Hotărârea nr. 106/1998

HOTĂRÂREA NR. 106 privind transformarea Cantinei de ajutor social în unitate publică de asistență socială, cu personalitate juridică (Modificată și completată de HCL NR. 95/2002)
98h106
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ă R Â R E A   N R . 106
privind transformarea Cantinei de ajutor social în unitate publică de asistenţă socială, cu personalitate juridică

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.1998,

Analizând referatul nr.32188/1998 al secretarului municipiului Sibiu prin care se propune transformarea Cantinei de ajutor social în unitate de asistenţă socială, cu personalitate juridică,

Văzând avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor,

În conformitate cu prevederile Legii nr.208/1997, privind cantinele de ajutor social, ale Codului Muncii, ale Legii nr. 1/1991, precum şi cu prevederile art.20, alin.(2), lit.’’d’’, ’’e’’, ’’h’’, ’’i’’, ’’j’’, ’’k’’ din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, privind administraţia publică locală,
 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 Se aprobă organizarea cantinei de ajutor social ca unitate publică de asistenţă socială, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local.

Art.2 Serviciile sociale prestate de cantina de ajutor social, condiţiile impuse celor asistaţi şi beneficiarilor acestor servicii sunt cele prevăzute în Legea nr.208/1997.

Art.3 Se aprobă organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii prevăzute în anexele I şi II care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Patrimoniul noii unităţi este constituit din patrimoniul cantinei existente şi va cuprinde întreg activul şi pasivul acesteia la data reorganizării.

Art.5 Fondurile necesare funcţionării cantinei de ajutor social şi baza materială se vor asigura din bugetul local.

Art.6 Conducerea cantinei va organiza o gospodărie anexă cu profil agroalimentar şi zootehnic ca activitate autofinanţată în scopul îmbunătăţirii hranei persoanelor asistate.

Art.7 Personalul cuprins în organigrama şi statul de funcţii se consideră transferat în interesul serviciului, iar cel disponibilizat ca urmare a reorganizării va beneficia de prevederile Codului Muncii şi ale Legii nr.1/1991.

Art.8 Persoanele apte de muncă sau ai căror copii beneficiază de serviciile cantinei vor presta pe toată durata asistării un număr de 8 zile lucrătoare pe lună în favoarea cantinei sau după caz a municipalităţii conform programelor stabilite de comun acord cu direcţiile de specialitate.

Art.9 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Direcţia Economică, Direcţia Patrimoniu, Biroul Personal, Direcţia Tehnică şi Direcţia Stare Civilă.
 

Adoptată la Sibiu, la data de 30 iulie 1998.
 
 

PREŞEDINTE,
Teodor Ancuţa

SECRETAR,
Silviu Nica