Hotărârea nr. 102/1998

HOTARIREA NR. 102 privind avizarea proiectului urbanistic de detaliu zona Rampa ÂŞtefan cel Mare Sibiu precum și concesionarea parțială a terenurilor din acest cvartal
98h102
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 
H O T Ă R Â R E A N R . 102
privind avizarea proiectului urbanistic de detaliu zona Rampa Ştefan cel Mare Sibiu precum şi concesionarea parţială a terenurilor din acest cvartal

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, în şedinţa ordinară din data 30.07.1998,

Analizând referatul nr. 32167 din 17.07.1998 al DUAT şi Direcţia Patrimoniu, prin care se propune avizarea documentaţiei " Plan urbanistic de detaliu zona Rampa Ştefan cel Mare Sibiu" şi concesionarea parţială a terenurilor.

Văzând avizul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură,

In conformitate cu prevederile a.rt.20 aliniat 2, literele "g" şi "m" şi art.84 din Legea nr. 69/1991, ale art.2 şi 36 din Hotărârea Guvernului României nr. 525/1996, ale Legii nr.50/1991 republicată, precum şi ale Ordinului MLPAT nr. 91/1991;

In temeiul art.28 din Legea 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:
 
 

Art.1-Se avizează proiectul ' Planul urbanistic de detaliu zona Rampa Ştefan cel Mare Sibiu", pr.nr. 9807 întocmit de SC ISPAS ARHITECTI ASOCIATI SRL, cu respectarea condiţiilor impuse prin avize, anexa 1( proiect)

Art.2- Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a unor terenuri în suprafaţă totală de 6536 mp situate în cvartalul Rampa Ştefan cel Mare conform anexei 2.

Art.3- Preţul de strigare va fi de 210.000 lei/mp

Art.4- Contractul de concesionare se va încheia în momentul achitării integrale a preţului concesiunii.

Art.5- Devierea canalului colector existent pe terenuri cade în sarcina exclusivă a concesionarilor. Ofertanţii la licitaţie vor prezenta, la dosarul depus pentru licitaţie, comandă la constructor pentru devierea canalului colector din terenurile existente pe terenul aparţinând domeniului public şi garanţia bancară necesară executării acestor lucrări.

Art.6- Participarea la licitaţie a ofertanţilor este condiţionată de achitarea integrală a debitelor pe care le au faţă de bugetul local

Art.7- Durata concesionării pentru terenurile ocupate de construcţii cu destinaţia de locuinţă este “pe durata existenţei construcţiilor” iar pentru terenul aferent construcţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă este de 99 ani.

Art.8- Construcţiile existente cuprinse în zona de protecţie sanitară a bazinelor de retenţie în conformitate cu PUD-ul de mai sus vor fi desfiinţate de către concesionari până la încheierea contractelor de concesionare pentru terenurile la care face referire prezenta hotărâre conform anexei 2.

Art.9- Neîndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri, în termen de 90 de zile, din culpa beneficiarilor dreptului de concesionare, conduce la luarea măsurilor legale pentru desfiinţarea construcţiilor edificate fără autorizaţie de construire, pe terenul care face obiectul documentaţiei’’ PUD str. Rampa Ştefan cel Mare’’.

Art.10- DUAT, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Adoptata în Sibiu, la data de 30 iulie 1998

 

PRESEDINTE,

Teodor Ancuţa

SECRETAR,

Silviu Nica