Hotărârea nr. 112/1998

HOTARIREA NR. 112 privind completarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu
98h112
JUDEÞUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ã R Â R E A N R . 112
privind completarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 30.07.1998,

Analizând referatul nr.32992/1998, al DirecÞiei AdministraÞie, prin care se propune completarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

Vãzând Hotãrârile Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.86/1997 ºi 77/1998,

În conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991, privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE:

 

Art.1 Se completeazã comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului urmând ca acestea sã aibã urmãtoarea componenÞã:

1.Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanĂže Âşi administrarea domeniului public Âşi privat al municipiului.

1.CINDREA IOAN

2.DRÃGUÞOIU IULIANA

3.NADIU LUCIAN

4.STURZ IOAN

2.Comisia de organizare Âşi dezvoltare urbanisticĂŁ, realizarea lucrĂŁrilor publice, protecĂžia mediului ĂŽnconjurĂŁtor, conservarea monumentelor istorice Âşi de arhitecturĂŁ.

1.ANCUÞA TEODOR

2.HAN CORNEL

3.ITTU IOAN

4.OPREAN CONSTANTIN

5.TULUC GHEORGHE

3.Comisia pentru servicii publice Âşi comerĂž.

1.ARITON IOAN

2.BÃLêOIU AMALIA

3.SUDITU GHEORGHE

4.TARCEA NICOLAE

5.VLAD VASILE

4.Comisia pentru activitãÞi ºtiinÞifice, ÎnvãÞãmânt, sãnãtate, culturã, protecÞie socialã, sportive ºi de agrement.

1.BARBAZA RODICA

2.BOGDAN GHEORGHE

3.COSTEIU EFTIMIE

4.CUÂŞNIR LUCIAN

5.PANDREA GHEORGHE
 

5.Comisia pentru administraĂžie publicĂŁ localĂŁ, juridicĂŁ, apĂŁrarea ordinii publice, respectarea drepturilor Âşi a libertĂŁĂžilor cetĂŁĂženilor.

1.COLOMEI AUREL

2.KLEIN HANS

3.MITEA ILIE

4.ROÂŞU VIOREL

5.ZAVAT MIHAIL

 
Art.2 Prevederile prezentei hotãrâri modificã Hotãrârile Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 73/1996 ºi 77/1998.
 

AdoptatĂŁ la Sibiu, la data de 30 iulie 1998.

 

PREÂŞEDINTE,
Teodor AncuĂža

SECRETAR,
Silviu Nica