Hotărârea nr. 1/1998

HOTARIREA NR. 1 privind validarea mandatului d-lui Grigorie Dobrescu în functia de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu
98h1
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTA RÂ REA NR. 1
privind validarea mandatului d-lui Grigorie Dobrescu în functia de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, î ntrunit î n s edint a ordinara din data de 29 ianuarie 1998,

Analizâ nd raportul comisiei de validare privind legalitatea mandatului domnului Grigorie Dobrescu în functia de consilier al Consiliului Local al municipiului Sibiu,

Având în vedere decesul d-lui consilier al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, Vasile Bogdan,

Î n conformitate cu prevederile art. 17 si art.19 din Legea nr. 69/1991

Î n temeiul prevederilor art. 28 din Legea 69 / 1991, privind administrat ia publica locala , modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului României nr. 22/1997,

 

HOTA RA S TE:
 

Articol unic: Se valideaza mandatul d-lui Grigorie Dobrescu, în functia de consilier al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, aflat pe locul 10 pe lista candidatilor Conventiei Democtratice din România.

 

Adoptata în Sibiu, la data de 29 ianuarie 1998

 

PRESEDINTE,

AUREL COLOMEI