Proces verbal din 30.04.2020

Proces-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 30.04.2020

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIUL SATU MARE

SEDIU: P-ŢA 25 OCTOMBRIE, INTRAREA M
tel.0261.807505 fax 0261.710915
web.www.satu-mare.ro
Nr. 19672/4.05.2020

 


Proces-verbal
încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local
al Municipiului Satu Mare, desfăşurată printr-o platformă on-line de videoconferință în data de 30.04.2020

 


Consiliului Local al Municipiului Satu Mare a fost convocat pentru ședința ordinară care se desfășoară printr-o platformă on-line de videoconferință în data de 30.04.2020 la ora 14:00, prin dispoziția primarului nr.308/23.04.2020, în conformitate cu prevederile art. 133 alin.(1), art.134 alin. (1), lit. a), alin. (3) lit. a) şi art. 135 alin. (4) şi (5) coroborate cu prevederile art.196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 83 din Anexa 1 la Decretul Președintelui României nr.240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României.
S-a asigurat caracterul public al ședinței conform prevederilor art.138 alin. (2) lit.c) prin transmiterea ședinței LIVE pe internet.
Convocarea consilierilor s-a efectuat prin mijloace electronice, fiind astfel a transmis pe e-mail în data de 23 aprilie 2020 convocatorul cu nr.18666/23.04.2020, prin care au fost invitați consilierii locali pentru a participa la ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 30 aprilie 2020.
Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi în data de 24 aprilie 2020 în presa locală de limba română şi limba maghiară, prin afișare pe site-ul instituției a dispoziției nr.308/23.04.2020 şi prin afişare la avizierul instituţiei a procesului-verbal de afişare nr.18667/23.04.2020. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a şedinţei, au fost afişate pe site-ul instituţiei în secţiunea Consiliul local - Proiecte de hotărâri.
Premergător ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 30.04.2020 au fost convocate comisiile de specialitate ale consiliului local, pentru acordarea avizelor la proiectele de hotărari înscrise pe ordinea de zi a ședinței.
Ședințele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare s-au desfășurat astfel:
Ședința Comisiei nr.1. Comisia Studii, prognoze economico-sociale, buget, administrarea bunurilor, s-a desfășurat on-line prin videoconferință în data de 29.04.2020 şi au participat următorii consilieri: dl Zsók János Janos Csaba, dl Micle Adrian, dna Bologa Andrea- Maria , dl Zazula Bela și dl Pop Romeo Liviu.
Ședința Comisiei nr.2 Comisia organizare şi dezvoltare urbanistică, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, monumente istorice şi de arhitectură, s-a desfășurat on-line prin videoconferință în data de 29.04.2020 și au participat următorii consilieri: dl.Günthner Tiberiu, dl.Ardelean Octavian Iulian, dl. Gáti Ştefan și dna. Bologa Andrea-Maria.
Ședința Comisiei nr.3 Comisia servicii publice și comerț, s-a desfășurat on-line prin videoconferință în data de 29.04.2020 și au participat următorii consilieri:
dl Fanea Dumitru, dl Maurer Robert Csaba, dl.Crăciun Ciprian Dumitru și
dl Bertici Ștefan.
Ședința Comisiei nr.4 Sănătate, protecţie socială, sport şi tineret s-a desfășurat on-line prin videoconferință în data de 30.04.2020 și au participat următorii consilieri: dl Raţiu Cosmin-Constantin, dna Rogoz Manuela, dl Stan Gheorghe, dl Gáti Ştefan și dl Bertici Ștefan.
Ședința Comisiei nr.5 Comisia Juridică, disciplină şi integrare europeană s-a desfășurat on-line prin videoconferință în data de 30.04.2020 şi au participat următorii consilieri: dl Ressler Stefan, dna Kerekes Rodica, dl Hornar Vasile, dl Zazula Bela și dl Pop Romeo Liviu.
Ședința Comisiei nr.6 Comisia Învăţământ, activităţi ştiinţifice, cultură, culte, s-a desfășurat on-line prin videoconferință în data de 29.04.2020 şi au participat următorii consilieri :dna Sălăgean Marian Geta, dna Szejke Ottilia, dl Stan Gheorghe, dna Kerekes Rodica și dl Kiss Iosif.
Toate avizele acordate de comisiile de specialitate nominalizate conform convocatorului nr.18666/23..04.2020 au fost transmise electronic membrilor Consiliului Local Satu Mare, conform prevederilor art 136 alin (7) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.
Lucrările şedinţei ordinare desfășurată on-line prin videoconferință a Consiliului Local Satu Mare din data de 30.04.2020 sunt conduse de către domnul consilier Bertici Ștefan conform prevederilor H.C.L. Satu Mare nr. 64/26.03.2020.
Pentru a respecta prevederile art. 83 din Anexa 1 la Decretul Președintelui României nr.240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, în sala de ședințe a Consiliului local sunt prezenți : dl președinte de ședință Bertici Ștefan, dna Secretar general Mihaela Maria Racolța, dl Dan Secan consilier în cadrul Compartiment tehnologia informației, dna Husar Mariana și dna Tătar-Șinca Mirela din cadrul Compartimentului Relații cu consiliul local.
Sunt prezenți on-line prin videoconferință din partea executivului: dl primar Kereskényi Gábor, dl Masculic Csaba - administrator public, d-na Ursu Lucia - director executiv, d-na Faur Mihaela -șef al Serviciului Patrimoniu, dna Ziman Doina -șef al Serviciului Fond Funciar, dna Marinescu Anca- șef al Biroului Învățămant, dl Burgye Ștefan -arhitect șef, dl Bujor Ionuț -director al SC Transurban Satu Mare, dl Bor Darius - director ec. al S.C. Apaserv Satu Mare, dl Tincu Vasile -director al DITL, dl Bozai Cristian -director al A.D.P. Satu Mare.

Dl președinte de ședință Bertici Ștefan: Bună ziua! Declar deschisă ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare, care se desfășoară on-line prin videoconferință azi 30.04.2020. Ședința a fost convocată prin dispoziția primarului nr.308/23.04.2020. Voi face apel nominal pentru prezență și vă rog să răspundeți apelului dar totodată să confirmați prezența și în scris, pe chat.
Albu Adrian - participă, este on-line
Ardelean Octavian Iulian - participă, este on-line
Bertici Ștefan - participă, este on-line
Bologa Andrea Maria - participă, este on-line
Crăciun Ciprian Dumitru- participă,este on-line
Fanea Dumitru -Nu participă-absent
Gáti Ştefan- participă, este on-line
Günthner Tiberiu- participă, este on-line
Hornar Vasile- participă,este on-line
Kerekeș Rodica- participă, este on-line
Kiss Iosif- participă, este on-line
Maurer Robért Csaba- participă, este on-line
Micle Adrian - Nu participă -absent
Pop Romeo Liviu- participă, este on-line
Rațiu Cosmin Constantin- participă, este on-line
Ressler Ştefan -participă, este on-line
Rogoz Manuela Bianca- participă, este on-line
Sălăgean Mariana Geta-participă, este on-line
Stan Gheorghe- participă, este on-line
Szejke Ottilia- participă, este on-line
Szőcs Péter Levente- participă, este on-line
Zazula Bela- participă, este on-line
Zsók János Csaba - participă, este on-line

La şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 30.04.2020, participă on-line prin videoconferință 21 consilieri. Nu participă la această ședință dl Fanea Dumitru și dl Micle Adrian, ambii consilieri lipsesc motivat, participă la o înmormântare. Sunt îndeplinite prevederile art. 137 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ. Ședința este statutară.

Dl președinte de ședință Bertici Ștefan : Întreb executivul dacă sunt modificări la ordinea de zi propusă.
Dl primar Kereskényi Gábor: Bună ziua stimați colegi! Vă informez că doresc să retrag de pe ordinea de zi a ședinței de azi, proiectele de hotărâri înscrise la punctele nr.12 și nr. 13 în vederea completării documentațiilor :
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Plan Urbanistic Zonal - "Schimbare de funcțiune din zonă de protecție LEA în zonă de locuit cu parcelare prin deviere LEA și transformare în LES pe tronsonul deviat", Amplasament: Satu Mare, str. Teleki Blanka
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Plan Urbanistic Zonal - "Construire clădire S+P+2E+1r cu spații de cazare și alimentație publică la parter", Amplasament: Satu Mare, str. Careiului nr. 7
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Dl președinte de ședință Bertici Ștefan: Supun la vot aprobarea ordinii de zi cu modificările propuse de domnul primar și anume retragerea proiectelor de hotărâri înscrise la punctele nr.12 si nr.13.
Am să fac apelul nominal, vă rog să vă exprimați votul. Vă rog să scrieți pe chat opțiunea votului astfel: DA, dacă votați pentru aprobarea proiectului de hotărâre, NU, dacă votați împotriva proiectului de hotărâre sau ABŢINERE.
Albu Adrian- da, Ardelean Octavian Iulian -da, Bertici Ștefan - da, Bologa Andrea Maria -da, Crăciun Ciprian Dumitru- da, Gáti Ştefan- da, Günthner Tiberiu-da, Hornar Vasile- da, Kerekeș Rodica- da, Kiss Iosif- da, Maurer Robért Csaba- da, Pop Romeo Liviu -da, Rațiu Cosmin Constantin -da, Ressler Ştefan -da, Rogoz Manuela Bianca- da, Sălăgean Mariana Geta- da Stan Gheorghe- da, Szejke Ottilia- da, Szőcs Péter Levente- da, Zazula Bela- da, Zsók János Csaba -da.
Cu 21 voturi pentru din 21 consilieri care participă on-line prin videoconferință, la ședința consiliului local, Abţineri- nu sunt, Voturi împotrivă -nu sunt, se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 30.04.2020, după cum urmează:

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 26.03.2020
2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședințele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna mai 2020
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
3. Proiect de hotărâre privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare, în anul 2021
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 14/20.03.2020
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiei financiare anuale
a TRANSURBAN S.A. Satu Mare, pe anul 2019
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Satu Mare pe anul 2019
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pe anul 2019
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al municipiului Satu Mare, la TRIM. I 2020
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2020
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
10.Proiect de hotărâre privind înscrierea datelor în Registrul Agricol al municipiului Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Plan Urbanistic Zonal - "Zonă de locuit - locuințe individuale", Amplasament: Satu Mare, str. Sighișoara
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
12.RETRAS
13.RETRAS
14.Proiect de hotărâre privind acceptare ofertei de donație a terenului în suprafață de 93 mp. situat în Satu Mare str. Ioniță Andron nr. 6
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
15.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 104/10.05.2016 privind acordarea în folosinţă gratuită Parohiei Satu Mare VII - Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena a imobilului teren înscris în CF nr. 151661, situat în Satu Mare, B-dul Lalelei
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
16.Diverse - Informări consiliul local

Dl președinte de şedință Bertici Ștefan: Vă amintesc prevederile articolului 228 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, referitoare la regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali și doresc să vă întreb dacă se găsește cineva în conflict de interese și nu dorește să participe la vot la vreun proiect înscris pe ordinea de zi aprobată. Nu avem cazuri. Trecem la dezbaterea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi.
Dl președintele de ședință Bertici Ștefan a fost informat de către doamna secretar general, cu privire la cvorumul și majoritatea necesară pentru adoptarea fiecărei hotărâri, înscrisă pe ordinea de zi a ședinței, în conformitate cu prevederile art. 243 alin (1) lit.l) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

 


Pct.1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 26.03.2020
Dl președinte de şedință Bertici Ștefan: Dacă aveți observații la procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 26.03.2020. Nu sunt.
Supun la vot procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 26.03.2020. Fac apel nominal, vă rog să vă exprimați votul.
Albu Adrian- da, Ardelean Octavian Iulian -da, Bertici Ștefan - da, Bologa Andrea Maria -da, Crăciun Ciprian Dumitru- da, Gáti Ştefan- da, Günthner Tiberiu-da, Hornar Vasile- da, Kerekeș Rodica- da, Kiss Iosif- da, Maurer Robért Csaba- da, Pop Romeo Liviu -da, Rațiu Cosmin Constantin -da, Ressler Ştefan -da, Rogoz Manuela Bianca- da, Sălăgean Mariana Geta- da,
Stan Gheorghe- da, Szejke Ottilia- da, Szőcs Péter Levente- da, Zazula Bela- da, Zsók János Csaba -da.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri care participă on-line, prin videoconferință la ședința consiliului local, Abţineri -nu sunt, Voturi împotrivă -nu sunt, se aprobă procesul -verbal al ședinței ordinare a Consiliului local Satu Mare din data de 26.03.2020.

Pct.2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna mai 2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. (1) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității simple, respectiv 11 voturi.
Comisia Juridică Dl consilier Ressler Ștefan: Comisia acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia. Propunem ca doamna consilier Bologa Andrea Maria să fie președinte de ședință, pentru ședințele care vor avea loc în luna mai a acestui an, deoarece doamna urmează în ordine alfabetică în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local.
Dl președinte de şedință Bertici Ștefan : Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărare. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărare înscris la punctul nr. 2.
Am să fac apelul nominal, vă rog să vă exprimați votul.
Albu Adrian- da, Ardelean Octavian Iulian -da, Bertici Ștefan - da, Bologa Andrea Maria -da, Crăciun Ciprian Dumitru- da, Gáti Ştefan- da, Günthner Tiberiu-da, Hornar Vasile- da, Kerekeș Rodica- da, Kiss Iosif- da, Maurer Robért Csaba- da, Pop Romeo Liviu -da, Rațiu Cosmin Constantin -da, Ressler Ştefan -da, Rogoz Manuela Bianca- da, Sălăgean Mariana Geta- da,
Stan Gheorghe- da, Szejke Ottilia- da, Szőcs Péter Levente- da, Zazula Bela- da, Zsók János Csaba -da.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri care participă on-line, prin vioconferință la ședința consiliului local, Abţineri -nu sunt, Voturi împotrivă-nu sunt,
se aprobă Hotărarea privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna mai 2020.

3. Proiect de hotărâre privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare, în anul 2021
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. (1) alin. (3) lit.c) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității absolute respectiv 12 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor Dl Zsók János Csaba: Comisia acordă aviz favorabil cu unanimitate de voturi și propune aprobarea proiectului de hotărâre.
Comisia Servicii publice și comerț Dl Crăciun Ciprian : Comisia acordă aviz favorabil cu unanimitate de voturi și propune aprobarea proiectului de hotărâre.
Dl președinte de şedință Bertici Ștefan: Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărare . Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărare nr.3.
Am să fac apel nominal, vă rog să vă exprimați votul.
Albu Adrian- da, Ardelean Octavian Iulian - da, Bertici Ștefan - da, Bologa Andrea Maria -da, Crăciun Ciprian Dumitru- da, Fanea Dumitru - da,Gáti Ştefan- da, Günthner Tiberiu-da, Hornar Vasile- da, Kerekeș Rodica- da, Kiss Iosif- da, Maurer Robért Csaba- da, Micle Adrian - da, Rațiu Cosmin Constantin - da , Ressler Ştefan -da, Rogoz Manuela Bianca- da, Sălăgean Mariana Geta- da, Stan Gheorghe- da, Szejke Ottilia- da, Szőcs Péter Levente- da, Zazula Bela- da, Zsók János Csaba -da.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri care participă on-line, prin videoconferință la ședința consiliului local, Abţineri- nu sunt, Voturi împotrivă -nu sunt, se aprobă Hotărarea privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare, în anul 2021.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 14/20.03.2020
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. (1) alin. (3) lit.h) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității absolute respectiv 12 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor Dl Zsók János Csaba : Comisia acordă aviz favorabil cu unanimitate de voturi și propune aprobarea proiectului de hotărâre.
Comisia Servicii publice și comerț Dl Crăciun Ciprian : Comisia acordă aviz favorabil cu unanimitate de voturi și propune aprobarea proiectului de hotărâre.
Dl președinte de şedință Bertici Ștefan: Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărare . Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărare nr.4.
Am să fac apel nominal, vă rog să vă exprimați votul.
Albu Adrian- da, Ardelean Octavian Iulian - da, Bertici Ștefan - da, Bologa Andrea Maria -da, Crăciun Ciprian Dumitru- da, Fanea Dumitru - da,Gáti Ştefan- da, Günthner Tiberiu-da, Hornar Vasile- da, Kerekeș Rodica- da, Kiss Iosif- da, Maurer Robért Csaba- da, Micle Adrian - da, Rațiu Cosmin Constantin - da , Ressler Ştefan -da, Rogoz Manuela Bianca- da, Sălăgean Mariana Geta- da, Stan Gheorghe- da, Szejke Ottilia- da, Szőcs Péter Levente- da, Zazula Bela- da, Zsók János Csaba -da.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri care participă on-line, prin videoconferință la ședința consiliului local, Abţineri- nu sunt, Voturi împotrivă -nu sunt, se aprobă Hotărarea privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 14/20.03.2020.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea situației financiare anuale a Transurban S.A. Satu Mare, pe anul 2019
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. (1) alin. (3) lit.h) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității absolute respectiv 12 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor Dl Zsók János Csaba: Comisia acordă aviz favorabil cu unanimitate de voturi și propune aprobarea proiectului de hotărâre.
Comisia Servicii publice și comerț Dl Crăciun Ciprian : Comisia acordă aviz favorabil cu unanimitate de voturi și propune aprobarea proiectului de hotărâre.
Dl președinte de şedință Bertici Ștefan: Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărare . Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărare nr.5.
Am să fac apel nominal, vă rog să vă exprimați votul.
Albu Adrian- da, Ardelean Octavian Iulian - da, Bertici Ștefan - da, Bologa Andrea Maria -da, Crăciun Ciprian Dumitru- da, Fanea Dumitru - da,Gáti Ştefan- da, Günthner Tiberiu-da, Hornar Vasile- da, Kerekeș Rodica- da, Kiss Iosif- da, Maurer Robért Csaba- da, Micle Adrian - da, Rațiu Cosmin Constantin - da , Ressler Ştefan -da, Rogoz Manuela Bianca- da, Sălăgean Mariana Geta- da, Stan Gheorghe- da, Szejke Ottilia- da, Szőcs Péter Levente- da, Zazula Bela- da, Zsók János Csaba -da.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri care participă on-line, prin videoconferință la ședința consiliului local, Abţineri- nu sunt, Voturi împotrivă -nu sunt, se aprobă Hotărarea privind aprobarea situației financiare anuale a Transurban S.A. Satu Mare, pe anul 2019.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2019

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. (3) lit.a) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității absolute respectiv 12 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor Dl Zsók János Csaba: Comisia acordă aviz favorabil cu unanimitate de voturi și propune aprobarea proiectului de hotărâre.
Comisia Servicii publice și comerț Dl Crăciun Ciprian : Comisia acordă aviz favorabil cu unanimitate de voturi și propune aprobarea proiectului de hotărâre.
Comisia Sănătate, sport, protecție socială Dl Rațiu Constantin: Comisia acordă aviz favorabil cu unanimitate de voturi și propune aprobarea proiectului de hotărâre.

Dl președinte de şedință Bertici Ștefan: Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărare. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărare nr.6.
Am să fac apel nominal, vă rog să vă exprimați votul.
Albu Adrian- da, Ardelean Octavian Iulian - da, Bertici Ștefan - da, Bologa Andrea Maria -da, Crăciun Ciprian Dumitru- da, Fanea Dumitru - da,Gáti Ştefan- da, Günthner Tiberiu-da, Hornar Vasile- da, Kerekeș Rodica- da, Kiss Iosif- da, Maurer Robért Csaba- da, Micle Adrian - da, Rațiu Cosmin Constantin - da , Ressler Ştefan -da, Rogoz Manuela Bianca- da, Sălăgean Mariana Geta- da, Stan Gheorghe- da, Szejke Ottilia- da, Szőcs Péter Levente- da, Zazula Bela- da, Zsók János Csaba -da.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri care participă on-line, prin videoconferință la ședința consiliului local, Abţineri- nu sunt, Voturi împotrivă -nu sunt, se aprobă Hotărarea privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2019.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pe anul 2019
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. (3) lit.a) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității absolute respectiv 12 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor Dl Zsók János Csaba: Comisia acordă aviz favorabil cu unanimitate de voturi și propune aprobarea proiectului de hotărâre.
Comisia Servicii publice și comerț Dl Crăciun Ciprian : Comisia acordă aviz favorabil cu unanimitate de voturi și propune aprobarea proiectului de hotărâre.
Comisia Învățământ, cultură, culte Dna Sălăgean Mariana: Comisia acordă aviz favorabil cu unanimitate de voturi și propune aprobarea proiectului de hotărâre.

Dl președinte de şedință Bertici Ștefan: La acest proiect de hotărâre domnul consilier Gati Ștefan nu mai participă on-line la lucrările ședinței. Sunt prezenți on-line 20 consilieri locali. Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărâre . Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre nr.7.
Am să fac apel nominal, vă rog să vă exprimați votul.
Albu Adrian- da, Ardelean Octavian Iulian - da, Bertici Ștefan - da, Bologa Andrea Maria -da, Crăciun Ciprian Dumitru- da, Fanea Dumitru - da, Günthner Tiberiu-da, Hornar Vasile- da, Kerekeș Rodica- da, Kiss Iosif- da, Maurer Robért Csaba- da, Micle Adrian - da, Rațiu Cosmin Constantin - da , Ressler Ştefan -da, Rogoz Manuela Bianca- da, Sălăgean Mariana Geta- da, Stan Gheorghe- da, Szejke Ottilia- da, Szőcs Péter Levente- da, Zazula Bela- da, Zsók János Csaba -da.
Cu 20 voturi pentru, din 20 consilieri care participă on-line, prin videoconferință la ședința consiliului local, Abţineri- nu sunt, Voturi împotrivă -nu sunt, se aprobă Hotărarea privind aprobarea execuţiei bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pe anul 2019.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al municipiului Satu Mare, la TRIM. I 2020
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. (3) lit.a) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității absolute respectiv 12 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor Dl Zsók János Csaba: Comisia acordă aviz favorabil cu unanimitate de voturi și propune aprobarea proiectului de hotărâre.
Comisia Servicii publice și comerț Dl Crăciun Ciprian : Comisia acordă aviz favorabil cu unanimitate de voturi și propune aprobarea proiectului de hotărâre.

Dl președinte de şedință Bertici Ștefan: Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărâre . Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre nr.8.
Am să fac apel nominal, vă rog să vă exprimați votul.
Albu Adrian- da, Ardelean Octavian Iulian - da, Bertici Ștefan - da, Bologa Andrea Maria -da, Crăciun Ciprian Dumitru- da, Fanea Dumitru - da, Günthner Tiberiu-da, Hornar Vasile- da, Kerekeș Rodica- da, Kiss Iosif- da, Maurer Robért Csaba- da, Micle Adrian - da, Rațiu Cosmin Constantin - da , Ressler Ştefan -da, Rogoz Manuela Bianca- da, Sălăgean Mariana Geta- da, Stan Gheorghe- da, Szejke Ottilia- da, Szőcs Péter Levente- da, Zazula Bela- da, Zsók János Csaba -da.

Cu 20 voturi pentru, din 20 consilieri care participă on-line, prin videoconferință la ședința consiliului local, Abţineri- nu sunt, Voturi împotrivă -nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al municipiului Satu Mare, la TRIM. I 2020.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2020.
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. (3) lit.a) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității absolute respectiv 12 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor Dl Zsók János Csaba: Comisia acordă aviz favorabil cu unanimitate de voturi și propune aprobarea proiectului de hotărâre.
Comisia Învățământ, cultură, culte Dna Sălăgean Mariana: Comisia acordă aviz favorabil cu unanimitate de voturi și propune aprobarea proiectului de hotărâre.

Dl președinte de şedință Bertici Ștefan: La acest proiect de hotărâre dorește să intervină domnul consilier Crăciun Ciprian.
Dl consilier Crăciun Ciprian : Este foarte bine că se alocă bani pentru această situație de urgență și cu siguranță vom mai avea rectificări de buget în următoarea perioadă. Doresc să identificăm de unde se mai pot lua bani, pentru urgențele ce se impun și aici vreau să fac o referire la toate evenimentele pe care noi le-am aprobat începând cu luna martie, până la sfârșitul acestui an. Banii alocați pentru aceste evenimente doresc să fie redirecționați în altă parte, să aibă o altă destinație de altfel cum o cere și situația în care ne aflăm. Mulțumesc.
Dl primar Kereskényi Gábor: În rectificarea de azi apare deja aceea propunere prin care redirecționăm banii alocați zilei orașului, la cheltuieli materiale de unde pe urmă se vor plăti acțiunile intreprinse pentru dezinfecție și combatere a pandemiei. Vom face analiza a ceea ce ați propus și dumneavoastră legat de celelalte evenimente programate. Eu sunt de părere să așteptăm data de 15 mai ca să vedem ce va fi după relaxarea restricțiilor, vedem ce se întâmplă mai departe și dacă va trebui vom lua și alte măsuri în legătură cu evenimentele culturale sau artistice care sunt programate până la sfârșitul anului curent. Mulțumesc .
Dl consilier Crăciun Ciprian: Mă bucur domnule primar că aveți în vedere acest lucru, dar toate evenimentele care s-au anulat începând cu 1 martie până la data de 15 mai, cu siguranță nu se vor mai desfășura, de aceea trebuie ca acele sume să le relocăm în altă parte. Este punctul meu de vedere. Mulțumesc.
Dl președinte de şedință Bertici Ștefan: Dacă nu sunt alte intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre nr.9.
Am să fac apel nominal, vă rog să vă exprimați votul.
Albu Adrian- da, Ardelean Octavian Iulian - da, Bertici Ștefan - da, Bologa Andrea Maria -da, Crăciun Ciprian Dumitru- da, Fanea Dumitru - da, Günthner Tiberiu-da, Hornar Vasile- da, Kerekeș Rodica- da, Kiss Iosif- da, Maurer Robért Csaba- da, Micle Adrian - da, Rațiu Cosmin Constantin - da , Ressler Ştefan -da, Rogoz Manuela Bianca- da, Sălăgean Mariana Geta- da, Stan Gheorghe- da, Szejke Ottilia- da, Szőcs Péter Levente- da, Zazula Bela- da, Zsók János Csaba -da.
Cu 20 voturi pentru, din 20 consilieri care participă on-line, prin videoconferință la ședința consiliului local, Abţineri- nu sunt, Voturi împotrivă -nu sunt, se aprobă Hotărarea privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2020.

10. Proiect de hotărâre privind înscrierea datelor în Registrul Agricol al municipiului Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. (1) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității simple respectiv 11 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor Dl Zsók János Csaba: Comisia acordă aviz favorabil cu unanimitate de voturi și propune aprobarea proiectului de hotărâre.
Comisia Juridică Dl Ressler Ștefan: Comisia acordă aviz favorabil cu unanimitate de voturi și propune aprobarea proiectului de hotărâre.
Dl președinte de şedință Bertici Ștefan: Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărare. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre nr.10.
Am să fac apel nominal, vă rog să vă exprimați votul.
Albu Adrian- da, Ardelean Octavian Iulian - da, Bertici Ștefan - da, Bologa Andrea Maria -da, Crăciun Ciprian Dumitru- da, Fanea Dumitru - da, Günthner Tiberiu-da, Hornar Vasile- da, Kerekeș Rodica- da, Kiss Iosif- da, Maurer Robért Csaba- da, Micle Adrian - da, Rațiu Cosmin Constantin - da , Ressler Ştefan -da, Rogoz Manuela Bianca- da, Sălăgean Mariana Geta- da, Stan Gheorghe- da, Szejke Ottilia- da, Szőcs Péter Levente- da, Zazula Bela- da, Zsók János Csaba -da.
Cu 20 voturi pentru, din 20 consilieri care participă on-line, prin videoconferință la ședința consiliului local, Abţineri- nu sunt, Voturi împotrivă -nu sunt, se aprobă Hotărarea privind înscrierea datelor în Registrul Agricol al municipiului Satu Mare.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z.-Zonă de locuit-locuinţe individuale Amplasament: Satu Mare, str. Sighişoara
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. (2), alin (3) lit.e) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității calificate, respectiv 16 voturi.
Comisia Dezvoltare urbnistică Dl Günthner Tiberiu: Comisia acordă aviz favorabil cu unanimitate de voturi și propune aprobarea proiectului de hotărâre.
Comisia Juridică Dl Ressler Ștefan: Comisia acordă aviz favorabil cu unanimitate de voturi și propune aprobarea proiectului de hotărâre.
Dl președinte de şedință Bertici Ștefan: Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărâre . Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre nr.11.
Am să fac apel nominal, vă rog să vă exprimați votul.
Albu Adrian- da, Ardelean Octavian Iulian - da, Bertici Ștefan - da, Bologa Andrea Maria -da, Crăciun Ciprian Dumitru- da, Fanea Dumitru - da, Günthner Tiberiu-da, Hornar Vasile- da, Kerekeș Rodica- da, Kiss Iosif- da, Maurer Robért Csaba- da, Micle Adrian - da, Rațiu Cosmin Constantin - da , Ressler Ştefan -da, Rogoz Manuela Bianca- da, Sălăgean Mariana Geta- da, Stan Gheorghe- da, Szejke Ottilia- da, Szőcs Péter Levente- da, Zazula Bela- da, Zsók János Csaba -da.
Cu 20 voturi pentru, din 20 consilieri care participă on-line, prin videoconferință la ședința consiliului local, Abţineri- nu sunt, Voturi împotrivă -nu sunt, se aprobă Hotărarea privind aprobarea documentaţiei P.U.Z.-Zonă de locuit-locuinţe individuale Amplasament: Satu Mare, str. Sighişoara.

12. Proiect de hotărâre retras de pe ordinea de zi

13. Proiect de hotărâre retras de pe ordinea de zi


14. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a terenului în suprafaţă de 93 mp. situat în Satu Mare, str. Ioniță Andron, nr.6
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. (2) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității calificate, respectiv 16 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor Dl Zsók János Csaba: Comisia acordă aviz favorabil cu unanimitate de voturi și propune aprobarea proiectului de hotărâre.
Comisia Juridică Dl Ressler Ștefan: Comisia acordă aviz favorabil cu unanimitate de voturi și propune aprobarea proiectului de hotărâre.
Dl președinte de şedință Bertici Ștefan: Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărâre . Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre nr.14.
Am să fac apel nominal, vă rog să vă exprimați votul.
Albu Adrian- da, Ardelean Octavian Iulian - da, Bertici Ștefan - da, Bologa Andrea Maria -da, Crăciun Ciprian Dumitru- da, Fanea Dumitru - da, Günthner Tiberiu-da, Hornar Vasile- da, Kerekeș Rodica- da, Kiss Iosif- da, Maurer Robért Csaba- da, Micle Adrian - da, Rațiu Cosmin Constantin - da , Ressler Ştefan -da, Rogoz Manuela Bianca- da, Sălăgean Mariana Geta- da, Stan Gheorghe- da, Szejke Ottilia- da, Szőcs Péter Levente- da, Zazula Bela- da, Zsók János Csaba -da.

Cu 20 voturi pentru, din 20 consilieri care participă on-line, prin videoconferință la ședința consiliului local, Abţineri- nu sunt, Voturi împotrivă -nu sunt, se aprobă Hotărârea privind acceptarea ofertei de donaţie a terenului în suprafaţă de 93 mp. situat în Satu Mare, str. Ioniță Andron, nr.6.

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 104/10.05.2016 privind acordarea în folosinţă gratuită Parohiei Satu Mare VII - Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena a imobilului teren înscris în CF nr. 151661 situat în Satu Mare, B-dul Lalelei
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. (3) lit.g) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității absolute respectiv 12 voturi.
Comisia Dezvoltare urbnistică Dl Günthner Tiberiu: Comisia acordă aviz favorabil cu unanimitate de voturi și propune aprobarea proiectului de hotărâre.
Comisia Juridică Dl Ressler Ștefan: Comisia acordă aviz favorabil cu unanimitate de voturi și propune aprobarea proiectului de hotărâre.
Dl președinte de şedință Bertici Ștefan: Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărâre . Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre nr.15.
Am să fac apel nominal, vă rog să vă exprimați votul.
Albu Adrian- da, Ardelean Octavian Iulian - da, Bertici Ștefan - da, Bologa Andrea Maria -da, Crăciun Ciprian Dumitru- da, Fanea Dumitru - da, Günthner Tiberiu-da, Hornar Vasile- da, Kerekeș Rodica- da, Kiss Iosif- da, Maurer Robért Csaba- da, Micle Adrian - da, Rațiu Cosmin Constantin - da , Ressler Ştefan -da, Rogoz Manuela Bianca- da, Sălăgean Mariana Geta- da, Stan Gheorghe- da, Szejke Ottilia- da, Szőcs Péter Levente- da, Zazula Bela- da, Zsók János Csaba -da.
Cu 20 voturi pentru, din 20 consilieri care participă on-line, prin videoconferință la ședința consiliului local, Abţineri- nu sunt, Voturi împotrivă -nu sunt, se aprobă Hotărârea pentru modificarea H.C.L. nr. 104/10.05.2016 privind acordarea în folosinţă gratuită Parohiei Satu Mare VII - Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena a imobilului teren înscris în CF nr. 151661 situat în Satu Mare, B-dul Lalelei.

16. Diverse -Informări consiliul local
Dl președinte de şedință Bertici Ștefan: La punctul diverse ați primit toți colegii două adrese :
-Răspunsul nr. 19377/29.04.2020 la adresa nr. 18857/24.04.2020 provenind de la SC PLANET SBV;
-Informare cu privire la dosarul Tribunalului Satu Mare nr. 1922/83/2018.
Vă rog să vă înscrieți la cuvânt dacă doriți, la punctul Diverse.
Dl consilier Crăciun Ciprian: Am două întrebări pentru executiv și poate îmi dă răspuns domnul Masculic la prima întrebare.
În ce stadiu este și ce urmează să facem cu salubritatea municipiului Satu Mare ținând cont că în luna iunie expiră cele 6 luni acordate.? Dacă până în luna iunie primim asigurări că vom avea un câștigător al licitației iar dacă nu, atunci ce măsuri vă gândiți să pregătiți? Cum vedeți dumneavoastră executivul această problemă?.
A doua problemă este legată de Planul Urbanistic Geeneral. Atunci când s-a pierdut procesul, ați spus că în luna martie sau aprilie vom avea un nou P.U.G. sau un nou Regulament local de urbanism. Doresc să ne spuneți cum vom proceda și care sunt demersurile pe care le-ați făcut în acest sens. Mulțumesc.
Dl administrator Masculic Csaba: Bună ziua! În legătură cu partea de salubrizare vă amintesc că în ianuarie în momentul în care ați votat acel proiect de hotărâre, ați votat să putem merge mai departe cu un contract care începe în data de 1 ianuarie și rămâne valabil până la semnarea noului contract.
Dl consilier Crăciun Ciprian: Da așa este, dar nu mai mult de 6 luni valabilitate.
Dl administrator Masculic Csaba: Este valabil actualul contract, până la semnarea noului contract, cel târziu pâna la expirarea perioadei de mobilizare, însemnând 180 de zile de la data semnării contractului de concesiune. Deci, contractul este asigurat și nu se întâmplă absolut nimic, salubritatea municipiului este asigurată. În ceea ce privește faza în care suntem acum, șiți foarte bine că a fost atacată în instanță decizia comisiei de evaluare a licitației. Deja procesul în prima fază s-a terminat la Tribunalul Municipiului Satu Mare și am făcut recurs la Curtea de Apel Oradea. Aceste procese se discută în regim de urgență, probabil săptămâna viitoare vom ști și termenul de finalizare a acestui proces, dar nu avem probleme în sensul de a nu asigura salubritatea municipiului Satu Mare.
Dl consilier Crăciun Ciprian: Dumneavoastră ne-ați spus că sunt 180 de zile, practic nu ne -ați spus nimic nou, pentru că au trecut cele 6 luni, întrebarea mea este: Dacă nu reușim să ne încadrăm în cele 6 luni, atunci ce soluție aveți?
Dl administrator Masculic Csaba: Repet, contractul este valabil. Domnule Crăciun, când ați votat hotărârea era anexă modelul de contract la hotărâre și acolo scria că acel contract va fi valabil până la semnarea noului contract iar de atunci încă 180 zile. Contractul de salubrizare este asigurat la ora actuală pentru municipiul Satu Mare, până la semnarea noului contract și intrarea în vigoare a contractului nou.
Dl consilier Crăciun Ciprian: Domnule administrator, noi știm ce am votat. Eu am cerut să ne spuneți care este situația acum, pentru că ați avut doi ani și jumătate să pregătiți caietul de sarcini și procedura de licitație iar acum veniți să ne spuneți ce am votat noi. Noi știm foarte bine ce am votat.
Dl administrator Masculic Csaba: Eu v-am răspuns domnule Crăciun. S-a votat valabilitatea contractului până la intrarea în vigoare a noului contract. Noul contract intră în vigoare cel târziu la 180 zile de la semnarea lui. Municipiul Satu Mare are asigurată la ora actuală serviciul de salubritate.
Dl consilier Crăciun Ciprian: Aveți dreptate, dar ne-ați promis atunci că licitația este pe finalizare și în maxim două săptămâni se semnează contractul. Noi am calculat din acel moment 180 zile. În legătură cu Planul Urbanistic General aștept răspuns. Mulțumesc.
Dl primar Kereskényi Gábor: Referitor la problema PUG-ului îl rog pe domnul arhitect să intervină să vă lămurească.
Dl Arhitec șef Burgye Ștefan : Bună ziua! Săptămâna trecută s-a trimis o adresă către Ministerul Dezvoltării și așteptăm să primim un răspuns. În urma răspunsului vom putea estima termenul aprobării documentației de urbanism .
Dl consilier Crăciun Ciprian: Concret pe când estimați dumneavoastră să fie acest termen?
Dl Arhitec șef Burgye Ștefan : Depinde foarte mult de răspunsul pe care îl vom primi. Dacă vom primi un răspuns favorabil la soluția sugerată de noi, atunci va fi un termen mult mai scurt decât ne așteptăm. Dacă răspunsul va fi în sensul că nu se poate varianta propusă de noi, atunci nu pot să vă spun un termen clar în momentul de față.
Dl primar Kereskényi Gábor: Pentru a înțelege atât consilierii cât și opinia publică, vreau să vă spun că și la ora actuală se lucrează la P.U.G. Firma din București URBAN INCD INCERC cu care avem contract pentru realizarea noului P.U.G., lucrează pentru pe noul P.U.G., piesele desenate deja sunt gata, este stabilită limita intravilanului, acum se lucrează la Regulamentul Local de Urabnism, care consider că în 3-4 săptămâni va fi gata. Așa încet și P.U.G.-ul nou va ajunge într-o formă în care să îl putem trimite spre avizare la toate ministerele. Această procedură de avizare este foarte lungă, la ora actuală în România procedura de avizare a unui P.U.G. durează un an și jumătate până la doi ani. De aceea s-a trimis aceea adresă la Ministerul Dezvoltării, ca să încercăm până la avizarea noului P.U.G. să avem o documentație de urbanism mai bună decât cea veche, mai transparentă cu care se va putea lucra. Mulțumesc.
Dl viceprimar Albu Adrian: Vreau să știți că în data de 10 martie la ultima vizită la București, am fost și la Ministerul Dezvoltării unde am discutat printre alții cu o doamnă directoare din departamentul legislativ al ministerului. Doamna ne-a propus două varinate de lucru: prima variantă este să transmitem pe cale electronică documentația pentru P.U.G.-ul vechi și să încercăm în regim de urgență să facem rost de cele două avize de care era nevoie pentru acel P.U.G. respectiv de la Ministerul Transporturilor și de la Ministerul Dezvoltării. Acest lucru nu s-a putut face deorece după ce m-am întors acasă am vorbit cu domnul arhitect și am constat că nu avem o formă electronică a vechiului P.U.G. și este absolut imposibil de transmis în formă electronică. Pe de altă parte ar fi fost obligatoriu să transmitem electronic toate P.U.Z-urile care au fost aprobate în termen de douăzeci de ani , toate acestea să le introducem în P.U.G-ul vechi. Așa că am renunțat la această variantă.
A doua variantă pe care o vom folosi în situația unui răspuns negativ din partea Ministerului Dezvoltării, pe care îl bănuim că așa va fi, deci în urma răspunsului vom decide cu persoanele responsabile la nivelul Primăriei Satu Mare, cine va merge la Ministerul Dezvoltării. Cei din minister au fost foarte deschiși, putem chiar detașa pe cineva din Primăria Satu Mare, care împreună cu cei din minister și împreună cu firma URBAN INCD INCERC să obțină avizele necesare într-o procedură accelerată. Acest lucru ar putea dura zic cei din minister undeva la trei luni de zile, deși eu mă îndoiesc. Deci, în cursul săptămânii viitoare vom lua legătura din nou cu cei de la Ministerul Dezvoltării și cu certitudine vom lua o decizie. Dacă va trebui să detașăm pe cineva din cadrul Primăriei Satu Mare probabil că vom face acest lucru pentru că este foarte important să încercăm să rezolvăm această chestiune. Mulțumesc.
Dl consilier Crăciun Ciprian: Vă mulțumesc pentru lămuriri și ca să concluzionez, domnul primar spunea că în 3-4 săptămâni vom avea un Regulament local de urbanism iar dumneavoastră domnule Albu vă rog să rezolvați problema, chiar dacă trebuie detașată o persoană la București, pentru că timpul tace și trece în defavoarea noastră. Mulțumesc.
Dl viceprimar Albu Adrian: Vreau să adaug doar că exact atunci când trebuia rezolvată această problemă eu a trebuit să rămân cele două săptămâni acasă, apoi a venit acestă perioadă complicată. Pe de altă parte, era vorba atunci și de riscul de îmbolnăvire a persoanei detașate, de asemenea nu mai circulau avioanele, deci erau o serie de probleme. Dar în cursul săptămânii viitoare vom relua discuția la nivelul Primăriei Satu Mare imediat după ce primim răspunsul de la Ministerul Dezvoltării pentru că acolo este cheia, iar dacă va fi nevoie vom face și acest pas ca să inițiem o procedură accelerată de obținere a avizelor. Mulțumesc.
Dl consilier Ardelean Octavian : Domnule președinte la proiectul nr. 9 am vrut să iau cuvântul și nu ați observat. Vreau să vă întreb dacă v-ați uitat la PUZ-uri pentru că acum 30 de zile erau 9 PUZ-uri, iar azi mai avem 3 PUZ-uri . Pe de altă parte vreau să vă spun că se fac lucrări de asfaltare pe strada Octavian Goga, este foarte bine acest lucru. De 1 lună și jumătate nu s-au terminat lucrările, s-au făcut doar trotuare pe 150 m. pe ambele părți ale șoselei în condițiile în care se putea închide complet strada pentru că nu a fost circulație în ultimele 60 de zile . Mai am o rugăminte pentru domnul primar. Dacă tot m-ați exclus din comisia de circulație, vreau să vă spun că locuitorii din Sătmărel au depus diverse adrese care au ajuns la dumneavoastră, adrese prin care solicită ca pe porțiunea de drum între Balta Blondă și Sătmărel o porțiune de 3,5 km , să fie modificată limita de viteză pentru că nu este un bulevard să se circule cu 50 km /oră. Mulțumesc.
Dl administrator public Masculic Csaba: Câteva completări referitoare la P.U.G. și autorizații. Deoarece a fost pusă problema, ce se întâmplă cu autorizațiile pentru branșamente?. Vreau să vă spun că autorizațiile pentru branșamente se emit în maxim 1 săptămână, deci cu autorizațiile pentru branșamente nu este problemă. În ceea ce privește strada Octavian Goga, vreau să menționez că acel trotuar a fost refăcut în termen de trei săptămâni iar acum suntem la faza de asfaltare a drumului. După cum ați putut vedea au trebuit săpate două benzi de circulație complet până la fundație pentru că pur și simplu acel drum nu avea fundație. Ieri s-au finalizat pe cele două benzi lucrările la fundația drumului, iar acum urmează 5-6 zile perioadă în care balastrul utilizat trebuie să stea și de săptămâna viitoare pe cele două benzi de circulație vor fi puse cele două starturi de urzură. Am întrebat la Serviciul circulație al Poliției Județului Satu Mare să vedem dacă putem închide complet strada Octavian Goga, dar nu au fost de acord, pentru că după cum vedeți și dumneavoastră este o circulație foarte mare pe aceea stradă. Deși suntem în izolare atât pe strada C.A Rosetti, cât și pe starda Octavian Goga este foarte aglomerat. Vom încerca în cel mai scurt timp să terminăm asfaltarea străzii, iar apoi vom aranja sensul giratoriu de la intersecția Burdea. Mulțumesc.
Dl președinte de ședință Bertici Ștefan: Domnule consilier Ardelean, îmi cer scuze, dar nu am observat că ați vrut să interveniți la punctul nr. 9. Dacă nu sunt alte intervenții din partea consilierilor, vă mulțumesc pentru participare și declar închise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare, desfășurată on-line prin videoconferință azi 30 aprilie 2020.

 

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                              Contrasemnează
Bertici Ștefan                                                                                      Secretar general,
                                                                                                          Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat/dact /5 exemplare
Mariana Husar