Hotărârea nr. 108/1998

HOTARIREA NR. 108 cu privire la Programul RAPHAEL în domeniul conservării și punerii în valoare a Patrimoniului Cultural European
98h108
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ă R Â R E A  N R . 108
cu privire la Programul RAPHAEL în domeniul conservării şi punerii în valoare a Patrimoniului Cultural European
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, în şedinţa ordinară din 30.07.1998,

Analizând referatul nr. 32328 / 20.07.1998 al Serviciului Relaţii Interne şi Internaţionale al Primăriei Municipiului Sibiu prin care se propune împuternicirea Primarului Municipiului Sibiu, av. Dan Condurat, să reprezinte Primăria Municipiului Sibiu pentru obţinerea şi utilizarea de fonduri externe nerambursabile prin programul RAPHAEL .

În baza Hotărârii Consiliului Local Municipal Nr. 57 / 30.04.1998, privind delegarea Primarului Municipiului Sibiu pentru încheierea acordurilor şi convenţiilor pentru obţinerea şi utilizarea de fonduri externe nerambursabile,

Văzând avizul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor,

În conformitate cu prevederile art. 20, alin.( 2), lit.”p” Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală şi cu art. 70, al. 1, lit “d” din Legea nr. 72 / 1996 a Finanţelor Publice,

În temeiul art. 28 din Legea 69 / 1991, privind administraţia publică locală

 
HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu la programul RAPHAEL al Comunităţii Europene în parteneriat cu Consiliile Locale din Nottingham-Marea Britanie, Mons-Belgia şi Luxemburg-Luxemburg. Scopul programului îl reprezintă conservarea, salvarea şi valorificarea patrimoniului cultural european aflat în Municipiul Sibiu.

Art. 2. Se împuternicesc Primarul şi Viceprimarii Municipiului Sibiu să încheie acorduri şi convenţii pentru obţinerea şi utilizarea de fonduri externe nerambursabile prin programul RAPHAEL şi să reprezinte Consiliul Local şi Primăria în parteneriatul cu Consiliile Locale din Nottingham-Marea Britanie, Mons-Belgia şi Luxemburg-Luxemburg.

 

Adoptată în Sibiu, la data de 30 iulie 1998.

  PREŞEDINTE,
Teodor Ancuţa

SECRETAR,
Silviu Nica