Proces verbal din 11.08.2020

Proces-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 11.08.2020

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIUL SATU MARE

SEDIU: P-ŢA 25 OCTOMBRIE, INTRAREA M
tel.0261.807505 fax 0261.710915
web.www.satu-mare.ro
Nr.35906/13.08.2020

 

Proces-verbal
încheiat cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local
al Municipiului Satu Mare din data de 11.08.2020


Prin dispoziția primarului nr.471/06.08.2020 a fost convocată şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, pe data de 11.08.2020 la ora 14:00, în conformitate cu prevederilor art. 133 alin.(2), lit.a) art.134 alin. (1), lit. a), alin. (3) lit.a) şi art. 135 alin.(4) şi (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și prevederile H.G 553/15.07.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
Convocarea consilierilor s-a efectuat prin mijloace electronice fiind astfel transmis pe e-mail, în data de 6.08.2020 convocatorul nr.34809/06.08.2020 prin care au fost invitați consilierii locali să participe la ședința Consiliului Local Satu Mare din data de 11.08.2020. Ședința are loc în sala mare de ședințe a Consiliului Județean Satu Mare.
Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi în data de 7.08.2020, în presa locală de limba română şi limba maghiară, prin afișare pe site-ul instituției a dispoziției nr.471/06.08.2020 şi prin afişare la avizierul instituţiei a procesului verbal de afişare nr.34818/06.08.2020. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei, au fost afişate pe site-ul instituţiei în secţiunea Consiliul local - Proiecte de hotărâri.
Premergător ședinței extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 11.08.2020 au fost convocate comisiile de specialitate ale consiliului local pentru acordarea avizelor la proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței.
Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului local Satu Mare din data de 11 august 2020 sunt conduse de către domnul consilier Hornar Vasile, conform prevederilor H.C.L nr.112/30.07.2020.

La şedinţa extraordinară a Consiliului local Satu Mare participă din partea executivului: dl primar - Kereskényi Gábor, dl administrator public -Masculic Csaba, d-na secretar general - Mihaela Maria Racolța, d-na Faur Mihaela -șef al Serviciului Patrimoniu, concesionări, închrieri, dl Burgye Ștefan -arhitect șef, dl Donuțiu Ciprian -consilier juridic în cadrul Servicului Juridic. De asemenea la ședința extraordinară mai sunt prezenţi reprezentanţi ai presei locale.
Dl președinte de ședință Hornar Vasile : Bună ziua! Declar deschisă ședința extraordinară de azi 11.08.2020 convocată prin Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr. 471/06.08.2020. Înainte dea începe ședința vreau să fac referile la Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 30/16.06.2020 privind propunerea unor măsuri necesare a fi aplicate pe durata stării de alertă, pentru distanțarea socială și Ordinul 874/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă.
Constat că lipsesesc 6 consilieri locali: dna. Bologa Andrea Maria, dl. Crăciun Ciprian Dumitru, dl. Micle Adrian, dl. Rațiu Cosmin Constantin, dl. Stan Gheorghe și dl.Zsók János Csaba.
Sunt prezenți următorii 17 consilieri locali: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Pop Romeo Liviu, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela.
Sunt îndeplinite prevederile art. 137 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, ședința este statutară.
Dl președinte de ședință Hornar Vasile: Înainte de a trece la ordinea de zi, vă rog să țineți seama de prevederile articolului 228 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, referitor la regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali. Constat că nu avem cazuri de incompatibilitate. Întreb executivul dacă sunt modificări la ordinea de zi a ședinței extraordinare de azi.
Dl primar Kereskényi Gábor: Domnule președinte, stimate doamne, stimați domni consilieri, nu sunt modificări la ordinea de zi.
Dl președinte de ședință Hornar Vasile : Supun la vot ordinea de zi a şedinţei de azi 11 august 2020.
Cu 17 voturi pentru, din 17 consilieri prezenţi : Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Pop Romeo Liviu, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 11.08.2020 după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către Oros Lorena Mariana a locuinţei situate în Satu Mare, B-dul Cloşca nr. 72-74, bl. A, ap. 36.
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian

2. Proiect de hotărâre privind documentaţia PUZ - Lotizare pentru locuinţe individuale depusă prin cererea înregistrată sub nr. 15056/21.03.2017 şi care a făcut obiectul proiectului de hotărâre nr. 44694/20.09.2017, Amplasament: Satu Mare, Zona str. Lucian Blaga
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor.

Dl președintele de ședință Hornar Vasile a fost informat de către doamna secretar general, cu privire la cvorumul și majoritatea necesară pentru adoptarea fiecărei hotărâri, înscrisă pe ordinea de zi a ședinței, în conformitate cu prevederile art. 243 alin (1) lit.l) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Dl președinte de ședință Hornar Vasile : Trecem la dezbaterea celor două proiecte înscrise pe ordinea de zi.

Pct.1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către Oros Lorena Mariana a locuinţei situate în Satu Mare, B-dul Cloşca nr. 72-74, bl. A, ap. 36.
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (2), din O.U.G. 57/2019, majoritatea calificată.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Hornar Vasile : Dacă sunt obiecţii la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 17 voturi pentru, din 17 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Pop Romeo Liviu, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea vânzării către Oros Lorena Mariana a locuinţei situate în Satu Mare, B-dul Cloşca nr. 72-74, bl. A, ap. 36.

Pct.2. Proiect de hotărâre privind documentaţia PUZ - Lotizare pentru locuinţe individuale depusă prin cererea înregistrată sub nr. 15056/21.03.2017 şi care a făcut obiectul proiectului de hotărâre nr. 44694/20.09.2017 Amplasament: Satu Mare, Zona Str. Lucian Blaga
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (2) , alin (3) lit e) din O.U.G. 57/2019, majoritatea calificată.
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Hornar Vasile : Dacă sunt obiecţii la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 17 voturi pentru, din 17 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Pop Romeo Liviu, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind documentaţia PUZ - Lotizare pentru locuinţe individuale depusă prin cererea înregistrată sub nr. 15056/21.03.2017 şi care a făcut obiectul proiectului de hotărâre nr. 44694/20.09.2017 Amplasament: Satu Mare, Zona Str. Lucian Blaga.
Dl președinte de şedință Hornar Vasile : Am epuizat ordinea de zi a ședinței de azi. Eu vă mulțumesc pentru participare și declar închise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local Satu Mare de azi 11 august 2020.

 


Președinte de ședință,                                                                       Contrasemnează,
Hornar Vasile                                                                                 Secretar general,
                                                                                                    Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 


Red/dact /5 ex.
Mariana Husar