Proces verbal din 25.06.2020

Proces-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 25.06.2020

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIUL SATU MARE

SEDIU: P-ŢA 25 OCTOMBRIE, INTRAREA M
tel.0261.807505 fax 0261.710915
web.www.satu-mare.ro
Nr.28355/29.06.2020

 

Proces-verbal
încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local
al Municipiului Satu Mare din data de 25.06.2020

 


Prin dispoziția primarului nr. 392/18.06.2020, a fost convocată şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, pe data de 25.06.2020 la ora 14:00,
în conformitate cu prevederilor art. 133 alin.(1), art.134 alin. (1), lit. a), alin. (3) lit.a) şi art. 135 alin.(4) şi (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și prevederile H.G 476/16.06.2020.
Convocarea consilierilor s-a efectuat prin mijloace electronice fiind astfel transmis pe e-mail, în data de 18.06.2020 convocatorul nr. 26842/18.06.2020 prin care au fost invitați consilierii locali să participe la ședința Consiliului Local Satu Mare din data de 25.06.2020. Ședința are loc în sala mare de ședințe a Consiliului Județean Satu Mare.
Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi în data de 19 iunie 2020, în presa locală de limba română şi limba maghiară, prin afișare pe site-ul instituției a dispoziției nr.392/18.06.2020 şi prin afişare la avizierul instituţiei conform procesului verbal de afişare nr.26864/18.06.2020. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei, au fost afişate pe site-ul instituţiei în secţiunea Consiliul local - Proiecte de hotărâri.
Premergător ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 25.06.2020 au fost convocate comisiile de specialitate ale consiliului local pentru acordarea avizelor la proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței.
Toate avizele acordate de comisiile de specialitate, au fost transmise electronic membrilor Consiliului Local Satu Mare, conform prevederilor art 136 alin (7) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.
Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local Satu Mare din data de 25.06.2020 sunt conduse de către domnul consilier Crăciun Ciprian Dumitru conform prevederilor H.C.L nr.85/28.05.2020.
La şedinţa Consiliului local Satu Mare participă din partea executivului: dl primar - Kereskényi Gábor, dl administrator public -Masculic Csaba, d-na secretar general - Mihaela Maria Racolța, d-na Ursu Lucia - director executiv, d-na Ciulean Oana -șef al Serviciului M.R.U.,d-na Sveda Andrea -șef al Serviciului Implementare proiecte, d-na Faur Mihaela -șef al Serviciului Patrimoniu, d-na Mustea Bianca - şef al Serviciului Juridic, d-na Ziman Doina -șef al Serviciului Fond Funciar, dl Armos Attila -șef al Biroului Finalizări Construcții, dl Bălaj Adrian - director al D.A.S. De asemenea la ședința ordinară mai sunt prezenţi reprezentanţi ai presei locale.
Dl președinte de ședință Crăciun Ciprian Dumitru : Bună ziua! Mă bucur să ne revedem, chiar dacă cu masca pe față. Declar deschisă ședința ordinară de azi 25 iunie 2020 convocată prin Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr. 392/18.06.2020. Înainte de a începe ședința vreau să fac referire la Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 30/16.06.2020 privind propunerea unor măsuri necesare a fi aplicate pe durata stării de alertă, pentru distanțarea socială și Ordinul 874/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă.
Constat că din efectivul de 23 consilieri lipsește dl consilier Rațiu Cosmin Constantin, fiind prezenți următorii 22 consilieri locali : Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Sunt îndeplinite prevederile art. 137 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, ședința este statutară.
Dl președinte de ședință Crăciun Ciprian Dumitru : Înainte de a trece la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi, am să dau citire articolului 228 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, referitor la regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali:
Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:
a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv;
b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligaţii;
c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau de la care obţine venituri;
d) o altă autoritate din care face parte;
e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;
f) asociaţie sau fundaţie din care face parte.
Întreb colegii consilieri dacă cineva se găsește într-una din aceste situații.
Dna consilier Sălăgean Mariana Geta: Domnule președinte rog să se consemneze că nu particip la vot, la proiectele înscrise pe ordinea de zi al punctul nr. 6 și nr. 7. Mulțumesc.
Dl consilier Günthner Tiberiu: Domnule președinte, anunț că nu voi participa la vot la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 8 pe ordinea de zi a ședinței ordinare de azi. Mulțumesc.
Dl președinte de ședință Crăciun Ciprian Dumitru: Întreb executivul dacă sunt modificări la ordinea de zi a ședinței ordinare de azi 25.06.2020.
Dl primar Kereskényi Gábor: Domnule președinte, stimate doamne, stimați domni consilieri, în primul rând mă bucur că ne vedem față în față chiar dacă avem măști, este mult mai bine să ne vedem așa decât on-line. Doresc să fac câteva precizări legate de ordinea de zi. Sunt nevoit să retrag de pe ordinea de zi următoarele proiecte :
Pct. nr.3. Proiect de hotărâre pentru implementarea măsurii privind gratuitatea serviciului public de transport local rutier pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/ autorizat.
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Aici vreau să fac o remarcă și anume că acest proiect privind gratuitatea pentru elevi pe mijloacele de transport va fi pe masa Camerei Deputaților în zilele următoare dar deoarece s-a formulat propunere de respingere și pentru a nu risca să nu avem temei legal pentru a adopta acest proiect, îl retrag de pe ordinea de zi.
Mai doresc să retrag următoarele proiecte :
Pct. nr.13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii al Aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Pct. nr.14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Direcției de Evidență a Persoanelor a municipiului Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Pct. nr.15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Pct. nr.16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii al Poliției Locale Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Pct. nr.17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor.
Aceste proiecte privind organizarea Aparatului de specialitate necesită completări de aceea le retragem d epe ordinea de zi. Mai doresc să retragem de pe ordinea de zi proiectele înscrise la punctele 19 și 20 respectiv:
Pct. nr.19. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a terenului în suprafaţă de 1342 mp. situat în Satu Mare, zona str. Dara-Diana, identificat prin CF nr.183302, top nr. 183302
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Pct.nr.20 20.Proiect de hotărâre privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului Român și administrarea RNP- Direcția Silvică Satu Mare, în domeniul public al municipiului Satu Mare și administrarea Consiliului Local al Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Dl viceprimar Albu Adrian: Deoarece avem nevoie de unele clarificări la proiectul înscris la punctul nr. 24, doresc să retrag de pe ordinea de zi
Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului teren înscris în CF nr. 2503 Satu Mare, str. Fântânele
Inițiator proiect: viceprimar Albu Adrian
Dl președinte de ședințăCrăciun Ciprian Dumitru : Vă mulțumesc. Supun la vot ordinea de zi a şedinţei de azi cu modificarea propusă de domnul primar și domnul viceprimar.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi : Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 25.06.2020 după cum urmează:
1.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 28.05.2020
2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna iulie 2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
3. Proiect de hotărâre RETRAS
4. Proiect de hotărâre privind înființarea creșei situate în municipiul Satu Satu Mare, str.Dâmbovița nr. 2, în subordinea Direcției de Asistență Socială Satu Mare Centru Creşe în Sistem Public
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
5. Proiect de hotărâre privind înființarea creșei situate în municipiul Satu Mare, str. Wolfenbuttel nr.8-10, în subordinea Direcției de Asistență Socială Satu Mare - Centru Creşe în Sistem Public
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2020
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al instituțiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2020
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z - Construire locuințe colective și spații comerciale la Parter, S+P+2, Amplasament : Satu Mare, str. Poienilor nr. 13-15
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
9. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Satu Mare pentru depunerea cererii de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat - Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor, aferente Măsurii 15 - "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor" - Submăsura 15.1 - "Plati pentru angajamente de silvomediu", PNDR 2014-2020.
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 175/16.08.2017 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a municipiului Satu Mare 2016-2025
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 174/16.08.2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
12. Proiect de hotărâre privind asigurarea contribuţiei proprii în proiectul "Funcţionarea pentru anul 2020 a Grupării Europene de Cooperare Teritorială Oraşe Europene de Graniţă"
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
13. Proiect de hotărâre RETRAS
14. Proiect de hotărâre RETRAS
15. Proiect de hotărâre RETRAS
16. Proiect de hotărâre RETRAS
17. Proiect de hotărâre RETRAS
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții al Direcției de Asistenţă Socială Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
19. Proiect de hotărâre RETRAS
20.Proiect de hotărâre RETRAS
21. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unui imobil - teren proprietatea privată a municipiului Satu Mare, situat în Zona Industrială Sud Satu Mare
Inițiator proiect: viceprimar Albu Adrian
22. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezlipire a imobilului-teren situat în Satu Mare, str. Avram Iancu nr. 4
Inițiator proiect: viceprimar Albu Adrian
23. Proiect de hotărâre privind vânzarea către Nicorovici Adrian a locuinței situată în municipiul Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.A, et.2, ap. 13
Inițiator proiect: viceprimar Albu Adrian
24. Proiect de hotărâre RETRAS
25. Diverse - Informări consiliul local
Dl președintele de ședință Crăciun Ciprian Dumitru a fost informat de către doamna secretar general, cu privire la cvorumul și majoritatea necesară pentru adoptarea fiecărei hotărâri, înscrisă pe ordinea de zi a ședinței, în conformitate cu prevederile art. 243 alin (1) lit.l) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Dl președinte de şedință Crăciun Ciprian Dumitru: Trecem la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare de azi 25.06.2020.

Pct.1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 28.05.2020
SDl președinte de şedință : Dacă sunt observații la procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 28.05.2020. Nu sunt.
Supun la vot procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 28.05.2020, în forma prezentată.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi : Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba,
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă procesul -verbal al ședinței ordinare a Consiliului local Satu Mare din data de 28.05.2020.

Pct.2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna iulie 2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (1) din O.U.G. 57/2019, majoritatea simplă.
Comisia Juridică: Comisia acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Crăciun Ciprian Dumitru: Conform regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Satu Mare, urmează să fie președinte domnul consilier Fanea Dumitru. În luna iulie domnul consilier nu va fi în localitate, de aceea va fi numit președinte de ședință pentru luna iulie următoarul consilier în ordine alfabetică și anume domnul consilier Gati Ștefan. Dacă sunt obiecţii la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, cu nominalizarea domnului Gati Ștefan ca președinte de ședință pentru luna iulie 2020.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba,
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna iulie 2020.

Pct.3. RETRAS

Pct.4. Proiect de hotărâre privind înființarea creșei situate în municipiul Satu Satu Mare, str.Dâmbovița nr. 2, în subordinea Direcției de Asistență Socială Satu Mare - Centru Creşe în Sistem Public

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (1), din O.U.G. 57/2019, majoritatea simplă.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Învățământ, cultură, culte: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Crăciun Ciprian Dumitru : Dacă sunt obiecţii la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba,
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind înființarea creșei situate în municipiul Satu Satu Mare, str.Dâmbovița nr. 2, în subordinea Direcției de Asistență Socială Satu Mare - Centru Creşe în Sistem Public.

Pct.5. Proiect de hotărâre privind înființarea Creșei situate în municipiul Satu Mare str.Wolfenbutel nr.8-10 în subordinea Direcției de Asistență Socială Satu Mare- Centru Creşe în Sistem Public
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (1), din O.U.G. 57/2019, majoritatea simplă.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Învățământ, cultură, culte: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Crăciun Ciprian Dumitru : Vreau să fac un comentariu scurt la acest proiect. Știm că este nevoie de creșe în municipiul Satu Mare și salutăm acest lucru dar ținând cont de bugetul actual al municipiului Satu Mare în această perioadă de criză și de ceea ce preconizăm că o să se întâmple, trebuie să avem mare grijă cum gestionăm banul public în ideea ca vor fi cheltuieli mai mari decât am gândit noi în bugetul pe anul acesta.
Dl președinte de şedință Crăciun Ciprian Dumitru : Dacă sunt obiecţii la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba,
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind înființarea Creșei situate în municipiul Satu Mare str.Wolfenbutel nr.8-10 în subordinea Direcției de Asistență Socială Satu Mare- Centru Creşe în Sistem Public.

Pct.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3), lit.(a) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Învățământ, cultură, culte: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Crăciun Ciprian Dumitru: La acest proiect de hotărâre nu participă la vot doamna consilier Sălăgean Mariana Geta. Sunt prezenți 21 consilieri. Dacă sunt obiecţii la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba,
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2020.

Pct.7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3), lit.(a) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Învățământ, cultură, culte: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Crăciun Ciprian Dumitru: Și la acest proiect de hotărâre nu participă la vot doamna consilier Sălăgean Mariana Geta. Sunt prezenți 21 consilieri. Dacă sunt obiecţii la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba,
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2020.

Pct.8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Construire locuinţe colective şi spaţii comerciale la parter S+P+2 Amplasament: Satu Mare, str. Poienilor nr. 13-15
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3), lit.e) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Crăciun Ciprian Dumitru : La acest proiect de hotărâre nu participă la dezbateri și la vot domnul consilier Günthner Tiberiu. Dacă sunt obiecţii la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba,
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Construire locuinţe colective şi spaţii comerciale la parter S+P+2 Amplasament: Satu Mare, str. Poienilor nr. 13-15.

Pct.9. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Satu Mare pentru depunerea Cererii de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat - Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor, aferente Măsurii 15 - "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor" - Submasura 15.1 - "Plăți pentru angajamente de silvomediu", PNDR 2014-2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3), lit.g) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Crăciun Ciprian Dumitru : Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba,
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind acordul Consiliului Local Satu Mare pentru depunerea Cererii de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat - Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor, aferente Măsurii 15 - "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor" - Submasura 15.1 - "Plăți pentru angajamente de silvomediu", PNDR 2014-2020.

Pct.10. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 1 a HCL 175/16.08.2017 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a municipiului Satu Mare 2016-2025
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3), lit.d) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Servicii publice: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Crăciun Ciprian Dumitru : Dacă sunt obiecţii la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba,
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea pentru modificarea anexei 1 a HCL 175/16.08.2017 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a municipiului Satu Mare 2016-2025.

Pct.11. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 1 a HCL 174/16.08.2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3), lit.d) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Servicii publice: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Crăciun Ciprian Dumitru : Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba,
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea pentru modificarea anexei 1 a HCL 174/16.08.2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Satu Mare.

Pct.12. Proiect de hotărâre privind asigurarea contribuţiei proprii în proiectul
"Funcţionarea pentru anul 2020 a Grupării Europene de Cooperare Teritorială Oraşe Europene de Graniţă"
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3), lit.f) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridic: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Crăciun Ciprian Dumitru : Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba,
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind asigurarea contribuţiei proprii în proiectul "Funcţionarea pentru anul 2020 a Grupării Europene de Cooperare Teritorială Oraşe Europene de Graniţă".

Pct. 13, 14, 15, 16, 17, - RETRASE de pe ordinea de zi

Pct.18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (1), din O.U.G. 57/2019, majoritatea simplă.
Comisia Servicii publiceși comerț: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridic: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl primar Kereskényi Gábor: Doresc să mulțumesc colegilor de la Direcția de Asistență Socială pentru activitatea depusă, deoarece în această perioadă de pandemie și în perioada de stare de urgență au fost foarte mulți nevoiași care au beneficiat de serviciile Direcției de Asistență Socială. Chiar vă rog domnule director să transmiteți tuturor colegilor din subordine că suntem mândri de ei și întreaga comunitate este alături de această echipă care pe întreaga perioadă a lucrat la o capacitate de 300%.
Dl președinte de şedință Crăciun Ciprian Dumitru :Vă felicit și eu pentru felul în care gestionați D.A.S.-ul știind că aveți în jur de 600 de angajați.
Dl Balaj Adrian-director D.A.S: Avem aproximativ 300 persoane angajate ca asistenți personali ai persoanelor cu dizabilitați, lucru de care nu putem face abstracție și bănuiesc că știți acest lucru. Mulțumesc.
Dl președinte de şedință Crăciun Ciprian Dumitru : Dacă sunt alte intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba,
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Satu Mare.

Pct.19 . RETRAS
Pct.20 . RETRAS

Pct.21. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unui imobil - teren proprietatea privată a municipiului Satu Mare, situat în Zona Industrială Sud Satu Mare
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (2), din O.U.G. 57/2019, majoritatea calificată.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridic: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Crăciun Ciprian Dumitru : Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba,
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unui imobil - teren proprietatea privată a municipiului Satu Mare, situat în Zona Industrială Sud Satu Mare.

Pct.22. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezlipire a imobilului - teren situat în Satu Mare, str. Avram Iancu nr. 4
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3), lit.g) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridic: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Crăciun Ciprian Dumitru : Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba,
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezlipire a imobilului - teren situat în Satu Mare, str. Avram Iancu nr. 4.

 

Pct.23. Proiect de hotărâre privind vânzarea către Nicorovici Adrian a locuinței situată în municipiul Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.A, et.2, ap. 31
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (2), din O.U.G. 57/2019, majoritatea calificată.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridic: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Crăciun Ciprian Dumitru : Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba,
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind vânzarea către Nicorovici Adrian a locuinței situată în municipiul Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.A, et.2, ap. 31.

Pct.24. RETRAS

Pct.25. Diverse -Indormări consiliul local

Dl președinte de şedință Crăciun Ciprian Dumitru: La punctul diverse a ședinței de azi avem două adrese:
-Răspunsul nr. 25792/10.06.2020 la plângerea prealabilă formulată împotriva H.C.L. nr. 6/26.01.2017 de numitele Ionaș Anca, Păuna Adriana și Ionaș Maria Otilia
-Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 444 din 18.02.2020 pronunțată în dosarul nr. 130/35/2019/a1.
Dl consilier Ardelean Octavian : Doresc să aflu informații noi referitoare la PUG-ul municipiului, deoarece prezintă un interes foarte mare. Mulțumesc.
Dl viceprimar Albu Adrian: Azi a mers la București arhitectul șef să ridice PUG-ul. Urmează o perioadă de câteva zile în care îl vor studia specialiștii noștri din Primăria Satu Mare. În săptămâna viitoare vom pregăti toată documentația pe care trebuie să o avizăm. Din acel moment vom încerca să parcurgem procedura de avizare, procedură care în mod normal durează în jur de doi ani de zile dar vom încerca să o scurtăm la 3-4 luni de zile. Am încercat să-i grăbim pe cei din minister, am stat acolo câteva zile împreună cu arhitectul șef iar acum sperăm că nu mai sunt neconcordanțe în documentație și dacă totul este în regulă vom lua legătura împreună cu domnul primar, cu toți cei care trebuie să acorde avizele. Avizele importante fiind cele de la Ministrul Mediului, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației. Cam asta ar fi de spus despre PUG dar pasul important pe care l-am făcut este că în sfârșit s-au hotărât să-l termine. Nu am crezut că va fi finalizat într-o săptămână dar se pare că l-au terminat. Mulțumesc.
Dl consilier Ardelean Octavian : În numele cetățenilor eu vă rog să urgentăm demersurile necesare pentru că practic stă orașul în loc. În legătură cu centura de ocolire a municipiului vă rog să-mi spuneți ce se întâmplă cu ieșirile de pe centură în Parcul Industrial și mai ales ce va fi cu cele 17 ha de teren a municipiului care ar putea fi folosite pentru a mări Parcul Industrial și la care nu mai avem acces. Mulțumesc.
Dl viceprimar Albu Adrian: Vă rog să rețineți că sunt pe rol trei lucrări topografice. O lucrare prin care se măsoară suprafața efectivă a centurii de 1.188.000 mp. și se fac planuri parcelare iar aici vorbim de două firme. A doua lucrare topografică este pentru exproprierile suplimentare aprobate prin Hotărâre de Guvern și aici prima măsurătoare o fac cei de la C.N.A.I.R. prin lucrare angajată în baza unei licitații. A doua măsurătoare topo o fac cei care efectuează execuția și este prevăzută în contractul de execuție deci au această obligație. A treia măsurătoare este aceea cu drumurile colectoare care există și nu se pot face altele iar această lucrare sperăm să fie gata în a doua jumătate a anului. După acestea se va trece la expropriere și la execuție. Pentru expropriere nu există azi o hotărâre de guvern dar având experiența anterioară când a fost emisă o hotărâre în 10 zile, eu nu cred ca va fi o problemă. Aceasta este situația în momentul de față și am rugămintea la dumneavoastră domnule Ardelean cât și la ceilalți colegi consilieri, ca atunci când întreabă cineva noi trebuie să explicăm asta oamenilor, pentru că de bine de rău avem centura în construcție. Pe parcursul acestui an, probabil începutul anului viitor cei care nu au cale de acces nu vor avea nici pînă atunci, doar după ce se vor efectua acele drumuri de legătură. Încă o specificație vreau să fac și anume că distanța pe care o vor parcurge proprietarii până la terenuri va fi mai mare decât la ora actuală, altfel nu se pot face lucrurile. În străinătate când se construiesc drumuri expres sau autostrăzi, în apropierea orașelor se utilizează sau se construiesc subtraversări din elelemte prefabricate din beton cu o înălțime de 4,5 m și o lățime de 1,5 m. Dar în România acest sistem de subtraversare nu este pus în proiect. Așa ar fi mult mai simplu pentru toată lumea. Mulțumesc.
Dl consilier Ardelean Octavian : Din ce ați spus dumneavoastră eu am înțeles că în doi ani vom avea PUG iar cele 17 ha. nu le vom putea utiliza 7 ani pentru că intră în garanție centura și nu ai voie să te atingi de ea minim 5 ani.
Dl viceprimar Albu Adrian: Domnule Ardelean aici nu avem nici o treabă cu garanția, doar ocolim centura, de ce spuneți că durează 7 ani. Procedurile trebuie respectate și noi trebuie să explicăm oamenilor lucru acesta.
Dl consilier Micle Adrian: Doresc să adresez o întrebare executivului referitor la stadiul în care ne găsim în ceea ce privește încheierea contractului de salubrizare, pentru că nu știm decât ceea ce se discută în spațiul public. Știm doar că a fost contestată procedura și curând expiră contractul încheiat.
Dl administrator public Masculic Csaba: La acest moment avem proces pe rol cu Societatea Florisal, dosarul la ora actuală se află la Curtea de Apel Oradea și așteptăm un termen de judecată.
Dl consilier Micle Adrian: Care este procedura în cazul în care nu se rezolvă favorabil această situație, trebuie să facem alt contract sau ce se întâmplă ?.
Dl administrator public Masculic Csaba: Contractul este valabil și rămâne valabil până la rezovarea acestei probleme. Nu este nici o problemă din punct de vedere juridic .
Dl președinte de şedință Crăciun Ciprian Dumitru: Deoarece am epuizat ordinea de zi și nu avem alte intervenții la punctul diverse, declar închise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare de azi 25 iunie 2020. Vă mulțumesc pentru prezență tuturor. O zi bună !

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                        Contrasemnează
Crăciun Ciprian Dumitru                                                                    Secretar general,
                                                                                                  Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 

 

 

 

 


Red/dact/5 exemplare
Mariana Husar