Hotărârea nr. 10/1998

HOTARIREA NR. 10 privind prelungirea termenului contractelor de închiriere pentru chioscurile amplasate pe domeniul public cu destinatia vânzare - presa
98h10
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

H O T A R Â R E A NR. 10
privind prelungirea termenului contractelor de închiriere pentru chioscurile amplasate pe domeniul public cu destinatia vânzare - presa
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în sedinta ordinara din data de 29 ianuarie 1998,

Analizând referatul nr.4972/1998, al Comisiei pentru servicii publice si comert, prin care se propune prelungirea contractelor de închiriere pentru chioscurile amplasate pe domeniul public cu destinatia vânzare - presa si raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(2), lit.’’g’’ din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28, din Legea nr.69/1991, privind administratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului României nr.22/1997,

 

HOTARASTE:
 

Art.1: Se prelungeste termenul contractelor de închiriere pentru chioscurile amplasate pe domeniul public cu destinatia vânzare - presa pâna la data de 30 aprilie 1998.

Art.2.: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se împuternicesc Directia Patrimoniu, Directia Economica si Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

 

Adoptata în Sibiu, la data de 29 ianuarie 1998

 

PRESEDINTE,

AUREL COLOMEI