Hotărârea nr. 104/1998

HOTARIREA NR. 104 privind stabilirea unui număr de 5 zile pe lună de efectuare a unor activități edilitar gospodărești, în folosul comunității, de către beneficiarii de ajutor social apți de muncă
98h104
JUDEÞUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 
H O T Ã R Â R E A N R . 104
privind stabilirea unui numĂŁr de 5 zile pe lunĂŁ de efectuare a unor activitĂŁĂži edilitar gospodĂŁreÂşti, ĂŽn folosul comunitĂŁĂžii, de cĂŁtre beneficiarii de ajutor social apĂži de muncĂŁ

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽn ÂşedinĂža din30.07.1998,

Având În vedere referatul nr.31589/1998 al Serviciului Autoritate Tutelarã ºi ProtecÞie Socialã prin care propune ca persoanele apte de muncã beneficiare de ajutor social sã efectueze un numãr de 5 zile pe lunã de activitãÞi edilitar-gospodãreºti În folosul comunitãÞii,

Vãzând avizul Comisiei pentru administraÞie publicã localã, juridicã, apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor ºi a libertãÞilor cetãÞenilor.

În conformitate cu prevederile art.20, alin.2, lit. p combinat cu lit. r din Legea 69/1991

În temeiul art.28 din Legea 69/1991, privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE:

 

Art.1 Beneficiarii de ajutor social, din municipiul Sibiu, apĂži de muncĂŁ, vor efectua un numĂŁr de 5 zile pe lunĂŁ activitĂŁĂži edilitar-gospodĂŁreÂşti, ĂŽn folosul comunitĂŁĂžii.

Persoanele care vor refuza efectuarea acestor activitĂŁĂži nu vor mai beneficia de ajutor social.

Art.2 În scopul ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri, Direcþia Tehnicã va organiza programul de lucru de comun acord cu persoane juridice care desfãºoarã activitãþi de utilitate publicã pe raza municipiului Sibiu.

 

AdoptatĂŁ la Sibiu la data de 30 iulie 1998

 

PREÂŞEDINTE,

Teodor AncuĂža

SECRETAR,

Silviu Nica