Hotărârea nr. 120/1998

HOTARIREA NR. 120 privind avizarea și aprobarea proiectului tehnic nr.876/98 al obiectivului de investiții "Sporirea capacității de circulație a podului peste râul Cibin în municipiul Sibiu -zona PECO"
Proiect Vizat,
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ã R Â R E A N R . 120
privind avizarea ºi aprobarea proiectului tehnic nr.876/98 al obiectivului de investiÞii "Sporirea capacitãÞii de circulaÞie a podului peste râul Cibin În municipiul Sibiu -zona PECO"

 

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 27.08.1998,

Analizând referatul nr.35139/11.08.1998 al DirecÞiei Tehnice -Serviciul InvestiÞii prin care se propune avizarea ºi aprobarea proiectului tehnic nr.876/98 al obiectivului de investiÞii "Sporirea capacitãÞii de circulaÞie a podului peste râul Cibin În municipiul Sibiu -zona PECO ",

V?zând avizul Comisiei de organizare ?i dezvoltare urbanistic?, realizarea lucr?rilor publice, protecºia mediului Înconjur?tor, conservarea moumentelor istorice ?i de arhitectur?,

În conformitate cu prevederile ordinului MF-MLPAT nr.784/34/N/1998 referitor la Normele metodologice privind conþinutul cadru de organizare a licitaþiilor, prezentarea ofertelor ,adjudecare ,contractare ºi decontare a execuþiei lucrãrilor ,în aplicarea prevederilor Ordonanþei Guvernului României nr.12/1993 ,republicatã în 1995 ºi ale Hot.Guvernului nr.592/1993 republicatã în 1995, precum ºi cu prevederile art.20, litera m,din legea nr.69/1991 ,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraþia publicã localã, republicatã,

HOTÃRêTE :

Art.1. Se avizeazã ºi se aprobã Proiectul tehnic nr.876/98 al obiectivului de investiÞii"Sporirea capacitãÞii de circulaÞie a podului peste râul Cibin În municipiul Sibiu -zona PECO ".

Art.2. DirecÞia Tehnicã -Serviciul InvestiÞii,DirecÞia economicã vor asigura ducerea la Îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 27.08.1998.

 

 

PREÂŞEDINTE , SECRETAR,

MITEA ILIE SILVIU NICA