• Hotărârea 230/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 230 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iulie 2021
 • Hotărârea 229/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 229 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de utilizare pe domeniul public al Municipiului Sibiu, a trotinetelor electrice închiriate prin intermediul unei platforme online, în regim self-service
 • Hotărârea 228/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 228 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 227/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 227 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aprobați prin HCL nr. 185/2012, pentru obiectivul de investiții "Modernizare strada Trifoiului" la faza PT
 • Hotărârea 226/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 226 privind aprobarea vânzării unui număr de 13 locuințe aparținând fondului locativ al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 225/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 225 privind repartizarea a 5 (cinci) locuințe pentru tineri, destinate închirierii, proprietatea Statului Român, aflate în administrarea Municipiului Sibiu construite de Agenția Națională pentru Locuințe, vacantate, unor familii care întrunesc criteriile de acces și se regăsesc în anexa nr.1 la H.C.L. nr. 114/2016
 • Hotărârea 224/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 224 privind vânzarea fără licitație publică, a imobilului - teren de construcții situat în Sibiu, str. Berlin, nr. 12, în favoarea d-lui Maxim Mihai
 • Hotărârea 223/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 223 privind vânzarea fără licitație publică, a imobilului - teren de construcții situat în Sibiu, str. Orhideelor, nr. 62, în favoarea d-lui Teușan Vasile și d-nei Teușan Luminița - Elena
 • Hotărârea 222/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 222 privind vânzarea fără licitație publică, a imobilului - teren de construcții situat în Sibiu, str. Londra, nr. 10, în favoarea d-nei Popescu Florentina-Maria și a minorului Popescu Andrei-Nicolae
 • Hotărârea 221/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 221 privind închirierea, fără licitație publică, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, din Sibiu, str. Turnului, nr. 22, în favoarea Partidului Alianța Liberalilor și Democraților, cu destinația: sediu Organizația Județeană Sibiu
 • Hotărârea 220/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 220 privind închirierea, fără licitație publică, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, din Sibiu, str. Fabricii, nr. 2, bl. 9, în favoarea Partidului Național Liberal, cu destinația: sediu Organizația Municipală Sibiu
 • Hotărârea 219/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 219 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a apartamentelor II și III, cu teren aferent, situate în imobilul din Sibiu, str. Rimski Korsakov, nr. 5
 • Hotărârea 218/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 218 privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Sibiu în domeniul public al Municipiului Sibiu, a imobilului-teren identificat în CF 118824 Sibiu, nr. cad. 118824
 • Hotărârea 217/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 217 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilelor - terenuri în suprafață de 28,27 mp și 12,05 mp, situate în Sibiu str. Aviației F.N., cu destinația drum
 • Hotărârea 216/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 216 privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Sibiu cu privire la preluarea drumului situat în Stațiunea Păltiniș, identificat în CF nr. 132574 Sibiu, având nr. cadastral 132574, din domeniul public al Județului Sibiu în domeniul public al Municipiului Sibiu și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 215/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 215 privind modificarea H.C.L. nr. 316/2020 privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor proprietatea publică și privată a Municipiului Sibiu, ca urmare a reevaluării acestora
 • Hotărârea 214/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 214 privind actualizarea Anexei nr.3- Lista bunurilor din domeniul public și privat al Mun. Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. Apă Canal Sibiu S.A.
 • Hotărârea 213/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 213 privind închirierea prin licitație publică a 4 mese metalice în Piața de Flori, 10 spații de producție, 1 chioșc de lemn în zona Calea Cisnădiei și 1 spațiu neamenajat lângă capela ortodoxă - aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu și administrate de Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 212/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 212 aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 211/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 211 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 210/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 210 privind modificarea statului de funcții al Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 209/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 209 privind modificarea statului de funcții și organigramei ale Teatrului pentru Copii și Tineret "Gong" Sibiu pe anul 2021
 • Hotărârea 208/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 208 privind modificarea statului de funcții al Teatrului National "Radu Stanca" Sibiu
 • Hotărârea 207/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 207 privind aprobarea rectificării Programului minimal aferent anului 2021 al Teatrului Național "Radu Stanca" Sibiu
 • Hotărârea 206/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 206 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru extinderea capacității de învățământ cu "Construcție nouă cu destinație creșă și grădiniță la Școala Gimnazială nr. 12 Sibiu"
 • Hotărârea 205/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 205 privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. Al. Odobescu nr.2 în care funcționează Liceul de Artă Sibiu
 • Hotărârea 204/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 204 privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. B-dul Victoriei, nr. 42, jud. Sibiu în care funcționează Grădinița cu program prelungit nr. 26 Sibiu
 • Hotărârea 203/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 203 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "REABILITARE PODUL GĂRII"
 • Hotărârea 202/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 202 aprobarea indicatorilor tehnico -economici la obiectivul de investiții "Reparații Zid de Sprijin Parc Petofi Sandor" (Faza DALI+DTAC+PT+DE + verificare documentație + obținerea avizelor și acordurilor + asistență tehnică)
 • Hotărârea 201/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 201 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu"
 • Hotărârea 200/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 200 pentru actualizarea componenței Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice în Municipiul Sibiu nominalizată în H.C.L. nr. 334/2019
 • Hotărârea 199/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 199 privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități educaționale nonprofit de interes general, Agenda Educațională 2021
 • Hotărârea 198/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 198 privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale, nonprofit de interes general, pentru proiectele înscrise pe Agenda Culturală 2021, Sesiunea 1
 • Hotărârea 197/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 197 privind aprobarea propunerii de modificare a etapelor obligatorii pentru realizarea obiectivelor prevăzute la Art.2 din H.C.L nr. 206/2019 de aprobare a documentației de urbanism P.U.Z - Construire Spital Clinic Județean de Urgență Sibiu, în Mun. Sibiu, Calea Șurii Mici, F.N.
 • Hotărârea 196/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 196 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iunie 2021
 • Hotărârea 195/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 195 privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării de locuințe din fondul locativ al Municipiului Sibiu pentru familiile cu cazuri sociale
 • Hotărârea 194/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 194 privind montarea unei plăci comemorative pe clădirea Sălii de sport a Colegiului Național "Samuel von Brukenthal" și a Liceului de Artă, str. Alexandru Odobescu, nr. 2, Sibiu
 • Hotărârea 193/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 193 privind înființarea de trasee pentru autobuze școlare pentru transportul efectuat de către SC TURSIB SA Sibiu
 • Hotărârea 192/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 192 privind mandatarea unui reprezentant al Municipiului Sibiu în cadrul Adunării Generale a SC Parcuri Industriale Sibiu - Sura Mică SA
 • Hotărârea 191/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 191 privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale și de tineret nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Comunității și de Tineret 2021
 • Hotărârea 190/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 190 privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive, nonprofit de interes general, pentru proiectele înscrise pe Agenda Sportivă 2021, Sesiunea I
 • Hotărârea 189/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 189 privind aprobarea noului Regulament de organizare și funcționare al Serviciului Public Baia Populară Sibiu
 • Hotărârea 188/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 188 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Grădina Zoologică, a bunului Rețea electrică subterană provenită din investiția efectuată în anul 2020 și scoaterea din funcțiune a unor bunuri aflate în proprietatea Municipiului Sibiu și în administrarea acestui serviciu
 • Hotărârea 187/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 187 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Sibiu, în sumă de 300.000,00 lei, pentru proiectul "Modernizarea, reabilitarea și echiparea centrului de asistență socială Centrul Catedral Social Sf. Treime din Municipiul Sibiu", str. Alexandru Xenopol, nr. 32
 • Hotărârea 186/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 186 privind aprobarea Documentației de urbanism P.U.D. - CONSTRUIRE CABANĂ TURISTICĂ, în Mun. Sibiu, loc. Păltiniș, Str. Oncești, nr. FN, Inițiator: Aldea Ciprian pentru SC Retezat SA
 • Hotărârea 185/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 185 privind prelungirea valabilității documentației de urbanism PUD - Construire locuință conform PUZ aprobat cu HCL nr. 197/2014 și modificat cu HCL nr. 113/2015, în Sibiu, str. Ceaikovski nr. 59, Inițiator: Ionescu Mihai Ciprian
 • Hotărârea 184/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 184 privind completarea HCL nr. 92/2018
 • Hotărârea 183/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 183 privind aprobarea Metodologiei pentru închirierea unor spații neamenajate, amplasate în incinta Complexului de Agrement Lacul lui Binder din Municipiul Sibiu, în scopul amplasării de automate de băuturi calde sau de gustări și băuturi reci
 • Hotărârea 182/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 182 privind aprobarea Metodologiei pentru închirierea barului și a terasei aferente acestuia, amplasate în incinta Complexului de Agrement Lacul lui Binder din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 181/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 181 privind aprobarea metodologiei pentru închiriere magazin articole sportive și suveniruri, amplasat în incinta Complexului de Agrement Lacul lui Binder din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 180/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 180 privind aprobarea participării la programul de stimulare a înnoirii parcului auto național conform Ordinului nr. 676/23 martie 2021 pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 324/2020
 • Hotărârea 179/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 179 privind aprobarea unei noi proceduri de identificare a beneficiarilor și de acordare a stimulentului educațional pentru copiii din grădinițe care provin din familii defavorizate și abrogarea H.C.L. nr. 278/2016
 • Hotărârea 178/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 178 privind aprobarea statului de funcții și a organigramei la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, începând cu data de 01.06.2021
 • Hotărârea 177/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 177 privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 176/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 176 privind aprobarea modificării anexei nr. I și II la HCL nr. 306/2020
 • Hotărârea 175/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 175 privind aprobarea statului de funcții al Direcției Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 174/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 174 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 173/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 173 privind aprobarea contului anual de execuție, a bilanțului contabil și a situațiilor financiare anuale ale bugetului local la data de 31.12.2020
 • Hotărârea 172/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 172 pentru completarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Sibiu nr. 337/2018 privind aprobarea tarifelor de parcare în Municipiul Sibiu și pentru accesul autovehiculelor în zona pietonală din Centrul Istoric
 • Hotărârea 171/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 171 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 12 mp, situat în Sibiu str. Viile Sibiului, nr. 1 cu destinația drum
 • Hotărârea 170/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 170 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 27 mp, situat în Sibiu zona străzii Alunișului, cu destinația drum
 • Hotărârea 169/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 169 privind suplimentarea valorii de inventar a clădirii Școlii Gimnaziale "Radu Selejan", situată în Sibiu, Str. Șoimului nr. 13, aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, aflată în administrarea S.P.A.U.I.P.S., cu valoarea investiției "Reabilitarea Școlii Gimnaziale Radu Selejan în vederea îmbunătățirii eficienței energetice" - SMIS 118186
 • Hotărârea 168/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 168 privind suplimentarea listei amplasamentelor aparținând domeniului public și privat al Mun. Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate outdoor care fac obiectul Contractului de asociere în participațiune nr. 27/12.05.2021 încheiat între Mun. Sibiu și SC Local Outmedia
 • Hotărârea 167/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 167 privind suplimentarea listei amplasamentelor aparținând domeniului public și privat al Mun. Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate outdoor care fac obiectul Contractului de asociere în participațiune nr. 22/13.04.2021 încheiat între Mun. Sibiu și SC Euromedia Group
 • Hotărârea 166/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 166 privind aprobarea asocierii în participațiune între MUNICIPIUL SIBIU și S.C. GETICA OHH în vederea exploatării activității de publicitate pe amplasamente aparținând domeniului public și privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 165/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 165 privind aprobarea asocierii în participațiune între MUNICIPIUL SIBIU și S.C. HERMANNSTADT GROUP în vederea exploatării activității de publicitate pe amplasamente aparținând domeniului public și privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 164/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 164 privind aprobarea asocierii în participațiune între MUNICIPIUL SIBIU și S.C. ENERGY SRL în vederea exploatării activității de publicitate pe amplasamente aparținând domeniului public și privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 163/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 163 privind aprobarea asocierii în participațiune între MUNICIPIUL SIBIU și S.C. ITINERIS MEDIA în vederea exploatării activității de publicitate pe amplasamente aparținând domeniului public și privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 162/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 162 privind reglementarea juridică a cotei părți indivize de ˝ din imobilul - teren situat în Sibiu, str. Semănătoarelor nr. 24, identificat cu CF nr. 115163 Sibiu, nr. top. 10944, în suprafață de 760 mp
 • Hotărârea 161/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 161 privind transmiterea în folosința gratuită a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu, a unei suprafețe de 25 mp de teren din Sibiu, Cartierul Tineretului, în vederea relocării unei stații de monitorizare a calității aerului
 • Hotărârea 160/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 160 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu a unor bunuri terenuri, proprietatea publică a Municipiului Sibiu cu destinația parcări și amplasamente pentru montarea automatelor pentru parcări
 • Hotărârea 159/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 159 privind închirierea, prin licitație publică, a suprafeței de 6 mp, din cadrul imobilului situat în Sibiu, Piața Mare nr. 12, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 158/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 158 privind vânzarea fără licitație publică, a cotei de 778/36400 aferentă apartamentului nr. 16, din imobilul - teren pentru construcții în suprafață de 364 mp pe care este edificat blocul nr. 21 din Sibiu, str. Islazului în favoarea proprietarului acestuia
 • Hotărârea 157/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 157 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna mai 2021
 • Hotărârea 156/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 156 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu în consiliul administrativ al Teatrului Național "Radu Stanca" Sibiu
 • Hotărârea 155/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 155 privind încadrarea urbanistică a unor parcele de teren în unitățile teritoriale de referință limitrofe prevăzute în PUG Sibiu
 • Hotărârea 154/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 154 privind aprobarea amenajării unui sistem de oprire și curățare a gunoaielor de pe râul Cibin pe raza Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 153/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 153 privind amenajarea unor spații (de tip loc de joacă) pentru câini în Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 152/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 152 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z - Zonă de urbanizare - ZONĂ MIXTĂ ȘI LOCUINȚE CU REGIM MEDIU DE INĂLȚIME, în Sibiu, Calea Șurii Mici, FN, Beneficiar: SC ISROM MANAGEMENT SRL
 • Hotărârea 151/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 151 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. - RESTRUCTURARE URBANĂ - DEZVOLTARE DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE CU CARACTER TERȚIAR (Et) ȘI FUNCȚIUNI REZIDENȚIALE (RrM), în Sibiu, STR. AUTOGĂRII NR. 5-7, Beneficiar P.U.Z: SC PREMIUM SRL
 • Hotărârea 150/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 150 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z - DEZVOLTARE ZONĂ, COMPLETARE CU FUNCȚIUNI CU CARACTER COMERCIAL, TERȚIAR ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI CENTRU COMERCIAL, în Sibiu, Calea Cisnădiei nr. FN, Beneficiar: SC OASIS GREEN ENERGY 2 SRL
 • Hotărârea 149/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 149 privind aprobarea documentației de Urbanism P.U.D. - CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, în Municipiul Sibiu, Str. Grădinarilor, nr. 3, Beneficiar: Ileana-Luminița PETRESCU
 • Hotărârea 148/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 148 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 întocmit de S.C. PIEȚE SIBIU S.A.
 • Hotărârea 147/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 147 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2021 de S.C. TURSIB S.A.
 • Hotărârea 146/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 146 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 întocmit de S.C. URBANA S.A.
 • Hotărârea 145/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 145 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Reabilitarea Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 22, str. Calea Poplăcii, Nr. 11, în vederea creșterii eficienței energetice" faza DALI
 • Hotărârea 144/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 144 pentru aprobarea participării Municipiului Sibiu la Programul privind creșterea eficientei energetice si gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ cu proiectul "Reabilitarea Grădiniței cu program prelungit nr. 22 Calea Poplăcii nr. 11 în vederea creșterii eficientei energetice" si aprobarea cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 143/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 143 privind aprobarea plății cotizației lunare către Asociația Județeană de Turism Sibiu pentru anul 2021
 • Hotărârea 142/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 142 privind modificarea și completarea HCL nr. 109/2021 privind aprobarea depunerii de către Municipiul Sibiu a cererii de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat "Servicii de Silvomediu, Servicii Climatice și Conservarea Pădurilor"
 • Hotărârea 141/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 141 privind aprobarea asocierii în participațiune între MUNICIPIUL SIBIU și S.C. LOCAL OUTMEDIA S.R.L. în vederea exploatării activității de publicitate pe amplasamente aparținând domeniului public și privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 140/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 140 privind aprobarea apartamentării blocului de locuințe situat în Sibiu, str. Independenței nr. 1A
 • Hotărârea 139/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 139 privind aprobarea rectificării suprafețelor imobilelor-terenuri aflate în concesiunea S.C. URBANA S.A., conform evidențelor de carte funciară
 • Hotărârea 138/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 138 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Mun. Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C Apă Canal Sibiu S.A.
 • Hotărârea 137/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 137 privind prelungirea duratei de închiriere, fără licitație publică, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, din Sibiu, Bulevardul Victoriei, nr. 14, în favoarea Partidului Social Democrat, cu destinația: sediu Organizația Județeană Sibiu
 • Hotărârea 136/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 136 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, a investiției realizate la mijlocul fix "Modernizare alei Cimitir Municipal zona D137", proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 135/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 135 privind vânzarea fără licitație publică, a imobilului - teren de construcții situat în Sibiu, str. Orhideelor, nr. 53, în favoarea d-lui Gustoi Narcis Ionel
 • Hotărârea 134/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 134 privind vânzarea fără licitație publică, a imobilului - teren de construcții situat în Sibiu, str. Marburg, nr. 5, în favoarea d-lui Popa Beniamin
 • Hotărârea 133/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 133 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 37 mp, situat în Sibiu str. Săcel FN, cu destinația: drum
 • Hotărârea 132/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 132 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 27 mp, situat în Sibiu str. B-dul G-ral Vasile Milea nr. 30, cu destinația: drum
 • Hotărârea 131/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 131 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 122 mp, situat în Sibiu str. Rovine FN, cu destinația: drum
 • Hotărârea 130/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 130 privind modificarea statului de funcții și a organigramei Teatrului Național "Radu Stanca" Sibiu
 • Hotărârea 129/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 129 privind aprobarea statului de funcții al Direcției Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 128/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 128 privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 127/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 127 privind aprobarea programului minimal al Teatrului pentru Copii și Tineret "GONG" Sibiu pe anul 2021
 • Hotărârea 126/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 126 privind aprobarea Programului minimal al Teatrului Național "Radu Stanca" Sibiu pe anul 2021
 • Hotărârea 125/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 125 privind aprobarea Programului minimal al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, pentru anul 2021
 • Hotărârea 124/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 124 privind prorogarea termenului de depunere a declarației de salubrizare stabilit prin HCL nr. 35/2021 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 123/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 123 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2022
 • Hotărârea 122/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 122 privind modificarea anexei nr. 55 - Bugetul centralizat al fondurilor externe nerambursabile la HCL nr. 114/2021 de aprobare a bugetului local pentru anul 2021
 • Hotărârea 121/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 121 privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare, a secțiunii de dezvoltare și a împrumuturilor interne și externe pentru trimestrul I 2021
 • Hotărârea 120/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 120 privind aprobarea "Metodologiei de acordare a granturilor pentru premierea unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Sibiu, cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare, obținute de elevii cu media 10 la examenul de evaluare națională și examenul de bacalaureat"
 • Hotărârea 119/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 119 pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități educaționale nonprofit de interes general, denumit generic Agenda Educațională
 • Hotărârea 118/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 118 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu în consiliul administrativ al Teatrului pentru Copii și Tineret "Gong" Sibiu
 • Hotărârea 117/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 117 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu în comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale și a celor de prestări servicii, potrivit Legii nr. 550/2002
 • Hotărârea 116/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 116 privind completarea Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, constituită prin H.C.L nr. 383/2020
 • Hotărârea 115/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 115 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către Ocolul Silvic Sibiu și Ocolul Silvic Valea Cibinului Săliște pentru anul 2021, privind administrarea fondului forestier proprietatea Municipiului Sibiu, aflat în administrarea celor două ocoale silvice conform contractului de administrare nr. 103/2020
 • Hotărârea 114/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 114 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Sibiu pe anul 2021
 • Hotărârea 113/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 113 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna aprilie 2021
 • Hotărârea 112/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 112 privind aprobarea înființării unui Cimitir al animalelor de companie în Municipiul Sibiu care va fi administrat de Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 111/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 111 privind amenajarea unor panouri cu unelte în incinta Cimitirului Municipal Sibiu și gestionarea acestora de către Serviciul Public pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 110/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 110 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Lucrări de construcții și instalații pentru securitate la incendii - sediul Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, strada Parcul Tineretului, nr.1"
 • Hotărârea 109/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 109 privind aprobarea depunerii de către Municipiul Sibiu a cererii de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat "SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE SI CONSERVAREA PĂDURILOR" aferentă Măsurii 15 "SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE SI CONSERVAREA PĂDURILOR" Submăsura 15.1 "PLĂȚI PENTRU ANGAJAMENTE DE SILVOMEDIU" PNDR 2014 - 2020
 • Hotărârea 108/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 108 privind aprobarea înființării a două stații pentru transportul în comun efectuat de SC Tursib SA pe Calea Șurii Mici din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 107/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 107 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Dezvoltarea sistemului de iluminat public pe strada Viile Sibiului, zona cuprinsă între DN 14 și sensul giratoriu (lângă biserică)"
 • Hotărârea 106/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 106 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Dezvoltarea sistemului de iluminat public pe str. Triajului, Zona cuprinsă între str. Ștefan cel Mare și Fabrica de Cultură, Sala Faust"
 • Hotărârea 105/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 105 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Dezvoltarea sistemului de iluminat public pe strada Pictor Theodor Aman, zona cuprinsă între str. Avrig și zona locului de joacă str. Ludoș"
 • Hotărârea 104/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 104 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN PARCUL POLICLINICII (STRADA HERMAN OBERTH)"
 • Hotărârea 103/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 103 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Dezvoltarea sistemului de iluminat public pe strada Rampa Ștefan cel Mare, zona cuprinsă între str. Păcii și limita UAT Sibiu (Valea Săpunului)"
 • Hotărârea 102/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 102 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în Zonele 1 și 2 - Municipiul Sibiu"
 • Hotărârea 101/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 101 privind aprobarea etapei a III-a de extindere a zonei pietonale în Piața Mică din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 100/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 100 privind mandatarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu pentru promovarea în instanță a acțiunii de evacuare a spațiului cu destinația de locuință situat în Sibiu, str. B-dul Victoriei nr. 2
 • Hotărârea 99/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 99 privind aprobarea statului de funcții al Direcției de Asistența Socială Sibiu
 • Hotărârea 98/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 98 privind aprobarea statului de funcții al Direcției Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 97/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 97 privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 96/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 96 privind mandatarea unor persoane pentru negocierea și semnarea Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate pentru anul 2021 al SC Tursib SA
 • Hotărârea 95/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 95 privind aprobarea asocierii în participațiune între MUNICIPIUL SIBIU și S.C. EUROMEDIA GROUP S.A. în vederea exploatării activității de publicitate pe amplasamente aparținând domeniului public și privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 94/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 94 privind aprobarea asocierii în participațiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C.URBAN VIEW MEDIA S.R.L. în vederea exploatării activității de publicitate pe amplasamente aparținând domeniului public și privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 93/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 93 privind aprobarea asocierii în participațiune între MUNICIPIUL SIBIU și S.C. NASP BERATUNG S.R.L. în vederea exploatării activității de publicitate pe amplasamente aparținând domeniului public și privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 92/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 92 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului teren în suprafață de 1.440 mp, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, identificat în CF 111970 Sibiu nr. top 9545/1/87
 • Hotărârea 91/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 91 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Sibiu a unor bunuri de natura construcțiilor aflate în administrarea Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu, în domeniul privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 90/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 90 privind vânzarea fără licitație publică, a cotei de 818/36400 aferentă apartamentului nr. 10, din imobilul - teren pentru construcții în suprafață de 364 mp pe care este edificat blocul nr. 21 din Sibiu, str. Islazului în favoarea proprietarului acestuia
 • Hotărârea 89/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 89 privind trecerea imobilelor constând în teren neproductiv în suprafață de 5.150 mp, drum în suprafață de 4.730 mp, respectiv drum în suprafață de 5.696 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, situate în extravilanul Municipiului Sibiu, Dealul Gușteriței, din proprietatea publică a Municipiului Sibiu în proprietatea publică a Județului Sibiu
 • Hotărârea 88/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 88 privind suplimentarea valorii de inventar a clădirii Liceului Teoretic C. Noica, situată în Sibiu, Str. Oștirii nr. 5, aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, aflată în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat, cu valoarea investiției "Reabilitarea Liceului Teoretic C. Noica în vederea îmbunătățirii eficienței energetice" - SMIS 114840
 • Hotărârea 87/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 87 privind vânzarea fără licitație publică, a imobilului - teren de construcții situat în Sibiu, str. Aleea Monet, nr. 13, în favoarea d-lui Buhoi Lucian
 • Hotărârea 86/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 86 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 126 mp, situat în Sibiu str. Tractorului FN, cu destinația drum
 • Hotărârea 85/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 85 privind vânzarea fără licitație publică, a imobilului - teren de construcții situat în Sibiu, str. Aleea Tizian, nr. 7, în favoarea d-nei Hanea Dicu Andreea Loredana
 • Hotărârea 84/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 84 privind transmiterea în administrarea Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, a investițiilor realizate la imobilul situat în Parcul Tineretului nr.1, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, precum și actualizarea valorii Turnului Sfatului și terenului aferent imobilului din Parcul Tineretului nr.1, ca urmare a reevaluării
 • Hotărârea 83/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 83 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. - SCHIMBARE REGLEMENTĂRI URBANISTICE DIN UTR IsP ZONA INSTITUȚII ȘI SERVICII PUBLICE (S+P+6+M/ S+P+6+R/ S+D+P+5+M/ S+D+P+5+R) ÎN UTR L1u LOCUINȚE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLȚIME DISPUSE PE UN PARCELAR DE TIP URBAN (S+P+1+M/ S+P+1+R/S+D+P+M/ S+D+P+R), în Sibiu, str. J.W. Goethe nr. 13A, Beneficiar P.U.Z: POPENȚA Horea
 • Hotărârea 82/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 82 privind includerea în planurile de urbanism a zonelor de protecție pentru punctele fixe de monitorizare a calității aerului amplasate pe suprafața administrativă a UAT Sibiu
 • Hotărârea 81/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 81 privind aprobarea documentației de urbanism Modificare PUZ aprobat cu HCL 208/30.05.2019 - ZONĂ DE URBANIZARE - LOCUINȚE CU REGIM MEDIU DE ÎNĂLȚIME, în Sibiu, str. Frezorilor, nr. 5-7, Beneficiar P.U.Z: SC Alda Building SRL prin Cîndea Claudiu Viorel
 • Hotărârea 80/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 80 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. - Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.17/28.01.2016 modificat cu HCL nr. 259/2018, în Sibiu, str. Moara de Scoarță, Fn, Inițiator P.U.Z: BOJIȚĂ NICOLAE SILVIU
 • Hotărârea 79/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 79 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. - ZONĂ DE URBANIZARE - ZONĂ MIXTĂ (UM) ȘI ZONĂ LOCUINȚE CU REGIM MEDIU DE ÎNĂLȚIME (UL3) conform A.O. nr. 27/23.09.2019, în Sibiu, zona str. Tractorului nr. FN, Inițiator P.U.Z: S.C. CITY RESIDENCE CONSTRUCT S.R.L.
 • Hotărârea 78/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 78 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. - "Construire imobile locuințe colective în UTR RiM - Restructurarea zonei cu caracter industrial în zonă mixtă", în Sibiu, str. Nicovalei, nr. 4A, Beneficiar P.U.Z: Andreea SABĂU
 • Hotărârea 77/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 77 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D. - CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT CONFORM PUZ APROBAT CU HCL 129/2011, în Mun. Sibiu, str. Topazului, nr. FN, Inițiator: CENGHER Călin Bogdan
 • Hotărârea 76/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 76 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ CONFORM PUZ APROBAT CU HCL NR. 197 / 2014 ȘI MODIFICAT CU HCL NR. 113 / 2015, ÎN SIBIU, STR. CEAICOVSKI, FN, Inițiator: Rusu Radu-Ioan și Rusu Camelia-Maria
 • Hotărârea 75/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 75 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D. - Construire echipamente publice aferente zonelor de locuințe - parcare subterană și supraterană, în Mun. Sibiu, Bd. G-ral Vasile Milea FN, Inițiator: SC PALTINIS IMOB SRL
 • Hotărârea 74/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 74 privind prelungirea valabilității documentației de urbanism P.U.Z și R.L.U - Zonă de urbanizare - Activități economice cu caracter industrial în Sibiu, str. Ștefan cel Mare, f.n, aprobată cu HCL nr. 167/29.05.2017 și prelungită cu HCL nr. 110/26.03.2020
 • Hotărârea 73/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 73 privind prelungirea valabilității documentației de urbanism P.U.Z și R.L.U: Zonă de urbanizare - Parcelare și construire locuințe/funcțiuni mixte, conform Avizului de Oportunitate nr. 14/2014, în Sibiu, zona str. Tractorului, F.N., aprobată cu HCL nr. 95/30.03.2017 și prelungită cu HCL nr. 109/26.03.2020
 • Hotărârea 72/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 72 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism, aprobate cu HCL nr. 165/2011, până la finalizarea contractului de actualizare
 • Hotărârea 71/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 71 privind completarea Regulamentului local de publicitate privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, aprobat prin HCL nr. 278/2013
 • Hotărârea 70/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 70 privind actualizarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism
 • Hotărârea 69/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 69 privind aprobarea cererii de trecere a bunului din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Sibiu: Cămin sportiv, cu teren aferent situat administrativ în Sibiu, str. Octavian Goga, nr. 2, identificat în C.F. 105623 Sibiu, nr. top 4003/2/4
 • Hotărârea 68/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 68 privind scoaterea din evidența fiscală a persoanelor fizice si juridice aflate în stare de insolvabilitate
 • Hotărârea 67/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 67 privind anularea creanțelor fiscale restante de până la 40 lei, ale persoanelor fizice și juridice, aflate în sold la data de 31 decembrie 2020
 • Hotărârea 66/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 66 privind modificarea Ghidului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general, denumit generic AGENDA CULTURALĂ, aprobat prin HCL nr. 81/2019, modificată și completată prin HCL nr. 173/2019 și HCL nr. 56/2020
 • Hotărârea 65/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 65 privind actualizarea listelor care cuprind documentele de interes public și categoriile de documente produse și/sau gestionate conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
 • Hotărârea 64/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 64 privind modificarea Planului de investiții cu finanțare din contul IID al S.C. Apă-Canal S.A. pentru anul 2021 aprobat prin HCL nr. 453/2020
 • Hotărârea 63/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 63 privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Theodoru Laurențiu
 • Hotărârea 62/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 62 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna martie 2021
 • Hotărârea 61/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 61 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. - DRUM DE LEGĂTURĂ CÂMPȘOR ÎNTRE CARTIERELE ȘTRAND II ȘI TURNIȘOR în Mun. Sibiu, zona Câmpșor, Inițiator P.U.Z : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU
 • Hotărârea 60/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 60 privind aprobarea constituirii Comisiei mixte pentru digitalizare și strategie Smart City Sibiu la nivelul Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 59/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 59 privind modificarea H.C.L nr. 500/2018 în sensul radierii poziției 11 de pe lista de priorități aprobată
 • Hotărârea 58/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 58 privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării de locuințe din fondul locativ al Municipiului Sibiu pentru cazurile sociale ale familiilor evacuate din imobile retrocedate
 • Hotărârea 57/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 57 privind actualizarea criteriilor de repartizare a locuințelor sociale din Municipiul Sibiu și actelor justificative care însoțesc cererea pentru atribuirea unei locuințe sociale
 • Hotărârea 56/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 56 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare al Comisiei Sociale
 • Hotărârea 55/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 55 privind implementarea la nivelul Municipiului Sibiu a Agendei Educaționale și alocarea de fonduri de la bugetul local pe anul 2021 al Municipiului Sibiu pentru proiectele din această agendă
 • Hotărârea 54/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 54 privind prelungirea valabilității documentației de urbanism PUZ si RLU - Zonă de urbanizare - Activități economice cu caracter industrial în Sibiu, str. Turda, FN aprobată cu HCL nr. 102/31.03.2016 și prelungită cu HCL nr. 73/21.02.2019 și HCL nr. 111/26.03.2020
 • Hotărârea 53/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 53 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D. - CONSTRUIRE IMOBIL CONFORM PUZ APROBAT CU HCL 129/2011 în Municipiul Sibiu, Str. Deventer, nr. FN, Inițiator: Ioan - Dorin NEAMȚU
 • Hotărârea 52/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 52 privind aprobarea Documentației de Urbanism P.U.D. - CONSTRUIRE CASĂ DE VACANȚĂ în Municipiul Sibiu, Str. Alunișului, nr. 14
 • Hotărârea 51/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 51 privind aprobarea cuantumului unei burse și numărului acestora pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu aferente anului 2021
 • Hotărârea 50/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 50 privind mandatarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu pentru promovarea în instanță a acțiunii de evacuare a terenului în suprafață de 1040 mp, situat în incinta Colegiului Național Pedagogic Andrei Șaguna Sibiu, pe str. Aleea Turnu Roșu, nr. 2
 • Hotărârea 49/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 49 privind transmiterea în administrarea Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, a unor bunuri provenite din investiții, efectuate la Secția de Boli Infecțioase copii, precum și casarea gardului și grilajului vechi
 • Hotărârea 48/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 48 privind propunerea de schimbare a destinației unui teren de 207,75 mp din incinta Liceului Tehnologic "Avram Iancu" Sibiu, situat administrativ în Sibiu str. George Coșbuc, nr. 5
 • Hotărârea 47/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 47 privind vânzarea fără licitație publică, a cotei de teren de 1840/36400 aferentă apartamentului nr. 25, din imobilul - teren pentru construcții în suprafață totală de 364 mp pe care este edificat blocul nr. 21, situat în Sibiu, str. Islazului, în favoarea proprietarului acestuia
 • Hotărârea 46/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 46 privind acordul de principiu în vederea schimbării destinației apartamentului nr. 2 din imobilul situat în Sibiu, str. Gladiolelor nr. 4, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, din unitate de învățământ în spațiu cu altă destinație
 • Hotărârea 45/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 45 privind repartizarea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Sibiu, str. Nicolae Bălcescu, nr. 31 în favoarea d-nei ministru Raluca Turcan cu destinația: birou parlamentar
 • Hotărârea 44/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 44 privind aprobarea prețului de vânzare, valabil pentru anul 2021, a imobilelor-terenuri, aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situate în Cartierul Tineretului, transmise în folosință gratuită tinerilor, în baza Legii nr. 15/2003
 • Hotărârea 43/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 43 privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 42/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 42 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local în Municipiul Sibiu pentru anul 2021
 • Hotărârea 41/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 41 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Amenajare Lacul lui Binder", la faza PT
 • Hotărârea 40/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 40 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Cablaj metropolitan pe str. Constituției"
 • Hotărârea 39/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 39 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții "Amenajare spațiu de agrement zona Obor"
 • Hotărârea 38/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 38 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Modernizarea și extinderea străzii Viitorului pe sectorul cuprins între strada Târgul Fânului și strada Moara de Scoarță" din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 37/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 37 privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Sibiu pe anul 2021
 • Hotărârea 36/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 36 privind aprobarea plății cotizației anuale ce revine Municipiului Sibiu în calitate de membru al Asociației Municipiilor din România
 • Hotărârea 35/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 35 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 34/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 34 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna februarie 2021
 • Hotărârea 33/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂRE NR. 33 privind creșterea transparenței cheltuirii banilor publici la nivelul Primăriei Municipiului Sibiu și a Serviciilor Publice subordonate Consiliului Local Sibiu
 • Hotărârea 32/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 32 pentru modificarea Hotărârii nr. 270/2018 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru aprobarea proiectului "Reabilitare termică blocuri de locuințe din Municipiul Sibiu în vederea creșterii eficienței energetice" și a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 31/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 31 pentru modificarea Hotărârii nr. 31/31.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 30/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 30 privind actualizarea componenței comisiei locale de ordine publică constituită la nivelul Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 29/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 29 privind modificarea prețului local al energiei termice practicat de SC URBANA SA Sibiu de la data de 01.01.2021
 • Hotărârea 28/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 28 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Modernizare strada Bratislava" din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 27/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 27 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice la centrul Căminul pentru Persoane Vârstnice Sibiu din cadrul Direcției de Asistență Socială Sibiu pentru anul 2021
 • Hotărârea 26/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 26 privind stabilirea nivelului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective la centrul Cantina Municipiului Sibiu, respectiv Căminul pentru persoane vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială Sibiu pentru anul 2021
 • Hotărârea 25/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 25 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren în suprafață de 89 mp din incinta Colegiului Tehnic Energetic, situat administrativ în Sibiu, str. Electricienilor nr. 1
 • Hotărârea 24/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 24 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Sibiu, propuse să funcționeze în anul școlar 2021-2022
 • Hotărârea 23/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 23 privind modificarea metodologiei de pregătire și organizare a licitației publice pentru închirierea a trei spații neamenajate, amplasate în incinta Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu, pentru desfășurarea de activități de alimentație publică, aprobată prin H.C.L. nr. 41/2019, modificată de H.C.L. nr. 93/2019 și H.C.L. nr. 25/2020
 • Hotărârea 22/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 22 privind aprobarea plății cotizației pentru anul 2021 ce revine Municipiului Sibiu în calitate de membru al Asociației "Orașe Energie în România"
 • Hotărârea 21/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 21 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi a investiției efectuate la imobilul proprietatea publică a Municipiului Sibiu - "Parc Piața Cluj"
 • Hotărârea 20/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 20 privind repartizarea a 5 (cinci) locuințe pentru tineri, rămase vacante, proprietatea Statului Român, aflate în administrarea Municipiului Sibiu construite de Agenția Națională pentru Locuințe, unor familii care întrunesc criteriile de acces și se regăsesc în anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 114/2016
 • Hotărârea 19/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 19 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilelor - terenuri în suprafață totală de 375 mp, situate în Sibiu str. Calea Șurii Mici FN, cu destinația drum
 • Hotărârea 18/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 18 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului teren în suprafață de 13.058 mp , situat în Sibiu, în zona blocurilor din Cartierul Țiglari
 • Hotărârea 17/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 17 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului teren cu destinația de drum, situat în Sibiu, zona Șoselei Alba Iulia
 • Hotărârea 16/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 16 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 112 mp, situat în Sibiu str. Irisului FN, cu destinația drum
 • Hotărârea 15/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 15 privind aprobarea prețului de vânzare pentru imobilul - teren pentru construcții, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, aferent blocului nr. 21, situat în Sibiu, str. Islazului
 • Hotărârea 14/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 14 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului teren în suprafață de 1.920 mp, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, zona străzii Viile Sibiului
 • Hotărârea 13/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 13 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului teren în suprafață de 337 mp, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Triajului, nr. 6
 • Hotărârea 12/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 12 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. Apă Canal Sibiu S.A.
 • Hotărârea 11/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 11 privind suplimentarea valorii de inventar a unor imobile aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat, cu valoarea investițiilor efectuate la aceste imobile în anul 2020
 • Hotărârea 10/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 10 privind aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor - terenuri cu construcții în suprafață de 492 mp din CF nr. 130601 Sibiu și în suprafață de 668 mp din CF nr.131302 Sibiu, aferente Grădiniței cu PP nr. 16 din Sibiu, str. Mitropoliei nr. 19-21
 • Hotărârea 9/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 9 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, a investiției "Amenajare incintă cimitir – zona intrării principale din str. C. Dumbrăvii", proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 8/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 8 privind aprobarea ieșirii din indiviziune și a dezmembrării, cu redistribuirea suprafețelor de teren deținute în cote-părți de statul român și coproprietarii persoane fizice, asupra imobilului - teren în suprafață totală de 385 mp, înscris în CF nr. 119115 Sibiu, nr. cadastral 119115, situat în Sibiu, str. Negoi nr.46, prin diminuarea suprafeței aferente statului contra unei sulte aferente
 • Hotărârea 7/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 7 privind aprobarea concesionării fără licitație publică a două parcele de teren în suprafață totală de 15 mp, aparținând Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, Bd. Mihai Viteazu nr.3, în vederea creării unui acces la parter, respectiv reglementării situației scărilor de acces la subsol existente, la clădirea proprietatea societății Aral MTB S.R.L., situată în Sibiu, Bd. M. Viteazu nr.3
 • Hotărârea 6/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 6 privind aprobarea concesionării fără licitație publică a subteranului a două parcele de teren în suprafață totală de 34 mp, aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, P-ța Aurel Vlaicu F.N., în vederea extinderii suprafeței subteranului deja concesionat societății IMOBILIARE ROYAL SRL pentru amenajarea de parcări la subsol
 • Hotărârea 5/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 5 pentru aprobarea unui Acord de parteneriat cu Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Șelimbăr pentru realizarea proiectului "Tren Periurban Sibiu"
 • Hotărârea 4/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 4 privind mandatarea SC Urbana SA pentru promovarea în instanță a unei acțiuni civile în vederea reglementării situației juridice a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință
 • Hotărârea 3/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 3 privind modificarea și completarea HCL 463/2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021
 • Hotărârea 2/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 2 privind validarea Dispoziției nr. 2239/22.12.2020 și a Dispoziției nr. 2271/24.12.2020, emise de Primarul Municipiului Sibiu, privind rectificarea bugetului local pe anul 2020
 • Hotărârea 1/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 1 privind utilizarea excedentului bugetar