Hotărârea nr. 119/1998

HOTARIREA NR. 119 privind închirierea terenurilor agricole din extravilan de 218,58 ha. și a terenurilor agricole din intravilan prin licitație publică de către Primăria Municipiului Sibiu
P R O I E C T
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 
H O T Ã R Â R E A N R . 119
privind ĂŽnchirierea terenurilor agricole din extravilan de 218,58 ha. Âşi a terenurilor agricole din intravilan prin licitaĂžie publicĂŁ de cĂŁtre PrimĂŁria Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽ ntrunit ĂŽ n s edint a ordinara din data de 27.08.1998,

Analizâ nd referatul nr. 35408/1998, al DirecÞiei Patrimoniu, prin care se propune scoaterea la licitaÞie publicã Începând cu 15.09.1998, În vederea Închirierii, a terenurilor agricole de stat din extravilanul ºi intravilanul municipiului Sibiu,

Vãzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

Î n conformitate cu art. 20 lit. "g" din Legea 69/1991, republicatã,

În temeiul prevederilor art. 28 din Legea nr. 69/1991, privind administraþia publicã localã, republicatã,

HOTÃRA S TE:

Art.1. Se vor scoate la licitaĂžie publicĂŁ, ĂŽncepĂŽnd cu data de 15.09.1998, ĂŽn vederea ĂŽnchirierii, terenurile agricole de stat din extravilanul Âşi intravilanul municipiului Sibiu. Contractele de ĂŽnchiriere se vor ĂŽncheia pe perioada cuprinsĂŁ ĂŽntre adjudecarea terenurilor Âşi data de 15.11.1999.

Art.2. Cuantumul chiriei pentru suprafaĂža din extravilan de 218,58 ha, se fixeazĂŁ la pornirea licitaĂžiei la 110.000.000 lei.

Art.3. Cuantumul chiriei pentru suprafeĂžele agricole din intravilan, de la care porneÂşte licitaĂžia, este 300 lei/mp, cu indexĂŁrile corespunzĂŁtoare ratei inflaĂžiei pe anul 1998.

Art.4. Cu ducerea la Îndeplinire a prezentei hotãrâri se Împuternicesc DirecÞia Patrimoniu, DirecÞia Economicã ºi DirecÞia AdministraÞie.

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu, la data de 27.08.1998 PREÂŞEDINTE, SECRETAR,

MITEA ILIE SILVIU NICA