Hotărârea nr. 117/1998

HOTARIREA NR. 117 privind avizarea proiectului urbanistic de detaliu - Modernizare stație PECO nr.3 - ÂŞoseaua Alba Iulia - Sibiu
PROIECT Vizat
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 
H O T Ă R Â R E A N R . 117
privind avizarea proiectului urbanistic de detaliu - Modernizare staţie PECO nr.3 - Şoseaua Alba Iulia - Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.1998,

Analizând referatul nr.28663/1998, prin care DUAT propune avizarea documentaţiei ’’PUD-Modernizare staţie PECO nr. 3, Şoseaua Alba Iulia, Sibiu’’ proiect nr.222/1998, întocmit de arh. Turcu Teodor,

Văzând avizul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea moumentelor istorice şi de arhitectură,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(2), lit.’’ g ’’ şi ’’ m ’’ din Legea nr.69/1991, ale art.2 şi ale art.36 din Hotărârea Guvernului 525/1996, ale Legii nr.50/1991, republicată, precum şi ale Ordinului MLAPT nr.91/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991, privind administraţia publică locală, republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se avizează documentaţia Planul urbanistic de detaliu, modernizare staţie PECO nr.3

Şoseaua Alba Iulia Sibiu, proiect nr. 222/1998, întocmit de arh. Turcu Teodor.

Art.2 Beneficiarul staţiei -SNP PETROM SA- va construi pe cheltuiala sa pe

str. Maramureşului o bandă suplimentară de stocaj până la prima intersecţie

Art.3 DUAT şi Direcţia Patrimoniu, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Adoptată la Sibiu, la data de 27.08.1998.

 

 

 

PREŞEDINTE, SECRETAR,

MITEA ILIE SIVIU NICA