Proces verbal din 23.10.2020

Proces verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu mare din data de 23.10.2020

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIUL SATU MARE
SEDIU: P-ŢA 25 OCTOMBRIE, INTRAREA M
tel.0261.807505 fax 0261.710915
web.www.satu-mare.ro
Nr. 47092/26.10.2020

 


Proces-verbal
încheiat cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local
al Municipiului Satu Mare din data de 23.10.2020

 


Prin dispoziția primarului 626/19.10.2020 a fost convocată şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, pe data de 23.10.2020 la ora 15:00, în conformitate cu prevederilor art. 133 alin.(2), lit.a) art.134 alin. (1), lit. a), alin. (3) lit.a) şi art. 135 alin.(4) şi (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și prevederile H.G. nr. 856/14.10.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
Convocarea consilierilor s-a efectuat prin mijloace electronice fiind astfel transmis pe e-mail, în data de 19.10.2020 convocatorul nr. 46054/19.10.2020, prin care au fost invitați consilierii locali să participe la ședința Consiliului Local Satu Mare din data de 23.10.2020. Ședința are loc în sala mare de ședințe a Consiliului Județean Satu Mare.
Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi în data de 21.10.2020, în presa locală de limba română şi limba maghiară, prin afișare pe site-ul instituției a dispoziției nr. 626/19.10.2020 şi prin afişare la avizierul instituţiei a procesului verbal de afişare nr. 46062/20.10.2020. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei, au fost afişate pe site-ul instituţiei în secţiunea Consiliul local - Proiecte de hotărâri.
Premergător ședinței extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 23.10.2020 au fost convocate comisiile de specialitate ale consiliului local pentru acordarea avizelor la proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței.
Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 23.10.2020 sunt conduse de către domnul consilier Maurer Robert Csaba, conform prevederilor H.C.L nr. 155/24.09.2020.
La şedinţa extraordinară a Consiliului Local Satu Mare participă din partea executivului: dl primar - Kereskényi Gábor, dl administrator public - Masculic Csaba, d-na secretar general - Mihaela Maria Racolța, De asemenea la ședința extraordinară mai sunt prezenţi și reprezentanţi ai presei locale.
Dl președinte de ședință Maurer Robert Csaba: Bună ziua! Declar deschisă ședința extraordinară a Consiliului Local Satu Mare de azi 23.10.2020 convocată prin Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr. 626/19.10.2020. Am să fac prezența, constat că lipsesc consilierii locali: dl. Stan Gheorghe, dl. Ressler Ștefan și dl. Zazula Bela.
Sunt prezenți următorii 20 consilieri locali: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea-Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Günthner Tiberiu, Gati Ștefan, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zsok Janos Csaba.
Sunt îndeplinite prevederile art. 137 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, ședința este statutară.
Dl președinte de ședință Maurer Robert Csaba: Înainte de a trece la ordinea de zi, voi da citire art. 228 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, referitor la regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali:
(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:
a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv;
b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligaţii;
c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau de la care obţine venituri;
d) o altă autoritate din care face parte;
e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;
f) asociaţie sau fundaţie din care face parte.
Dl președinte de ședință Maurer Robert Csaba: Întreb executivul dacă sunt modificări la ordinea de zi.
Dl primar Kereskényi Gábor: Stimate doamne, stimați domni consilieri, în primul rând aș dori să vă mulțumesc că ați răspuns pozitiv invitației de participa la această ședință extraordinară, având în vedere prevederile Codului fiscal și a legii finanțelor publice locale, până în termenul de 31.10.2020 se pot face ultimele rectificări de buget, dat fiind faptul că, încă nu s-a constituit legal noul consiliu, nu sunt constituite nici comisiile de specialitate se impune să ținem această ședință extraordinară pentru a opera aceste ultime modificări pe anul 2020. În ceea ce privește proiectul ordinii de zi, propun suplimentarea ordinii de zi cu două proiecte, pe care le-ați primit și dumneavoastră și au fost dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate: este vorba de proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli și a bugetelor instituțiilor publice, finanțate integral sau parțial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al municipiului Satu Mare la trimestru III 2020, respectiv proiectul cu numărul trei, proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public de călători, prin curse regulate în municipiul Satu Mare, aprobat prin H.C.L. Satu Mare nr. 172/27.06/2018.
Dl președinte de ședință Maurer Robert Csaba: supun la vot ordinea de zi, cine este pentru, împotrivă, abțineri, mulțumesc, voturi împotrivă nu sunt, abțineri nu sunt, se aprobă ordinea de zi a ședinței din 23.10.2020.
Cu 20 voturi pentru, din 20 consilieri prezenţi : Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea-Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gati Ștefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zsok Janos Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Satu Mare
Dl președinte de ședință Maurer Robert Csaba: Proiectul nr. 1 privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2020, inițiator proiect primar Kereskényi Gábor.
comisia nr. 1 Buget, administrarea bunurilor: acordă aviz favorabil.
comisia nr.3 Servicii publice și comerț: acordă aviz favorabil.
comisia nr. 4 Sănătate, protecție socială, sport: acordă aviz favorabil.
Dl președinte de ședință Maurer Robert Csaba: supun la vot, cine este pentru, abțineri ?
Dl consilier Günthner Tiberiu: dați-mi voie, vă rog frumos, atâta vreau să vă spun că și comisia Urbanism a avizat favorabil pentru rectificarea bugetară, având în vedere că sunt liste de investiții destul de importante, deci a acordat aviz favorabil.
Dl președinte de ședință Maurer Robert Csaba: mulțumesc, supun la vot, cine este pentru, împotrivă, abțineri, mulțumesc.
Cu 20 voturi pentru, din 20 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea-Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gati Ștefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zsok Janos Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă hotărârea privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2020.
Dl președinte de ședință Maurer Robert Csaba proiectul nr. 2, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli și a bugetelor instituțiilor publice, finanțate integral sau parțial din venituri proprii subordonate Consiliului Local al municipiului Satu Mare, la Trim III 2020, inițiator proiect primar Kereskényi Gábor.
Comisia nr 1 Buget, administrarea bunurilor: acordă aviz favorabil.
Comisia nr. 3 Servicii publice și comerț: acordă aviz favorabil.
Comisia nr. 4 Sănătate, protecție socială, sport: acordă aviz favorabil.
Comisia nr. 6 Învătământ, cultură: acordă aviz favorabil.
Dl președinte de ședință Maurer Robert Csaba supun la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri nu sunt
Cu 20 voturi pentru, din 20 consilieri prezenţi : Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea-Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gati Ștefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zsok Janos Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă hotărârea privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli și a bugetelor instituțiilor publice, finanțate integral sau parțial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al municipiului Satu Mare la TRIM. III 2020.
Dl președinte de ședință Maurer Robert Csaba proiectul nr. 3, proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în municipiul Satu Mare, aprobat prin HCL Satu Mare nr. 172/27.06.2018, inițiator proiect, primar Kereskényi Gábor. Comisia nr . 1 Buget ?
Comisia nr. 1 Buget, administrarea bunurilor: acordă aviz favorabil.
Dl președinte de ședință Maurer Robert Csaba: comisia nr. 3 Servicii publice ?
Comisia nr. 3 Servicii publice și comerț: acordă aviz favorabil.
Dl președinte de ședință Maurer Robert Csaba: supun la vot, cine este pentru, împotrivă, abțineri nu sunt.
Cu 20 voturi pentru, din 20 consilieri prezenţi : Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea-Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gati Ștefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zsok Janos Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă hotărârea privind modificarea Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în municipiul Satu Mare, aprobat prin HCL nr. 172/27.06.2018.
Dl președinte de ședință Maurer Robert Csaba: stimați colegi, dl primar mai vrea să vă adreseze câteva cuvinte.
Dl primar Kereskényi Gábor: stimați colegi consilieri, înainte de a încheia ședința v-aș ruga împreună să ținem un moment de reculegere pentru dl academician, dr. Virgil Enătescu, care ne-a și fost coleg, consilier în Consiliul Local și cetătean de onoare al municipiului Satu Mare.
Dl primar Kereskényi Gábor: vă mulțumesc.
Dl președinte de ședință Maurer Robert Csaba: Vă mulțumesc pentru prezență și declar închise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local Satu Mare de azi 23.10.2020.

 

 

Președinte de ședință                                                                                             Contrasemnează
Maurer Robert Csaba                                                                                             Secretar general
                                                                                                                         Mihaela Maria Racolța 


Red/dact în 5 exemplare
Mihaela Pop