Proces verbal din 27.08.2020

Proces-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 27.08.2020

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIUL SATU MARE

SEDIU: P-ŢA 25 OCTOMBRIE, INTRAREA M
tel.0261.807505 fax 0261.710915
web.www.satu-mare.ro
Nr. 38060/31.08.2020

 

Proces-verbal
încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local
al municipiului Satu Mare din data de 27.08.2020


Prin dispoziția primarului nr. 500/20.08.2020 a fost convocată şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, pe data de 27.08.2020 la ora 14:00, în conformitate cu prevederilor art. 133 alin.(1), art.134 alin. (1), lit. a), alin. (3) lit.a) şi art. 135 alin.(4) şi (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și prevederile H.G.nr.668/14.08.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
Convocarea consilierilor s-a efectuat prin mijloace electronice, fiind astfel transmis pe e-mail în data de 20 august convocatorul nr. 36641/20.08.2020, prin care au fost invitați consilierii locali să participe la ședința Consiliului Local Satu Mare din data de 27.08.2020. Ședința are loc în sala mare de ședințe a Consiliului Județean Satu Mare.
Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi în data de 21.08.2020, în presa locală de limba română şi limba maghiară, prin afișare pe site-ul instituției a dispoziției nr. 500/20.08.2020 şi prin afişare la avizierul instituţiei conform procesului verbal de afişare nr.36642/20.08.2020. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei, au fost afişate pe site-ul instituţiei în secţiunea Consiliul local - Proiecte de hotărâri.
Premergător ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 27.08.2020, au fost convocate comisiile de specialitate ale consiliului local, pentru acordarea avizelor la proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței.
Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 27.08.2020 sunt conduse de către domnul consilier Hornar Vasile conform prevederilor H.C.L nr.112/30.07.2020.
La şedinţa Consiliului Local Satu Mare participă din partea executivului: dl primar - Kereskényi Gábor, dl administrator public -Masculic Csaba, d-na secretar general - Mihaela Maria Racolța, d-na Borbei Terezia -șef al Serviciului Buget, d-na Ursu Lucica -director executiv, d-na Sveda Andrea -șef al Serviciului Scriere, implementare și monitorizare proiecte, dl Văscan Adrian -consilier în cadrul Serviciului Patrimoniu, concesionări, închrieri, d-na Mustea Bianca - şef al Serviciului Juridic cu atribuții delegate, dl Burdye Ștefan -arhitect șef cu atribuții delegate, dl Crișan Sorin - șef al Serviciului Impunere, constatare, control DITL, dl Bor Darius -director economic Apaserv Satu Mare. De asemenea la ședința ordinară mai sunt prezenţi investitori, cetățeni ai Asociației de proprietari T6 și reprezentanţi ai presei locale.
Dl președinte de ședință Hornar Vasile: Bună ziua! Declar deschisă ședința ordinară de azi 27.08.2020 convocată prin Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr.500/20.08.2020. Înainte de a începe ședința, vreau să fac referile la Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 30/16.06.2020 privind propunerea unor măsuri necesare a fi aplicate pe durata stării de alertă, pentru distanțarea socială și Ordinul 874/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă.
Am să fac prezența consilierilor și constat că lipsesc următorii patru consilieri: Günthner Tiberiu, Kerekeș Rodica, Pop Romeo Liviu și Szőcs Péter Levente.
Sunt prezenți următorii 19 consilieri locali: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Hornar Vasile, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Sunt îndeplinite prevederile art. 137 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, ședința este statutară.
Dl președinte de ședință Hornar Vasile: Înainte de a trece la ordinea de zi, vă reamintesc prevederile articolului 228 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, referitor la regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali și întreb consilierii dacă există cazuri de conflict de interese. Constat că nu avem cazuri.
Dl președinte de ședință Hornar Vasile: Întreb executivul dacă sunt modificări la ordinea de zi propusă, a ședinței ordinare de azi 27.08.2020.
Dl primar Kereskényi Gábor: Domnule președinte, stimate doamne, stimați domni consilieri, vă informez că doresc să retrag de pe ordinea de zi două proiecte de hotărâre:

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiție ,, Prelungirea străzii Diana"
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
21.Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea demolării a unor construcţii situate în Satu Mare, str. Lükő Béla nr. 9
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Dl viceprimar Albu Adrian: Stimate doamne, stimați domni, doresc să retrag de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la nr. 19, deoarece trebuie făcute unele completări la documentație.
19. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale cu propunere de dezmembrare a imobilului-teren situat în municipiul Satu Mare, str. Panait Cerna 47/A
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian
Dl președinte de ședință Hornar Vasile : Supun la vot ordinea de zi a şedinţei de azi cu modificările propuse de domnul primar și domnul viceprimar.
Cu 19 voturi pentru, din 19 consilieri prezenţi : Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Hornar Vasile, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 27.08.2020 după cum urmează:

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 30.07.2020
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 11.08.2020
3. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna septembrie 2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare
Iniţiator proiect: Comisia Juridică, Disciplină și Integrare Europeană a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare
5. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
6.Proiect de hotărâre pentru implementarea măsurii privind gratuitatea serviciului public de transport local rutier, pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/ autorizat
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de către Transurban S.A. Satu Mare a unui contract de asistență juridică
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 28/2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 2 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 28/2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
11. RETRAS
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei Tehnice de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții:Reabilitare clădire Sala Studio ÁCS ALAJOS și mansardare în volumul existent
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal
,, Parcare etajată S+P+4,, Amplasament: Satu Mare, str. Decebal
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal
,,Parcare etajată S+P+2,, Amplasament: Satu Mare, str. Mihail Kogălniceanu nr.5
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Planul Urbanistic Zonal
,, Apart Hotel S+P+2 ,, Amplasament: Satu Mare, str. Alexandru Ioan Cuza nr.17
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal ,,Hală de producţie sisteme de automatizare industriale ,, Amplasament: Satu Mare, B-dul Lucian Blaga
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Plan Urbanistic Zonal "Zonă mixtă servicii medicale, apart hotel şi rezidenţială" Amplasament: Satu Mare, B-dul Henri Coandă nr.11
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal - ,,Ansamblu de locuinţe colective, spaţii comerciale, servicii şi agrement în municipiul Satu Mare, str. Careiului nr.1-3"
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
19. RETRAS
20. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unui teren din municipiul Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
21.RETRAS
22. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale strecurate în Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 124/30.07.2020 privind modificarea Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr. 231/28.06.2018, aprobat prin
H.C. L. Satu Mare nr. 172/27.06.2018
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului - teren situat în Municipiul Satu Mare, B-dul Lucian Blaga nr. 421
Iniţiator proiect:viceprimar Albu Adrian
24. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în titlul și cuprinsul HCL nr. 92/28.05.2020 privind aprobarea cuprinderii în lista spațiilor comerciale cu imobile care urmează a fi vândute în condițiile Legii nr.550/2002 și a spațiului comercial "Chioșc nr.1" situat în Piața de Alimente nr.1, str. Martirilor Deportați nr. 25
Iniţiator proiect:viceprimar Albu Adrian
25. Diverse-Informări consiliul local

Dl președintele de ședință Hornar Vasile a fost informat de către doamna secretar general, cu privire la cvorumul și majoritatea necesară pentru adoptarea fiecărei hotărâri, înscrisă pe ordinea de zi a ședinței, în conformitate cu prevederile art. 243 alin (1) lit.l) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.
Dl președinte de ședință Hornar Vasile : Trecem la dezbaterea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi .

Pct.1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 30.07.2020
Dl președinte de şedință Hornar Vasile : Dacă sunt observații la procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 30.07.2020 Nu sunt.
Supun la vot procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 30.07.2020.
Cu 19 voturi pentru, din 19 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Hornar Vasile, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă procesul -verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 30.07.2020.

 


Pct.2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 11.08.2020
Dl președinte de şedință Hornar Vasile : Dacă sunt observații la procesul-verbal al ședinței extraordinare din data 11.08.2020 Nu sunt.
Supun la vot procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 11.08.2020.
Cu 19 voturi pentru, din 19 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Hornar Vasile, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă procesul -verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 11.08.2020.

Pct.3.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna septembrie 2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (1) din O.U.G. 57/2019, majoritatea simplă.
Comisia Juridică: Comisia acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia. Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Satu Mare, urmează să fie președinte pentru ședințele din luna septembrie domnul consilier Kiss Iosif.
Dl președinte de şedință : Dacă sunt obiecții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, cu nominalizarea domnului consilier Kiss Iosif ca președinte de ședință pentru luna septembrie 2020.
Cu 19 voturi pentru, din 19 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Hornar Vasile, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna septembrie 2020.

Pct.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare
Iniţiator proiect: Comisia Juridică, Disciplină și Integrare Europeană a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3), lit.(i) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Servicii publice: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Sănătate, sport, tineret, protecție socială: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Învățământ, cultură, culte: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Hornar Vasile : A sosit la lucrările ședinței ordinare de azi domnul consilier Günthner Tiberiu. Sunt prezenți 20 consilieri locali. Dacă sunt obiecţii sau intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 20 voturi pentru, din 20 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare.

Pct.5. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3), lit.(e) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Învățământ, cultură, culte: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl consilier Ardelean Octavian: Doresc să mulțumesc pentru acest proiect de hotărâre în special formațiunii ALDE care a venit cu o propunere care mă face mândru că port numele de Octavian Ardelean. Puțini dintre dumneavoastră veți avea o stradă care să vă poarte numele, aici este vorba despre tizul meu. Îmi pare rău că se nasc persoane cu numele acesta de Ardelean Octavian așa de rar. Mulțumesc.
Dl primar Kereskényi Gábor: Vreau să fac o precizare pentru populație, ca să nu se înțeleagă greșit că am denumit o stradă după numele colegului nostru dl consilier Ardelean. Poate peste 50 de ani consiliul de atunci va face acest lucru. Dar acum, vreau să vă spun că toate cele șapte străzi denumite azi vor purta numele unor personalități care și-au lăsat amprenta prin activitatea lor în societatea sătmăreană. Mulțumesc.
Dl președinte de şedință Hornar Vasile : Dacă nu sunt alte intervenții la acest proiect de hotărâre, supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 20 voturi pentru, din 20 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind atribuirea de denumiri unor străzi.

Pct.6. Proiect de hotărâre pentru implementarea măsurii privind gratuitatea serviciului public de transport local rutier pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3), lit.(h) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Sănătate, sport, protecție socială: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Hornar Vasile : Dacă sunt observații sau intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 20 voturi pentru, din 20 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea pentru implementarea măsurii privind gratuitatea serviciului public de transport local rutier pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat.

Pct.7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de către Transurban S.A Satu Mare a unui contract de asistență juridică
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (1), din O.U.G. 57/2019, majoritatea simplă.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Hornar Vasile : Dacă sunt observații sau intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 20 voturi pentru, din 20 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea încheierii de către Transurban S.A Satu Mare a unui contract de asistență juridică.

Pct.8. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 28/2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (1), alin (3), lit.h) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Servicii publice: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Hornar Vasile : Dacă sunt observații sau intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 20 voturi pentru, din 20 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T. Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 28/2020.

 


Pct.9. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală a Acționarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 2 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 28/2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (1), alin (3), lit.h) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Servicii publice: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Hornar Vasile : Dacă sunt observații sau intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 20 voturi pentru, din 20 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T. Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art.2 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 28/2020.

Pct.10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin (3), lit.a) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Învățământ, cultură, culte: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dna consilier Rogoz Manuela: Am văzut în nota de fundamentare și în raportul de specialitate, că sunt sume dedicate pentru școlile din municipiul Satu Mare pentru achiziționarea de containere pentru copii, containere unde aceștia urmează să-și desfășoare activitatea. În ce măsură credeți că achiziționarea acestora va putea fi posibilă în cel mai scurt termen?. Știu că licitația durează, avizele durează iar avizarea la Agenția de Mediu nu este foarte simplă. Mulțumesc.
Dl primar Kereskényi Gábor: Stimată doamnă consilier, vă informez că în cursul săptămânii trecute am avut o discuție cu toți directorii instituțiilor de învățământ, 40 de directori din instituțiile cu personalitate juridică. Ne-au comunicat 2-3 școli că au nevoie de aceste containere iar restul unităților de învățământ va putea organiza activitatea și procesul educațional în două schimburi. La ora actuală se pare că va fi nevoie să achiziționăm 2-3 astfel de containere. Procedura de licitație a și pornit în sensul că am prospectat deja piața și am văzut care este prețul, care este termenul de livrare, pentru ca totul să fie perfect la începerea noului an școlar. Vreau să vă asigur și pe dumneavoastră și opinia publică, că din punct de vedere a administrării unităților de învățământ, a infrastructurii educaționale, Municipiul Satu Mare este pregătit. În aceste zile se face dezinfecția imobilelor unde se va desfășura procesul educațional. Punem la dispoziție și aceste containere dar rămâne de văzut din punct de vedere profesional ce va face Guvernul României. Deocamdată nu se vede direcția în care vor să ajungă, deoarece va fi nevoie de suplimentarea personalului didactic și a personalului auxiliar dacă vrem să respectăm regulile de distanțare socială. Mulțumesc.
Dl președinte de şedință Hornar Vasile : Dacă nu sunt alte intervenții la acest proiect de hotărâre,
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 20 voturi pentru, din 20 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2020.

Pct.11. RETRAS

Pct.12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei Tehnice de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Reabilitare clădire Sala Studio ÁCS ALAJOS și mansardare în volumul existent "
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin (3), lit.g) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Hornar Vasile : Dacă sunt observații sau intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 20 voturi pentru, din 20 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea Documentaţiei Tehnice de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Reabilitare clădire Sala Studio ÁCS ALAJOS și mansardare în volumul existent ".

Pct.13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. -Parcare etajată S+P+4 Amplasament: Satu Mare, str. Decebal
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin (3), lit.e) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Hornar Vasile: Am înțeles că s-au înscris la cuvânt la acest proiect de hotărâre, cetățeni din Asociația de proprietari T6.
Reprezentanta Asociației de proprietari T6 : Asociația de proprietari T6 cerem amânarea acestui proiect pentru următoarele motive:
1.Asociația a depus plângere prealabilă împotriva avizului A.P.M. urmând ca la proces să se stabilească dacă decizia este legală sau nu. Supunerea la vot acum este prematură până la soluționarea litigiului.
2. Solicităm amânarea proiectului pentru a se efectua de către Primăria Satu Mare un studiu de impact asupra sănătății proprietarilor blocurilor învecinate și asupra elevilor Colegiului Mihai Eminescu. Studiu efectuat în cadrul procedurii de mediu este incomplet și superficial, nu se bazează pe date concrete numai pe estimări. În momentul de față nu este o documentație care să stabilească în mod cert dacă parcare va afecta sau nu sănătatea publică și mediul. În aceste condiții vă rugăm să amânați proiectul de hotărâre.
3. Dacă pentru locuitorii municipiului Satu Mare parcarea este o necesitate, pentru noi care de asemenea suntem locuitori ai municipiului Satu Mare și contribuabili la buget și plătim impozite, este o problemă de sănătate publică. Direcția de Sănătate Publică nu a efectuat nici măcar un studiu asupra sănătății publice fiind vorba de 3 blocuri cu 11 etaje și peste 120 apartamente. Pe un studiu al unui S.R.L din Cluj, atât Direcția de Sănătate Publică cât și Agenția de Mediu și-a dat acordul.
Dl consilier Crăciun Ciprian: Având în vedere plângerea prealabilă depusă la Agenția pentru Protecția Mediului și ținând seama de observațiile și propunerile pe care le-au făcut cetățenii asociației de proprietari în cadrul dezbaterii publice, eu cred că ar trebui să amânăm acest proiect până când se finalizează plângerea prealabilă. Și oricum, nu cred că se va face luna viitoare sau anul acesta parcarea auto acolo. Din aceste considerente propun amânarea acestui proiect de hotărâre.
Dl administrator public Masculic Csaba: Am participat la dezbaterile publice și Asociația de proprietari T6 și-a manifestat de nenumărate ori nemulțumirea legată de construcția acestei parcări etajate. La cererea acestora s-au făcut niște studii suplimentare iar acum dumneavoastră spuneți că a făcut un S.R.L. dar eu cred că nu sunteți specialist ca să spuneți cine poate să facă aceste studii. Aceea documentație a fost însușită de către D.S.P. iar aceștia pe baza acelui studiu au emis avizul favorabil pentru această construcție. Ați atacat și a fost revocat în prima fază și avizul de mediu. Agenția de mediu după ce a studiat documentele depuse, a revenit asupra deciziei și a emis acel aviz. Din punct de vedere legal toate avizele sunt conforme. Dumneavoastră dacă contestați și nu doriți să se facă nimic în zonă, vreți să blocați o investiție publică și nu este normal. Eu vă cred că nu vă convine să amplasăm parcarea etajată în zonă dar este o investiție publică, care are toate avizele necesare pentru a se putea continua această investiție. Mulțumesc.
Cetățean -locatar al Asociației de proprietari T6: Domnule Masculic, de trei ori ne-am întâlnit până acum. Cred că nici un locatar din cele trei blocuri nu este de acord cu parcarea. Niciodată nu am să fiu de acord cu idea dumneavoastră că noi blocăm o investiție publică. Noi nu blocăm investiția, noi nu o vrem pentru că acolo se găsește un liceu de renume, este biserica evreiască în apropiere, este magazinul Someșul. Eu am spus să luați terenul învecinat care este liber, să-l răscumpărați și să faceți acolo o parcare. Noi când am cumpărat apartamentele nu ne-a spus nimeni că vom fi într-o cutie, cu noxe , cu umbră, cu toate mizeriile din orașul acesta. Noi avem grijă de sănătatea noastră iar dacă aceasta este atitudinea dumneavoastră raportat la normele Uniunii Europene, atunci îmi pare rău dar vom merge mai departe în instanță și tot vom opri investiția. Știți foarte bine că depinde de noi, nu depinde de dumneavoastră, deoarece dumneavoastră sunteți temporar la conducerea acestui oraș. Mai aveți teren viran lângă podul Decebal, de ce nu ați făcut acolo parcarea. Noi ne îngrijim de sănătatea noastră și nu cred că dumneavoastră sau domnului primar v-ar conveni să vă pună în fața casei la 2 metri cineva o asemnea parcare. Ați mai spus că noi blocăm fondurile europene, vă întreb ce fonduri blocăm noi. De ce nu v-ați consultat cu noi locatarii, să ne fi înștiințat că doriți să faceți acolo o parcare? Mulțumesc.
Dl consilier Crăciun Ciprian : Încă o dată cerem amânarea acestui proiect de hotărâre deoarece nu cred că se întâmplă nimic că îl amînăm 2-3 luni, să nu facem aici o dispută politică. Și mai vreau să vedem răspunsul la plângerea prealabilă. Am înțeles că ați avut discuții cu locatarii domnule Masculic și acesta este un lucru foarte bun, dar din păcate distanța față de unele obiective este foarte aproape, de aceea eu vă rog să dați dovadă de înțelepciune și să amânăm acest proiect până după alegerile locale. Mulțumesc.
Dl consilier Micle Adrian: Sunt de acord că acest proiect de hotărâre trebuie amânat, în schimb vreau să fiu destul de ferm în privința afirmațiilor făcute, că noi consilierii P.S.D. suntem împotriva dezvoltării. Vreau să subliniez că nu suntem împotriva parcărilor etajate dar ar trebui să ținem cont de sesizările și siguranța locatarilor din zonă. De aceea propun și eu amânarea acestui proiect. Mulțumesc.
Dl primar Kereskényi Gábor: A pus domnul o întrebare și anume de ce acum ajungem să aprobăm aceste parcări. Este o întrebare cinică deoarece dumneavoastră ați blocat acest proiect prin solicitarea avizelor suplimentare. Orașul într-adevăr are nevoie de aceste parcări etajate în ambele locații și eu înțeleg nemulțumirea locatarilor că această parcare va ocupa toată suprafața din spatele complexului Someșul. Pe de altă parte și cealată investiție privată dincolo de clădirea Sigma Proiect, va fi o clădire de birouri și aceea va deranja celelalte blocuri dar nu îl putem opri pe investitor să construiască pe terenul lui spații de birouri. Și acest proiect este blocat tot de locatarii din zonă. Nu mi se pare normal ca cineva să nu poate face cu proprietatea lui ce vrea și nu mă refer neaparat la municipalitate. Pot să vă spun că documentația este completă, consultarea publicului s-a făcut, toate avizele sunt obținute. Eu nu văd nici o problemă, nici din punct de vedere legal, nici din punct de vedere a oportunității acestui proiect, acest proiect nu este un proiect îndrăgit de locuitorii din zonă dar este un proiect îndrăgit de sătmăreni. Vă mulțumesc.
Dl consilier Rațiu Cosmin: În momentul în care se dorește o investiție într-o zonă, imediat se și găsește cineva să conteste. Este nevoie de acest proiect pentru că ori ce studiu veți vedea, veți constata că numărul mașinilor va crește. În acea zonă, dacă se va face o parcare etajată, să nu vă imaginați stimate domn că o să vină cetățeanul din Micro 16 să parcheze în parcarea supraetajată din centru, din contră dacă vor fi niște taxe mai mari, lumea va fi motivată să circule cu bicicleta sau cu transportul în comun. Nu mi se pare normal ca mii de cetățeni să nu beneficieze de o investiție care este de ani de zile așteptată în zona zero a municipiului Satu Mare. Trebuie să ținem cont și de doleanțele dumneavoastră, pentru că sunteți cei mai îndreptățiți, dar solicitați niște lucruri cu care nu sunt de acord și anume nu sunt de acord cu atitudinea, să nu se facă niciodată, deoarece aceasta este o abordare total greșită. Spuneți concret ce ați dori, ce fel de investiție. Mulțumesc.
Dl consilier Fanea Dumitru: Trebuie să deblocăm această situație pentru că eu cred că toată lumea dorește parcare în centrul orașului, mai ales că există posibilitatea de a închide centrul vechi, cu atât mai mult este necesară această parcare. Pentru a debloca situația eu aș propune amânarea proiectului de hotărâre și să găsim o firmă agreată de primărie și de locatari ca să se refacă studiul de impact asupra mediului. Dacă locatarii vor acționa în instanță acest proiect se va prelungi la nesfârșit realizarea acestei investiții. Dacă a doua firmă specializată în mediu va da avizul pozitiv, atunci nici locatarii nu mai au ce comenta. Mulțumesc.
Dl consilier Ressler Ștefan: Stimați colegi, am observat poziția locatarilor. Poziția locatarilor este în esență că nu doresc deloc să se realizeze această investiție acolo și ne-au și comunicat acest lucru. Trebuie să reflectăm și la motivul pentru care se propune amânarea. Să se facă un nou aviz, să se spună din nou ceea ce a spus și a aprobat DSP-ul. Nu există nici un motiv întemeiat sau un motiv logic pentru care să amânăm acest proiect. Eu propun să mergem înainte cu acest proiect care este așteptat de sătmăreni. În ipoteza în care locatarii nu sunt de acord cu acest proiect, au deschisă calea justiției, ei pot să solicite anularea actului administrativ. Noi nu avem nimic de făcut. Din punctul meu de vedere obligația noastră morală față de cetățenii acestui municipiu, este de a găsi soluții pentru parcări. Mulțumesc.
Dl primar Kereskényi Gábor: Mai vreau să vă spun că după realizarea investiției trebuie ne asigurăm că locatarii din zonă vor avea prioritate la aceste parcări și după-masa și noaptea în condiții specifice. Așa că locatarii vor putea parca mașinile din acele blocuri. Mulțumesc.
Dl președinte de şedință Hornar Vasile: Deoarece avem o propunere de amânare a proiectului de hotărâre,
Supun la vot amânarea proiectului de hotărâre înscris la punctul nr. 13 pe ordinea de zi.
Cu 8 voturi pentru, din 20 consilieri prezenţi:, Ardelean Octavian Iulian, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Micle Adrian, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta,
12 Voturi împotrivă: Albu Adrian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Gáti Ştefan, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Abțineri- nu sunt, se respinge propunerea de amânare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. -Parcare etajată S+P+4 Amplasament: Satu Mare, str. Decebal.
Dl președinte de şedință Hornar Vasile: Propunerea de amânare nu a trecut,
supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 18 voturi pentru, din 20 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Hornar Vasile, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
1 Vot împotrivă- dl Günthner Tiberiu,
1 Abținere - dl Ardelean Octavian Iulian, se aprobă Hotărârea privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. -Parcare etajată S+P+4 Amplasament: Satu Mare, str. Decebal.

Pct.14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z.-Parcare etajată S+P+2 Amplasament: Satu Mare, str. Kogălniceanu nr.5
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin (3), lit.e) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Hornar Vasile : Dacă sunt observații sau intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 20 voturi pentru, din 20 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea documentaţiei P.U.Z.-Parcare etajată S+P+2 Amplasament: Satu Mare, str. Kogălniceanu nr.5.

Pct.15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z.-Aparthotel S+P+2 Amplasament: Satu Mare, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 17
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin (3), lit.e) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl consilier Ardelean Octavian: După cum reiese din documentație sunt 10 camere la acest hotel și sunt doar 5 locuri de parcare. Cetățenilor le cerem să aibă un loc de parcare minim, am ajuns chiar și la 1,5 iar aici la hotel lăsăm să aibă doar 5 locuri de parcare , mai mult de atât este pe strada Cuza Voda tocmai în centrul orașului. Acolo e un trafic foarte mare și unde vor parca ceilalți care vor fi cazați la acel hotel. Mulțumesc.
Dl consilier Micle Adrian: Eu sunt pentru acest proiect de hotărâre, deoarece în Satu Mare avem nevoie de o dezvoltare a industriei hotelier, deoarece în
Satu Mare mai avem și turiști. Mulțumesc.
Dl consilier Ardelean Octavian: Și eu sunt pentru acest proiect de hotărâre dar totuși locurile de parcare sunt puține la acest hotel și mi se părea normal să atrag atenția asupra acestui lucru. Mulțumesc.
Dl președinte de şedință Hornar Vasile : Dacă nu sunt alte intervenții la acest proiect de hotărâre, supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 20 voturi pentru, din 20 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea documentaţiei P.U.Z.-Aparthotel S+P+2 Amplasament: Satu Mare, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 17.

 

Pct.16. Proiect de hotărâre privind documentaţia PUZ - Hală de producţie sisteme de automatizare industriale Amplasament: Satu Mare, B-dul Lucian Blaga
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin (3), lit.e) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl consilier Ardelean Octavian: Am ridicat problema de ,,n" ori pentru bulevardele din Satu Mare și am spus că încercăm să dezvoltăm orașul dar fără să-i sprijinim pe investitori. În primul rând, acest PUZ este amplasat în extravilan nu pe B-dul Lucian Blaga, deoarece B-ul Lucian Blaga se termină unde se termină orașul. Acest PUZ este pe DN19. Dezvoltarea aceasta este haotică deoerece în Pracul Industrial azi avem 70 ha iar la acest PUZ avem 60 ha, este aproape aceași suprafață și noi nu sprijinim cu nimic investitorii pentru că pe cele 60 de hectare s-ar putea să fie 20-30 de investitori. Nu sprijinim acest investitor cu nimic ba mai mult îl lăsăm să intre de pe DN 19 pe un podeț la hala de producție. Acest PUZ este la 1 km de stația meteo, la distanță de utilități, apa gaz curent. Cum o sa-și ducă utilitățile acolo pe cheltuia cui, pentru că este o distanță foarte mare?.
Pe de altă parte dincolo de centură avem 17 ha. care așteată să facem investiții. În concluzie pot să spun că nu-i sprijinim pe investitori absolut cu nimic. Mulțumesc.
Dl viceprimar Albu Adrian: În cazul în care avem o cerere pentru dezvoltare urbanistică, industrială și este în limite legale, nu impunem noi investitorului unde să facă investiția din moment ce acesta este proprietarul acelui teren. Mai vreau să vă spun că, da avem încă 17 hectare care își așteaptă utilizarea dar să știți că patru luni de zile m-am gândit și am căutat să găsesc un investitor, am vorbit inclusiv cu firma BOSCH, dar nu a dorit nimeni să facă investiții. Vă mai spun dacă nu știți, că Satu Mare este un oraș catalogat în categoria IV. După o clasificare, Bucureștiul este în categoria I , în categoria II este Cluj, Timișoara și Constanța iar Oradea este în categoria III. Noi suntem la limită în categoria IV. Problema este foarte complicată pentru că nu avem forță de muncă calificată, nu avem universitate tehnică ca să poată pregăti inginerii necesari. Așa că trebuie să ne bucurăm dacă cineva are curajul să facă asemena investiție, singurul lucru pe care administrația locală poate să-l facă este să sprijine asemenea inițiative nu să-i găsim diverse motive. Să fie clar pentru toată lumea că un oraș nu poate să crească dacă nu are bani. Eu știu cât de greu vin investitorii la Satu Mare, deoarece pun îmtrebarea întodeuna dacă avem forță de muncă calificată. Mulțumesc.
Dl consilier Ardelean Octavian: Spuneți domnule Albu că v-ați chinuit să aduceți investitori, dar de ce nu v-ați chinuit ca cele 17 hectare de lângă Parcul Industrial să aibă utilități, să nu să rămână izolate dincolo de centură. Mulțumesc.
Dl consilier Crăciun Ciprian : Domnule Albu sunteți în acestă funcție ca să găsiți soluții. De ce nu avem universitate tehnică. Și legat de bugetul municipiului, eu vă spun că ați putea atrage mai multe fonduri . Mulțumesc.
Dl președinte de şedință Hornar Vasile : Dacă nu sunt alte intervenții la acest proiect de hotărâre, supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 20 voturi pentru, din 20 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind documentaţia PUZ - Hală de producţie sisteme de automatizare industriale Amplasament: Satu Mare, B-dul Lucian Blaga.

Pct.17. Proiect de hotărâre privind documentaţia PUZ - Zonă mixtă servicii medicale, aparthotel şi rezidenţială Amplasament: Satu Mare, B-dul Henri Coandă nr.11
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin (3), lit.e) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Hornar Vasile: Dacă sunt observații sau intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 20 voturi pentru, din 20 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind documentaţia PUZ - Zonă mixtă servicii medicale, aparthotel şi rezidenţială Amplasament: Satu Mare, B-dul Henri Coandă nr.11.

Pct.18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Ansamblu de locuinţe colective, spaţii comerciale, servicii şi agrement în municipiul Satu Mare, Str. Careiului nr.1-3
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin (3), lit.e) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl consilier Günthner Tiberiu: Deoarece nu am fost de la începutul ședinței vreau să se consemneze că nu voi participa la vot și la dezbaterea acestui proiect de hotărâre. Mulțumesc.
Dl consilier Ardelean Octavian: Acum câteva săptămâni acest proiect a fost supus dezbaterii în ședință de consiliu. Acum eu nu înțeleg ce modificare este față de data trecută. Eu am înțeles că este o problemă cu servitutea pe care o are firma care face parte din aceași curte. Eu nu înțeleg de ce nu a fost aprobat atunci acest proiect. Mulțumesc.
Dl consilier Ressler Ștefan: Domnule Ardelean, dacă ați fi citit documentația ați fi observant că pe Extrasul CF nu mai este aceea ipotecă iar în proiectul de hotărâre a apărut un nou articol și se va reglementa situația clară cu privire la acel drept de servitute. Acestea sunt modificările la proiectul de hotărâre față de data trecută. Mulțumesc.
Dl consilier Ardelean Octavian: Domnule consilier, de aceea suntem aici ca să aducem argumente imediat, nu să frânăm dezvoltarea orașului. Puteați dumneavoastră în calitate de consilier să propuneți modificări la proiectul de hotărâre nu să îl purtăm pe cetățean de 2-3 ani pentru acest proiect. Mulțumesc.
Dl primar Kereskényi Gábor: Stimate domn consilier, ipoteca nu se poate ridica de către consiliul local. Mulțumesc.
Dl președinte de şedință Hornar Vasile: Deoarece domnul consilier Günthner Tiberiu nu participă la vot, sunt prezenți 19 consilieri locali. Dacă nu sunt alte intervenții la acest proiect de hotărâre, supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 19 voturi pentru, din 19 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Hornar Vasile, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. Ansamblu de locuinţe colective, spaţii comerciale, servicii şi agrement în municipiul Satu Mare, Str. Careiului nr.1-3.

Pct. 19. RETRAS

Pct.20 Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unui teren din municipiul Satu Mare.
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin (3), lit.g) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Hornar Vasile: Dacă sunt observații sau intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 20 voturi pentru, din 20 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unui teren din municipiul Satu Mare.
Pct. 21. RETRAS

Pct.22. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale strecurate în Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 124/30.07.2020 privind modificarea Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr. 231/28.06.2018, aprobat prin H. C. L Satu Mare nr. 172/27.06.2018
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin (3), lit.g) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Servicii publice : Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Hornar Vasile: Dacă sunt observații sau intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 20 voturi pentru, din 20 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea pentru îndreptarea erorii materiale strecurate în Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 124/30.07.2020 privind modificarea Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr. 231/28.06.2018, aprobat prin H. C. L Satu Mare nr. 172/27.06.2018.
Pct.23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului - teren situat în Municipiul Satu Mare, str. Lucian Blaga nr. 421
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin (2) din O.U.G. 57/2019, majoritatea calificată.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl consilier Ardelean Octavian: Vreau să-i mulțumesc domnului Albu că a ținut cont de propunerea mea și a modificat proiectul așa cum l-ați reprimit pe e-mail toți consilierii . Eu voi vota pentru acest proiect de hotărâre pentru că se face curat în zonă și se pune în curat o societate care nu are nici măcar o parcare.
Dl viceprimar Albu Adrian: Noi prin aprobarea acelui HCL privind vânzarea de terenuri, suntem obligați să vindem terenul în condiții de legalitate și în mod normal nu dăm noi indicații ce să facă cetățeanul pe terenul lui. Eu am înțeles despre ce este vorba și nu am mai insistat când am discutat la telefon dar în condițiile în care sunt mai multe mașini parcate unde nu trebuie, atunci merge poliția și primește amenzi și pe urmă se rezolvă problema. Mulțumesc.
Dl președinte de şedință Hornar Vasile: Dacă sunt observații sau intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 20 voturi pentru, din 20 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului - teren situat în Municipiul Satu Mare, str. Lucian Blaga nr. 421.

Pct.24. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în titlul și cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 92/28.05.2020 privind aprobarea cuprinderii în lista spațiilor comerciale cu imobile care urmează a fi vândute în condițiile Legii nr.550/2002 și a spațiului comercial "Chioșc nr.1" situat în Piața de Alimente nr.1, str. Martirilor Deportați nr. 25
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin (2) din O.U.G. 57/2019, majoritatea calificată.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Hornar Vasile: Dacă sunt observații sau intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 20 voturi pentru, din 20 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind îndreptarea erorii materiale strecurate în titlul și cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 92/28.05.2020 privind aprobarea cuprinderii în lista spațiilor comerciale cu imobile care urmează a fi vândute în condițiile Legii nr.550/2002 și a spațiului comercial "Chioșc nr.1" situat în Piața de Alimente nr.1, str. Martirilor Deportați nr. 25.

Pct.25. Diverse -Informări consiliul local

Dl președinte de şedință Hornar Vasile: La punctul diverse avem următoarele acte :
-Răspunsul nr. 35885/13.08.2020 la plângerea prealabilă formulată împotriva H.C.L. nr. 111/25.06.2020 de Nicorovici Adrian,
-Răspunsul nr. 35831/20.08.2020 la adresa Instituției Prefectului - Județul Satu Mare nr. 35020/07.08.2020.
Dau cuvântul consilierilor care s-au înscris la cuvânt.
Dl consilier Rațiu Cosmin Constantin :Având în vedere că în 27 septembrie vor avea loc alegerile locale și un număr mare de secții de votare vor fi amplasate în școli, ar fi foarte bine să ne gândim la un circuit al cetățenilor la vot. Luni vor începe cursurile și eu consider că ar trebui să analizăm propunerea de amplasare a unor corturi pentru ca scrutinul electoral să se desfășoare în aceste corturi. Vă rog să tratați cu seriozitate această propunere și dacă nu este posibilă amplasarea de corturi, atunci să găsiți o soluție de igienizare a claselor deoarece în cazul în care vor apărea focare, în mod sigur noi vom fi responsabili.
O altă solicitare pe care am către executiv, este legată de acele autoturisme de epocă care nu beneficiază de scutiri de taxe sau scutiri de parcare. Sunt diferite cluburi pe raza municipiului Satu Mare de acest gen și știu că atutoturismele hibride și cele electrice beneficiază de scutiri de taxe iar cele 100 de autoturisme de epocă nu beneficiază de nimic și ar fi bine să ținem cont de solicitarea acestor cluburi. Mulțumesc.
Dl primar Kereskényi Gábor: Vreau să asigur toți sătmărenii că alegerile locale se vor putea organiza în condiții de siguranță din punct de vedere a stopării noului Coronavirus. Conform legislației în vigoare Direcția de Sănătate Publică are principalele atribuții de a asigura dezinfectarea acestor locații unde se va desfășura procesul electoral. Noi suntem pregătiți să facem dezinfecție în toate cele 74 secții de votare de pe raza municipiului Satu Mare, atât înaintea procesului de vot cât și după procesul de vot, pentru că marți în acele săli de clasă va începe școala și copii se vor întoarce în acele școli, respectiv grădinițe. Vom face dezinfecție și înainte și după ziua votului. Totodată suntem pregătiți să asigurăm și dezinfectant pentru cei care se vor prezenta la secțiile de votare. Vom asigura dezinfectanți și echipamente de protecței pentru birourile electorale ale secțiilor de votare. Consider că municipalitatea este pregătită pentru a desfășura în siguranță procesul electoral din data de 27 septembrie. Mulțumesc.
Dl consilier Ardelean Octavian: Din nou vreau să ridic problema trotuarelor de pe B-dul Lucian Blaga. Nu mi se pare normal ca acest bulevard să nu aibă nici o alveolă. Când este atobuzul în stație se merge în coloană. Nu știu cât de plăcut este pentru toți cei care merg în Parcul Industrial să meargă zilnic în coloană pe bulevard. Dacă nu aș fi ridicat problema sensului giratoriu la ieșirea din Parcul Industrial ar fi stat câte o oră și jumătate toți angajații care vor să iasă din Parcul Industrial Sud. Domnul primar sper să înțeleagă că la sfârșit de mandat fiecare primar dă o dare de seamă. Eu sper că macar proiectul pentru modernizarea B-dului Lucian Blaga să fie în plan, să fie studiile făcute și în anul viitor să se modernizeze acest bulevard. Mulțumesc.
Dl administrator public Masculic Csaba: La această problemă cu B-dul Lucian Blaga vi s-a răspuns de nenumărate ori și ați văzut și proiectul de modernizare. După cum știți sunt proiectate alveole dar a apărut acea problemă cu Apaserv Satu Mare. Nu se poate pune pe ordinea de zi proiectul, pentru că trebuie să obținem acele avize noi, avize care nu au putut fi prevăzute la momentul respectiv. Vă garantăm atât dumneavoastră cât și cetățenilor care locuiesc în zonă sau care merg în zona respectivă, că dorim să rezolvăm și vom rezolva această problemă, dar avem nevoie de timp, pentru că nu totul merge așa cum dorim noi. Mulțumesc.
Dna consilier Rogoz Manuela: Eu doresc să aduc în atenția dumneavoastră solicitările domnului Attila Kovacs trimise pe adresa oficială a consilierilor. Propun să găsim o soluție la această problemă. Poate că inundarea acestor subsoluri ale blocurilor de pe strada Ostrovului, de pe B-dul Cloșca sau din alte zone ale orașului, ar trebui cumva rezolvată și ar trebui noi să găsim câteva soluții. Poate că în regulamentul de funcționare al Apaserv ar trebui introdus undeva o prevedere pentru situațiile de urgență de acest gen, deoarece este vorba despre cetățeni care locuiesc acolo în proprietăți private e adevărat, dar ar trebui ajutați cumva. Mulțumesc.
Dl administrator public Masculic Csaba: Acest domn care vă trimite e-mailuri a fost și la noi la primărie și cunoaștem problema. Nu putem noi modifica statutul Apaserv în sensul ca acestă societate să facă reparații interioare, pentru că S.C. Apaserv nu este o societate de reparații instalații interioare, este o societate care furnizează un serviciu de utilitate publică și anume apă și canalizare până la limita de proprietate. În acel bloc locuiesc în jur de 220 de abonați și dacă ei nu fac nimic, noi ce putem să facem în proprietățile lor private?. Am luat legătura cu D.S.P. cu Garda de Mediu și dacă facem o analiză a ceea ce fac ei în acel bloc, este de natura penalului. Ar trebui să deschidem un proces penal împotriva lor, pentru că periclitează sănătatea populației cu bună știință prin faptul că nu fac nimic. Știți ce ar trebui să facem în acel bloc, să oprim pur și simplu furnizarea apei și atunci probabil că s-ar trezi că trebuie să facă ceva. Acum două săptămâni am discutat cu domnul primar și cu directorul Apaserv, am trimis vidanjorul să scoată mizeria din beci. Dar nici după acest lucru nici un cetățean nu a făcut nimic, eu nu știu ce așteaptă. Vă dați seama dacă toată lumea ar aștepta intervenția autorității publice ca să curețe pivnița sau proprietățile private. Trebuie să aibă această răspundere și cetățenii care stau în acel bloc. În momentul în care se hotărăsc să facă o acțiune, atunci da vom veni în sprijinul lor. Venim cu Apaserv-ul, curățăm, ridicăm ce trebuie de acolo, dar mai departe este responsabilitatea locatarilor. Mulțumesc.
Dl consilier Crăciun Ciprian: Domnule Masculic, poate găsiți altă soluție acolo, nu să tăiați apa. Trebuie găsită o soluție, chiar dacă trebuie să suporte o parte din cheltuieli locatarii, nu putem să nu-i ajutăm. În campania electorală am văzut fel de fel de promisiuni. Eu vă rog să fiți rezonabili pentru că în patru ani nu ați reușit să faceți acele lucruri. Mulțumesc.
Dl viceprimar Albu Adrian: Vreau să fac o completare la ceea ce a spus domnul Masculic. În foarte multe situații cetățenii se îndreptă către noi, ca să rezolvăm niște probleme ale lor punctuale unde nu avem dreptul legal să intervenim. Mai mult decât atât, doresc să vă spun că am foarte mulți prieteni care au case și care au avut probleme atunci când a fost aceea situație cu ploaia torențială. Mulți au avut beciurile inundate dar nu au venit niciodată la Primăria Satu Mare să le scoatem noi apa din beci. E o chestiune care ține de corectitudinea folosirii banului public. Nu ne vom duce să scoatem apa din beci, la unii care sunt mai vocali sau care amenință sau plâng electoral, iar la alții care sunt tăcuți și civilizați și care sunt mult mai mulți, pe aceia să-i lăsăm să se descurce cum pot ei. Sper că ați înțelesc cum stau lucrurile și acest domn este unul mai activ, mai vocal dar sunt mul mai mulți cei care sunt mai liniștiți și cu bun simț. Mulțumesc.
Dl primar Kereskényi Gábor: După cum ați putut vedea mulți dintre dumneavoastră care ați și fost foarte activi pe rețelel de socializare că mai sunt și ploi torențiale, că se mai inundă și pasajele. Mulți au crezut că acest lucru se întâmplă doar în 2020, dar au uitat că au mai fost ploi torențiale și acum 4 ani și acum 10 ani și că astfel de fenomene sunt și în orașele mari din Europa. Poate ați văzut filmulețul din Dusseldorf cum s-a inundat canalizarea. Vreau să vă spun că în anul 2014 a fost început un proiect care prevedea modernizarea unor străzi inclusive strada Rosseti iar acel proiect a fost abandonat de fosta conducere a Apaserv. Acest lucru îl poate confirma și directorul economic aici de față. După ce au fugit de această responsabilitate s-a trezit și ,,dottore,, vorbind, s-a trezit unul-altul vorbind. Este amuzant când cineva care a demonstrat de ce este capabil, își mai face apariția. Vreau să vă spun tuturor indiferent de culoarea politică, un lucru pe care îl știți cu toții și anume că dezvoltarea orașului se poate face numai dând dovadă de curaj. Stimate doamne, stimați domni, dezvoltarea orașului nu se poate face prin lașitate , trebuie curaj ca să abordăm teme mai sensibile, drept dovadă că a dispărut focarul infracțional de pe strada Horea nr.6, s-a rezolvat problema casei cu bârne. Astea sunt doar două exemple clare și concrete că se poate face dezvoltarea orașului numai prin curaj. Mulțumesc.

Dl ziarist Mihai Sălceanu : Sunt fiul lui Ilie Sălceanu și vreau să mulțumesc Consiliului Local Satu Mare pentru faptul că una din cele șapte străzi denumite azi va purta numele Ilie Săceanu, numele tatălui meu. Subliniez că sâmbătă 29 august tata ar fi împlinit 74 ani. Vă mulțumesc încă o data.
Dl președinte de şedință Hornar Vasile: Stimate doamne, stimați domni , ordinea de zi a fost epuizată, vă mulțumesc pentru prezență și declar închise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare de azi 27 august 2020.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                Contrasemnează,
Hornar Vasile                                                                           Secretar general,
                                                                                           Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Red/dact /5 ex.
Cons. Mariana Husar