută cu indicele inflaţiei prevăzut în Buletinul Statistic de Preţuri la capitolul ’’SERVICII’’.

Art.3 A.A.F.L.C.V.L. şi Direcţia Economică vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Adoptată la Sibiu, la data de 27.08.1998.

 

 

 

PREŞEDINTE, SECRETAR,

MITEA ILIE SILVIU NICA

 

 

 

JUDEŢUL SIBIU Anexa nr.1 la Hotărârea nr123/1998

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 

Nr. 

crt.

Profilul de activitate
Zona
Tarif 

lei/mp/lună 

1. Unităţi care desfac produse alimentare 
I
II
III
35.200 

26.900 

17.600 

2. Unităţi care desfac produse nealimentare
I
II
III
35.200 

26.900 

17.600

3. Unităţi de alimentaţie publică
I
II
III
44.100 

35.200 

26.900

4. Unităţi de cofetărie, patiserie, gogoşerie, ceainării  

(nu desfac băuturi alcoolice)

I
II
III
35.200 

26.900 

17.600

5. Unităţi care desfac în exclusivitate produse de panificaţie şi lapte
I
II
III
17.600 

14.400 

9.400

6. Unităţi care desfac în exclusivitate legume-fructe 
II
II
III
17.600 

14.400 

9.400

7. Unităţi bancare
I
II
III
104.800 

88.200 

70.400

8. Case de schimb valutar
I
II
III
123.400 

104.800 

88.200

9. Unităţi de producţie şi prestări servicii
I
II
III
9.400 

5.400 

4.400

10. Sedii administrative ale instituţiilor publice
I
II
III
1.100 

900  

800

11. Birouri
I
II
III
18.800 

13.800  

10.800 

12. Sedii firme
I
II
III
47.000 

34.500 

27.000

13. Sedii pentru asociaţii non profit sau nepatrimoniale 
I
II
III
1.100 

900 

800

14.
Garaje pentru persoane juridice şi persoane fizice, autorizate să desfăşoare activităţi de producţie comerciale etc. 
I
II
III
18.000 

15.000 

11.000

15.
Garaje pentru posesorii de autoturisme - persoane fizice
I
II
III
2.100 

2.100 

2.100

16.
Activităţi social - culturale şi sportive, inclusiv 
învăţământ, sănătate, apărare
I
II
III
900 

800 

600

17.
Depozite independente
I
II
III
1.800 

1.000 

800

18.
Magazii din metal sau lemn, inclusiv şoproane 
I
II
III
1.800 

1.000 

800

19.
Terenuri aferente construcţiilor închiriate
I
II
III
400 

300 

200 

20.
Terenuri ocupate cu construcţii provizorii, altele decât garaje şi copertine
I
II
III
10400 

9.400 

6.900 

21.
Terenuri ocupate pentru depozitarea mărfurilor, ambalajelor, etc. 
I
II
III
5.400 

3.600 

1.800 

22.
Terenuri ocupate cu terase acoperite sau neacoperite pentru comerţ 
I
II
III
9.400 

6.900 

5.400

23.
Terenuri ocupate cu activităţi de producţie şi prestări servicii
I
II
III
6.900 

5.400 

3.600

24.
Terenuri ocupate cu alte activităţi inclusiv organizare de şantier 
I
II
III
18.000 

15.000 

11.000 

25.
Terenuri ocupate cu construcţii provizorii, garaje şi copertine
I
II
III
2.100 

2.100 

2.100

26.
Unităţi care desfăşoară activităţi de comerţ deţinute de beneficiarii Legii nr.42/1991
I
II
III
11.000 

11.000 

11.000

27.
Unităţi de prestări servicii deţinute de beneficiarii 
Legii nr.42/1991
I
II
III
4.000 

4.000 

4.000