Hotărârea nr. 103/1998

HOTARIREA NR. 103 privind darea în folosință gratuită a unor spații din incinta Stadionului Municipal Sibiu
98h103
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ã R Â R E A     N R . 103
privind darea În folosinÞã gratuitã a unor spaÞii din incinta Stadionului Municipal Sibiu

 

Consiliul Local Municipal Sibiu, ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 30.07.1998,

Analizând referatrul nr.27842/1998, prin care DirecÞia Patrimoniu, propune darea În folosinÞã gratuitã la FC INTER Sibiu,Clubul Sportiv Municipal Sibiu, DirecÞia Sanitarã, Clubul Sportiv Scolar"Soimii" Sibiu, a unor spaÞii din incinta Stadionului Municipal Sibiu,

Vãzând avizul Comisiei pentru activitãÞi ºtiinÞifice, invãÞãmânt, sãnãtate, culturã, protecÞie socialã, sportive ºi de agrement

In conformitate cu prevederile a.rt.20 lit."g" Âşi ale art.86 din Legea nr.69/1991,

In temeiul prevederilor art. 28 din Legea nr. 69 din 1991,privind administraĂžia publicĂŁ localĂŁ,

 

HOTÃRêTE:

 

Art. 1- Se dau În folosinÞã gratuitã În favoarea FC INTER Sibiu, urmãtoarele spaÞii din incinta Stadionului Municipal Sibiu: terenurile I ºi II de fotbal, tribunele ºi spaÞiile de servire a mesei, spaÞiile de cazare, sediul clubului de la tribuna I ºi cele 3 ateliere mecanice de sub tabela de scor, pânã la 30 iumie 1999, cu recomandarea de a fi schimbat consiliul de administraÞie al clubului.

Art.2- FC INTER Sibiu are obligaÞia sã ÎntreÞinã În condiÞii foarte bune acest spaÞiu ºi dotãrile aferente, sã plãteascã consumurile energetice, taxele comunale ºi apa curentã ºi sã nu inteprindã nici o acÞiune de modernizare,de schimbare a regimului de folosinÞã ºi altele, fãrã acordul scris al Primãriei Municipiului Sibiu.

Art.3- Se interzice ca FC INTER Sibiu sã desfãºoare În incinta Stadionului Municipal Sibiu, alte activitãÞi decât cele legate de activitatea sportivã ºi sã pericliteze buna desfãºurare a celorlalte sporturi În cadrul stadionului.

Art.4- Se dau În folosinÞã gratuitã, pânã la 30 iunie 1999, sala de atletism, pista de alergare ºi sectoarele de atletism din incinta Stadionului Municipal Sibiu, Clubului Sportiv Scolar Soimii Sibiu.

Art.5- Se dau În folosinÞã gratuitã, pânã la 30 iunie 1999, În favoarea Clubului Sportiv Municipal, sala de box din incinta Stadionului Municipal Sibiu.

-Se dau În folosinÞã gratuitã, pânã la 30 iunie 1999, cabinetului medico-sportiv al DirecÞiei Sanitare Sibiu, cele 6 cabinete medicale aflate sub tribuna stadionului.

Art.6- Primãria Municipiului Sibiu, va verifica modul de folosire ºi va lua mãsurile care se impun În caz de nerespectare a condiÞiilor prevãzute În prezenta Hotãrâre ºi protocol inclusiv Întreruperea de Îndatã a folosirii gratuite.

 Art.7- PrimĂŁria Municipiului Sibiu va forma o comisie de inventariere a Stadionului Municipal Sibiu, pentru preluarea bunurilor ĂŽn administrare Âşi darea ĂŽn folosinÞã gratuitĂŁ a acestora, ĂŽn continuare, cĂŁtre FC INTER Sibiu, Clubului Sportiv ÂŞcolar ÂŞoimii, Clubului Sportiv Municipal Sibiu Âşi DirecĂžia SanitarĂŁ Sibiu, pe bazĂŁ de proces verbal de predare-primire.

Art.8- FC INTER Sibiu, Clubul Sportiv ÂŞcolar ÂŞoimii, Clubul Sportiv Municipal Sibiu Âşi DirecĂžia SanitarĂŁ Sibiu vor preda, la data de 30 iunie 1999 PrimĂŁriei Municipiului Sibiu, Stadionul Municipal Sibiu, ĂŽn starea ĂŽn care a fost preluat, respectiv cu toate spaĂžiile Âşi utilitĂŁĂžile ĂŽn bunĂŁ stare de funcĂžionare.

Art.9- Cu ducerea la Îndeplinire a acestei hotãrâri se Împuternicesc DirecÞia Patrimoniu ºi DirecÞia Economicã.

 

Adoptata ĂŽn Sibiu, la data de 30 iulie 1998.

 

PRESEDINTE

Teodor Ancuta

SECRETAR

Silviu Nica