Hotărârea nr. 121/1998

HOTĂRÂREA NR. 121 privind concesionarea prin licitație publică a unui teren în vederea construirii parterului comercial bloc 25, Şoseaua Alba-Iulia nr. 81 (Abrogată de HCL NR. 191/2001)
VIZAT
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 
H O T Ã R Â R E A N R . 121
privind concesionarea prin licitaĂžie publicĂŁ a unui teren
ĂŽn vederea construirii parterului comercial bloc 25, ÂŞoseaua Alba-Iulia nr. 81

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, Întrunit În ºedinÞa din data de 27.08.1998, Analizând referatul nr.24191/11.08.1998 prin care DirecÞia de Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului ºi DirecÞia Patrimoniu, propun concesionarea prin licitaÞie publicã a unui teren În suprafaÞã de aproximativ 450 mp În vederea construirii parterului comercial bloc 25, Soseaua Alba-Iulia nr. 81,

Vãzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

In conformitate cu prevederile art.20, alin(2), litera " g" Âşi ale art.84 din Legea nr. 69 / 1991, Âşi ale Legii nr. 50 /1991 republicatĂŁ,

In temeiul art.28 din Legea 69 /1991 privind administraĂžia publicĂŁ localĂŁ, republicatĂŁ,

 

HOTÃRêTE:

 

Art.1 Se aprobã concesionarea, prin licitaÞie publicã, a unui teren În suprafaÞã de aproximativ 450 mp În vederea construirii parterului comercial bloc 25, Soseaua Alba-Iulia nr. 81.

Art. 2 Delimitarea terenului se va stabili ulterior conform documentaĂžiei ĂŽntocmite ĂŽn acest scop de cĂŁtre adjudecĂŁtor.

Art.3 Terenul la care face referire prezenta hotãrâre va fi concesionat pe o perioadã de 99 ani.

Art.4 PreĂžul de strigare la licitaĂžie va fi de 300.000 lei/mp.

Art.5 DirecÞia de Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului ºi DirecÞia Patrimoniu vor duce la Îndeplinire prezenta hotãrâre.

AdoptatĂŁ la Sibiu, la data de 27.08.1998.

PREÂŞEDINTE, SECRETAR,

MITEA ILIE SILVIU NICA