Hotărârea nr. 109/1998

HOTARIREA NR. 109 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spațiile repartizate beneficiarilor Legii nr.42/1990
98h109
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 
HOTĂRÂREA NR. 109
privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spaţiile repartizate beneficiarilor Legii nr.42/1990
 
Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în sedinta ordinara din data de 30.07. 1998

Analizând referatul nr.32899/1998, prin care Direcţia Patrimoniu propune prelungirea până la 31.12.1998, a termenului contractelor de închiriere pentru spaţiile deţinute de unele categorii de persoane fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de utilitate publică,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 18/1998, H.C.L. nr.26/1998 şi H.C.L. nr. 63/1998 ,

Văzând avizul Comisiei pentru servicii publice şi comerţ,

În conformitate cu prevederile art. 20 lit. “ g “ şi art. 84 alin. 1, din Legea nr. 69/1991,

În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991, privind administraţia publică locală,

 

HOTĂRĂŞTE
 

Art. 1 Se prelungeşte până la 31.12.1998, termenul contractelor de închiriere pentru spaţiile ocupate de beneficiarii Legii nr.42/1990.

Art. 2 La prelungirea termenelor contractelor de închiriere, prevăzute la art. 1 chiria se va recalcula anual, conform ratei inflaţiei, baza de calcul fiind chiria indexată din anul 1997.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează RAGCL Sibiu - Agenţia Fond Locativ.
 

Adoptata î n Sibiu, la data de 30 iulie 1998.

 

Presedinte ,
Teodor Ancuţa

Secretar,
Silviu Nica