Proces verbal din 28.05.2020

Proces-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 28.05.2020

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIUL SATU MARE

SEDIU: P-ŢA 25 OCTOMBRIE, INTRAREA M
tel.0261.807505 fax 0261.710915
web.www.satu-mare.ro
Nr. 24132/29.05.2020

 

Proces-verbal
încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local
al Municipiului Satu Mare, desfăşurată printr-o platformă on-line de videoconferință în datade 28.05.2020


Consiliului Local al Municipiului Satu Mare a fost convocat pentru ședința ordinară care se desfășoară printr-o platformă on-line de videoconferință în data de 28.05.2020 la ora 14:00, prin dispoziția primarului nr.394/18.05.2020, în conformitate cu prevederile art. 133 alin.(1), art.134 alin. (1), lit. a), alin. (3) lit. a) alin (5) lit.a^10, lit.a^2 şi art. 135 alin. (4) şi (5) coroborate cu prevederile art.196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile H.G. nr. 394/18.05.2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
S-a asigurat caracterul public al ședinței conform prevederilor art.138 alin. (2) lit.c) prin transmiterea ședinței LIVE pe internet.
Convocarea consilierilor s-a efectuat prin mijloace electronice, fiind astfel a transmis pe e-mail în data de 21 mai 2020 convocatorul cu nr.22401/21.05.2020, prin care au fost invitați consilierii locali pentru a participa la ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 28 mai 2020.
Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi în data de 22 mai 2020, în presa locală de limba română şi limba maghiară, prin afișare pe site-ul instituției a dispoziției nr.352/21.05.2020 şi prin afişare la avizierul instituţiei a procesului-verbal de afişare nr.22408/21.05.2020. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a şedinţei, au fost afişate pe site-ul instituţiei în secţiunea Consiliul local - Proiecte de hotărâri.
Premergător ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 28.05.2020 au fost convocate comisiile de specialitate ale consiliului local, pentru acordarea avizelor la proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței.
Ședințele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare s-au desfășurat astfel:

Ședința Comisiei nr.2 Comisia organizare şi dezvoltare urbanistică, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, monumente istorice şi de arhitectură, s-a desfășurat on-line prin videoconferință în data de 26.05.2020, au participat următorii consilieri: dl.Günthner Tiberiu, dl.Ardelean Octavian Iulian, dl. Gáti Ştefan , dna Bologa Andrea-Maria și dl Szocs Peter.
Ședința Comisiei nr.1. Comisia Studii, prognoze economico-sociale, buget, administrarea bunurilor, s-a desfășurat on-line prin videoconferință în data de 27.05.2020, 28.05.2020, au participat următorii consilieri: dl Zsók János Janos Csaba, dl Micle Adrian, dna Bologa Andrea- Maria, dl Zazula Bela și dl Pop Romeo Liviu.
Ședința Comisiei nr.3 Comisia servicii publice și comerț, s-a desfășurat on-line prin videoconferință în data de 27.05.2020, au participat următorii consilieri:
dl Fanea Dumitru, dl Maurer Robert Csaba, dl Crăciun Ciprian Dumitru și
dl Bertici Ștefan.
Ședința Comisiei nr.4 Sănătate, protecţie socială, sport şi tineret s-a desfășurat on-line prin videoconferință în data de 28.05.2020, au participat următorii consilieri: dl Raţiu Cosmin-Constantin, dna Rogoz Manuela, dl Stan Gheorghe, dl Gáti Ştefan și dl Bertici Ștefan.
Ședința Comisiei nr.5 Comisia Juridică, disciplină şi integrare europeană s-a desfășurat on-line prin videoconferință în data de 28.05.2020, 28.05.2020, au participat următorii consilieri: dl Ressler Stefan, d dl Hornar Vasile, dl Zazula Bela și dl Pop Romeo Liviu.
Ședința Comisiei nr.6 Comisia Învăţământ, activităţi ştiinţifice, cultură, culte, s-a desfășurat în data de 27.05.2020, au participat următorii consilieri :dna Sălăgean Marian Geta, dna Szejke Ottilia, dl Stan Gheorghe, dna Kerekes Rodica și dl Kiss Iosif.
Toate avizele acordate de comisiile de specialitate nominalizate conform convocatorului nr.22401/21.05.2020 au fost transmise electronic membrilor Consiliului Local Satu Mare, conform prevederilor art 136 alin (7) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ.
Lucrările şedinţei ordinare desfășurată on-line prin videoconferință a Consiliului Local Satu Mare din data de 28.05.2020 sunt conduse de către doamna consilier Bologa Andrea-Maria conform prevederilor H.C.L. Satu Mare nr. 72/30.04.2020.
Pentru a respecta prevederile H.G nr. 394 din 18 mai 2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în sala de ședințe sunt prezenți : dna președinte de ședință Bologa Andrea-Maria, dna Secretar general- Mihaela Maria Racolța, dl Dan Secan- consilier în cadrul Compartiment tehnologia informației, dna Husar Mariana și dna Tătar-Șinca Mirela din cadrul Compartimentului Relații cu consiliul local.
Sunt prezenți on-line prin videoconferință din partea executivului: dl primar Kereskényi Gábor, dl Masculic Csaba - administrator public, d-na Ursu Lucia - director executiv, d-na Faur Mihaela -șef al Serviciului Patrimoniu, dna Ziman Doina -șef al Serviciului Fond Funciar, dna Mustea Bianca - șef al Serviciul Juridic, dl Florin Criste -șef B.T.C.S.L.dna Ciulean Oana- șef al Serviciul Managementul Resurselor Umane, dna Morar Anca din partea SC. Florisal Satu Mare.
Dna președinte de ședință Bologa Andrea-Maria: Bună ziua doamnelor consilier, domnilor consilieri! Bună ziua domnule primar și membrilor executivului ! Declar deschisă ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare, care se desfășoară on-line prin videoconferință azi 28.05.2020. Ședința a fost convocată prin dispoziția nr. 352/21.05.2020 a domnului primar Kereskényi Gábor. Vă rog să îmi permiteți să fac câteva precizări în legătură cu modul de desfășurare a acestei ședințe on-line. Procedura de vot se va desfășura astfel: răspundeți cu DA dacă votați pentru aprobarea proiectului de hotărâre, cu NU dacă votați împotriva proiectului de hotărâre și ABȚINERE.
În momentul în care vă exprimați opțiunea votului, am rugămintea să scrieți și pe chat această opțiune. Dacă doriți să vă înscrieți la cuvânt, la fel vă rog să scrieți pe chat. Am să fac apel nominal ca să vedem cine participă la această ședință și vă rog să confirmați prezența pe chat.
Albu Adrian - participă, este on-line
Ardelean Octavian Iulian - participă, este on-line
Bertici Ștefan - participă, este on-line
Bologa Andrea Maria - participă, este on-line
Crăciun Ciprian Dumitru- participă,este on-line
Fanea Dumitru -participă,este on-line
Gáti Ştefan- participă, este on-line
Günthner Tiberiu- participă, este on-line
Hornar Vasile- participă,este on-line
Kerekeș Rodica- participă, este on-line
Kiss Iosif- participă, este on-line
Maurer Robért Csaba- participă, este on-line
Micle Adrian - Nu participă -absent
Pop Romeo Liviu- participă, este on-line
Rațiu Cosmin Constantin- participă, este on-line
Ressler Ştefan -participă, este on-line
Rogoz Manuela Bianca- participă, este on-line
Sălăgean Mariana Geta-participă, este on-line
Stan Gheorghe- participă, este on-line
Szejke Ottilia- participă, este on-line
Szőcs Péter Levente- participă, este on-line
Zazula Bela- participă, este on-line
Zsók János Csaba - participă, este on-line

La şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 28.05.2020 participă on-line prin videoconferință 22 consilieri. Nu participă la această ședință dl consilier Micle Adrian. Sunt îndeplinite prevederile art. 137 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare. Ședința este statutară.

Dna președinte de ședință Bologa Andreea-Maria : Întreb executivul dacă sunt modificări la ordinea de zi propusă.
Dl primar Kereskényi Gábor: Mulțumesc doamna președinte. Bună ziua stimate doamne, stimați domni consilieri! Vă informez că azi este ultima oară când se desfășoară ședința Consiliului Local Satu Mare on-line, prin videoconferință, sper că în ședința ordinară din luna iunie ne vom întâlni personal, dacă nu în sala noastră de ședințe, atunci în sala mare de ședințe a Consiliului Județean Satu Mare, unde se va putea asigura distanțarea socială. În ceea ce privește ordinea de zi, doresc să retrag de pe ordinea de zi a ședinței de azi, proiectul de hotărâre înscris la punctul nr.8,
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
și proiectul înscris la punctul nr. 11,
11. Proiect de hotărâre privind acceptarea succesiunii vacante pentru imobilul situat în municipiul Satu Mare, înscris în TP nr.31-162399 din 31.05.2016, emis pe seama defunctei Kabay Cornelia Maria
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Aceste două proiecte necesită efectuarea unor completări la documentații, drept urmare am decis să le retrag de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc.
Dna președinte de ședință Bologa Andrea-Maria : Înainte de a trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi, am să dau citire articolului 228 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, referitoare la regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali:
,, Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:
a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv;
b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligaţii;
c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau de la care obţine venituri;
d) o altă autoritate din care face parte;
e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;
f) asociaţie sau fundaţie din care face parte."
Întreb dacă se găsește cineva în una din situațiile enunțate. Se pare că nu avem nici un caz de conflict de interese."
Dna președinte de ședință Bologa Andrea-Maria: Supun la vot aprobarea ordinii de zi cu modificările propuse de domnul primar și anume retragerea proiectelor de hotărâri înscrise la punctele nr.8 și nr. 11.
Am să fac apelul nominal, vă rog să vă exprimați votul.
Albu Adrian- da, Ardelean Octavian Iulian -da, Bertici Ștefan - da, Bologa Andrea Maria -da, Crăciun Ciprian Dumitru- da, Fanea Dumitru -da, Gáti Ştefan- da, Günthner Tiberiu-da, Hornar Vasile- da, Kerekeș Rodica- da, Kiss Iosif- da, Maurer Robért Csaba- da, Pop Romeo Liviu - da, Rațiu Cosmin Constantin - da, Ressler Ştefan - da, Rogoz Manuela Bianca - da, Sălăgean Mariana Geta- da Stan Gheorghe- da, Szejke Ottilia- da, Szőcs Péter Levente- da, Zazula Bela- da, Zsók János Csaba -da.
Cu 22 voturi pentru din 22 consilieri care participă on-line prin videoconferință, la ședința consiliului local, Abţineri- nu sunt, Voturi împotrivă -nu sunt, se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 28.05.2020, după cum urmează:

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 30.04.2020
2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local Satu Mare din data de 06.05.2020
3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședințele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna iunie 2020
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local Satu Mare, pe anul 2020
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L Satu Mare nr. 198/19.07.2018 privind aprobarea D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul de investiţie: „Modernizare pasaje pietonale care fac legătura între Centrul Nou și digul de pe malul drept al râului Someș din municipiul Satu Mare"
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor tarife din contractul de servicii publice de salubrizare în municipiul Satu Mare nr. 336 - 60748 data 17.12.2019
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
8. Proiect de hotărâre retras de pe ordinea de zi
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de pornire la licitație a unui volum de masă lemnoasă de 39.5 mc, buștean gater, provenit din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase de 243 mc. din partida 1635321 IG, provenită din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Negrești Oaș
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

11. Proiect de hotărâre retras de pe ordinea de zi.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuprinderii în lista spațiilor comerciale cu imobile care urmează a fi vândute în condițiile Legii nr. 550/2020 și a spațiului comercial ,,Chioșc nr.1" situat în Piața de Alimente nr. 1 str. Martirilor Deportați nr. 25
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
13. Proiect de hotărâre privind însușirea Rapoartelor de evaluare - terenuri proprietatea publică a municipiului Satu Mare, situate în Piața de Alimente nr.1, Piața de Alimente nr.2 și Piața de Alimente Someș, în vederea concesionării și aprobarea concesionării acestora proprietarilor spațiilor comerciale cumpărate în temeiul Legii nr. 550/2002
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren situat în municipiul Satu Mare, str. George Coșbuc nr. 53
Inițiator proiect: viceprimar Albu Adrian
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren în suprafață de 1088 mp. situat în municipiul Satu Mare, str. Iuliu Maniu nr. 45
Inițiator proiect: viceprimar Albu Adrian
16. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a terenului înscris în CF nr. 156191 Satu Mare sub nr. cadastral 156191 și vânzarea prin negociere directă a terenului situat în Satu Mare, B-dul Cloșca nr.94
Inițiator proiect: viceprimar Albu Adrian
17. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de primă înscriere a imobilului teren în suprafață totală de 295 mp, situat în municipiul Satu Mare, str. Fântânii
Inițiator proiect: viceprimar Albu Adrian
18. Proiect de hotărâre privind însușirea documentațiilor cadastrale de primă înscriere a unor imobile teren cu destinația de drum, din municipiul Satu Mare
Inițiator proiect: viceprimar Albu Adrian
19. Diverse - Informări consiliul local

Pct.1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 30.04.2020
Dna președinte de ședință Bologa Andrea-Maria: Dacă aveți observații la procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 30.04.2020. Nu sunt.
Supun la vot procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 30.04.2020. Fac apel nominal, vă rog să vă exprimați votul.
Albu Adrian- da, Ardelean Octavian Iulian -da, Bertici Ștefan - da, Bologa Andrea Maria -da, Crăciun Ciprian Dumitru- da, Fanea Dumitru -da, Gáti Ştefan- da, Günthner Tiberiu-da, Hornar Vasile- da, Kerekeș Rodica- da, Kiss Iosif- da, Maurer Robért Csaba- da, Pop Romeo Liviu - da, Rațiu Cosmin Constantin - da, Ressler Ştefan - da, Rogoz Manuela Bianca - da, Sălăgean Mariana Geta- da Stan Gheorghe- da, Szejke Ottilia- da, Szőcs Péter Levente- da, Zazula Bela- da, Zsók János Csaba -da.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri care participă on-line, prin videoconferință la ședința consiliului local, Abţineri -nu sunt, Voturi împotrivă -nu sunt, se aprobă procesul -verbal al ședinței ordinare a Consiliului local Satu Mare din data de 30.04.2020.

Pct.2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local Satu Mare din data de 06.05.2020
Dna președinte de ședință Bologa Andrea-Maria: Dacă aveți observații la procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 6.05.2020. Nu sunt.
Supun la vot procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 6.05.2020.
Fac apel nominal, vă rog să vă exprimați votul.
Albu Adrian- da, Ardelean Octavian Iulian -da, Bertici Ștefan - da, Bologa Andrea Maria -da, Crăciun Ciprian Dumitru- da, Fanea Dumitru -da, Gáti Ştefan- da, Günthner Tiberiu-da, Hornar Vasile- da, Kerekeș Rodica- da, Kiss Iosif- da, Maurer Robért Csaba- da, Pop Romeo Liviu - da, Rațiu Cosmin Constantin - da, Ressler Ştefan - da, Rogoz Manuela Bianca - da, Sălăgean Mariana Geta- da Stan Gheorghe- da, Szejke Ottilia- da, Szőcs Péter Levente- da, Zazula Bela- da, Zsók János Csaba -da.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri care participă on-line, prin videoconferință la ședința consiliului local, Abţineri -nu sunt, Voturi împotrivă -nu sunt, se aprobă procesul -verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local Satu Mare din data de 06.05.2020.

Pct.3. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna iunie 2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. (1) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității simple, respectiv 12 voturi.
Comisia Juridică Dl consilier Ressler Ștefan: Comisia acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dna președinte de ședință Bologa Andrea-Maria: Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Satu Mare, urmează în ordine alfabetică domnul consilier Crăciun Ciprian Dumitru, să fie președinte de ședință pentru luna iunie 2020.
Vă rog să spuneți dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărare înscris la punctul nr. 3.
Am să fac apelul nominal, vă rog să vă exprimați votul.
Albu Adrian- da, Ardelean Octavian Iulian -da, Bertici Ștefan - da, Bologa Andrea Maria -da, Crăciun Ciprian Dumitru- da, Fanea Dumitru -da, Gáti Ştefan- da, Günthner Tiberiu-da, Hornar Vasile- da, Kerekeș Rodica- da, Kiss Iosif- da, Maurer Robért Csaba- da, Pop Romeo Liviu - da, Rațiu Cosmin Constantin - da, Ressler Ştefan - da, Rogoz Manuela Bianca - da, Sălăgean Mariana Geta- da Stan Gheorghe- da, Szejke Ottilia- da, Szőcs Péter Levente- da, Zazula Bela- da, Zsók János Csaba -da.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri care participă on-line, prin videoconferință la ședința consiliului local, Abţineri -nu sunt, Voturi împotrivă-nu sunt,
se aprobă Hotărarea privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna iunie 2020.

Pct.4. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local Satu Mare, pe anul 2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. (3) lit.a) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității absolute, respectiv 12 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor Dl consilier Zsók János Csaba: Comisia acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Învățământ,cultură,culte Dna Sălăgean Mariana Geta: Comisia acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dna președinte de ședință Bologa Andrea-Maria: Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărare. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 4.
Am să fac apelul nominal, vă rog să vă exprimați votul.
Albu Adrian- da, Ardelean Octavian Iulian -da, Bertici Ștefan - da, Bologa Andrea Maria -da,Crăciun Ciprian Dumitru-da , Fanea Dumitru -da, Gáti Ştefan- da, Günthner Tiberiu-da, Hornar Vasile- da, Kerekeș Rodica-da, Kiss Iosif- da, Maurer Robért Csaba- da, Pop Romeo Liviu - da, Rațiu Cosmin Constantin - da, Ressler Ştefan - da, Rogoz Manuela Bianca - da, Sălăgean Mariana Geta- da Stan Gheorghe- da, Szejke Ottilia- da, Szőcs Péter Levente- da, Zazula Bela- da, Zsók János Csaba -da.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri care participă on-line, prin videoconferință la ședința consiliului local, Abţineri -nu sunt, Voturi împotrivă-nu sunt,
se aprobă Hotărarea privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local Satu Mare, pe anul 2020.

Pct.5. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la HCL 198/19.07.2018, privind aprobarea D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție: „Modernizare pasaje pietonale care fac legătura între Centrul Nou și digul de pe malul drept al râului Someș din municipiul Satu Mare"
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. (3) lit.g) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității absolute, respectiv 12 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor Dl consilier Zsók János Csaba: Comisia acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Dezvoltare urbanistică Dl Günthner Tiberiu: Comisia acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dna președinte de ședință Bologa Andrea-Maria: Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărare. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre nr. 5.
Am să fac apelul nominal, vă rog să vă exprimați votul.
Albu Adrian- da, Ardelean Octavian Iulian -da, Bertici Ștefan - da, Bologa Andrea Maria -da, Crăciun Ciprian Dumitru-da, Fanea Dumitru -da, Gáti Ştefan- da, Günthner Tiberiu -da, Hornar Vasile- da, Kerekeș Rodica -da, Kiss Iosif- da, Maurer Robért Csaba- da, Pop Romeo Liviu - da, Rațiu Cosmin Constantin - da, Ressler Ştefan - da, Rogoz Manuela Bianca - da, Sălăgean Mariana Geta- da Stan Gheorghe- da, Szejke Ottilia- da, Szőcs Péter Levente- da, Zazula Bela- da, Zsók János Csaba -da.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri care participă on-line, prin videoconferință la ședința consiliului local, Abţineri -nu sunt, Voturi împotrivă-nu sunt, se aprobă Hotărarea privind modificarea anexei 1 la HCL 198/19.07.2018, privind aprobarea D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție: „Modernizare pasaje pietonale care fac legătura între Centrul Nou și digul de pe malul drept al râului Someș din municipiul Satu Mare".

Pct.6. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor tarife din contractul de servicii publice de salubrizare în municipiul Satu Mare nr. 336 - 60748 data 17.12.2019
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. (3) lit.g) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității absolute, respectiv 12 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor Dl consilier Zsók János Csaba: Comisia a
avut o propunere care a fost prevăzută în articolul nr. 3 și anume, obligația de a prezenta lunar documentele justificative privind depunerile de moloz, provenite de la persoane fizice și persoane juridice, la Depozitul Ecologic Doba. În aceste condiții comisia a acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Comisia Servicii publice și comerț Dl Fanea Dumitru: Comisia acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre cu 1 abținere a d-lui Crăciun Ciprian Dumitru.
Comisia Juridică Dl Ressler Ștefan : Comisia acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl consilier Crăciun Ciprian Dumitru : Înainte de a trece la vot solicit câteva lămuriri din partea executivului. Am ajuns la sfârșit de mandat să triplăm aceste tarife. Întreb executivul dacă nu exista altă posibilitate decât să majorăm tarifele acum când știm contexul în care se află contractul de prestări servicii pentru salubrizare. Eu aș propune o soluție și anume, acele deșeuri să fie depuse în zona construcției centruii de ocolire a muncipiului, pentru a nu supune cetățenii la cheltuieli suplimentare. Bănuiesc că vom primi un răspuns din partea executivului la această problemă. Mulțumesc.
Dl administrator public Masculic Csaba : Bună ziua! În primul rând nimeni nu a dorit acestă modificare de preț. După cum ați putut citi în documentația atașată la proiect, din anul 2011 acele deșeuri din construcții au fost folosite pentru a umple fostul Lac Cubic și atâta timp cât a fost posibil am beneficiat de acest lucru. Nu știam exact data la care vom preda amplasamentul constructorului care va face reamenajarea zonei respective. Acest lucru s-a întâmplat în acest an în luna martie. Am solicitat firmei să facă imediat măsurători și să vadă dacă mai are nevoie sau nu de umplutură în continuare, pentru a readuce amplasamentul la cotele prevăzute în acel proiect. Am primit răspuns negativ, firma spune că este suficient material de umplutură și nu mai este nevoie de alt moloz. Nu s-a putut previziona și nu-i înțelegem nici acum pe cei de la SPASIM care administrează groapa de gunoi, de ce a introdus această taxă foarte mare pentru aceste deșeuri, în condițiile în care ei folosesc aceste deșeuri pentru închiderea gropii de gunoi. Pentru ei acest moloz nu este un deșeu, este un material pe care îl folosesc. Consiliul Județean Satu Mare a hotărât aceste sunt tarifele iar noi trebuie să le aplicăm. Orice persoană care duce asfel de deșeuri la Groapa Ecologică Doba trebuie să plătească această sumă. Legea nr. 211 nu permite depozitarea acestor deșeuri în alte locuri decât în locuri autorizate, în consecință nu avem altă variantă. Operatorul a solicitat această majorare încă din luna martie. Având în vedere că în aceea perioadă nu s-au putut modifica tarifele deoarece era interzis prin Decretul stării de urgență, acum este posibil și trebuie să facem acest lucru. Nu ne convine nici nouă, deoarece crește foarte mult tariful. Din păcate acestea sunt tarifele practicate de Groapa Ecologică Doba. Din acest tarif operatorul de salubrizare nu beneficiază de nici un leu, va fi plătit doar pentru cantitățile pentru care se face transportul. De aceea am introdus un nou articol care prevede obligativitatea operatorului de a raporta lunar toate cantitățile preluate de la persoanele fizice și juridice și depuse la groapa ecologică. Mulțumesc.
Dl consilier Ardelean Octavian: Majorarea este de 500%. Am o întrebare pentru domnul administrator și anume ce se întâmplă dacă nu mai avem contract cu S.C. Florisal, pentru că aproximativ 80-90% din populație au apelat la S.C. Florisal pentru transportul molozului. Prețul este foarte mare.
Dl administrator public Masculic Csaba: Avem contract cu S.C. Florisal, acesta va transporta în continuare. Nu autoritatea publică modifică acest preț, această modificare de preț intervine deoarece trebuie să facă o deplasare cu 50 km în plus. În momentul în care se termină acest contract, noul operator care va opera pe raza municipiului Satu Mare va avea astfel de tarife și va presta acest serviciu în continuare, la prețurile care vor fi în noul contract stabilit în urma licitației. Mulțumesc.
Dl consilier Ardelean Octavian: Această groapă este o groapă ecologică, deșeul nu poluează, el este pus la suprafața gropii, se acoperă cu el ceva. Consider că este prea mare prețul. Propun să găsim pe viitor o altă soluție. Dacă demolăm o casă veche cu 2-3 camere de 80 mp , atunci avem câteva mii de kilograme iar asta îl costă pe cetățean foarte mult, pentru că iese o valoare foarte mare pentru transport. Propun să găsim o variantă să-l ajutăm pe cetățean, nu numai să ducă la groapă deșeul, dar și să poate duce chiar în regie proprie molozul, deoarece poate întrerupem colaborarea cu S.C. Florisal și să dăm posibilitatea cetățeanului să depoziteze pe terenul propriu dacă de exemplu are un teren proprietate personală undeva. Mulțumesc.
Dl viceprimar Albu Adrian: Doresc să-i răspund domnului Crăciun Ciprian pentru că a lansat propunerea ca aceste deșeuri rezultate din demolări să fie incluse în centura de ocolire. Domnule Crăciun nu este posibil așa ceva, deoarece constructorul nici la început nu au avut nevoie de astfel de reziduri, cu atât mai puțin acum când tot traseul centurii este aproape finalizat. Pot să vă spun că pământul și molozul pe care o să-l luăm de la blocurile ANL nu poate fi preluat pentru centură. Mulțumesc.
Dna Morar Anca din partea S. C. Florisal Satu Mare : Doresc să precizez că am depus această cerere pentru că s-au schimbat efectiv condițiile de prestare a serviciului și tariful nu mai acoperea costurile apărute cu depunerea molozului la Depozitul Ecologic de la Doba. Mai mult, vrerau să vă spun că un procent de 71% din tarif reprezintă costul cu depozitarea. Tarifele de depozitare de la Depozitul Ecologic Doba au fost aprobate în ședințele Consiliului Județean Satu Mare și noi nu puteam să negociem aceste tarife, noi am aplicat tarifele care existau în caietul de sarcini și în documentație existentă. Creșterea este de 19 lei /metru cub, creștere care se datorează strict traseului mai mare pe care trebuie să îl parcurgă mașinile până la Depozitul Ecologică Doba, de rovigneta ce trebuie cumpărată pentru mașinile respective și cheltuielile cu depunerea. Alte majorări în tarif, noi nu am avut. Tariful a fost până acum de 45 lei/metru cub, iar acum pentru societatea noastră este de 64lei/metru cub și diferența o reprezintă costul cu depozitarea. Nu este obligatoriu ca persoanele fizice sau juridice să comande acest serviciu firmei noastre. Au fost și până acum persoane care s-au descurcat pe cont propriu. Acest serviciu se va presta strict la comandă. Mulțumesc.
Dl consilier Crăciun Ciprian : Am înțeles punctul de vedere al domnului administrator, al domnului viceprimar chiar și al resprezentanților SC Florisal, dar insist în continuare și spun că, acum la sfârșit de mandat, cu contractul de salubrizare în situația în care este, eu cred că executivul putea să găsească o altă soluție. Domnul administrator public a spus că deșeurile trebuie depuse în locuri special amenajate și eu sunt sigur că și până acum în acești trei ani tot în locuri amenajate special și autorizate am dus acel moloz. Este o creștere mare de tarif iar doamna de la firma de salubrizare, a spus cu cât se mărește prețul din punctul lor de vedere dar din punct de vedere a celui care produce aceste deșeuri costurile sunt foarte mari, chiar de 500%. Din punctul meu de vedere nu este soluția cea mai bună să majorăm tarifele așa ușor pentru că cetățenii vor plătii de acum sume colosale pentru astfel de prestări de servicii. Dar este adevărat că nu sunt obligați să solicite toți astfel de servicii. Mulțumesc.
Dl primar Kereskényi Gábor: Cu toate că colegii din P.S.D. doresc să insinueze că acest tarif este unul obligatoriu pentru toți cetățenii municipiului, acest lucru nu este adevărat. Bineînțeles că molozul trebuie dus într-o locație autorizată de cei care produc moloz din demolări, din desființări de construcții sau cei care construiesc. Nu este un tarif obligatoriu pentru toată populația așa cum insinuați. Am o rugăminte și anume să nu încercăm să încurajăm populația să lase molozul în diverse locuri, așa cum se întâmplă de atfel câteodată, deoarece acest lucru constituie contravenție și se dau amenzi usturătoare. Vă rog să nu încurajați populația să caute alte soluții ,,alternative,, la care face-ți referire. Nu este altă soluție. După ce s-a închis Lacul Cubic, trebuie dus molozul la o groapă omologată care este Depozitul Ecologic de la Doba. Nu se poate depozita în altă parte deoarece cine face astfel de lucruri săvârșește contravenție și este pasibil de amendă. Oricum ne confruntăm cu astfel de cazuri când diverse persoane plătesc căruțași să ducă molozul la margine de drum, la intrările în oraș. Vă rog frumos stimați consilieri P.S.D. să nu îndemnați oamenii să facă așa ceva, pentru că ne-a ajuns balcanizarea orașului în mandatul trecut. Mulțumesc.
Dl consilier Crăciun Ciprian: Nu este vorba de instigare, domnul primar atacă colegii din consiliul local membri ai P.S.D. deși doar dânsul insinuează că noi instigăm și găsim soluții să depoziteze în altă parte. Eu nu am vorbit acest lucru, dar este o tactică foarte bună pe care o folosește domnul primar pentru a distrage atenția de la această majorare de 500%. Nu am spus că nu este valabil acest serviciu pentru toată lumea, ceea ce spune dânsul că noi instigăm, de fapt o face pentru a distrage atenția de la această majorare de preț foarte mare. Mulțumesc.
Dl consilier Ardelean Octavian: Domnul primar cred că a vrut să se refere și la colegii din PNL și la alți colegii, nu doar la consilierii PSD și să spună să nu îndemne populația să depoziteze deșeurile în altă parte. Mulțumesc.
Dna președinte de ședință Bologa Andrea-Maria: Dacă nu sunt alte intervenții la acest proiect de hotărâre, supun la vot proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 6 pe ordinea de zi.
Am să fac apelul nominal, vă rog să vă exprimați votul.
Albu Adrian- da, Bertici Ștefan - da, Bologa Andrea Maria -da, Fanea Dumitru -da, Gáti Ştefan- da, Günthner Tiberiu -da, Kerekeș Rodica -da, Kiss Iosif- da, Maurer Robért Csaba- da, Pop Romeo Liviu - da, Rațiu Cosmin Constantin - da, Ressler Ştefan - da, Stan Gheorghe- da, Szejke Ottilia- da, Szőcs Péter Levente- da, Zazula Bela- da, Zsók János Csaba -da.
Cu 17 voturi pentru, din 22 consilieri care participă on-line, prin videoconferință la ședința consiliului local,
5 Abţineri - Ardelean Octavian Iulian, Crăciun Ciprian Dumitru, Hornar Vasile, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta,
Voturi împotrivă-nu sunt, se aprobă Hotărarea pentru modificarea unor tarife din contractul de servicii publice de salubrizare în municipiul Satu Mare nr. 336 - 60748 data 17.12.2019.

Pct.7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii al Aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. (1) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității simple, respectiv 12 voturi.
Comisia Servicii publice și comerț Dl consilier Fanea Dumitru: Comisia acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridică Dl Ressler Ștefan: Comisia acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dna președinte de ședință Bologa Andrea-Maria: Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărare. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre înscris la punctul nr.7.
Am să fac apelul nominal, vă rog să vă exprimați votul.
Albu Adrian- da, Ardelean Octavian Iulian -da, Bertici Ștefan - da, Bologa Andrea Maria -da, Crăciun Ciprian Dumitru-da, Fanea Dumitru -da, Gáti Ştefan- da, Günthner Tiberiu -da, Hornar Vasile- da, Kerekeș Rodica -da, Kiss Iosif- da, Maurer Robért Csaba- da, Pop Romeo Liviu - da, Rațiu Cosmin Constantin - da, Ressler Ştefan - da, Rogoz Manuela Bianca - da, Sălăgean Mariana Geta- da Stan Gheorghe- da, Szejke Ottilia- da, Szőcs Péter Levente- da, Zazula Bela- da, Zsók János Csaba -da.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri care participă on-line, prin videoconferință la ședința consiliului local, Abţineri -nu sunt, Voturi împotrivă-nu sunt,
se aprobă Hotărarea privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii al Aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare.
Pct.8. Restras de pe ordinea de zi.

Pct.9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de pornire la licitație a unui volum de masă lemnoasă de 39,5 mc, buștean gater, provenit din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. (3) lit.g) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității absolute, respectiv 12 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor Dl consilier Zsók János Csaba : Comisia acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre, cu o observație.
Comisia propune aprobarea proiectul nr. 9 cât și a proiectului nr. 10, cu condiția ca la fiecare licitație de vânzare masă lemnoasă, să fie prezent un reprezentant al Serviciului Fond Funciar și Legile Proprietății din cadrul Primăriei Satu Mare, deoarece Primăria este proprietarul pădurii.
Comisia Dezvoltare urbanistică Dl consilier Günthner Tiberiu : Comisia acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dna președinte de ședință Bologa Andrea-Maria: Constat că domnul consilier Crăciun Ciprian Dumitru nu mai are semnal și nu mai este on-line prin videoconferință la această ședință. Participă 21 consilieri la ședință. Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărare. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 9.
Am să fac apelul nominal, vă rog să vă exprimați votul.
Albu Adrian- da, Ardelean Octavian Iulian -da, Bertici Ștefan - da, Bologa Andrea Maria -da, Fanea Dumitru -da, Gáti Ştefan- da, Günthner Tiberiu -da, Hornar Vasile- da, Kerekeș Rodica -da, Kiss Iosif- da, Maurer Robért Csaba- da, Pop Romeo Liviu - da, Rațiu Cosmin Constantin - da, Ressler Ştefan - da, Rogoz Manuela Bianca - da, Sălăgean Mariana Geta- da Stan Gheorghe- da, Szejke Ottilia- da, Szőcs Péter Levente- da, Zazula Bela- da, Zsók János Csaba -da.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri care participă on-line, prin videoconferință la ședința consiliului local, Abţineri -nu sunt, Voturi împotrivă-nu sunt,
se aprobă Hotărarea privind aprobarea prețului de pornire la licitație a unui volum de masă lemnoasă de 39,5 mc, buștean gater, provenit din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Satu Mare.

Pct.10. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase de 243 mc din partida 1635321 IG, provenită din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Negrești Oaș
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. (3) lit.g) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității absolute, respectiv 12 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor Dl consilier Zsók János Csaba : Comisia acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre, cu aceași observație ca la proiectul nr. 9.
Comisia Dezvoltare urbanistică Dl consilier Günthner Tiberiu : Comisia acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dna președinte de ședință Bologa Andrea-Maria: Constat că și doamna Kerekeș Rodica a pierdut semnalul și nu mai este on-line prin videoconferință la ședința Consiliului Local Satu Mare de azi 28.05.2020. Suntem prezenți 20 consilieri. Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărare. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 10.
Am să fac apelul nominal, vă rog să vă exprimați votul.
Albu Adrian- da, Ardelean Octavian Iulian -da, Bertici Ștefan - da, Bologa Andrea Maria -da, Fanea Dumitru -da, Gáti Ştefan- da, Günthner Tiberiu -da, Hornar Vasile- da, Kiss Iosif- da, Maurer Robért Csaba- da, Pop Romeo Liviu - da, Rațiu Cosmin Constantin - da, Ressler Ştefan - da, Rogoz Manuela Bianca - da, Sălăgean Mariana Geta- da, Stan Gheorghe- da, Szejke Ottilia- da, Szőcs Péter Levente- da, Zazula Bela- da, Zsók János Csaba -da.
Cu 20 voturi pentru, din 20 consilieri care participă on-line, prin vioconferință la ședința consiliului local, Abţineri -nu sunt, Voturi împotrivă-nu sunt,
se aprobă Hotărarea privind privind aprobarea valorificării masei lemnoase de 243 mc. din partida 1635321 IG, provenită din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Negrești Oaș.

Pct.11. Retras de pe ordinea de zi

Pct.12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuprinderii în lista spațiilor comerciale cu imobile care urmează a fi vândute în condițiile Legii nr.550/2002 și a spațiului comercial "Chioșc nr.1" situat în Piața de Alimente nr.1, str. Martirilor Deportați nr. 25
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. (2) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității calificate, respectiv 16 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor Dl consilier Zsók János Csaba: Comisia acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridică Dl consilier Ressler Ștefan: Comisia acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dna președinte de ședință Bologa Andrea-Maria: Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 12.
Am să fac apelul nominal, vă rog să vă exprimați votul.
Albu Adrian- da, Ardelean Octavian Iulian -da, Bertici Ștefan - da, Bologa Andrea Maria -da, Fanea Dumitru -da, Gáti Ştefan- da, Günthner Tiberiu-da, Hornar Vasile- da, Kiss Iosif- da, Maurer Robért Csaba- da, Pop Romeo Liviu - da, Rațiu Cosmin Constantin - da, Ressler Ştefan - da, Rogoz Manuela Bianca - da, Sălăgean Mariana Geta- da, Stan Gheorghe- da, Szejke Ottilia- da, Szőcs Péter Levente- da, Zazula Bela- da, Zsók János Csaba -da.
Cu 20 voturi pentru, din 20 consilieri care participă on-line, prin videoconferință la ședința consiliului local, Abţineri -nu sunt, Voturi împotrivă-nu sunt,
se aprobă Hotărarea privind aprobarea cuprinderii în lista spațiilor comerciale cu imobile care urmează a fi vândute în condițiile Legii nr.550/2002 și a spațiului comercial "Chioșc nr.1" situat în Piața de Alimente nr.1, str. Martirilor Deportați nr. 25.

Pct.13. Proiect de hotărâre privind însușirea rapoartelor de "Evaluare terenuri proprietatea publică a municipiului Satu Mare, situate în Piața de Alimente nr. 1, Piața de Alimente nr. 2 și Piața de Alimente Someș- în vederea concesionării", și aprobarea concesionării acestora proprietarilor spațiilor comerciale cumpărate în temeiul Legii nr. 550/2002
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. (3) lit.g) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității absolute respectiv 12 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor Dl consilier Zsók János Csaba: Comisia acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridică Dl consilier Ressler Ștefan: Comisia acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dna președinte de ședință Bologa Andrea-Maria: Doamna Kerekeș Rodica este din nou on-line la această ședință și participă la videoconferință. Suntem prezenți 21 consilieri locali.
Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 13.
Am să fac apelul nominal, vă rog să vă exprimați votul.
Albu Adrian- da, Ardelean Octavian Iulian -da, Bertici Ștefan - da, Bologa Andrea Maria -da, Fanea Dumitru -da, Gáti Ştefan- da, Günthner Tiberiu-da, Hornar Vasile- da, Kerekeș Rodica- da, Kiss Iosif- da, Maurer Robért Csaba- da, Pop Romeo Liviu - da, Rațiu Cosmin Constantin - da, Ressler Ştefan - da, Rogoz Manuela Bianca - da, Sălăgean Mariana Geta- da, Stan Gheorghe- da, Szejke Ottilia- da, Szőcs Péter Levente- da, Zazula Bela- da, Zsók János Csaba -da.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri care participă on-line, prin videoconferință la ședința consiliului local, Abţineri -nu sunt, Voturi împotrivă-nu sunt,
se aprobă Hotărarea privind însușirea rapoartelor de "Evaluare terenuri proprietatea publică a municipiului Satu Mare, situate în Piața de Alimente nr. 1, Piața de Alimente nr. 2 și Piața de Alimente Someș- în vederea concesionării", și aprobarea concesionării acestora proprietarilor spațiilor comerciale cumpărate în temeiul Legii nr. 550/2002.

Pct.14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului - teren situat în MunicipiulSatu Mare, str. George Coșbuc nr. 53
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. (2) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității calificate, respectiv 16 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor Dl consilier Zsók János Csaba: Comisia acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridică Dl consilier Ressler Ștefan: Comisia acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dna președinte de ședință Bologa Andrea-Maria: Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 14.
Am să fac apelul nominal, vă rog să vă exprimați votul.
Albu Adrian- da, Ardelean Octavian Iulian -da, Bertici Ștefan - da, Bologa Andrea Maria -da, Fanea Dumitru -da, Gáti Ştefan- da, Günthner Tiberiu-da, Hornar Vasile- da, Kerekeș Rodica- da, Kiss Iosif- da, Maurer Robért Csaba- da, Pop Romeo Liviu - da, Rațiu Cosmin Constantin - da, Ressler Ştefan - da, Rogoz Manuela Bianca - da, Sălăgean Mariana Geta- da, Stan Gheorghe- da, Szejke Ottilia- da, Szőcs Péter Levente- da, Zazula Bela- da, Zsók János Csaba -da.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri care participă on-line, prin videoconferință la ședința consiliului local, Abţineri -nu sunt, Voturi împotrivă-nu sunt,
se aprobă Hotărarea privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului - teren situat în MunicipiulSatu Mare, str. George Coșbuc nr. 53.

Pct.15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului - teren în suprafață de 1088 mp situat în Municipiul Satu Mare, str. Iuliu Maniu nr. 45
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. (2) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității calificate, respectiv 16 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor Dl consilier Zsók János Csaba: Comisia acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridică Dl consilier Ressler Ștefan: Comisia acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl consilier Ardelean Octavian: Doresc să propun ca sumele încasate din aceste vânzări să le folosim numai pentru investiții. Mulțumesc.
Dl viceprimar Albu Adrian: În această perioadă am hotărât în comisie ca să reexaminăm toate dosarele mai vechi, unele ajung în ședința de consiliu pentru că sunt terenuri peste 500 mp, altele nu ajung pentru că sunt terenuri sub 500 mp. Cu certitudine în anul 2020 va trebui să rectificăm negativ bugetul și cu certitudine vom avea nevoie de bani pentru a susține investițiile pe care le avem azi. Este un efort destul de mare, am fost pe teren în această perioadă cu angajații de la Serviciul Patrimoniu și mă bucur că sunteți de acord cu această vânzare. La ce vor fi folosiți acești bani o să vedeți, pentru că veți vota cu toții cheltuirea acestor sume. Mulțumesc.
Dl primar Kereskényi Gábor: Conform Codului administrativ și conform Legii finațelor publice locale, aceste venituri obținute din vânzări de bunuri se pot folosi numai și numai pentru secțiunea de dezvoltare și numai pentru investiții. Așa că propunerea domnului consilier Ardelean este fără obiect. Mulțumesc.
Dna președinte de ședință Bologa Andrea-Maria: Dacă nu sunt alte intervenții la acest proiect de hotărâre. Supun la vot proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 15.
Am să fac apelul nominal, vă rog să vă exprimați votul.
Albu Adrian- da, Ardelean Octavian Iulian -da, Bertici Ștefan - da, Bologa Andrea Maria -da, Fanea Dumitru -da, Gáti Ştefan- da, Günthner Tiberiu-da, Hornar Vasile- da, Kerekeș Rodica- da, Kiss Iosif- da, Maurer Robért Csaba- da, Pop Romeo Liviu - da, Rațiu Cosmin Constantin - da, Ressler Ştefan - da, Rogoz Manuela Bianca - da, Sălăgean Mariana Geta- da, Stan Gheorghe- da, Szejke Ottilia- da, Szőcs Péter Levente- da, Zazula Bela- da, Zsók János Csaba -da.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri care participă on-line, prin videoconferință la ședința consiliului local, Abţineri -nu sunt, Voturi împotrivă-nu sunt,
se aprobă Hotărarea privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului - teren în suprafață de 1088 mp situat în Municipiul Satu Mare, str. Iuliu Maniu nr. 45.

Pct.16. Proiect de hotărâre privind însușirea şi aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a terenului înscris în CF nr. 156191 Satu Mare sub nr. cadastral 156191 și vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafață de 1640 mp, situat în Satu Mare, b-dul Cloșca nr. 94
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin.(2), alin.(3) lit.g) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității calificate, respectiv 16 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor Dl consilier Zsók János Csaba: Comisia propune amânarea proiectului de hotărâre deoarece solicităm întocmirea unui nou raport de evaluare pentru imobilul teren situat în Satu Mare, B-dul Cloșca nr. 94. Deci avem o propunere de amânare. Comisia nu a acordat aviz acestui proiect și propunerea de amânare este luată unanim, toți membrii comisiei sunt de acord. Mulțumesc.
Comisia Juridică Dl consilier Ressler Ștefan: Comisia a acordat aviz favorabil în unanimitate și aș sublinia faptul că a existat o hotărâre de consiliu local anul trecut în care noi am stabilit prețurile care vor fi practicate pentru vânzările de terenuri și atunci am aprobat un raport de evaluare. Mă refer în acest caz la Anexa nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local Satu Mare 259 din 28.11.2019. Din acest punct de vedere, o decizie a noastră contrară ar fi o discriminare raportat la hotărârea anterior luată și ar presupune riscuri din punctul meu de vedere. Mulțumesc.
Comisia Dezvoltare urbanistică Dl consilier Günthner Tiberiu : Comisia acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl consilier Zsók János Csaba: După știința mea, comisia poate să ceară raport de evaluare pentru a verifica o situație. Considerăm că este vorba despre un teren industrial pe care sunt și construcții iar raportul de evalare poate să conțină și greșeli, de aceea am dori efectiv un alt raport de evaluare, deoarece avem o situație neclară care trebuie confirmată cu un nou raport de evaluare. Nu am spus că nu aprobăm acest proiect, este vorba doar despre a verifica pur și simplu și nu am putut să lăum o decizie să acordăm un aviz favorabil sau nefavorabil. Mulțumesc.
Dl viceprimar Albu Adrian: Am înțeles punctul de vedere al Comsiei Buget, dar am preferat să nu retrag acest proiect de hotărâre de pe ordinea de zi tocmai pentru considerentele expuse de colegul nostru dl Ressler Ștefan. Ne-am însușit o dată raportul de evaluare pentru întreaga suprafață a orașului și nu văd nici un motiv să amânăm acest proiect. Dacă votați sau nu acest proiect, este altă chestiune dar nu amânăm proiectul pentru că nu văd nici un motiv să reevaluăm ceea ce a fost evaluat o dată. Vă aduc aminte că mai avem un precedent în această chestiune și eu nu mai vreau să dau naștere la precedente. Mă refer concret la o vânzare, unde s-a pus în discuție prețul terenului deși exista o evaluare pe zone a orașului. În aceea zonă există mai multe terenuri care sunt proprietatea statului Român și pe care am putea să le vindem, doar că societățile în cauză nu doresc să cumpere aceste terenuri, datorită faptului că oricum au drept de folosință asupra terenurilor pe durata existenței construcțiilor. Dacă nu le vindem terenurile rămân ale Statului Român iar noi nu câștigăm nimic decât impozitul . Acest argument nu a fost înțeles niciodată de colegii mei consilieri. Subliniez acest lucru, cum că o societate care are un drept asupra unui teren pe durata existenței construcției, nu poate folosi economic acel teren. Cred că din motive exclusiv bancare vor să aibă proprietate asupra terenurilor, deoarece trebuie să depună în garanție imobilele și știu că băncile nu iau în garanție clădiri fără să fie proprietari asupra terenurilor. Mulțumesc.
Dl primar Kereskényi Gábor : Stimați colegi, prima dată am aprobat o hotărâre privind vânzarea terenurilor prin anul 2005, din proprietatea privată a municipiului Satu Mare către persoane fizice și juridice. După aceea, această hotărâre a suferit modificări în anul 2007, 2009, 2013, 2017 și așa cum a spus și domnul Albu, mai putem perfecta această hotărâre. Prima dată nu a fost specificată zona industrială, a fost luat totul împreună deși nu este același lucru dacă terenul este folosit ca, teren idustrial, curți construcții sau ca zonă de locuit. După aceea s-a făcut această diferențiere . Acum avem un raport de evaluare care a fost însușit de Consiliul Local Satu Mare, raport care face distinție între zonele de locuit și zone industriale. Nici eu nu văd de ce ar trebui amânat acest proiect de hotărâre dacă din punct de vedere juridic îndeplinește acele condiții și este teren aferent unor construcții care a fost legal construite, eu consider că se încadrează și se poate supune la vot acest proiect de hotărâre. Mulțumesc.
Dl consilier Ressler Ștefan: Stimați colegi, este interesant de observat un singur aspect pe care vreeau să îl aduc în atenția dumneavoasră. Trebuie să înțelegem și să învățăm din ceea ce s-a întâmplat în trecut. În cazul acestui proiect de hotărâre în caz de vot negativ, se pune problema ce se întâmplă mâine. Foarte simplu, persoana în cauză va depune o obligație de a face, va obliga consiliul local să adopte o hotărâre privind vânzarea terenului raportat la hotărârea pe care noi am aprobat-o în anul 2019. Cel mai bun argument este că la punctul nr. 15 am votat același tip de proiect iar la punctul nr. 16 nu am votat. Nu înțeleg această logică. Se poate spune în acest caz într-adevăr că nu știu cum este evaluarea. Eu nu sunt specialist și nu mă erijez dar știu că în anul 2019 am votat o evaluare . Cum a făcut-o evaluatorul este problema lui, eu am votat și am încredere în evaluator. Dacă condițiile legale sunt îndeplinite, cred că este în putința noastră de a vota după conștiință. Dar din punct de vedere legal a spune că nu acceptăm expertiza care a fost făcută și solicităm o contraxpertiză, oarecum ne erijăm în rolul unui judecător, pe care noi în condițiile legale și constituționale actuale nu îl avem. Mulțumesc.
Dl consilier Ardelean Octavian: Dacă domnul viceprimar ar fi fost un economist cum sunt colegii din Comisia Buget, ar fi fost acum de acord cu noi. Am analizat foarte bine acest proiect și în Comisia de Urbanism și știm că fiecare leu adus bugetului municipiului este foarte important. Acolo nu este o zonă industrială la ora aceasta, a fost zonă industrială acum 30 de ani. Mă alătur Comisiei Buget și cred că nu sunt singurul consilier care sunt de acord cu propunerea Comisiei Buget și propun și eu să se întocmească un nou raport de evaluare la valoarea reală. Mai era o variantă să vindem terenul aflat sub clădiri nicidecum curțile și grădinile. Nu suntem obligați să-i vindem, curtea, grădina sau terenul arabil la un preț foarte mic. Mulțumesc.
Dl primar Kereskényi Gábor :Pentru corecta informare a populației vreau să subliniez că noi nu vindem terenuri virane, nu vindem locuri de casă. Prin această comisie condusă de domnul viceprimar noi vindem terenuri aferente construcțiilor și care sunt efectiv în folosința petenților. Oricum ei folosesc aceste terenuri fără să plătească impozit pe teren. Haideți să fim corecți și să spunem că noi nu vindem terenuri virane, nu vindem locuri de casă , nu vindem terenuri goale pentru nu știu cine. Posibilitatea de cumpărare o are doar persoana care poate să dovedească folosința acestor terenuri și uneori au chiar drept de administrare sau drept de administrare operativă înscris în CF de pe vremea comunistă. Iar faptul că este sau nu este în zonă industrială, este stabilit prin documentațiile de urbanism prin PUG conform căruia aceea zonă este zonă industrială. Acest lucru nu îl stabilește comisia . Este dreptul Comisiei Buget să propună amânarea și conform Regulamentului de Organizare și funcționare a Consiliului Local, trebuie supusă votului prima dată, aceea propunere de amânare și dacă trece propunerea, atunci amânăm proiectul iar dacă nu trece, atunci se poate vota proiectul așa cum era în forma inițiată. Mulțumesc.
Dl viceprimar Albu Adrian: Acest teren este în folosința acestor societăți prin contractul de cumpărare a acelor clădiri, contracte încheiate cu mulți ani de zile în urmă. Subliniez că au fost mai multe societăți din zona respectivă care au dorit să cumpere aceste terenuri, dar au spus că deocamdată nu sunt dispuși să cheltuie acei bani indiferent de sumă. Eu am venit în Primărie și vreau să plec de aici fără să-mi fie teamă că am făcut un lucru ilegal, asta ca să știe toți colegii. De aceea am refuzat să retrag acest proiect de hotărâre de pe ordinea de zi deoarece eu consider că este în deplină legalitate. Suspiciunile unora și altora mă duc la gândul că atunci când au votat un proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare așa cum spunea domnul consilier Ressler, au fost în necunoștință de cauză, altceva ce pot să spun acum. Nu poți să votezi acum ceva și peste șase luni de zile să nu mai fii de acord cu ce ai votat. Nu vreau să jignesc pe nimeni dar vreau să știe ficare consilier care sunt aspectele juridice dar și financiare ale acestei posibile tranzacții. Mulțumesc.
Dl consilier Zsók János Csaba: Repet, comisia a propus amânarea, eu nu pot să spun altceva, am luat cu unanimitate de voturi această decizie în comisie. Am formulat o cerință dacă o supuneți la vot bine, dacă nu asta este.
Dna președinte de ședință Bologa Andrea-Maria: Dacă nu sunt alte intervenții la acest proiect de hotărâre. Supun la vot propunerea de amânare formulată de Comisia Buget, administrarea bunurilor. Am să fac apelul nominal, vă rog să vă exprimați votul.
Cu 6 voturi pentru :Ardelean Octavian Iulian -da, , Bologa Andrea Maria -da, Pop Romeo Liviu - da, Rogoz Manuela Bianca - da, Sălăgean Mariana Geta- da, Zsók János Csaba -da, din 21 consilieri care participă on-line, prin vioconferință la ședința consiliului local,
Abţineri -nu sunt,
15 Voturi împotrivă: Albu Adrian- nu, Bertici Ștefan-nu, Fanea Dumitru -nu, Gáti Ştefan-nu, Günthner Tiberiu-nu, Hornar Vasile-nu, Kerekeș Rodica-nu, Kiss Iosif-nu, Maurer Robért Csaba-nu, Rațiu Cosmin Constantin-nu, Ressler Ştefan-nu, Stan Gheorghe-nu, Szejke Ottilia-nu, Szőcs Péter Levente-nu, Zazula Bela-nu, se respinge propunerea de amânare a proiectului.
Dna președinte de ședință Bologa Andrea-Maria: Supun la vot proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 16.
Am să fac apelul nominal, vă rog să vă exprimați votul.
Albu Adrian- da, Bertici Ștefan - da, , Fanea Dumitru -da, Gáti Ştefan- da, Günthner Tiberiu-da, Hornar Vasile- da, Kerekeș Rodica- da, Kiss Iosif- da, Maurer Robért Csaba- da, Rațiu Cosmin Constantin - da, Ressler Ştefan - da, Stan Gheorghe- da, Szejke Ottilia- da, Szőcs Péter Levente- da, Zazula Bela- da,
Cu 15 voturi pentru din 21 consilieri care participă on-line, prin videoconferință la ședința consiliului local,
6 Abţineri - Ardelean Octavian Iulian, Bologa Andrea Maria, Pop Romeo Liviu, Rogoz Manuela Bianca , Sălăgean Mariana Geta, Zsók János Csaba,
Voturi împotrivă-nu sunt,
se respinge Proiectul de hotărâre privind însușirea şi aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a terenului înscris în CF nr. 156191 Satu Mare sub nr. cadastral 156191 și vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafață de 1640 mp, situat în Satu Mare, b-dul Cloșca nr. 94.

Pct.17. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale de primă înscriere a imobilului teren în suprafață totală de 295 mp, situat în municipiul Satu Mare str. Fântânii
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. (3) lit.g) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității absolute, respectiv 12 voturi.
Comisia Dezvoltare urbanistică Dl consilier Günthner Tiberiu: Comisia acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridică Dl consilier Ressler Ștefan: Comisia acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dna președinte de ședință Bologa Andrea-Maria: Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 17.
Am să fac apelul nominal, vă rog să vă exprimați votul.
Albu Adrian- da, Ardelean Octavian Iulian -da, Bertici Ștefan - da, Bologa Andrea Maria -da, Fanea Dumitru -da, Gáti Ştefan- da, Günthner Tiberiu-da, Hornar Vasile- da, Kerekeș Rodica- da, Kiss Iosif- da, Maurer Robért Csaba- da, Pop Romeo Liviu - da, Rațiu Cosmin Constantin - da, Ressler Ştefan - da, Rogoz Manuela Bianca - da, Sălăgean Mariana Geta- da, Stan Gheorghe- da, Szejke Ottilia- da, Szőcs Péter Levente- da, Zazula Bela- da, Zsók János Csaba -da.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri care participă on-line, prin videoconferință la ședința consiliului local, Abţineri -nu sunt, Voturi împotrivă-nu sunt,
se aprobă Hotărârea privind însuşirea documentaţiei cadastrale de primă înscriere a imobilului teren în suprafață totală de 295 mp, situat în municipiul Satu Mare str. Fântânii.

Pct.18. Proiect de hotărâre privind însușirea documentațiilor cadastrale de primă înscriere a unor imobile teren cu destinația de drum din municipiul Satu Mare
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. (3) lit.g) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității absolute, respectiv 12 voturi.
Comisia Dezvoltare urbanistică Dl consilier Günthner Tiberiu: Comisia acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridică Dl consilier Ressler Ștefan: Comisia acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl consilier Ardelean Octavian : Prin aprobarea acestui proiect prin care întabulăm aceste străzi, ne asumăm niște obligații. Acolo va fi întocmit un PUZ pentru modernizarea acestor străzi și vreau să se țină cont de toate străzile din oraș și de toate PUZ-urile ce trebuie întocmite și să stabilim o regulă ca să nu modernizăm doar o zonă a orașului și altele nu. Nu mă refer neaparat la zonele mărginașe pentru că avem străzi chiar în centrul orașului pe care nu avem asfalt și care nu au nici utilități. Mulțumesc.
Dl consilier Ressler Ștefan : Stimați colegi, eu cred că ar trebui salutată această inițiativă nu să criticăm așa cum face domnul Ardelean Octavian. Eu felicit Primăria Satu Mare pentru acest proiect și vă rog să avansăm cât mai repede ca să clarificăm toate chestiunile urbanistice și tehnice în Municipiul Satu Mare, pentru că avem multe de făcut din acest punct de vedere. Mulțumesc.
Dl consilier Ardelean Octavian : Eu nu critic pe nimeni, am spus să se țină cont de faptul că sunt străzi înființate de 3-10 ani și sunt străzi care există de 30-40 ani care nu au fost asfaltate niciodată și acolo cetățenii plătesc taxe și impozite. Eu nu m-am referit la Bulevardul Lucian Blaga cum crede colegul Ressler dar dacă ați amintit de el pot să vă spun că pe Bulevardul Lucian Blaga nu este nici măcar trotuar pe o rază de 4 km. Pentru acest lucru ar trebui să ne fie rușine. Și dacă tot direcționăm spre investiții banii din acele vânzări, așa cum a spus domnul primar, atunci îl rog frumos ca din acei bani să construim un trotuar pe B-dul Lucian Blaga. Mulțumesc.
Dl primar Kereskényi Gábor: O singură remarcă. Într-un fel domnul Ardelean are dreptate pentru că sunt multe de făcut. Chiar în aceste zile intervenim la anumite trotuare, modernizăm trotuare care nu au fost refăcute timp de 30-40 ani. E foarte usor să critici și să dai sfaturi dar vă spun doar două cifre: între 2012-2016 s-au asfaltat 0 străzi , iar între 2016-2019 inclusiv au fost asfaltate 137 străzi. Înainte de a formula critici domnule consilier Ardelean vă rog să vă faceți autocritica mandatului 2012-2016. Va fi foarte ușor și foarte scurt deoarece încape pe o pagină goală A4. Mulțumesc.
Dl consilier Ardelean Octavian : Vreau să-i spun domnului primar că eu mi-am asumat o zonă a orașului și îi doresc să aibă așa realizări în orașul Satu Mare, proporțional cu ce am realizat eu în Cartierul Curtuiuș timp de 8. Mulțumesc.
Dna președinte de ședință Bologa Andrea-Maria: Dacă nu sunt alte intervenții la acest proiect de hotărâre. Supun la vot proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 18.
Am să fac apelul nominal, vă rog să vă exprimați votul.
Albu Adrian- da, Ardelean Octavian Iulian -da, Bertici Ștefan - da, Bologa Andrea Maria -da, Fanea Dumitru -da, Gáti Ştefan- da, Günthner Tiberiu-da, Hornar Vasile- da, Kerekeș Rodica- da, Kiss Iosif- da, Maurer Robért Csaba- da, Pop Romeo Liviu - da, Rațiu Cosmin Constantin - da, Ressler Ştefan - da, Rogoz Manuela Bianca - da, Sălăgean Mariana Geta- da, Stan Gheorghe- da, Szejke Ottilia- da, Szőcs Péter Levente- da, Zazula Bela- da, Zsók János Csaba -da.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri care participă on-line, prin videoconferință la ședința consiliului local, Abţineri -nu sunt, Voturi împotrivă-nu sunt,


se aprobă Hotărârea privind însușirea documentațiilor cadastrale de primă înscriere a unor imobile teren cu destinația de drum din municipiul Satu Mare.

Pct. 19. Diverse -Informări consiliul local
Dna președinte de ședință Bologa Andrea-Maria: La punctul diverse avem un răspuns, înregistrat sub nr. nr. 23147/25.05.2020 la plângerea prealabilă a Instituției Prefectului - județului Satu Mare, formulată cu privire la H.C.L. nr. 67/26.03.2020 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile în valoare de maxim 153.563.728,81 lei, în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local/refinanțării datoriei publice locale.
Dl consilier Ardelean Octavian : Doresc să revin asupra problemei pe care am ridicat-o și acum 30 de zile în ședința de consiliu și anume modificarea limitei de viteză de la 50 la 70 km/oră pe proțiunea de 4 km pe drumul Blata Blondă- Sătmărel. Este un lucru care trebuie luat în seamă și au dreptate cetățenii care locuiesc în zonă deoarece să mergi cu 50 km/oră pe câmp și dacă depășesc viteza să fie amendați nu este în regulă. Vă rog frumos să țineți cont de acestă propunere. Mulțumesc.
Dna președinte de ședință Bologa Andrea-Maria: Dacă nu sunt alte intervenții la punctul diverse, eu vă mulțumesc doamnelor, domnilor pentru participare și declar închise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare de azi 28 mai 2020.

 


Președinte de ședință,                                                                             Contrasemnează,
Bologa Andrea-Maria                                                                                  Secretar general,
                                                                                                              Mihaela Maria Racolța

 

 

 


Red/dact/5 exemplare
Cons. Husar Mariana