Hotărârea nr. 11/1998

HOTARIREA NR. 11 privind modificarea si completarea ’’Regulamentului Serviciilor de Salubritate în municipiul Sibiu’’
98h11
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

 

HOTARÂREA NR.11
privind modificarea si completarea ’’Regulamentului Serviciilor de Salubritate în municipiul Sibiu’’
 
 
Consiliul Local al Municipiului Sibiu, în sedinta ordinara din data de 26.02.1998,

Vazând referatul nr.1564/1998, al Directiei Tehnice, prin care se propune reformularea art.6.15 din Regulamentul Serviciilor de Salubritate în municipiul Sibiu si introducerea art.6.18,

Vazând avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice,protectia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(2), litera ’’p’’ si art.54, din Legea nr.69/1991, precum si cu art.22,24, si 76 din Legeanr.137/1995, privind Protectia mediului,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, privind administratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului României nr.22/1997,

 

HOTARASTE:

 

Articol unic: Se modifica art.6.15 din Regulamentul Serviciilor de Salubritate în municipiul Sibiu, aprobat prin Hotarârea Consiliului Local al municipiului Sibiu nr.24/1997 si se introduce art.6.18, urmând ca acestea sa aiba urmatorul cuprins:

’’Art.6.15 Obligatia amenajarii platformelor pentru depozitarea temporara a containerelor de gunoi ( în cvartalele de blocuri si alte zone) revine societatii care colecteaza deseurile. Amplasamentul platformelor, modul si termenele de realizare a acestora, vor fi stabilite de catre Primaria Muncipiului Sibiu si vor fi comunicate în scris agentilor economici care presteaza servicii de salubritate în zona respectiva.

Platformele pentru amplasarea containerelor de gunoi vor fi realizate pe cheltuiala prestatorului de servicii.

Art.6.18 Sa mentina în permanenta curatenia pe platformele de amplasare a containerelor sau pubelelor de colectare a deseurilor urbane si pe o raza de 10 m în jurul acestora.’’

 
 

Adoptata în Sibiu, la data de 26 februarie 1998

 

PRESEDINTE,

GHEORGHE TULUC