Hotărârea nr. 118/1998

HOTARIREA NR. 118 privind aprobarea virărilor de credite între subdiviziunile clasificației bugetare și între trimestre pe anul 1998
P R O I E C T
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ă R Â R E A N R . 118
privind aprobarea virărilor de credite între subdiviziunile clasificaţiei bugetare şi între trimestre pe anul 1998

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, î ntrunit î n s edint a ordinara din 27.08.1998,

Analizâ nd referatul nr 35925/19.08.1998, al Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea modificării repartizării creditelor bugetare între subdiviziunile clasificaţiei bugetare şi între trimestre,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului,

Î n conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice nr. 72/1996, ale Legii nr. 109/1998, privind bugetul de stat pe anul 1998 şi ale art. 20 alin.(2), lit.’’e’’ din Legea 69/1991, republicată,

Î n temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991, privind administraţia publică locală,

HOTA RA S TE
  1. Se aprobă virările de credite între subdiviziunile clasificaţiei bugetare şi între trimestre conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  2. Serviciul evidenţă - buget - C.F.I. şi Serviciul contabilitate - financiar vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Adoptata î n Sibiu, la data de 27.08.1998.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

MITEA ILIE SILVIU NICA

 

 

 

JUDETUL SIBIU Anexa nr.1 la

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU Hot?rârea nr.118/1998

- mii lei -

Capitol /
subcapitol
articol
prev anuale
în buget
prevederi
trim I+II
trim III
initial
trim IV
initial
influente
+
-
prevederi
anuale
rectificate
trim III
rectificat
trim IV
rectificat
VENITURI                
Sume defalcate 6.872.500 2542260 1711950 2618290 400000 6872500 2111950 2218290
                 
CHELTUIELI                
63.02- Servicii si dezvoltare publică  

din care 

29392000 16718182 7901798 4772020 400000 29392000 8301798 4372020
63.02.02 art 27 -Intret si repar străzi 2750000 722329 780142 1247529 150000 2479000 930142 826529
63.02.03 art24 Iluminat 2200000 1660023 300000 239977 510900 2471000 810900  77
63.02.04 art 24 Salubritate 1850000 1215344 335656 299000 109000 1850000 444656 190000
63.02.05 art 25-Intret zone verzi 800000 436505 200000 163495 +80100 800000 280100 83395
63.02.50-Alte actiuni din care 

-investitii din surse proprii

4833967 

990000

921912 

18000

1509159 

450000

2402896 

522000

-450000 

-450000

4833967 

990000

1059159 

 

2852896 

972000