Hotărârea nr. 115/1998

HOTARIREA NR. 115 privind numirea domnului Primar Dan Condurat ca membru în Comisia Socială
98h115
JUDEÞUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ã R Â R E A N R . 115
privind numirea domnului Primar Dan Condurat ca membru ĂŽn Comisia SocialĂŁ

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža extraordinarĂŁ din data de 10.07.1998,

Analizând referatul nr.34971/10.08.1998, al DirecÞiei Patrimoniu, din care reiese cã domnul consilier Tarcea Nicolae, recomandã numirea domnului Primar av. Dan Condurat ca membru În Comisia Socialã,

În conformitate cu prevederile art.20, alin(3) din Legea nr.69/1991, ale Legii nr.114/1996 precum ºi cu prevederile Hotãrârii Guvernului României nr.446/1997 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicatã, privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE:

Articol unic. Se numeÂşte ca membru ĂŽn Comisia SocialĂŁ, Primarul Municipiului Sibiu - av.Dan Condurat.

 

AdoptatĂŁ la Sibiu, la data de 10 august 1998.

 

PREÂŞEDINTE
CuÂşnir Lucian

SECRETAR
Silviu Nica