Proces verbal din 24.09.2020

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE DIN DATA DE 24.09.2020

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIUL SATU MARE
SEDIU: P-ŢA 25 OCTOMBRIE, INTRAREA M
tel.0261.807505 fax 0261.710915
web.www.satu-mare.ro
Nr: 42392/28.09.2020


 


Proces-verbal
Încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local
al Municipiului Satu Mare din data de 24.09.2020

 

 


Ședinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 24.09.2020 ora 14:00 a fost convocată prin dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr. 548/17.09.2020 , în conformitate cu prevederilor art. 133 alin.(1), art.134 alin. (1), lit. a), alin. (3) lit.a) şi art. 135 alin.(4) şi (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și prevederile H.G.nr.782/14.09.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
Convocarea consilierilor s-a efectuat prin mijloace electronice, fiind astfel transmis pe e-mail în data 17.09.2020 convocatorul nr. 40743/17.09.2020, prin care au fost invitați consilierii locali să participe la ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 24.09.2020. Ședința are loc în sala mare de ședințe a Consiliului Județean Satu Mare.
Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi în data de 18.09.2020, în presa locală de limba română şi limba maghiară, prin afișare pe site-ul instituției a dispoziției nr.548/17.09.2020 şi prin afişare la avizierul instituţiei a procesului -verbal de afişare nr.40763/17.09.2020. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei, au fost afişate pe site-ul instituţiei în secţiunea Consiliul local - Proiecte de hotărâri.
Premergător ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 24.09.2020, au fost convocate comisiile de specialitate ale consiliului local pentru acordarea avizelor la proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței.
Lucrările şedinţei ordinare din data de 24.09.2020 sunt conduse de către domnul consilier Kiss Iosif conform prevederilor H.C.L nr.135/27.08.2020.
La şedinţa Consiliului Local Satu Mare participă din partea executivului: dl primar - Kereskényi Gábor, dl administrator public -Masculic Csaba, d-na secretar general - Mihaela Maria Racolța, d-na Ursu Lucica -director executiv,
d-na Borbei Terezia -șef al Serviciului Buget, d-na Sveda Andrea -șef al Serviciului Scriere, implementare și monitorizare proiecte, d-na Faur Mihaela- șef al Serviciului Patrimoniu, concesionări, închrieri, d-na Mihali Monika- consilier juridic în cadrul Șerviciului Juridic, dl Burgye Ștefan -arhitect șef cu atribuții delegate, d-na Ziman Doina- șef al Serviciului Fond Funciar, d-na Marinescu Anca- șef al Biroului Învățământ, dl Tincu Vasile - director D.I.T.L, dl Crișan Sorin - șef al Serviciului Impunere, constatare, control D.I.T.L, dl Bălaj Adrian - director cu atribuții delgate al D.A.S. Satu Mare, dl Bujor Ionuț -director Transurban Satu Mare. De asemenea la ședința ordinară mai sunt prezenți și reprezentanţi ai presei locale.
Dl președinte de ședință Kiss Iosif: Bună ziua! Bine v-am găsit stimați colegi, declar deschisă ședința ordinară de azi 24.09.2020 convocată prin Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr. 548/17.09.2020.
Am să fac prezența consilierilor și constat că lipsesc doi consilieri locali: dl Fanea Dumitru și dl Micle Adrian.
Sunt prezenți următorii 21 consilieri locali: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Pop Romeo Liviu , Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Sunt îndeplinite prevederile art. 137 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, ședința este statutară.
Dl președinte de ședință Kiss Iosif : Înainte de a trece la ordinea de zi, am să dau citire articolului 228 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, referitor la Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali, astfel :
(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:
a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv;
b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligaţii;
c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau de la care obţine venituri;
d) o altă autoritate din care face parte;
e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;
f) asociaţie sau fundaţie din care face parte."
Dl consilier Ressler Ștefan : Domnule președinte la punctul nr. 24 de pe ordinea de zi, nu voi participa la dezbaterea proiectului de hotărâre și nu voi participa la vot.
Dl președinte de ședință : Întreb executivul dacă sunt modificări la ordinea de zi propusă, a ședinței ordinare de azi 24.09.2020.
Dl primar Kereskényi Gábor: Domnule președinte, stimate doamne, stimați domni consilieri, vă informez că doresc să retrag de pe ordinea de zi două proiecte de hotărâri, respectiv :
Punctul nr. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației: Plan Urbanistic Zonal „Schimbare funcțiune din zona de protecție LEA în zonă de locuit cu parcelare prin deviere LEA şi transformare în LES pe tronsonul deviat" Amplasament: Satu Mare, str. Teleki Blanka
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
și
Punctul nr. 18. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a terenului în suprafață de 56 mp înscris în CF nr. 183376 Satu Mare, nr. cadastral 183376 -Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

Dl președinte de ședință : Supun la vot ordinea de zi a şedinţei ordinare de azi, cu modificările propuse de domnul primar.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri prezenţi : Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Pop Romeo Liviu Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 24 septembrie 2020 după cum urmează:

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 27.08.2020
2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 04.09.2020
3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare până la ședința de constituire a noului consiliu ales
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2020
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al instituțiilor publice, finanțate integral sau parțial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local Satu Mare, pe anul 2020
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al TRANSURBAN SA Satu Mare pe anul 2020
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice pentru Municipiul Satu Mare pe anul 2020
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat „Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură - proiect 1"
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de repartizare și închiriere a locuințelor sociale și de necesitate din municipiul Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației: Plan Urbanistic Zonal „Lotizare în vederea construirii de locuințe individuale" Amplasament: Satu Mare, str. Dorobanților FN
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației: Plan Urbanistic Zonal „Construire casă de locuit P+M" Amplasament: Satu Mare, str. Cireșilor nr. 25
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației: Plan Urbanistic Zonal „Construire academie de fotbal, tribune şi amenajare terenuri de sport" Amplasament: Satu Mare, str. Gorunului FN
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
13. RETRAS
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației: Plan Urbanistic Zonal „Lotizare cu deschidere de stradă - locuințe familiale" Amplasament: Satu Mare, Zona str. Alexandru Odobescu
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației: Plan Urbanistic Zonal „Construire casă de locuit P" Amplasament: Satu Mare, Drum Pădurea Noroieni FN
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiție Extindere rețea electrică de distribuție în localitatea Satu Mare, str. Csipler Sandor
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiție prelungirea străzii Diana
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

18. RETRAS
19. Proiect de hotărâre privind modalitatea de calcul a chiriilor pentru locuințele de tip ANL
Inițiator proiect: viceprimar Albu Adrian
20. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României, în vederea aprobării transferului din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației Naționale prin Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, în domeniul public al municipiului Satu Mare, a imobilului situat în Satu Mare, str. Unirii nr. 95
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
21. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unui teren din municipiul Satu Mare, str. Castanilor
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
22. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unui teren din municipiul Satu Mare, str. Iuliu Coroianu nr. 48
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
23. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unor terenuri situate în municipiul Satu Mare, str. Poligonului și str. Sânzienelor
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
24. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren în suprafață de 24.700 mp, situat în Zona Industrială Satu Mare Sud, către SUMIRIKO AVS ROMÂNIA
Inițiator proiect: viceprimar Albu Adrian
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea recoltării și valorificării masei lemnoase din partizile 1673053 Ig și 1599957 Pr, fond forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrat de Ocolul Silvic Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
26. Diverse-Informări consiliul local

Dl președintele de ședință Kiss Iosif a fost informat de către doamna secretar general, cu privire la cvorumul și majoritatea necesară pentru adoptarea fiecărei hotărâri, înscrisă pe ordinea de zi a ședinței, în conformitate cu prevederile art. 243 alin (1) lit.l) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

 

 

Dl președinte de ședință Kiss Iosif : Trecem la dezbaterea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi .

Pct.1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 27.08.2020
Dl președinte de şedință Kiss Iosif : Dacă sunt observații la procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 27.08.2020. Nu sunt.
Supun la vot procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 27.08.2020.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă procesul -verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 27.08.2020.

Pct.2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 04.09.2020
Dl președinte de şedință Kiss Iosif : Dacă sunt observații la procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 04.09.2020. Nu sunt.
Supun la vot procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 04.09.2020.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă procesul -verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 04.09.2020.

Pct.3.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare până la ședința de constituire a noului consiliu ales
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (1) din O.U.G. 57/2019, majoritatea simplă.
Comisia Juridică: Comisia acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia. Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Satu Mare, urmează să fie președinte domnul consilier Maurer Robért Csaba:
Dl președinte de şedință Kiss Iosif : Dacă sunt obiecții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, cu nominalizarea domnului consilier Maurer Robért Csaba ca președinte de ședință.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare până la ședința de constituire a noului consiliu ales.

Pct.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2020
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3), lit.(a) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Servicii publice și comerț: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Kiss Iosif : Dacă sunt obiecţii sau intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2020.

Pct.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local Satu Mare, pe anul 2020
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3), lit.(a) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Învățământ, cultură, culte: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Kiss Iosif : Dacă sunt obiecţii sau intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.

Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Pop Romeo Liviu Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente. Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local Satu Mare, pe anul 2020.

Pct. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Transurban S.A. Satu Mare pe anul 2020
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3), lit.(a) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Servicii publice și comerț : Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Kiss Iosif : Dacă sunt obiecţii sau întrebări la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Transurban S.A. Satu Mare, pe anul 2020.

Pct. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice pentru Municipiul Satu Mare, pe anul 2020
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3), lit.(d) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Servicii publice și comerț : Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Kiss Iosif : Dacă sunt obiecţii sau întrebări la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.

Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice pentru Municipiul Satu Mare, pe anul 2020.

Pct.8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat „Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură - proiect 1"
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3), lit.(f) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Buget administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Servicii publice și comerț : Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Kiss Iosif : Dacă sunt obiecţii sau întrebări la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea acordului de parteneriat „Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură - proiect 1".

 

Pct.9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de repartizare și închiriere a locuințelor sociale și de necesitate din municipiul Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3), lit.(g) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Sănătate, protecție socială, sport: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Kiss Iosif : Dacă sunt întrebări la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea regulamentului de repartizare și închiriere a locuințelor soaciale și de necesitate din municipiul Satu Mare.

Pct.10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației : Plan Urbanistic Zonal - Lotizare în vederea construirii de locuințe individuale, Amplasament : Satu Mare , str Dorobanților
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3), lit.(e) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl consilier Günthner Tiberiu: Răsfoind documentația am observat că certificatul de urbanism este din data din 24 septembrie 2019, exact de un an de zile. Surprinzător am constatat că pentru un P.U.Z. fără nicio problemă, aici este vorba de 4 locuințe de fapt, este nevoie de un an de zile pentru a fi aprobat. Este un an de zile pierdut practic până când ajunge la avizare. De aici iar începe o nouă fază de autorizare și mi se pare mult acest an de zile. Nu cred că este bine, pentru că dacă ne gândim la un investitor străin care vine să facă o investiție și vede că la noi durează doi ani de zile un P.U.Z, eu cred că el pleacă instantaneu.
Dl președinte de ședință Kiss Iosif: Domnule consilier, eu nu sunt din domeniu dar pot să vă spun că acest an a fost un an destul de ciudat și nu vreau să iau apărarea Aparatului de specialitate al primăriei dar cred că angajații lucrează bine și își fac datoria iar investitorii care trăiesc aici văd ce se întâmplă în țară, văd toate problemele cu pandemia, cu carantina.
Dl consilier Günthner Tiberiu: Dumneavoastră aveți această părere dar eu lucrez de 40 de ani în domeniu și constat că nu este vorba despre pandemie nu acesta este motivul, sunt niște chestii birocratice. Problema cea mai mare este lipsa PUG-ului, pentru că mai mult de jumătate din aceste PUZ-uri pe care le aprobăm, în loc să fie finalizate în termen de aproximativ 2 ani ar putea fi luată decizia și ar putea fi aprobate toate în 10 minute dacă am avea PUG. Mulțumesc.
Dl consilier Ardelean Octavian: Aici s-a dorit schimbarea destinației dar între timp s-a răzgândit beneficiarul deoarece vecinii nu au fost de acord cu magazinul. Avem o suprafață de 1428 mp și lotizăm în patru loturi, avem patru familii și suprafața fiecărui lot este foarte mică. Mai mult pe această stradă sunt utilități dar nu pe toată strada, de aceea pe viitor nu ar trebui să lăsăm să facă pe cheltuială proprie beneficiarii, prelungiri la rețelele de apă și canalizare. Mulțumesc.
Dl președinte de şedință Kiss Iosif : Dacă nu sunt alte observații la acest proiect de hotărâre, supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea documentației : Plan Urbanistic Zonal - Lotizare în vederea construirii de locuințe individuale, Amplasament : Satu Mare, str Dorobanților .

Pct.11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Construire casă de locuit P, P+M în municipiul Satu Mare, str.Cireşilor, nr.25
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3), lit.(e) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl consilier Günthner Tiberiu: Aici este vorba despre o construcție simplă o casă de locuit, parter plus mansardă și este inexplicabil de ce au durat 10 luni dezbaterile publice, obținerea avizelor pentru că nu are nicio problemă din punct de vedere urbanistic. A durat aproape un an din cauză că nu există P.U.G. în municipiu. Pe lângă faptul că nu avem P.U.G. și primăria nu a făcut demersurile necesare în acest sens, primăria a mai impus și o taxă de 1.300 lei, taxă a rușinii o numesc eu și care consider că trebuie urgent retrasă. Să nu mai spun că această taxă se impune și la o casă de locuit și la cel care are un ansamblu de locuințe cu 200 de case. De aceea spun că această taxă trebuie să dispară urgent. Mulțumesc.


Dl administrator public Masculic Csaba : Dacă până acum s-a vorbit de ce nu avem P.U.G. vreau să îl întreb pe domnul Günthner:
Cine a făcut P.U.G-ul în anul 1990 și cine nu a obținut acele avize necesare pentru ca acel P.U.G. să nu poată fi atacat?.
Dl primar Kereskényi Gábor :Dl consilier vorbește despre o taxă care a fost votată în unanimitate de către toți consilierii, inclusiv de către domnul Günthner. Rog președintele de ședință să fim operativi să se respecte regulamentul consiliului local. Mulțumesc.
Dl consilier Günthner Tiberiu: Dl. administrator public Masculic ar trebui să știe că acel PUG pe care instanța a constat că nu este valabil, acel P.U.G. a fost valabil 20 de ani de zile a fost în vigoare. Un P.U.G. este valabil 10 ani de zile și poate fi prelungit încă 2 ani. Acel P.U.G. a fost prelungit de nenumărate ori câte doi ani iar după 20 de ani a spus intanța de judecată, ajunge. Instanța s-a legat pur și simplu de procedura de prelungire.
Dl primar Kereskényi Gábor : Domnule consilier nu ați citit sentința. Întrebați angajații de la juridic domnule consilier, pe cei care știu ce conține aceea sentință. Aceea sentință spune că acel P.U.G. nu și-a produs efectele datorită faptului că dumneavoastră și primăria de atunci, în frunte cu fostul primar, nu ați vrut să obțineți avizele. Nici un aviz nu a fost obținut, așa cum trebuia. Așa că nu mai vorbiți. Mulțumesc.
Dl consilier Ressler Ștefan: Domnule președinte consiliul local are un regulament foarte clar aprobat, de aceea vă rog să discutăm strict la subiect la acest proiect de hotărâre. Mulțumesc.
Dl consilier Ardelean Octavian: Dacă ați fi citit acest proiect de hotărâre, ați fi văzut că acest P.U.Z. este în Balta Blondă, unde nu este canalizare și impunem cetățenilor să își construiască bazin vidanjabil. Domnul consilier spunea că se plătește nu știu ce taxă . Mai mult eu văd că cetățeanul plătește la E-ON Gaz o taxă că nu trece conducta de gaze pe acolo, deși nu are gaz în zona respectivă.
Dl președinte de şedință Kiss Iosif : Dacă nu sunt alte observații la acest proiect de hotărâre, supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Construire casă de locuit P, P+M în municipiul Satu Mare, str.Cireşilor, nr.25.

 


Pct.12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Construire academie de fotbal, tribune și amenajare terenuri de sport Amplasament: Satu Mare, str. Gorunului F.N.
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3), lit.(e) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Juridică : Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl consilier Ardelean Octavian : Vreau să spun că toate documentațiile pentru PUZ-uri le-am primit cu 12 ore înainte de ședință. Sunt ferm convins că nimeni nu a citit toată documentația. În legătură cu acest proiect,vreau să vă spun că deși acest proiect este în afara orașului, comisia de circulație nu a făcut nici o recomandare, cu toate că pe strada Gorunului se circulă la ora aceasta cu 90 km /oră pentru că nu este în oraș, acest PUZ este amplasat pe centura actuală a municipiului. Intrarea nu este pe la ștrand dar până se va face propria intrare se intră pe la ștrand. De aceea eu aș fi cerut ca comisia de circulație să recomande ceva, dar nu recomandă absolut nimic. Nu mi se pare normal să investim pentru Academia de fotbal și să facem noi 150 m de trotuar în condițiile în care i-am pus pe cei de la LIDL să-și facă sens giratoriu pe cheltuială proprie. Mie nu mi se pare normal să nu fie o recomandare din partea comisiei de circulație. Mulțumesc.
Dl consilier Crăciun Ciprian : Sunt foarte multe lucruri pe care noi nu le știm despre această mult discutată academie de fotbal, cu multe terenuri de sport, cu tribune. Este un proiect bun și foarte important pentru municipul Satu Mare de aceea trebuie dezbătut cu consilierii locali din timp, nu cu o zi înainte de ședință. Avem foarte multe întrebări :
- Ce sume de la buget sunt necesare pentru această investiție?
- Câte sunt fonduri venite din afara țării, din documentație nu reies sumele totale necesare construirii acestei investiții?
- Ce obligație are Statul Român sau U.A.T. Satu Mare față de cel care face această investiție?
- Cine va avea controlul asupra acestei academii?.
Sunt foarte multe întrebări la acest proiect de hotărâre. Propun să supuneți la vot amânarea acestui proiect de hotărâre și să-l discutăm după alegeri. Mulțumesc.
Dl președinte de şedință Kiss Iosif : Ce știu eu este că acolo se vrea o investiție în orașul nostru, o investiție care ar aduce un beneficiu cetățenilor municipiului. În loc să veniți cu laude și felicitări iar veniți cu niște întrebări. Sigur colegii în măsură, vă vor da un răspuns dar eu am vrut doar să remarc ceea ce ați spus.
Dl primar Kereskényi Gábor :Sportul este foarte important pentru municipiul Satu Mare. Avem peste 300 de copii care practică sportul în cadrul Clubului Sportiv Municipal Satu Mare, din care mai mult de jumătate sunt la secția de fotbal. Mai mult decât atât, Primăria Satu Mare finanțează Liceul cu Program Sportiv, unde sunt alte sute de copii care practică fotbalul și alte sporturi. Avem copii în componența loturilor naționale de fotbal a României. Dacă vorbim de academii de genul celei care se va înființa la Satu Mare, vreau să vă spun că după Academia Hagi, clubul care dă cei mai mulți componenți ai loturilor naționale de juniori ai României este Academia Miercurea Ciuc. Acest proiect a parcurs toate etapele prevăzute de lege, inclusiv a fost în dezbatere publică. Este o investiție privată iar pe mine nu mă interesează proveniența banilor, am spus de nenumărate ori că este binevenit în Municipiul Satu Mare, oricine vrea să investească începând cu firmele multinaționale sau firmele naționale. Statul Român și UAT Satu Mare vor fi beneficiarii unor astfel de proiecte. Este foarte important acest lucru și asta trebuie să avem în vedere. Acest proiect a pornit pe drumul său mai mult de un an de zile nu se poate vorbi de campanie, ba mai mult nici nu s-a știu în pandemie când se vor organiza alegeri locale. Este un proiect important pentru tineretul din Satu Mare care vrea să practice sport și pentru noi toți să avem o pepinieră importantă de sportivi sătmăreni. Mulțumesc.
Dl consilier Ardelean Octavian: Ați spus că sunt câteva sute de copii. Avem doar 127 de locuri de parcare, acolo trebuie să reglememntăm din punct de vedere a circulației. Dacă vor merge cu autobuzul Transurban ar fi foarte bine dar totuși pista de biciclete și partea ce privește transportul ar trebui să le suporte Academia de fotbal, nu să facem noi investiții. Mulțumesc.
Dl consilier Ressler Ștefan: Domnule președinte, stimați colegi am înțeles că a trebuit să citiți foarte multe documente dar dacă ați fi citit măcar Nota de fundamentare unde sunt prevăzute toate aspectele ați fi văzut că ce este mai important se găsește în nota de fundamentare. Acolo apare și beneficiarul iar în acest caz este societatea SANAQUA SRL. Întrebările acestea retorice, că este Statul Maghiar, Statul Român, eu m-aș bucura să fie Statul Olandez cel care finanțează dezvoltarea sportului în Municipiul Satu Mare. Vreau să spun că orice ban pe care îl va cheltui Municipiul Satu Mare pentru sport, va fi aprobat tot de noi stimați colegi. Aici vorbim despre un PUZ, așa că haideți să votăm acest PUZ și să mergem înainte. Mulțumesc.
Dl consilier Crăciun Ciprian:Domnule președinte vă rog să supuneți la vot propunerea de amânare a proiectului de hotărâre. Și domnule Ressler, lăsați asta cu cititul proiectului că am citit documentația să știți. Dacă vă interesa atât de mult sportul sau fotbalul, nu închideați Olimpia domnule primar.Vă rog să supuneți la vot propunerea de amânare. Mulțumesc.
Dl primar Kereskényi Gábor : Eu am crezut că domnul Masculic v-a luminat în acea emisiune în legătură cu Olimpia. Eu nu înțeleg acest tupeu ieșit din comun pe care îl aveți dumneavoastră, cei care ați acumulat datorii de sute de milioane de lei la fosta Olimpia prin omul dumneavoastră, domnul Băbuț. Abia am scăpat de datorii și nu înțeleg acest tupeu ieșit din comun că ne întrebați de Olimpia. Noi cu chiu cu vai am înființat o secție de fotbal în cadrul Clubul Municipal Satu Mare pentru sportivii din Satu Mare, secție care este finanțată în mod transparent și ale cărei rezultate se văd atât la echipa de seniori care au promovat în Liga a 3-a, cât și la echipele de copii. Ar trebui să vă cereți scuze copiilor și antrenorilor pentru aceste prostii pe care le debitați aici. Vă rog frumos să nu folosiți ședința de consiliu pentru campanie electorală. Eu am sperat că domnul Masculic a lămurit lucrurile, dar dacă mai aveți nevoie de informații suplimentare referitor la datoriile pe care le-ați acumulat prin intermediul acelor oameni pe care i-ați pus la conducerea fostului club Olimpia, vă stăm la dispoziție. Mulțumesc.
Dl președinte de şedință Kiss Iosif : Dacă nu sunt alte obiecţii la acest proiect de hotărâre, supun la vot amânarea proiectul de hotărâre, propunere formulată de dl consilier Crăciun Ciprian.
Cu 5 voturi pentru, din 21 consilieri prezenţi: Ardelean Octavian Iulian, Crăciun Ciprian Dumitru, Hornar Vasile, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta,
16 Voturi împotrivă: Albu Adrian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Abțineri- nu sunt, se respinge propunerea de amânare a proiectului de hotărâre .
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu .
Cu 16 voturi pentru, din 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
5 Voturi împotrivă: Ardelean Octavian Iulian, Crăciun Ciprian Dumitru, Hornar Vasile, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta,
Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea documentaţiei P.U.Z- Construire academie de fotbal, tribune și amenajare terenuri de sport Amplasament: Satu Mare, str. Gorunului F.N.

Pct. 13 Proiect de hotărâre RETRAS

Pct.14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z.-Lotizare cu deschidere de stradă-locuinţe familiale Amplasament: Satu Mare, str. Alexandru Odobescu
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin (2), alin. (3), lit.(e) din O.U.G. 57/2019, majoritatea calificată.
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl consilier Ardelean Octavian: Recunosc că se dezvoltă aceea zonă dar sunt acolo străzi care nu au deloc asfalt. Ar trebui noi ca municipiu, sa-i ajutăm să nu umble prin noroi în toată zona Odobescu. Mulțumesc.
Dl președinte de şedință Kiss Iosif : Dacă nu sunt alte intervenții la acest proiect de hotărâre, supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.

 

Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea documentaţiei P.U.Z.-Lotizare cu deschidere de stradă-locuinţe familiale Amplasament: Satu Mare, str. Alexandru Odobescu.

Pct.15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației : Plan Urbanistic Zonal - Construire casă de locuit P, Amplasament: Satu Mare, str. Pădurea Noroieni F.N.
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3), lit.(e) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl consilier Ardelean Octavian: Nici această stradă nu are canalizare, ar trebui cei de la Serviciul Investiții să cuprindă strada aceasta pentru că și aici cerem bazin vidanjabil. Nu știu ce face Apaserv, face canalizare în sate în tot județul iar noi stăm cu bazine vidanjabile. Mulțumesc.
Dl președinte de şedință Kiss Iosif : Dacă nu sunt alte intervenții la acest proiect de hotărâre, supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal - Construire casă de locuit, Amplasament: Satu Mare, str. Pădurea Noroieni F.N.

Pct.16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea electrică de distribuție in localitatea Satu Mare, str. Csipler Sandor "
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3), lit.(g) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Buget, administrarea bunurilor : Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl consilier Ardelean Octavian: Noi ar trebui să fim mulțumiți că investește 50% beneficiarul , 50% S.C. Electrica, iar noi ne lăudăm că facem ceva în zonă.
Dl viceprimar Albu Adrian : Vreau doar să spun că toate rețelele electrice care se construiesc indiferent cine beneficiază de ele devin proprietatea Electrica care, după cum știți este firmă privată. Așa că mi se pare foarte corect ca ei fiind beneficiarii încasărilor din energie electrică atunci să fie și investitorul în rețele noi. Mie mi s-ar părea corect, ca cei care fac distribuția de gaz să facă aceste investiții. De ce să le facă Primăria Satu Mare, ca apoi să le dăm cadou unei firme private cu capital străin ?. Mulțumesc.
Dl președinte de şedință Kiss Iosif : Dacă nu sunt alte intervenții la acest proiect de hotărâre, supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea electrică de distribuție in localitatea Satu Mare, str. Csipler Sandor ".

Pct.17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție prelungirea străzii Diana
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3), lit.(g) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl consilier Ardelean Octavian: Eu nu vreau să fac calcule dar cred că acei 150 metri de carosabil nici dacă am pune încălzire în asfalt nu ar costa 1 milion de lei. În cartierul Curtuiuș am folosit 5.700.000 lei la aproape 5 kilometri de asfalt și am făcut străzi cu utilități , canalizare, tot ce trebuie. Mulțumesc.
Dl președinte de şedință Kiss Iosif : Dacă nu sunt alte intervenții la acest proiect de hotărâre, supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție prelungirea străzii Diana.

Pct. nr. 18 proiect de hotărâre RETRAS

Pct.19. Proiect de hotărâre privind modalitatea de calcul a chiriilor pentru locuințele de tip ANL
Inițiator proiect: viceprimar Albu Adrian
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3), lit.(g) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Buget, administrarea bunurilor : Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Sănătate, protecție socială: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Kiss Iosif : Dacă sunt observații la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind modalitatea de calcul a chiriilor pentru locuințelor de tip ANL.

Pct. 20. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României, în vederea aprobării transferului din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației Naționale prin Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, în domeniul public al municipiului Satu Mare, a imobilului situat în Satu Mare, str. Unirii nr. 95
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (2), din O.U.G. 57/2019, majoritatea calificată.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Învățământ, cultură, culte: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl consilier Ardelean Octavian: Sunt clădiri luate de la minister și nu știm ce vrem să facem cu ele. Avem clădiri de acest tip în Sătmărel, avem în Curtuiuș și ce facem cu ele, nimic, ce face D.A.S-ul? Le-am dat la D.A.S. și nu a făcut nimic cu ele, să le dea la o asociație non-profit, să facă ceva cu ele. Mulțumesc.
Dl președinte de şedință Kiss Iosif : Dacă nu sunt alte intervenții la acest proiect de hotărâre, supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 16 voturi pentru, din 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
5 Voturi împotrivă: Ardelean Octavian Iulian, Crăciun Ciprian Dumitru, Hornar Vasile, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta,
Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind solicitarea adresată Guvernului României, în vederea aprobării transferului din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației Naționale prin Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, în domeniul public al municipiului Satu Mare, a imobilului situat în Satu Mare, str. Unirii nr. 95.

Pct. 21. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unui teren din municipiul Satu Mare, str. Castanilor
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3), lit.(g) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Kiss Iosif : Dacă sunt observații la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unui teren din municipiul Satu Mare, str. Castanilor.

 


Pct. 22. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unui teren din municipiul Satu Mare, str. Iuliu Coroianu nr.48
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3), lit.(g) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Juridică:Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Kiss Iosif : Dacă sunt observații la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unui teren din municipiul Satu Mare, str. Iuliu Coroianu nr.48.

Pct. 23. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unor terenuri situate în municipiul Satu Mare, str. Poligonului și str. Sânzienelor
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3), lit.(g) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl viceprimar Albu Adrian: Este un proiect început de 2 ani de zile și va continua acest proiect de extindere a rețelei electrice de 20 Kilovolți. E una din investițiile pe care le face Electrica și este în negocieri cu Primăria Satu Mare. Mulțumesc.
Dl președinte de şedință Kiss Iosif : Dacă nu sunt alte intervenții la acest proiect de hotărâre, supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.


Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unor terenuri situate în municipiul Satu Mare, str. Poligonului și str. Sânzienelor.

Pct. 24. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren în suprafață de 24.700 mp, situat în Zona Industrială Satu Mare Sud, către SUMIRIKO AVS ROMÂNIA
Inițiator proiect: viceprimar Albu Adrian
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (2) din O.U.G. 57/2019, majoritatea calificată.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl consilier Ardelean Octavian: Vreau să vă spun că nu numai această societate este în această situație în Parcul Industrial Sud, mai sunt societăți care sunt în aceași situație. Nu văd de ce facem discriminare între societățile cu capital românesc și cele cu capital străin. Nu văd de ce nu le punem pe toate în curat. Mulțumesc.
Dl viceprimar Albu Adrian: Este o chestiune pe care am primit-o ,,cadou,, în primele săptămâni când am intrat în Primăria Satu Mare. D-na Secretar genaral a venit atunci cu un dosar și a spus că o să ne batem capul cu el. Uite că au trecut patru ani și nu am fost în stare să găsim o soluție juridică. Au fost mai multe contracte de concesiune încheiate între 2005 și 2012, care au fost atacate de Curtea de Conturi. În esență le-am dat răspuns tuturor celor care doresc să cumpere că nu putem să le vindem la jumătatea valorii acelui contract de concesiune, astfel că ei ne-au atacat în instanță și au pierdut. Ar fi fost normal să ne respectăm cuvântul dar astea sunt căile justiției în România . În perioada următoare le vom face o comunicare celor patru societăți aflate în situația aceasta și le vom face vânzarea în urma unei evaluări la zi. Firmele dacă doresc nu au decât să ne atace în instanță, în ceea ce privește contractul de concesiune ca să fie în compensare sumele plătite, dar oricum au pierdut deja un proces pe această temă.
Dl consilier Crăciun Cirprian: Domnule viceprimar ați avut patru ani să rezolvați situația concesionărilor din Parcul Industrial Sud . Aici vorbim strict de un proiect de hotărâre și vă rog să vă încadrați în cele 2 minute la fel cum ne încadrăm și noi. Mulțumesc.
Dl viceprimar Albu Adrian: Erau procese pe rol și nu aveam ce să vă spun până nu aveam soluții la aceste procese. Aceastea au fost date în primăvara acestui an. Mulțumesc.
Dl consilier Ardelean Octavian: Domnule Albu, eu nu am contestat prețul . Noi nu putem să facem discriminarea aceasta, eu am ridicat problema aceasta exact cu alte societăți, cu toate din Parcul Industrial , nu numai acum. Mulțumesc.
Dl viceprimar Albu Adrian : Am luat legătura telefonic în cursul acestei săptămâni cu trei din patru societăți și chestiunea este foarte simplă. Aici este vorba despre o evaluare și trebuie să ținem cont că pe acest teren există o construcție proprietatea acestei societăți. Din această cauză probabil prețurile sunt ușor diferite și eu am ridicat această chestiune. Dar ce putem să facem, să vindem terenul altei firme sau ce să facem ?. Vreți să ne batem joc de oamenii aceștia. Oricum avem o problemă Municipiul Satu Mare în Parcul Industrial Sud din cauza situației create de Curtea de Conturi. Mulțumesc.
D-na Faur Mihaela -șef Serviciul Patrimoniu: Aici nu este vorba de a favoriza anumite societăți. Această societate a făcut o solicitare de cumpărare la valoarea de piață a terenului. Celelalte societăți au făcut prin avocat o cerere de restituire a sumelor achitate, restituire cu care nu suntem de acord. De aceea s-a făcut acest proiect de hotărâre și la fel se va proceda la celelalte societăți din Parcul Industrial , deci nu este vorba de a favoriza pe nimeni aici. Mulțumesc.
Dl președinte de şedință Kiss Iosif : La acest proiect de hotărâre domnul consilier Ressler Ștefan nu participă la vot și la dezbateri iar conform art. 228 alin.(3) nu este luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 15 voturi pentru, din 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
5 Abțineri: Ardelean Octavian Iulian, Crăciun Ciprian Dumitru, Hornar Vasile, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta,
Voturi împotrivă- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind vânzarea unui teren în suprafață de 24.700 mp, situat în Zona Industrială Satu Mare Sud, către SUMIRIKO AVS ROMÂNIA .
Proiectul de hotărâre a fost aprobat deoarece domnul consilier Ressler nu a participat la vot și sunt luați în calcul doar 22 consilieri validați.
D-na Mihaela Maria Racolța -Secretar general: Conform codului administrativ, consilierul local care nu participă la vot și nici la dezbaterea proiectului de hotărâre nu este luat în calcul nici la cvorum. În aceste condiții având 23 de consilieri, unul nu participă la vot, rămân 22 consilieri iar două treimi reprezintă 15 consilieri.

Pct. 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea recoltării și valorificării masei lemnoase din partizile 1673053 Ig și 1599957 Pr, fond forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrat de Ocolul Silvic Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3), lit.(g) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Buget administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Servicii publice și comerț: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Kiss Iosif : Dacă sunt observații sau intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea recoltării și valorificării masei lemnoase din partizile 1673053 Ig și 1599957 Pr, fond forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrat de Ocolul Silvic Satu Mare.

Pct. 26 Diverse Informări consiliul local
Dl președinte de şedință Kiss Iosif :La punctul diverse al ședinței de azi, avem următoarele adrese înscrise pe ordinea de zi :
1.Decizia Camerei de Conturi Satu Mare nr. 64/28.08.2020 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 59/12.08.2019,
2.Răspunsul nr. 40919/17.09.2020 la plângererile prealabile a Instituției Prefectului județului Satu Mare nr. 6690/SJ/04.09.2020 și nr.8239/SJ/4.09.2020.
Dl primar Kereskényi Gábor: Stimate doamne, stimați domni consilieri, suntem la sfârșit de mandat și vreau să le mulțumesc celor trei viceprimari cu care am colaborat: dna Feher Doina, dl Albu Adrian și dl Stan Gheorghe. Dacă eu am fost un primar bun, asta se datorează și faptului că am avut viceprimari buni. Vă mulțumesc dumneavoastră doamnelor și domnilor consilieri actuali și foști consilieri, pentru că ați dat dovadă de implicare, pentru că ați dovedit că vă pasă de problemele urbei și pentru că ați căutat întotdeuna soluții. Mulțumesc administratorului public, doamnei secretar general, le mulțumesc angajaților din cadrul Primăriei Satu Mare, pentru că Primăria are funcționari publici profesioniști. Dacă s-au făcut lucruri bune în oraș acest lucru li se datorează și lor. Mulțumesc tuturor directorilor, șefilor din Primăria Satu Mare, tuturor angajaților, pentru profesionalismul lor și pentru că au înțeles că suntem în serviciul sătmărenilor. Le mulțumesc sătmărenilor care au fost cei mai importanți parteneri ai mei. Le mulțumesc tuturor pentru că indiferent ce vrea un primar sau consiliul local, fără acest partener sătmărean care este conștient că are și el o responsabilitate, lucrurile nu pot înainta cu viteza pe care o dorim. Vă mulțumesc.
Dl consilier Crăciun Ciprian: Vreau să-l întreb pe domnul primar pentru că în luna august am votat achiziționarea containerelor pentru Școala Generală Moisil:
În ce stadiu se află procedura de achiziționare a acestor containere, dacă au autorizație și avizele necesare?. Întreb acest lucru pentru că în aceste condiții de pandemie, avem nevoie de spațiu mai mult pentru elevi la școală. Pe de altă parte vreau să întreb executivul ce are de gând cu Școala generală nr.5, deoarece vedeți că acum nu avem spații suficiente, poate că nu au școlile bani suficienți să cumpere mobilier pentru fiecare clasă. Dacă poate cineva să-mi răspundă la aceste întrebări. Mulțumesc și eu angajaților Primăriei Satu Mare pentru tot sprijinul acordat, pentru indicațiile pe care ni le-au dat, pentru lămuririle primite în special în ședințele de comisii.
Dl primar Kereskényi Gábor: Referitor la Școala generală nr. 5, după cum știți această școală nu beneficiază de o curte generoasă de aceea am stabilit ca să găzduiască Centrul de excelență, drept pentru care am aprobat deja Sf-ul, acum se lucrează pe proiectul tehnic și în cel mai scurt timp se va organiza licitația pentru execuția lucrării în vederea amenajării centrului de excelență.
Dna Marinescu Anca -șef al Biroului Învățământ: Este foarte adevărat că în luna august au fost aprobate două containere în lista de investiții la Scoala Brâncoveanu unde vor fi 4 săli de clasă iar la Școala Grigore Moisil vor fi 6 săli de clasă. Pentru a putea amlasa aceste containere este nevoie de amenajarea terenului în primul rând. Acum este în desfășurare și procedura de licitație și fiecare școală în parte a început să facă pași spre finalizarea proiectului. În acest moment nu le putem vedea fizic dar până la finalul anului sperăm cu certitudine că vor fi amplasate. Mulțumesc.
Dl consiler Ardelean Octavian : Mulțumesc angajaților, mulțumesc domnului viceprimar că a scăpat de microbuzul de la Școala Octavian Goga, mulțumesc că ați despăgubit cetățenii care au fost expropriați pentru centură. Sunt recunoscător colegilor în special din Serviciul de urbanism care au ascultat multe din sfaturile mele.
Dl consilier Zsok Janos: La final de mandat, în numele Comisiei nr. 1 Buget vreau să mulțumesc departamentelor cu care am colaborat în special doamnei director, tuturor colegilor consilieri și membrilor executivului. Sper că am demonstrat printr-o politică elegantă cum putem contribui toți pentru dezvoltarea orașului. Eu personal voi contribui mai departe la dezvoltarea industriei sătmărene și le doresc tuturor succes. Mulțumesc.
Dl viceprimar Albu Adrian: Vreau să-i mulțumesc domnului primar pentru aprecierile făcute la adresa activității noastre. Îi mulțumesc domnului Masculic pentru colaborarea de aproape patru ani. Le mulțumesc angajaților din Primăria Satu Mare mai ales celor a căror activitate o apreciez în mod deosebit. Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră celor care ați fost colegi cu mine, membrilor consiliului și dacă cumva am supărat sau am jignit pe cineva, să știți că nu a fost neaparat cu intenție, dar mie îmi place să spun lucrurile corecte, reale și nu îmi place să explic de prea multe ori. Dacă mie îmi explică cineva ceva o dată, eu înțeleg. Nu vreau să creadă cineva că Primăria Satu Mare are o vină în faptul că nu au fost făcute plățile pentru exproprierile de la centura municipiului. Nu este vina noastră, am repetat de câte ori am putut, deja am obosit să tot spun pentru unii care nu pricep. Și pentru mine va fi ultima ședință de consiliu local, doar în ipoteza că voi câștiga funcția de primar,nu va fi ultima, dar plec din sala de consiliu după 16 ani cu mare bucurie și cu nostalgia multor oameni pe care i-am cunoscut și îmi face mare plăcere că i-am cunoscut,aici mă refer la oameni atât din Primăria Satu Mare cât și din rândul consilierilor. Am avut bucuria să-l reîntâlnesc pe domnul consilier Nits Janos, cu care am fost în trei mandate consilier. Închei prin a vă mulțumi tuturor, vă doresc celor care veți fi consileri să duceți mai departe activitatea aceasta și să înțelegeți că sunt niște probleme pe care trebuie să le cunoașteți și trebuie rezolvate. Vă mulțumesc tuturor și vă doresc un sfârșit de săptămână plăcut!
Dl consilier Rațiu Cosmin: Acești 4 ani au fost prolifici pentru Municipiul Satu Mare și administrația locală, executivul împreună cu noi consilieri locali ne-am adus aportul la dezvoltarea orașului. Domnule primar, stimați colegi consilieri, probabil ne vom revedea, asta urmează să decidă sătmărenii. Sătmărenii au fost partenerii noștri în toți acesți ani și ne apreciază. Mulțumesc colegilor din Primăria Satu Mare pentru implicare și ajutor și sper să continuați pe aceași direcție. Important este că am încercat să facem proiecte benefice pentru care s-au bucurat sătmărenii în primul rând iar micile dispute care eu existat între fracțiunile politice, de multe ori au avut un iz de umor . Vă mulțumesc mult și vă doresc multă sănătate!
Dl consilier Ressler Ștefan: Stimați colegi în numele Comisiei Juridice, vreau să mulțumesc în primul rând colegilor din comisie cu care am avut o colaborare foarte bună, indiferent de culoarea politică. Vreau să mulțumesc domnului primar, domnilor viceprimari și în special doamnei Secretar general cu care am avut o colaborare exemplară și am vrut să dovedim în acest mandat că nu ne interesează culoarea politică și am pus interesul sătmărenilor în primul rând. Eu cred că au fost 4 ani extrem de dinamici, 4 ani în care deși au existat opinii diferite acestea au fost argumentate, am încercat să facem o altfel de politică, am încercat să fim operativi și să facem cât mai simplu actul administrativ, act care este unul enorm de dificil. Vă mulțumesc pentru acest mandat și mult succes la alegeri!.
Dl consilier Szocs Peter : Stimați colegi consilieri, stimați membri ai executivului Primăriei Satu Mare, sper să își amintească sătmăreni mulțimea de proiecte pe care le-am aprobat și care au contribuit la dezvoltarea municipiului.
Și azi pe ordinea de zi a acestei ședințe am avut mai multe proiecte de dezvoltare a municipiului. Eu apreciez colaborarea bună pe care am avut-o între consilieri și Aparatul de specialitate al primăriei și conducerea primăriei. Trebuie să remarc că se încheie un mandat în care ne luăm rămas bun de la niște veterani ai consiliului local și trebuie să-l menționez pe domnul Gunthner Tiberiu și domnul Fanea Dumitru, care închide acum cinci mandate cred . Eu personal am învățat multe de la amândoi. Mulțumesc tuturor colegilor consilieri pentru colaborare și vă doresc succes!
Dl consilier Gunthner Tiberiu : Eu am acest regret uriaș că rămâne orașul fără PUG, este dureros pentru un arhitect care a proiectat vechiul PUG, care a fost în vigoare 20 de ani deși trebuia să fie doar 10 ani. Cu PUG-ul nou din păcate nu am avansat aproape deloc iar perspectivele sunt de așa natură că nici în următorii 20 de ani nu vom avea PUG. Este mare păcat, va trebui să ne adaptăm la situație. Știu că domnul viceprimar Albu a încercat politic să rezolve problema dar se pare că nu a reușit. Acesta este regretul meu cel mai mare și eu aș fi vrut să avem și un regulament de urbanism ca lumea, dar nici aceasta nu a fost realizat. Vă mulțumesc tuturor pentru colaborare.
Dl viceprimar Albu Adrian: Parțial domnule Gunthner sunt de acord cu dumneavoastră și eu am exprimat niște nemulțumiri, le-am spus în particular dar și public domnului primar. Mă refer aici la procedeele de derulare în ceea ce privește urbanismul și sunt sigur că despre aceste lucruri se va mai vorbi. În ceea ce privește PUG -ul, să știți că nu suntem chiar așa fără de speranță. Pot să vă spun că după ce am luat legătura cu persoane din minister, avem niște speranțe. Au fost amânate un pic lucrurile din cauza pandemiei dar există toate planșele pentru avizare și pot să vă spun că indiferent unde voi fi eu, voi face eforturi deosebite ca să scurtăm orice fel de termen care poate fi scurtat în acest parcurs și asigur de aceast lucru pe orice cetățean din Satu Mare. Mulțumesc.
Dl președinte de ședință Kiss Iosif: La final de mandat vă rog să-mi permiteți să adresez câteva cuvinte. Din proprie inițiativă am făcut o mică surpriză domnului primar. Deoarece împreună cu executivul, cu colegii consilieri în ultimii 4 ani am muncit destul de mult, am făcut destul de multe toți împreună pentru oraș, eu cred că de foarte mult timp nu s-a văzut așa o schimbare radicală în Municipiul Satu Mare. Acest lucru se datorează nouă și în special domnului primar . Vă mulțumesc domnule primar în numele meu al consilierilor pentru munca, energia timpul acordat pentru ca orașul nostru să arate ca un municipiu în ziua de azi. Ne dorim ca drumul pe care ați început să mergeți, să se continue tot așa. Vă doresc multă sănătate și vă rog să primiți această diplomă de onoare din partea mea.
Declar închise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare de azi 24 septembrie 2020, vă mulțumesc tuturor pentru participare la ședință și să ne vedem cu bine.

 

Președinte de ședință, Contrasemnează,
Kiss Iosif Secretar general,
Mihaela Maria Racolța

 

 


Red/dact 5 exemplare
Mariana Husar