Hotărârea nr. 105/1998

HOTARIREA NR. 105 privind aprobarea plății cotizației pentru Federația Municipiilor din România pe anul 1998
98h105
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ă R Â R E A N R . 105
privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru Federaţia Municipiilor din România pe anul 1998
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, în şedinţa ordinară din data de 30.07.1998,

Analizând referatul nr.32275 / 20.07.1998, al Direcţiei economice privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru Federaţia Municipiilor din România pe anul 1998 ,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 55/1993 privind plata cotizaţiei pentru Federaţia Municipiilor şi a Hotărârii adunării generale a Federaţiei Municipiilor din România din 1998, precum şi cu prevederile art. 20 alin. 2 literele ‘e’ şi ‘y’ din Legea 69/1991,

În temeiul art. 28 din Legea 69/1991 privind administraţia publică locală,

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art. 1: Aprobă plata sumei de 8.450.000 lei reprezentând cotizaţia Municipiului Sibiu ca membru al Federaţiei Municipiilor din România aferentă anului 1998 în sumă de 50 lei/locuitor/an pentru un număr de 169.000 locuitori.

Art. 2 : Plata se va face de la capitolul 51.02.20 art. 30 AUTORITĂTI EXECUTIVE, ALTE CHELTUIELI autorizate prin dispozitii legale.

Art. 3: Direcţia economică va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Adoptată în Sibiu la data de 30 iulie 1998

 

PREŞEDINTE,

Teodor Ancuţa

SECRETAR,

Silviu Nica