Proces verbal din 20.11.2020

Proces-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 20.11.2020

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIUL SATU MARE
SEDIU: P-ŢA 25 OCTOMBRIE, INTRAREA M
tel.0261.807505 fax 0261.710915
web.www.satu-mare.ro
Nr. 50987/23.11.2020


 


Proces-verbal
încheiat cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local
al Municipiului Satu Mare din data de 20.11.2020

 

 


Prin dispoziția primarului nr. 712/18.11.2020 a fost convocată de îndată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, pe data de 20.11.2020 la ora 14:00, în conformitate cu prevederilor art. 133 alin.(2), lit.a) art.134 alin. (1), lit. a), alin. (4) şi art. 135 alin.(4) şi (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și prevederile H.G. nr. 967/12.11.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
Convocarea consilierilor s-a efectuat prin mijloace electronice fiind astfel transmis pe e-mail, în data de 18.11.2020 convocatorul nr. 50462/18.11.2020, prin care au fost invitați consilierii locali să participe la ședința Consiliului Local Satu Mare din data de 20.11.2020. Ședința are loc în sala mare de ședințe a Consiliului Județean Satu Mare.
Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi în data de 19.11.2020, în presa locală de limba română şi limba maghiară, prin afișare pe site-ul instituției a dispoziției nr. 712/18.11.2020 şi prin afişare la avizierul instituţiei a procesului verbal de afişare nr. 50465/18.11.2020. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei, au fost afişate pe site-ul instituţiei în secţiunea Consiliul local - Proiecte de hotărâri.
Sunt prezenți următorii 19 consilieri locali: Cernea Victor Ioan, Coica Costel Dorel, Costea Sebastian Robert, Crăciun Ciprian Dumitru, Dohi-Trepszker Lilla Etelka, Gati Ștefan, Ghiarfaș Adelin Cristian, György Ildikó Adél, Kiss Iosif, Maurer Róbert Csaba, Molnar-Creț Diana- Maria, Német Szabolcs, Nicoară Radu Lucian, Panait Radu, Ressler Ștefan, Sinai Annamaria, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente. Domnii consilieri Bertici Ștefan și Durla-Pașca Mihai Călin sunt absenți.
La şedinţa extraordinară a Consiliului Local Satu Mare participă din partea executivului: dl primar - Kereskényi Gábor, d-na Secretar general - Mihaela Maria Racolța, d-na Director executiv Lucia Ursu, d-na Mihaela Faur șef serviciu Patrimoniu, concesionări, închirieri. De asemenea la lucrările ședinței extrordinare mai sunt prezenţi și reprezentanţi ai presei locale.
Dl Coica Costel Dorel: Bună ziua stimați colegi, astăzi, începem ședința extraordinară convocată prin dispoziția d-lui primar nr. 712/18.11.2020. O să facem prezența, din informațiile mele lipsește dl. Durla din grupul P.S.D., din celelalte grupuri politice mai lipsește cineva? Dl Bertici. Cred că sunt motivați. Vă propun să mergem mai departe, vă aduc în vedere că se impune să țineți seama de prevederile articolului nr. 228 din Ordonanța Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ referitor la regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleșii locali. Dacă cineva se află în această situație ? Nu. Dacă inițiatorul are de propus modificări la ordinea de zi îl rog să ne spună dacă nu voi supune la vot ordinea de zi. D-le primar ? Deci supun la vor ordinea de zi, cine este pentru, împotrivă, abțineri ? Deci în unanimitate ordinea de zi a fost adoptată.
Cu 19 voturi pentru din 19 de consilieri locali prezenți: Cernea Victor Ioan, Coica Costel Dorel, Costea Sebastian Robert, Crăciun Ciprian Dumitru, Dohi-Trepszker Lilla Etelka, Gati Ștefan, Ghiarfaș Adelin Cristian, György Ildikó Adél, Kiss Iosif, Maurer Róbert Csaba, Molnar-Creț Diana- Maria, Német Szabolcs, Nicoară Radu Lucian, Panait Radu, Ressler Ștefan, Sinai Annamaria, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, abțineri nu sunt, voturi împotrivă nu sunt este aprobată în unanimitate ordinea de zi a ședinței extraordinare din data de 20.11.2020.
Dl Coica Costel Dorel: primul punct pe ordinea de zi îl reprezintă depunerea jurământului de către supleanții ale căror mandate au fost validate prin încheierea civilă nr. 1160/2020, pronunțată de Judecătoria Satu Mare în dosar nr. 10796/296/2020. Depunerea jurământului se face în ordine alfabetică la masa special amenajată pe care se află un exemplar din Constituția României și Biblia. Cu mâna stângă așezată pe Constituție sau dacă, este cazul pe Biblie se citește următorul jurământ:" Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Satu Mare. Așa să îmi ajute Dumnezeu ! Formula de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase, jurământul putând fi depus și fără formula religioasă. Fiecare ales local semnează cele două exemplare de jurământ, un exemplar i se înmânează acestuia și un exemplar se păstrează la dosarul de constituire. Și acum, cu permisiunea dumneavoastră îi invit, în ordine alfabetică să depună jurământul pe următorii viitori consilieri dl. Barakonyi Gergő și d-na Steinbinder Ingrid.
Dl. Barakonyi Gergő: ,,Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Satu Mare. Aşa să-mi ajute Dumnezeu! "
,,Isten engem úgy segéljen!"
D-na Steinbinder Ingrid: ,,Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Satu Mare. Aşa să-mi ajute Dumnezeu! "
,,Isten engem úgy segéljen!"
Dl Coica Costel Dorel: Deci fiind îndeplinită și depunerea jurământului de către consilieri, vă înformez că după depunere avem 23 de consilieri în funcție, din care prezenți în sală sunt 21, fiind 2 absenți nemotivați.
Urmează, să trecem la ordinea de zi propriu-zisă, punctul nr. 2 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 180/06.11.2020 privind stabilirea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Satu Mare.
Inițiator proiect: liderii grupurilor de consilieri locali. Doresc avizul comisiei juridice?
Dl. Ressler Ștefan : comisia juridică acordă aviz favorabil.
Dl Coica Costel Dorel: supunem la vot cine este pentru, abțineri, împotrivă ? Deci, în unanimitate proiectul a fost adoptat.
Cu 21 voturi pentru din 21 de consilieri locali prezenți: Barakonyi Gergő, Cernea Victor Ioan, Coica Costel Dorel, Costea Sebastian Robert, Crăciun Ciprian Dumitru, Dohi-Trepszker Lilla Etelka, Gati Ștefan, Ghiarfaș Adelin Cristian, György Ildikó Adél, Kiss Iosif, Maurer Róbert Csaba, Molnar-Creț Diana- Maria, Német Szabolcs, Nicoară Radu Lucian, Panait Radu, Ressler Ștefan, Sinai Annamaria, Stan Gheorghe, Steinbinder Ingrid, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, abțineri nu sunt , voturi împotrivă nu sunt este aprobată în unanimitate hotărârea privind completarea HCL nr. 180/06.11.2020 privind stabilirea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipiului Satu Mare.
Dl Coica Costel Dorel: proiectul nr. 2, punctul 3 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 67/26.03.2020 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile în valoare de maxim 153.563.728,81 lei, în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local/refinanțării datoriei publice locale, inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor. Comisia de buget vă rog ?
György Ildikó Adél: comisia buget acordă aviz favorabil.
Dl Coica Costel Dorel: comisia de servicii publice și comerț?
Dl Stan Gheorghe: comisia servicii publice și comerț acordă aviz favorabil
Dl Coica Costel Dorel: supun la vot acest proiect cine este pentru ? împotrivă, abțineri? Acest proiect a fost adoptat în unanimitate.
Cu 21 voturi pentru din 21 de consilieri locali prezenți: Barakonyi Gergő, Cernea Victor Ioan, Coica Costel Dorel, Costea Sebastian Robert, Crăciun Ciprian Dumitru, Dohi-Trepszker Lilla Etelka, Gati Ștefan, Ghiarfaș Adelin Cristian, György Ildikó Adél, Kiss Iosif, Maurer Róbert Csaba, Molnar-Creț Diana- Maria, Német Szabolcs, Nicoară Radu Lucian, Panait Radu, Ressler Ștefan, Sinai Annamaria, Stan Gheorghe, Steinbinder Ingrid, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, abțineri nu sunt , voturi împotrivă nu sunt este aprobată în unanimitate hotărârea privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 67/26.03.2020 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile în valoare de maxim 153.563.728,81 lei, în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local/refinanțării datoriei publice locale.
Dl Coica Costel Dorel: proiectul nr. 3, punctul nr. 4 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre pentru modificarea structurii Comisiei sociale pentru analizarea cererilor privind repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor. Comisia nr. IV sănătate, protecție socială și sport, vă rog ?
D-na Sinai Annamaria: comisia sănătate acordă aviz favorabil.
Dl Coica Costel Dorel: Serviciul Patrimoniu, juridic totul este în regulă ? Da, propun să votăm cine este pentru ? abțineri ? împotrivă ? Deci și acest proiect a fost votat în unanimitate.
Cu 21 voturi pentru din 21 de consilieri locali prezenți: Barakonyi Gergő, Cernea Victor Ioan, Coica Costel Dorel, Costea Sebastian Robert, Crăciun Ciprian Dumitru, Dohi-Trepszker Lilla Etelka, Gati Ștefan, Ghiarfaș Adelin Cristian, György Ildikó Adél, Kiss Iosif, Maurer Róbert Csaba, Molnar-Creț Diana- Maria, Német Szabolcs, Nicoară Radu Lucian, Panait Radu, Ressler Ștefan, Sinai Annamaria, Stan Gheorghe, Steinbinder Ingrid, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, abțineri nu sunt , voturi împotrivă nu sunt este aprobată în unanimitate hotărârea pentru modificarea structurii Comisiei sociale pentru analizarea cererilor privind repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în Municipiul Satu Mare.
Dl Coica Costel Dorel: Îi dau cuvântul d-lui primar
Dl primar Kereskényi Gábor: D-le președinte, stimați colegi consilieri aș dori ca la finalul acestei ședințe să păstrăm un moment de reculegere în memoria fostului nostru coleg, în mai multe mandate dl profesor Teodor Curpaș, care a fost biruit de virusul covid.
Moment de reculegere.
Dl primar Kereskényi Gábor: Vă mulțumesc.
Dl Coica Costel Dorel: Stimați colegi declar închisă ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare.

 


Președinte de ședință                                                                                          Contrasemnează
Coica Costel Dorel                                                                                                Secretar general
                                                                                                                           Mihaela Maria Racolța

 

 

Red/dact în 5 exemplare
Mihaela Pop