Hotărârea nr. 101/1998

HOTARIREA NR. 101 privind închirierea prin licitație publică a unui teren în vederea realizării unui ansamblu compus din stație buz și spații comerciale .
98h101

JUDETUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

H O T Ã R Â R E A N R . 101

privind ĂŽnchirierea prin licitaĂžie publicĂŁ a unui teren ĂŽn vederea realizĂŁrii unui ansamblu compus din staĂžie buz Âşi spaĂžii comerciale

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža din data de 30.07.1998,

Analizând referatul cu nr.27197/1998, prin care DirecÞia de Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului ºi DirecÞia Patrimoniu propune Închirierea prin licitaÞie publicã a unui teren În suprafaÞã de aprox. 750 mp În vederea realizãrii unui ansamblu compus din staÞie buz ºi spaÞii comerciale destinate activitãÞii de vânzare flori ºi alte articole destinate ceremoniilor funerare (coroane, jerbe, etc),

Vãzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

In conformitate cu prevederile art. 20 aliniatul 2 litera "g", Âşi ale art.84 din Legea nr. 69/ 1991,

In temeiul art. 28 din Legea nr. 69 / 1991 privind administraĂžia publicĂŁ localĂŁ,

 

HOTÃRêTE

 

Art. 1- Se aprobã Închirierea, prin licitaÞie publicã, a unui teren situat În Sibiu, Calea Dumbrãvii Între limita incintei Cimitirului Comunal ºi limita incintei SC CONSTRUCTORUL SA, În suprafaÞã de aproximativ 750 mp, În vederea realizãrii unui ansamblu compus din staÞie buz ºi spaÞii comerciale destinate activitãÞii de vânzare flori ºi alte articole destinate ceremoniilor funerare .

Art.2-Delimitarea terenului se va stabili ulterior pe baza documentaĂžiei ĂŽntocmite ĂŽn acest scop, de adjudecĂŁtor

Art. 3- Terenul la care face referire prezenta hotãrâre, va fi Închiriat pe un termen de 10 ani.

Art.4- PreĂžul de strigare la licitaĂžie va fi de 50.000 lei / mp

Art.5- DirecÞia Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului ºi DirecÞia Patrimoniu vor duce la Îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu, la data de 30 iulie 1998

PRESEDINTE,

Teodor AncuĂža

SECRETAR,

Silviu Nica