Hotărârea nr. 107/1998

HOTARIREA NR. 107 privind acordarea denumirii străzilor din Cartierul ÂŞTRAND II
98h107
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ă R Â R E A N R . 107
privind acordarea denumirii străzilor din Cartierul ŞTRAND II

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data 30.07.1998 ,

Analizând referatul nr. 28830 din 23.06.1998, prin care Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, propune avizare acordării de denumiri străzilor din cartierul Strand II,

Văzând avizul Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, invăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement,

În conformitate cu prevederile art.63 lit.’’ş’’ din Lege 69/1991,

In temeiul art.28 din Legea 69/1991, privind Administraţia Publică Locală,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se avizează propunerea de acordare de denumiri străzilor din cartierul Ştrand II după cum urmează:

-aleea ’’A’’-str. prof. Aurel Popa
-aleea ’’B’’-str. Radu Stanca
-aleea ’’C’’-str. prof. Aurel Dece
-aleea ’’E’’-str. Aron Cotruş
-aleea ’’K’’-intrarea Dimitrie Cantemir

Art.2 Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va comunica Consiliului Judeţean Sibiu propunerile cuprinse în prezenta hotărâre şi va urmări modul în care se vor finaliza.

 

Adoptată la Sibiu, la data de 30 iulie 1998.

PREŞEDINTE,
Teodor Ancuţa

SECRETAR,
Silviu Nica