Proces verbal din 30.01.2020

Proces-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 30.01.2020

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIUL SATU MARE

SEDIU: P-ŢA 25 OCTOMBRIE, INTRAREA M
tel.0261.807505 fax 0261.710915
web.www.satu-mare.ro
Nr.6231/03.02.2020

 

Proces-verbal
încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local
al Municipiului Satu Mare din data de 30.01.2020

 

Prin dispoziția primarului nr. 54/23.01.2020 conform prevederilor art. 133 alin.(1), art.134 alin. (1), lit. a), alin. (3) lit.a) şi art. 135 alin.(4) şi (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ a fost convocată şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, pe data de 30.01.2020 la ora 14:00.
Convocarea consilierilor s-a efectuat prin mijloace electronice fiind astfel transmis pe e-mail, în data de 23 ianuarie 2020, Convocatorul nr.4145/23.01.2020 prin care au fost invitați consilierii locali pentru a participa la ședința Consiliului Local Satu Mare din data de 30 ianuarie 2020.
Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi în data de 24 ianuarie 2020, în presa locală de limba română şi limba maghiară, prin afișare pe site-ul instituției a dispoziției nr. 54/23.01.2020 şi prin afişare la avizierul instituţiei, conform procesului verbal de afişare nr.4147/23.01.2020.
Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local Satu Mare din data de 30.01.2020 sunt conduse de către domnul consilier Zsók János Csaba conform prevederilor H.C.L nr. 265/19.12.2020.
La şedinţa Consiliului local Satu Mare participă din partea executivului: dl primar - Kereskényi Gábor, dl Masculic Csaba - administrator public, d-na secretar general - Mihaela Maria Racolța, d-na Ursu Lucia - director executiv, d-na Ciulean Oana -șef al Serviciului M.R.U., d-na Faur Mihaela -șef al Serviciului Patrimoniu, d-na Covaci Natalia- șef al Serviciului Comunicare și coordonare instituții subordonate, d-na Mustea Bianca - şef al Serviciului Juridic, dl Szucs Zsigmond -șef al Serviciului Investiții, dna Ziman Doina -șef al Serviciului Fond Funciar, dl Bălaj Adrian - director al D.A.S., dl Torja Ionel - director D.E.P., dl Crișan Sorin- șef al Serviciului Impunere constatare control, dl Cotan Călin -șef al Serviciul Situații de urgență. De asemenea la lucrările ședinței ordinare mai sunt prezenţi: cetățeni, reprezentanţi ai presei locale.
Dl președinte de ședință Zsók János Csaba : Bună ziua! Bine ați venit la prima ședință ordinară a Consiliului Local Satu Mare din anul 2020. Declar deschisă ședința ordinară de azi 30 ianuarie 2020 convocată prin dispoziția primarului nr. 54/23.01.2020. Din efectivul de 23 de consilieri constat că avem 22 prezenți, lipsește dl consilier Kiss Iosif .
Sunt prezenți următorii 22 consilieri locali : Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba. Sunt îndeplinite prevederile art. 137 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ. Ședința este statutară.
Dl președinte de ședință Zsók János Csaba : Întreb executivul dacă sunt modificări la ordinea de zi propusă.
Dl primar Kereskényi Gábor: Domnule președinte, stimați consilieri vă informez asupra retragerii de pe ordinea de zi a proiectului înscris la punctul nr. 19 respectiv :
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 78/29.03.2018 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Clubului Sportiv Municipal Satu Mare şi a Normelor financiare de utilizare a fondurilor alocate Clubului Sportiv Municipal din bugetul local pentru activităţile sportive
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor.
Dl președinte de ședință Zsók János Csaba: Vă mulțumesc. Supun la vot ordinea de zi a şedinţei de azi, cu modificarea propusă de domnul primar.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi : Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba,
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 30 ianuarie 2020 după cum urmează:
1.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 13.12.2019
2.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 19.12.2019
3.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna februarie 2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
4.Proiect de hotărâre pentru corectarea erorii materiale strecurate în cuprinsul Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 232/27.09.2018 privind modificarea H.C.L.Satu Mare nr. 60/26.03.2015 privind înființarea Centrului Tehnologic de Inovare și de Afaceri în municipiul Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
5.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr.37/23.02.2017 privind aprobarea metodologiei de selecţie a proiectelor cu finanţare nerambursabilă din fonduri alocate din bugetul local al municipiului Satu Mare, Centrului Cultural G.M. Zamfirescu
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
6.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 38/23.02. 2017 privind numirea comisiei de selecţie şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind finanţarea proiectelor din fonduri nerambursabile alocate Centrului Cultural G.M. Zamfirescu
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
7.Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL 157/28.07.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Satu Mare în cadrul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
8.Proiect de hotărâre privind valorificarea cantității de 24 mc. masă lemnoasă fasonată provenită din lucrări de igienă a fondului forestier, proprietate publică a municipiului Satu Mare administrată de Ocolul Silvic Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
9.Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în municipiul Satu Mare în anul 2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții- Extindere rețea electrică de distribuție în localitatea Satu Mare str. Mierlei, Zona Alecu Russo
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
11.Proiect de hoărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 291/19.12.2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții - Extindere a retelei electrice de distributie în localitatea Satu Mare zona str. Gorunului și Padurea Noroieni
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
12.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului la Instituția de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la Centrul Cultural " G.M. Zamfirescu" Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
14.Proiect de hotărâre privind realizarea evaluării finale a managementului la Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu" Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
15.Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. -Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unui teren din municipiul Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
16.Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a terenului în suprafață de 64 mp. înscris în CF nr181680 Satu Mare, cu nr. cadastral 181680
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
17.Proiect de hotărâre privind vânzarea către Misz Andreea a locuinței situată în municipiul Satu Mare B-dul Cloșca nr.72-74, bl.A, parter ap.9
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian
18.Proiect de hotărâre privind vânzarea către Piț Georgiana Loredana a locuinței situate în municipiul Satu Mare B-dul Cloșca nr. 72-74, bl.B, et.2 ap.23
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian
19. Retras de pe ordinea de zi
20.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2020, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social
Iniţiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe
21.Diverse - Informări consiliul local

Dl președinte de şedință Zsók János Csaba: Înainte de a trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi, vă reamintesc prevederile articolului 228 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, referitor la regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali.
Vă rog să precizați dacă cineva se găsește în stare de incompatibilitate. Nu avem cazuri. Trecem la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi.

Pct.1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local satu Mare din data de 13.12.2019
Dl președinte de şedință Zsók János Csaba : Dacă sunt observații la procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 13.12.2019 Nu sunt.
Supun la vot procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 13.12.2019, în forma prezentată.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi : Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba,
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă procesul -verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local Satu Mare din data de 13.12.2019.

Pct.2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 19.12.2019
Dl președinte de şedință Zsók János Csaba : Dacă sunt observații la procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 19.12.2019. Nu sunt.
Supun la vot procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 19.12.2019, în forma prezentată.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi : Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba,
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă procesul -verbal al ședinței ordinare a Consiliului local Satu Mare din data de 19.12.2019.

Pct.3. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna februarie 2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. (1) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității simple, respectiv 12 voturi.
Comisia Juridică: Dl consilier Ressler Ștefan : Comisia acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia cu nominalizarea domnului Albu Adrian, ca președinte de ședință pentru ședințele Consiliului Local Satu Mare din luna februarie 2020.
Dl președinte de şedință Zsók János Csaba: Dacă sunt obiecţii la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, cu propunerea formulată de comisia juridică.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba,
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna februarie 2020.

Pct.4. Proiect de hotărâre pentru corectarea erorii materiale strecurate în cuprinsul Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 232/27.09.2018 privind modificarea H.C.L.Satu Mare nr. 60/26.03.2015 privind înființarea Centrului Tehnologic de Inovare și de Afaceri în municipiul Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității absolute, respectiv 12 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Servicii publice şi comerţ: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Zsók János Csaba : Dacă sunt obiecţii la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba,
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea pentru corectarea erorii materiale strecurate în cuprinsul Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 232/27.09.2018 privind modificarea H.C.L.Satu Mare nr. 60/26.03.2015 privind înființarea Centrului Tehnologic de Inovare și de Afaceri în municipiul Satu Mare.
Pct.5. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.37 /23.02. 2017 privind aprobarea metodologiei de selecţie a proiectelor cu finanţare nerambursabilă din fonduri alocate din bugetul local al municipiului Satu Mare Centrului Cultural G.M. Zamfirescu
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității absolute, respectiv 12 voturi.
Comisia Cultură, învățământ, culte: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Servicii publice şi comerţ: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Zsók János Csaba : Dacă sunt obiecţii la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba,
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea de modificare a HCL nr.37 /23.02. 2017 privind aprobarea metodologiei de selecţie a proiectelor cu finanţare nerambursabilă din fonduri alocate din bugetul local al municipiului Satu Mare Centrului Cultural G.M. Zamfirescu.

 Pct.6. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 38/23.02.2017 privind numirea comisiei de selecţie şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru finanţarea proiectelor din fonduri nerambursabile alocate Centrului Cultural G.M. Zamfirescu
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art. 139 alin. (1) din O.U.G. 57/2019, este votul majorități simple, respectiv 12 voturi.
Comisia Cultură, învățământ, culte: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Dl președinte de şedință Zsók János Csaba : Dacă sunt observații la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba,
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea de modificare a HCL nr. 38/23.02. 2017 privind numirea comisiei de selecţie şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru finanţarea proiectelor din fonduri nerambursabile alocate Centrului Cultural G.M. Zamfirescu.

Pct.7. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la H.C.L. 157/28.07.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Satu Mare în cadrul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art. 139 alin. (1) din O.U.G. 57/2019, este votul majorități simple, respectiv 12 voturi.
Comisia Cultură, învățământ, culte: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Dl președinte de şedință Zsók János Csaba : Dacă sunt observații la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba,
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea pentru modificarea anexei la HCL 157/28.07.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Satu Mare în cadrul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Satu Mare.

Pct.8. Proiect de hotărâre privind valorificarea cantității de 24 mc. masă lemnoasă fasonată provenită din lucrări de igienă a fondului forestier, proprietate publică a municipiului Satu Mare administrată de Ocolul Silvic Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art. 139 alin. (3) lit.g) din O.U.G. 57/2019, este votul majorități absolute, respectiv 12 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Servicii publice și servicii : Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Dl președinte de şedință Zsók János Csaba : Dacă sunt observații la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba,
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind valorificarea cantității de 24 mc. masă lemnoasă fasonată provenită din lucrări de igienă a fondului forestier, proprietate publică a municipiului Satu Mare administrată de Ocolul Silvic Satu Mare.

Pct.9. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în municipiul Satu Mare în anul 2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art. 139 alin. (1) din O.U.G. 57/2019, este votul majorități simple, respectiv 12 voturi.
Comisia Servicii publice și comerț: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Sănătate , tineret, protecție socială: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Dl președinte de şedință Zsók János Csaba : Dacă sunt observații la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba,
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în municipiul Satu Mare în anul 2020.

Pct.10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Extindere rețea electrică de distributie în localitatea Satu Mare, strada Mierlei zona Alecu Russo"
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art. 139 alin. (3) lit g) din O.U.G. 57/2019, este votul majorități absolute, respectiv 12 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Dezvoltarea urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Dl președinte de şedință Zsók János Csaba : Dacă sunt observații la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba,
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Extindere retea electrică de distributie în localitatea Satu Mare, strada Mierlei zona Alecu Russo".

Pct.11. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii de Consiliu Local Satu Mare nr. 291/19.12.2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Extindere a retelei electrice de distributie in loc. Satu Mare zona str. Gorunului si Padurea Noroieni"
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art. 139 alin. (3) lit g) din O.U.G. 57/2019, este votul majorități absolute, respectiv 12 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Dezvoltarea urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Dl consilier Ardelean Octavian: Propun ca investiția să fie făcută la fel ca la proiectul anterior nr. 10 și anume de către beneficiari sau S.C. Electrica să suporte costurile investiției de modernizare a rețelei de alimentare a zonei respective deoarece în ultimii 20-30 de ani a încasat facturile de la populație. Propun să investească beneficiarii sau S.C. Electrica, nicidecum municipiul să facă această modernizare. Mulțumesc.
Dl administrator Masculic Csaba: Doresc să subliniez ca să știe toată lumea că investiția propusă în proiectul nr. 10 este o investiție privată. Având în vedere modificările legislative, toate investițiile private în ceea ce privește extinderea rețelei electrice de distribuție, trebuie să treacă prin U.A.T. Satu Mare. Noi vom încasa, noi vom plăti dar nu din banii noștri, toată tranzacția se face prin intermediul Primăriei municipiului Satu Mare dar nu din banii noștri și ca urmare suntem obligați să aprobăm acest studiu de fezabilitate ,deși noi nu plătim nimic pentru că toată suma o achită S.C. Electrica.
În ceea ce privește proiectul nr. 11, am fi foarte bucuroși dacă am putea realiza această extindere de rețea electrică pentru că la ora aceasta pe strada Gorunului și Zona Pădurea Noroieni nu există rețea electrică de distribuție a S.C. Electrica, rețeaua existentă aparține S.C. Apaserv Satu Mare iar la aceea rețea nu se vor mai putea racorda persoanele fizice din zona respectivă. S-a făcut un studiu de fezabilitate și din acest studiu a reieșit că investiția trebuie făcută în parteneriat. Există legislației care stabilește concret cum și cine trebuie să participe, există indicatori în acest sens. Este și interesul Municipiului Satu Mare să avem acolo o rețea proprie de distribuție a energiei electrice la care să contribuim având în vedere că aceea zonă nu s-a mai dezvoltat exact din lipsa acelei rețele electrice. Mulțumesc.
Dl consilier Ardelean Octavian: Aveți dreptate, la proiectul nr. 10 este vorba de 12 cetățeni beneficiari iar acolo avem o stradă cu denumire și anume strada Mierlei, care aparține municipiului Satu Mare. La proiectul nr. 11 este vorba de câteva sute de familii care plătesc de ani de zile energie electrică la S.C. Electrica și nu văd de ce facem diferență în acest caz .De ce să suporte Primăria Satu Mare costurile privind extinderea rețelei când de fapt înlocuim furnizorul și anume S.C. Apaserv, care nu are în statut așa ceva, cu alt furnizor S.C. Electrica . Mulțumesc.
Dl consilier Günthner Tiberiu: Aici nu este vorba despre niște branșamente simple, este vorba despre instalații care se fac în întrega zonă inclusiv pentru beneficiari care urmează să se racordeze, deci este o investiție publică trebuie făcută de municipalitate. Este de datoria noastră, nu este un lux să branșezi curentul. Sigur că branșamentele se vor face pe cheltuială privată dar extinderea rețelei este obligatoriu să fie făcută de Primăria Satu Mare împreună cu S.C. Electrica, așa cum este stabilit în proiect. Mulțumesc.
Dl consilier Crăciun Ciprian: Are dreptate domnul administrator public, a fost un studiu de fezabilitate și niște indicatori tehnico- economici, pe care noi grupul P.S.D. nu i-am votat în luna decembrie și ar fi multe de spus aici.
Doresc să întreb executivul care este perioada de amortizare a acestei investiții?. Sunt niște calcule care stabiliesc în funcție de indicatori cât anume plătește municipalitatea și cât plătește Electrica. Vreau să știu în câți ani se va amortiza această investiție ?. Mulțumesc.
Dl administrator public Masculic Csaba: Este o investiție publică și nu se supune amortizării. Probabil este trecut în studiul de fezabilitate o anumită perioadă, nu pot să rețin acum toate datele din studiile de fezabilitate. Dumneavoastră ați avut pe masă toate datele, trebuia să studiați atunci când nu ați votat acest proiect, dar dacă doriți după ședință putem discuta cu datele din proiect în față. Mulțumesc.
Dl consilier Crăciun Ciprian: Aveți dreptate, nu se pot reține toate datele dar dacă bine îmi aduc aminte era vorba de 26 de ani. Mulțumesc.
Dl președinte de şedință Zsók János Csaba : Dacă nu sunt alte observații la acest proiect de hotărâre,
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 15 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Albu Adrian, , Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, , Kerekeș Rodica, Maurer Robért Csaba, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba,
Voturi împotrivă- nu sunt,
7 Abțineri: Ardelean Octavian Iulian, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Hornar Vasile, Micle Adrian, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta,se aprobă Hotărârea privind completarea Hotărârii de Consiliu Local cu nr. 291/19.12.2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Extindere a retelei electrice de distributie in loc. Satu Mare zona str. Gorunului si Padurea Noroieni".

Pct.12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului la instituția de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art. 139 alin. (1) din O.U.G. 57/2019, este votul majorități simple, respectiv 12 voturi.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Cultură, învățământ, culte: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Dl președinte de şedință Zsók János Csaba : Dacă sunt observații la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba,
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului la instituția de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare.

Pct.13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la Centrul Cultural " G.M. Zamfirescu" Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art. 139 alin. (1) din O.U.G. 57/2019, este votul majorități simple, respectiv 12 voturi.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Cultură, învățământ, culte: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Dl președinte de şedință Zsók János Csaba : Dacă sunt observații la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba,
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la Centrul Cultural " G.M. Zamfirescu" Satu Mare.

Pct.14. Proiect de hotărâre privind realizarea evaluării finale a managementului la Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu" Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art. 139 alin. (1) din O.U.G. 57/2019, este votul majorități simple, respectiv 12 voturi.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Cultură, învățământ, culte: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Dl președinte de şedință Zsók János Csaba : Dacă sunt observații la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba,
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind realizarea evaluării finale a managementului la Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu" Satu Mare.

Pct.15. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unui teren din municipiul Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art. 139 alin. (3) lit.g) din O.U.G. 57/2019, este votul majorități absolute, respectiv 12 voturi.
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Dl președinte de şedință Zsók János Csaba : Dacă sunt observații la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba,
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unui teren din municipiul Satu Mare.

Pct.16. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a terenului în suprafață de 64 mp înscris în CF nr. 181680 Satu Mare, nr. cadastral 181680
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art. 139 alin. (2) din O.U.G. 57/2019, este votul majorități calificate, respectiv 16 voturi.
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Dl președinte de şedință Zsók János Csaba : Dacă sunt observații la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba,
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind acceptarea ofertei de donație a terenului în suprafață de 64 mp înscris în CF nr. 181680 Satu Mare, nr. cadastral 181680.

Pct.17. Proiect de hotărâre privind vânzarea către Misz Andreea a locuinței situată în municipiul Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.A, parter, ap.9
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art. 139 alin. (2) din O.U.G. 57/2019, este votul majorități calificate, respectiv 16 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Dl președinte de şedință Zsók János Csaba : Dacă sunt observații la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba,
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind vânzarea către Misz Andreea a locuinței situată în municipiul Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.A, parter, ap.9.

Pct.18. Proiect de hotărâre privind vânzarea către Piț Georgiana Loredana a locuinței situată în municipiul Satu Mare, B-dul Cloşca nr. 72-74, bl. B, et.II, ap.23
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art. 139 alin. (2) din O.U.G. 57/2019, este votul majorități calificate, respectiv 16 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Dl președinte de şedință Zsók János Csaba : Dacă sunt observații la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba,
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind vânzarea către Piț Georgiana Loredana a locuinței situată în municipiul Satu Mare, B-dul Cloşca nr. 72-74, bl.B, et.II, ap.23.
19.Retras de pe ordinea de zi

Pct.20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2020 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social
Iniţiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art. 139 alin. (1) din O.U.G. 57/2019, este votul majorități simple, respectiv 12 voturi.
Comisia Sănătate, tineret, protecție socială: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Dl președinte de şedință Zsók János Csaba : Dacă sunt observații la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba,
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2020 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social.

21. Diverse -Informări consiliul local
Dl președinte de şedință Zsók János Csaba : La punctul diverse avem următoarele documente înscrise pe ordinea de zi :
-Raportul primarului municipiului privind situația economico financiară a municipiului Satu Mare.
-Răspunsul nr. 61519/20.12.2019 la procedura prealabilă a Instituției Prefectului - județului Satu Mare cu privire la H.C.L. nr. 202/26.09.2019 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 242/06.12.2007;
-Răspunsul nr. 1837/14.01.2020 la plângerea prealabilă formulată împotriva H.C.L. nr. 239/31.10.2019 privind vânzarea către către Mizsei Maria a locuinţei situată în municipiul Satu Mare B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl. A, et. 3, ap. 39, plângere înregistrată sub nr. 61266/19.12.2019;
-Cererile nr. 60117/2019, nr. 661/2020, nr.3119/2020 a domnului consilier Ardelean Octavian;
-Răspunsul nr. 5585/30.01.2020 la plângerea prealabilă formulată de Enescu Gheorghe împotriva H.C.L. nr. 269/19.12.2019 privind imobilele care intră sub incidenţa prevederilor art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015, cu privire la imobilul situat în Satu Mare str. Iuliu Maniu nr. 1;
-Răspunsul nr. 5587/30.01.2020 la plângerea prealabilă formulată de S.C. MOBIPAN S.A. împotriva H.C.L. nr. 269/19.12.2019 privind imobilele care intră sub incidenţa prevederilor art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015, cu privire la imobilul situat în Satu Mare str. Ștefan cel Mare nr. 14.

Dl consilier Ardelean Octavian: Având în vedere că am depus mai multe cereri adresate Consiliului Local Satu Mare la care nu am primit răspuns, am să mă refer la prima cerere. Este a treia oară când cer atribuirea de denumire unei străzi din Cartierul Curtuiuș.
Deaoerece nu a fost atribuită denumirea străzii, în ultimii doi ani desi a fost cuprinsă în lista de investiții aceea stradă pentru extinderea rețelei de apă canal si nu s-a putut executa aceea lucrare de către SC Apaserv Satu Mare. Nu s-a atribuit denumirea de stradă nici până acum, banii au fost alocați anual dar au fost blocați. La celelalte cereri aștept răspuns în scris. Mulțumesc.

Dl președinte de şedință Zsók János Csaba :Dacă nu sunt alte intervenții la punctul diverse, eu vă mulțumesc pentru prezență, pentru activitatea dumneavostră și declar închise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare de azi 30 ianuarie 2020.

 

Președinte de ședință,                                                                 Contrasemnează
Zsók János Csaba                                                                       Secretar general,
                                                                                            Mihaela Maria Racolța

 

 


Red/dact/5 exemplare
Mariana Husar