Hotărârea nr. 97/2020

HOTĂRÂREA nr. 97/28.05.2020 privind însușirea documentațiilor cadastrale de primă înscriere a unor imobile teren cu destinația de drum din municipiul Satu Mare

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 


HOTĂRÂREA nr. 97/28.05.2020
privind însușirea documentațiilor cadastrale de primă înscriere a unor imobile teren cu destinația de drum din municipiul Satu Mare

 

 

 


Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020,

Analizând:
-proiectul de hotărâre, înregistrat sub nr. 22375/20.05.2020,
-referatul de aprobare al Viceprimarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 22376/20.05.2020, în calitate de inițiator,
- raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri, înregistrat sub nr.22377/ 20.05.2020,
-raportul Serviciului Juridic, înregistrat sub nr. 22716/21.05.2020,
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,

Luând în considerare prevederile:
- art. 136 alin. 4 din Constituția României;
- art.881, art. 885 alin. 1, art. 888 ale Codului civil, Titlul VII, Cartea funciară,
- art. 10 alin. 2, art. 24 alin. 2 și alin. 3 ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 23 și art. 78 din Ordinul ANCPI nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară,
- art. 286 alin. (4), Anexa 4 pct.1 și art. 289 alin. (7) din Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr.57/2019, modificat și completat,
- Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), ale art. 139 alin. (3) lit. g), ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat și completat,

Adoptă următoarea:

 

 


H O T Ă R Â R E 

 

 

 

 

Art. 1. Se însușesc documentațiile cadastrale de primă înscriere, întocmite de S.C Syntax SRL prin Budai Zsolt- Petru, a unor imobile teren cu destinația de drum, situate în municipiul Satu Mare, și care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:
• Nr. proiect:152/2020 - str. Alba Iulia, în suprafață de 3429 mp, categoria de folosință drum în intravilan - 1DR - Anexa nr. 1;
• Nr. proiect:146/2020 - str. Ion Popdan, în suprafață de 6629 mp, categoria de folosință drum în intravilan- 1DR - Anexa nr. 2;
• Nr. proiect:147/2020 - str. Acs Alajos (Lot 1 din 2), în suprafață de 1586 mp, categoria de folosință drum în intravilan- 1DR - Anexa nr. 3;
• Nr. proiect: 247/2020 - str. Basmelor (Lot 1 din 4), în suprafață de 1975 mp, categoria de folosință drum în intravilan- 1DR - Anexa nr. 4;
• Nr. proiect: 248/2020 - str. Basmelor (Lot 2 din 4), în suprafață de 6998 mp, categoria de folosință drum în intravilan- 1DR - Anexa nr. 5;
• Nr. proiect: 250/2020 - str. Basmelor (Lot 4 din 4), în suprafață de 2720 mp, categoria de folosință drum în intravilan- 1DR - Anexa nr. 6;
• Nr. proiect: 150/2020 - str. Regele Ferdinand, în suprafață de 1116 mp, categoria de folosință drum în intravilan- 1DR - Anexa nr. 7;
• Nr. proiect: 159/2020 - str. Krúdy Gyula (Lot 1 din 2), în suprafață de 1205 mp, categoria de folosință drum în intravilan- 1DR - Anexa nr. 8;
• Nr. proiect: 159/2020 - str. Krúdy Gyula (Lot 2 din 2), în suprafață de 1286 mp, categoria de folosință drum în intravilan- 1DR - Anexa nr. 9;
• Nr. proiect:160/2020 - str. Scheffler János, în suprafață de 3212 mp, categoria de folosință drum în intravilan- 1DR - Anexa nr. 10;
• Nr. proiect:251/2020 - Drum Pădurea Mare, în suprafață de 4967 mp, categoria de folosință drum în intravilan- 1DR - Anexa nr. 11;
• Nr. proiect:153/2020 - str. Kaffka Margit (Lot 1 din 2), în suprafață de 1914 mp, categoria de folosință drum în intravilan- 1DR - Anexa nr. 12;
• Nr. proiect:151/2020 - str. Transilvania, în suprafață de 1117 mp, categoria de folosință drum în intravilan- 1DR - Anexa nr. 13.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în domeniul public al Municipiului Satu Mare a imobilelor identificate la Art.1 cu categoria de folosință "drum".

Art. 3. Se dispune O.C.P.I. Satu Mare înscrierea în evidențele de Publicitate Imobiliară a celor aprobate la articolele precedente şi înființarea de coli de Carte Funciară.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Viceprimarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu Concesionări Închirieri din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare.

Art. 5. Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului județului Satu Mare, celor nominalizați cu ducerea la îndeplinire a prezentei şi, prin intermediul Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri, O.C.P.I Satu Mare.

 

 

 


Președinte de ședință,                                                                                       Contrasemnează
Bologa Andrea-Maria                                                                                         Secretar general,
                                                                                                                          Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 

U- -HUI- xze. 9^/2% 05.

Nr proiect 147/2020

@>E PWIM O>©BW<

al imobilului în Mun. Satu Mare, Strada Acs Alajos (Lot 1 din 2) înscris în HCL....../.............

Beneficiar :

MUNICIPIUL SA TU MARE

Executant :

BUDAIZSOLT- PETRU

Seria RO-SM-F, Nr. 0014/10.11.2010, categoria C SYNTAX S.R.L.

Seria RO-B-J, Nr. 0906/28.07.2016, clasa III

- mai 2020 -

ANEXA NR. 1.31 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE

Nr. de înregistrare......................./..............

CERERE DE RECEPȚIE ȘI ÎNSCRIERE

Subsemnata MUNICIPIUL SATU MARE cu sediul în num. Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr. 1. jud. Satu Mare, cod fiscal 4038806. teLTax ...0261 -807521 ...e-mail: ...patrimoniu@priinariasni.ro..., reprezentat legal prin D-ul Kcreskcnyi Gâbor, în calitate de primar. împuternicesc persoana fizică(juridică ...Budai Zsolt - Petru prin SYNTAX SRI_____conform contracl/angajainent nr. 11559-56.. .data...27.02.202(1.....pentru înregistrarea documentației

la OCPÎ Satu Marc și vă rog să dispuneți:

 • I. OBIECTUL. RECEPȚIEI:

.Y - prima înscriere ■ i..'i..!Î1Z.i c î ! - inscriertvradierc construcții - modificarea limitei de proprietate - modificarea suprafeței imobilului - actualizare categorii dc folosințâ/dcstinații i - repoziționare

 • - alte informații tehnice cu privire la imobil

- documentația de identificare a amplasamentului imobilului situat pe un alt HAT ! - documentație de atribuire număr cadastral

! - documentație pentru dezlipirc/alipirc teren

:i - documentație de prima înregistrare UI

' - documentație pentru apartdmentare

D - documentație pentru dezlipire/alipire UI

i - documentație pentru reapanamcntarc

; - documentație pentru mansardare

! ' - documentație pentru descrierea dezmembrămintclor dreptului de proprietate ' ’ - documentație pentru reconstituirea cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase II. OBIECTUL ÎNSCRIERII:

X - intabularea * ...............H.C.L. nr..'.___/2020..................................................

i - înscrierea provizorie **................................................................

’■ - notarea **♦................................... ..............................................

* - radierea *’**.........................................................................

IMOBILUL: LAT SATU MARE

Adresă imobil

Nr. CF/

Localitate

Strada

(Tarla)

Număr

(Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

Nr. cad (IE)

Satu Mare

STRADA ÂCS ALAJOS _______________( Lot 1 din 2 )______________

H.C.L nr.

...„.../2020

ACTUL JURIDIC care justifică cererea, anexat în original sau în copie legalizată : Doc. cad. prima înscriere. H.C.L. nr. .„___/2020. Certificat de atestare,

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abililați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor dc politie, parchetelor. inslan|elor. altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, bcnefictați dc dreptul de acces, de intervenție asupra dalelor și de dreptul dea nu fi supus unei decizii individuale Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării dalelor personale care vă privesc, in limitele prevăzute dc an 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru șt Publicitate Imobiliară cu o cercii- scrisă, datată 51 semnată. Dc asemenea, vă este recunoscut dreptul dc a vă adresa justiției.

 • * ) Drept dc proprietate, uz, uzufruct, abitație. servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu ele.

 • • •) Act sub condiție suspensivă, hotărâre judecătorească nedefinitivă

 • • *•) Incapacitate, locațiunca. preetnțiunca. promisiunea de înstrăinate, schimbarea rangului ipotecii, acțiuni injustiție asupra imobilului in Cauză, orice alte fapte sau dteptun petsonăle etc

” •*) Drepturi reale, ipotecă, privilegiu.

 • • •••♦) Se va completa una din variantele de comunicare

Nota: Oficiul dc Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată in subordinca Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștala etc. Datele eu caracter personal sunt prehiciale de către operator in vederea îndeplinim competențelor legale privind evidențele dc cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil. Codul dc procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, in condițiile legii în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr 679/2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar si pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu proicqia datelor. la adresa rpd _sntu-rnarewancpi.ro. formulând o cerere scrisa datată și semnată sau la telefon: 07435041)54

ANEXA NR. 1.32 Ia regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE

DECLARAȚIE

Subsemnata MUNICIPIUL SATU MARE cu sediul în municipiul SATU MARE, P-ta 25 Octombrie nr. 1, jud. Satu Mare, CUI 4038806, reprezentat legal prin Kereskenyi Găbor în calitate de primar, prin prezenta declar pe propria răspundere. în calitate dc proprietar al imobilului "STRADA ÂCS ALAJOS" ( Lot 1 din 2 ), .situat în mun. Satu Mare, înscris în H.C.L nr.........../2020, sub sancțiunile

prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

0 0 □

0 □


am indicat persoanei autorizate limitele și vecinii imobilului. în vederea întocmirii documentației cadastrale;

am fost informat și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de ...1586... mp, comunicată de persoana autorizată;

am fost informat și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

imobilul nu se află în litigiu / se-află în litigiu - cu imobilul 1D ...---------...., nr. dosar...-----------------

instanța...----------------- obiect.........................

titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine,............................, au fost convocați și nu s-au prezentat la convocare.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate SYNTAX S.R.L. prin Btidui Zsolt-Petru.J autorizație clasa...III...seria.. RO-B-J nr...0906/28.07.2016... a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate ... H.C.L nr. ..L......./2020...., în vederea identificării limitelor

bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data.....14.04.2020........

Proprietar:


.. MUNICIPIUL SATU MARE .


(semnătură)
uriLși ștâinpîlli " 1 ~ AUTORIZA

Seria RO-î Nr. 0014/10.1

(persoana autld^șpla) 0 ~Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace aiîtbtuiff|5’fîQOi? înscrierilor în sistemul integrat dc cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate mimai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), in dc poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.


etluării


Conform Legii nr. 677/2001 penlnt protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor șt de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul sa vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată șt semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul dc a vă adresa justiției


Nota:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinca Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, scrie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală ere

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil. Codul de procedură civilă. Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea dalelor dumneavoastră.

In exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute dc Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor dale, dar și pentru orice alte infonnap’i suplimentare legate dc protecția dalelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția dalelor, la adresa qxi_satu-marc@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă datată și semnată sau la telefon: 0743504054

*Sc completează cu datele corespunzătoare responsabilului cu protecția datelor desemnat la nivelul fiecărui OCPI."


Număr Înregistrare:

Serviciul Patrimoniu, Concesionaii, închi ri ex'i

E-mai 1: patrimoniufeprimariasm.ro

Tel: 0261.8C7.521, 0261.807. 522

CERTIFICAT

Către

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SA TU MARE Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliara Satu Marc

Raportat la prevederile Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartei funciară aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 , cu modificările și completările ulterioare, în vederera întăbulării la O.C.P.l. Satu Mare al dreptului de PROPRIETATE PUBLICĂ al MUNICIPIULUI SATU MARE, având CIF 4038806, asupra imobilului

“ STRADA ÂCS ALAJOS ” (Lot 1 din 2 ) din intravilanul mun. Satu Marc, str. Âcs Alajos

prin prezenta certificăm faptul că imobilul ce face obiectul Documentației cadastrale de prima înscriere anexată cu nr. proiect nr. 147/2020 întocmită de către Budai Zsolt-Pctru -persoană autorizată prin Syntax S.R.L. persoană juridică autorizată, este identic cu imobilul înscris H.C.L. nr.........../2020, în suprafața totală de 1586 mp, având categoria de folosință:

1DR - Drum în intravilan cu suprafața de 1586 mp, cu observația: “ STRADA ÂCS ALAJOS ” (Lot I din 2 )

Prezentul certificat s-a eliberat pentru prima înscriere al imobilului susmenționat în evidențele de carte funciară la O.C.P.l. Satu Mare, în condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată și actualizată.

Primar

Secretar General

Racolta Mihaela


Kereskenyi Gâbor

Sef serviciu

Faur Mihaela

Satu Mare 440026. Piața 25 Octombrie ni. !

Web: www.satu-mare .ro. facebook/priinao.așatuta<src E-mail: primaria@prir.iariasm.ro Telefon: O26i.gO7.5S3

Calculul suprafețelorNRCAD

SUPRAFAȚA

1586.2315

PERIMETRUL

368.49

Număr punct 1

1 Număr punct 2

.19

1 Orientare [grade] 19.1517

> &

O'

—!

1 <r|

; CQ

Xg

! ,<

E c ro 1 "N

19

20

19.1517 _________

15.67

703102.007

340070.404 |

20

21

19.1517

3.77___

703116.974

340075.047 _

21

22

120.9606__

0.01

703120.574

340076.164

22

23

16.6710___

5.68

703120.572

340076.170

23

24

16.6710

7.32

703126.057

340077.640

24

25

16.6714

4.53____

703133.129

340079.536

25

26

16.6700________

8.47

703137.505

340080.709

26

27

12.6290

4,34____

703145.685

340082.901

27

28

12.6290___

8.37___

703149.938__

340083.756

28

29

12.6292

4.17

703158.144

340085.405

29

30

12.6292

8.48

703162.235

3400

36.228

30

31

13.9133___

4.03_______

703170.553

3400

37.900

31

32

13.9133

9.34

703174.483

34061

88.773

32

33

13.9133

7.56

703183.605

340090.799

33____

42172

33.8166___

1.07

703190.990

340092.439

42172__

34

135.8043___

8.37

703191.914

340092.982

34

35__

134.0837__

_0.92__

703187.452

340100.061

35

36_____________

212.0234__

0.59

703186.980

340100.857

36____________

37

212.0234

19.46

703186.402

340100.746

37

38

204.4309

1.05___

703167.284

340097.092

38____

39____

213.6743________

9.86__

703166.241

340097.019

39

40___________

213.6743

8.93

703156.607

340094,917 _

40

41

323.1568

0..12_____

703147.883

340093.614

41

42________

215.1927

9.40_____

703147.925

340092,904

42

43

215.1927

9.41

703138.795

340090,683

43

44

217.8659___

18.51___

703129.650

340088.458

44

45

323.1688

0.25

703111.866

340083.332

45_______

_46__

221.1690      __

17.17__

703111.954

340083.101

340077.495

46

47

123.2828

0.52______

703095.721

47

48

222.3565

11.15

703095.534

340077.985 _

48

49

222.3565

0.41

703085.060

340074.147

49

50

222.3565

6.07

703084,675

340074.006

50

51

123.0962

0.50__

703078.980

340071.920

51

52

220.6294__

10.41

703078.804

340072.383

52

53

220.6294

5.18

703068.937

340069.069

53

54

323.2856

0.76

703064,031

340067.421

54

55

221.0686

10.90

703064.304

340066.708

55

56

221.0686

5.06

703053.997

340063.167

56

57     _______

122.2599_______

0.19_______

703049.210

340061.522

57

_58____________

221.7303

25.90 ______

703049.144

340061.703

58

59

195.2546

0.86_________

703024.741

340053.034

59

11

179.7396

2.49

703023.884

340053.098__

JJ-__

12

325.5447

10.48   ____

703021.516

340053.878

12

13

20.8169

12.55

703025.609

340044.231

13

14

20.8133__

12.26

703037.494

340048.262__

14

15

21.1485

6.35

703049.107

340052.200

15

16

21.1485

18.62

703055.107

340054.270

16

17

21.5261

6.17_________

703072.708

340060.342

17___

18

21.5261

18.71__

703078.529

340062.389

autorizare

j/zapci


Seria RO-SM-F N’r. 0014/'!G,11

Plan de amplasament și delimitare a imobilului Scara 1:2000


Nr cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp) I

Adresa imobilului

J 586

mun. Satu Mare, Strada Acs Alajos (Lot l din 2)


Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

SATU MAREA. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

1586

STRADA ACS ALAJOS (Lot 1 din 2)

Total

1586

___________________________________________________B. Date referitoare la construcții_____________________________

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totală măsurată a imobilului = 1586 mp

/             Suprafața din act = 1586 mp

ZSOLT -FETRUC?.^

Serit(^a-SMFF< fota, D Aj 0.1 l.ioîo’, ca tegor&Cx // auto^OT*^^0^ M

Con^iiNwcwilarcgjnăw^^lpr laȚ:te.reni<c6re'ciituainea^ I întocm\p^                          core^5ohdcn'ța acesteia

=//

PJ'’a-'Aii/Zr

Inspector

Confirm iiitrodimprelfimobiTului în baza de date integrată și atribuirea /^^^fKumăijulm cadastra 1

>'o\

ItZSIf i1 Semnătura si parafa       ri

le •           '      *>•]             //A

j. C        ........ f/l

li(j               M AtXtain?->ldfjz. J. j-h- yfez. uz- ]zgo5 Aol#

Nr. Proiect: 146/2020

al imobilului situat în intravilan mun. Satu Mare, „Strada Ion Pop dan”

înscris în H.C.L. nr.................../2020.

Beneficiar:

MUNICIPIUL SA TU MARE

Executant:

BUDAIZSOLT - PETRU

Seria RO-SM-F, Nr. 0014/10.11.2010, categoria C

SYNTAXS.R.L.

Seria RO-B-J, Nr. 0906/28.07.2016, clasa III

- aprilie 2020 -

ANEXA iX'R. 1.31 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARA SATU MARE

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE Nr. de înregistrare......................./..............

CERERE DE RECEPȚIE ȘI ÎNSCRIERE

Subsemnați MUNICIPIUL SA TU MARE cu sediul in muu. Satu Marc, P-ța 25 Octombrie nr. I. jud. Satu Marc, cod fiscal 4038806, tcl./fax

.. .0261-80752 l...c-mail: ...patrinioniu@primariasm.ro..., reprezentat legal pnn D-ul Kcreskcnyi Gâbor. în calitate dc primar, iinpuleniicc.se persoana fizică/juridicâ ... Btidai Zsolt - Petru prin SYNTAX SRI_____conform Cuntracl/angajament nr .. 11559-56....data...27.02.2020......pentru înregistrarea documentației

la OCP1 Satu Marc și vă rog să dispuneți: 1. OBIECTUL RECEPȚIEI:

,V - prima înscriere

- inscneie radiete construcții

 • - modificarea limitei de proprietate

 • - modificarea suprafeței imobilului

 • - actualizare categorii de folosință/destinații

 • - repoziționaie

 • - alte informații tehnice cu privire la imobil

- documentația de identificare a amplasamentului imobilului situat pe un alt UAT

- documentație dc atribuire număr cadastral

- documentație pentru dezlipiie/alipire teren

- documentație de prima înregistrare UI

- documentație pentru apartamentare

□   - documentație pentru dezlip

re/alipirc UI


 • - documentație pentru reapartamentar

 • - documentație pcntnr mansardarc

 • - documentație pentru descrierea dezmcmbrămintelor dreptului dc proprietate

 • - documentație pentru reconstituirea cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase

 • 11. OBIECTUL ÎNSCRIERII:

X - intabularca 1 2...............H.C.L. nr...........72020...................................................................

 • - înscrierea provizorie 3..................................................................................................................

 • - notarea 4................. ........................... ..............................................................................

- radierea •5’........

IMOBILUL: HAT SATU MARE

Adresă imobil

Nr. CF/

Localitate

Strada

(Tarla)

Număr

(Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

Nr. cad (IE)

Satu Mare

STRADA ION POPDAN

H.C.L nr. ............J2020

z\CTUL. JURIDIC care justifică cererea, anexat în original sau in copie legalizată : Doc. cad. prima înscriere, J/.C.L nr.......72020, Certificat de atestare,

Certificat dc legalitate..........................................................


Solicit comunicarea răspunsului:

□ prin poștă

X la sediul biroului teritorial □ fax nr.........................

Semnătura proprictarului/persoanei interesate

... MUNICIPIUL SA TU MARE..................................................

Serviciu achitat cu chitanța nr.. 6__Data

ANEXA NR. 1.32 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘT PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE


DECLARAȚIE


Subsemnata MUNICIPIUL SATU MARE cu sediul în municipiul SATU MARE, P-ța 25 Octombrie nr. 1. jud. Satu Mare, CUI 4038806, reprezentat legal prin Kereskenyi Gâbor în calitate de primar, prin prezenta declar pe propria răspundere. în calitate de proprietar a! imobilului "STRADA ION POPDAN", situat in niun. Satu Mare, înscris în H.C.L nr..................Z2020, sub sancțiunile prevăzute

de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:


0 am indicat persoanei autorizate limitele și vecinii imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;


0

0


am fost informat și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate


din măsurători de ...6629... mp, comunicată de persoana autorizată:


am fost informat și sunt de acord cu poziționarei incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din


acest lucm;


am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

imobilul nu se află în litigiu / se află în litigiu - cu imobilul 1D ...---------..... nr. dosar...----------------,

instanța...----------------- obiect.........................

titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine,............................, au fost convocați și nu s-au


prezentat la convocare.


îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate SYNTAX S.R.L. prin Budai Zsolt-Petru.J autorizație clasa.. III...seria...RO-B-J.....nr...0906/28.07.2016... a următoarelor

acte doveditoare ale dreptului de proprietate ... H.C.L nr................./2020...., în vederea identificării

limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.


Data.....14.04.2020.


Proprietar:


...MUNICIPIUL SATU MARE...


(semnătură)


Oficiul dc Cadastiu și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter p£rs înscrierilor in sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau in vederea eliberării copiilor dc pi•Ș     ă f u r a ș i ș ta ni pi I â

ty&ersoana autorizată)


dumnXjivoasiră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării


Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abih'taț\prin lege (Codul civil, legi Sțicciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, bcncficiați dc dreptul de acces, dc intervenție asupra datelor și dc dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de an. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastni și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. Dc asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției


Nota:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinca Agenția Națională de Cadastiu și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate dc dumneavoastră: nume, prenume, scrie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală cit

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și cane funciară și pol fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte nonnative (Codul civil, Codul de procedură civilă. Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

In exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caractei personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate dc protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, ia adresa rpd_satu-niare@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă datată și semnată sau la telefon: 0743504054.

♦Se completează cu datele corespunzătoare responsabilului cu protecția dalelor desemnat la nivelul fiecărui OCPI."Număr înregistrare:

Serviciul Patrimoniu, Concesionari, Tnchi vieri

E-ma i1: palii moniu@pr imar i a sm.ro

Tel: 0261.807.521, 0261.807. 522

CERTIFICAT

Către

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Satu Mare

Raportat la prevederile Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate] imobiliară nr. 700/20]4 , cu modificările și completările ulterioare, f                    în vederera întăuulării la O.C.P.I. Satu Mare al dreptului de PROPRIETATE

PUBLICĂ al MUNICIPIULUI SATU MARE, având CIF 4038806, asupra imobilului

“ STRADA ION POPDAN ”

din intravilanul mun. Satu Mare, str. Ion Popdan

prin prezenta certificăm faptul că imobilul ce face obiectul Documentației cadastrale de prima înscriere anexată cu nr. proiect nr. 146/2020 întocmită dc către Budai Zsolt-Petru -persoană autorizată prin Syntax S.R.L. persoană juridică autorizată, este identic cu imobilul înscris H.C.L. nr. ................/2020, în suprafața totală de 6629 mp, având categoria de

folosință:

1DR - Drum în intravilan cu suprafața de 6629 mp, cu observația: “ STRADA ION POPDAN ”

Prezentul certificat s-a eliberat pentru prima înscriere al imobilului susmenționat în evidențele de carte funciară la O.C.P.I. Satu Mare, în condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată și actualizată.

Primar                                         Secretar General

Kereskenyi Găbor


Racolta Mihaela-Maria 9

Sef serviciu i

Faur Mihaela

Satu Mare 4-10026, Piața Uctciubiic r.r . )

Web: www.satu-mare. ro, tacebook/primariasaturcare E-mail: primaria@primariasm.ro Telefon; 0261.807.553

Calculul Suprafețelor:

NRCAD

SUPRAFAȚA

6628.8431

PERIMETRUL

2072.84

Număr punct 1

Număr punct 2

Orientare [grade]

Distantă [ml

X

___X___]

132

133

186.1552__

19.51

702516.439

338831.973 ।

133

134

186.1552

0.20

702497.391

338836.182 |

134

135

278.5461___

2.15___

702497.200

338836.224

135

136

188.7753 __

19.40___

702496.489

338834.194 |

U36

137

?L220:

702477.389

338S37 59?

137

138

184.6721__

0.87

702478.367

338840.069

138

139

186.3245

10.66

702477.525

338840,276

139

140

186.7056 ___

24.67

702467.107

338842.549

140

141

184.0550

21.56___

702442.973

338847.663

141

142

183.7437

22.35

702422.090

338853.006

142

143

180.2878

14.94________

702400.466

338858.651

143

144

198.6452

32.57________

702386.241__

338863.202

144

145

177.9160

9.70__

702353.682

338863.895

145

146

178.4858

42.46________

702344.562

338867,192

146

147

178.3295

20.20

702304.508

338881.268

147

148

166.5659

111.75

702285.470

338888.011

148

149

166.6979

5.73___

702188.782

338944,038

149

150

266.7337

106.45

702383.820

338946.899

150

11

266.7337

6.82

702130.695

338854.659

11

12

340.8140

5.47

702127.293

338848.753

12

13

54.5364

8.00

702130.567

338844.366 _

13

14

60.3148

5.40__

702135.810

338850.415

14

15

67.6409

5.19__________

702138.960

338854.796

15

16

68.8388

8.36

702141.486

338859.330

16

17

71.4826

10.06___

702145.418 _

338866.711

17

18

65.1081

18.38

702149.774

338875.776

18

19

65.6546

2.79__

702159.351

338891.464

19

20

65.6588

12.65

702160.782

338893.854__

20

21__________

64.0100

26.96__

702167.278

338904,705

21

22

49.9184

4.96___

702181.722

338927,473

22____________

23

30.0520

3.40

702185.236

338930,978

23

24

6.5652

3.08

702188.268

338932.526

24

25

388.7032

6.36________

702191.331

338932.843

25

26

367.0061

18.61

702197.593

338931.720 _

26

27_________

365.8409

57.94

702213.761

338922.500 _

27

28

364.0737

18.98___

702263.556

338892.883

28

29

375.5294

19.72

702279.590

338882.734

29__

30

373.5451

14.87

702297.869

338875.340

30

31

379.5532

27.42

702311.473

338869.337

31

32

369.9001

3.12

702337.495

338860.680

32

33

383.1095

10.67

702340.272

338859.259

33

34

16.6527

6.72

702350.573

338856.460

34

35

398.6534

15.79

702357.065

338858.198

35

36

392.3899

14.14

702372.853

338857.864

36

37

383.1288

10.82

702386.890

338856.178

37

38

381.9951

9.08

702397.336

338853.343

38

39

381.9972

24.58_______

702406.059

338850.808

39

40

382.0883

6.34

702429.664

338843.949

40

41

382.0874

19.01

702435.750

338842.190

41

42

391.5545

4.54

702454.014

338836.911

42

43

391.7734

3.67

702458.515

338836.310

43

44

391.6525

21.79

702462.150

338835.838

44

45

391.6463

3.40

702483.754

338832.989

45

46

391.6624

1.50__

702487.125

338832.544

46

47

386.7987

34.13_______

702488.613

338832.348

47

48

386.0032

0.54

702522.013

338825.321

48

49

290.5116

2.69

702522.537

338825.204

49

50

386.7367

29.39

702522.137

338822.540

50

51

386.4700

22.61

702550.894

338816.461

51

52

384.3598

26.13

702572.999

338811.691

52

53

385.0129

18.32

702598.340

338805.337

53

54

82.4782

4.21

702616.150

338801.065

122      ___

123

279.1844

2.37     ____

702602.721

338814.971

123

124

187.1946 __

6.90

702601.958

338812.723

124

125__

183.7439

2.01

702595.195

338814.102

125 ________

126   ______

183.8093__

19.98

702593.249

338814.610

126

127___

190.4064

21-49________

702573.907

338819.638

127       ____

128

187.3333

0.60

702552.662

338822.864

128

129

76.0738

1.51

702552.075

338822.982

129

130     ______

187.2615

10.09

702552.628

338824.383

130

131___

187.2738

10.01

702542.737

338826.389

131

_132

186.3279

16.87

702532.925

338828.377


Al.'TOK JZAH

Seria RO-$M-| Nr. 0014/10. '

aizaooeo


.703115 '_______________________________A, Date referitoare la teren________________________

Categoric de folos in (ă

Suprafațn (mp)                                                     Mențiuni

DR

_____________6629_____STRADA ION POP DAN____

Total

__6629_________________________

____________________________B. Date referitoare la construcții___________________________

Destinația

Suprafața construit* la sol (mp)                                                Mențiuni

Total

____

Suprafața totală măsurată a imobilului “ 6629 mp _____________________________Suprafața din act - 6629 mp__________________________________________ _____________701955701955


1

Oficiul dc Cadastru 51 Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dnmneavnawă prin mijloace automatizate, in scopul efectuării înscrieiiloi in sistemul integrat dc cadastru ți carte funciară sau in vederea eliberării copiilor dc pc documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator ți suni comunicate numai destinatarilor abilitați pun lege (Codul civil. legi speciale), inclusiv organelor de poliție, pat dietele:, instanțelor, altor autorități publice

Conform Iztgii nr 677/2.001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor ca caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, benefreiați de dreptul de acces, dc intervenție asupra datelor ți de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale Totodată. aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale caie vă plivesc, în limitele prevăzute de ari 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată Dc asemenea, vă este recunoscut dreptul dc a vă adresa justiției.

*) Drept de proprietate, uz. uzufruct, obitație. servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu etc

2

*) Act sub condiție suspensivă, hotărâre judecătorească nedefinitivă

Incapacitate, locațiunca. piecmțiunca. promisiunea de instiăinare. schimbarea rangului ipotecii, acțiuni in justiție asupra imobilului in cauză, unccalte fuțnc sau drepturi personale ele

3

•*) Drepturi reale, ipotecă, privilegiu.

4

»••»•) Se va completa una din variantele de comunicare

5

Nota: Oficiul de Cadastru ți Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată in subordinea Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră nume, prenume, serie si număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc. Dalele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator in vederea îndeplinim competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte noirnattve (Codul civil. Codul dc procedură civilă. Codul fiscal, alte legi specialei, inclusiv organelor dc poliție, țiaicbeielor. instanțelor sau altor autorități publice. în condițiile legii. în acest sens vă informăm si vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

6

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea dalelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alic informații suplimentare legale dc protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu prolecți.i datelor, la adresa rpd satu-marci'n sncpi.ro, formulând o cerere scrisă datată și semnată sau la telefon 0743504054

-iWe-a- uf.. 4                           âjAa

Nr. Proiect: 152/2020

al imobilului situat în intravilan mun. Satu Mare, „Strada Alba lulia”

înscris în H.C.L. nr.................../2020.

Beneficiar:

MUNICIPIUL SA TU MARE

Executant:

BUDAIZSOLT - PETRU

Seria RO-SM-F, Nr. 0014/10.11.2010, categoria C

SYNTAXS.R.L.

Seria RO-B-J, Nr. 0906/28.07.2016, clasa III

- aprilie 2020 -

ANEXA NR. 1.31 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE BIROUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE Nr. de înregistrare......................./..............

CERERE DE RECEPȚIE Șl ÎNSCRIERE

Subsemnata MUNICIPIUL SATU MARE cu sediul în nutn. Satu Marc, P-ța 25 Octombrie nr. I. jud. Salti Mare, cod fiscal 4038806. td./fax .0261-807521 ...e-rnail: ... patritnoniu@primariasm.ro. ., reprezentat legal prin D-ul Kereskcnyi Gâbor. în calitate de primar, impuiernice.se persoana fizică/jiiridicil ..Budai Zsolt - Petru prin SYNTAX SR1 conform contiact/ângajameni nr...II559-56....data...27.02.2020 pentru înregistrarea documentației la OCPI Satu Marc și vă rog să dispuneți:

 • I. OBIECTUL RECEPȚIEI:

 • - inscrierc/radiere construcții

 • - modificarea limitei de proprietate

 • - modificarea suprafeței imobilului

 • - actualizare categorii de folosință/dcstina|it

 • ; - repoziționarc

 • - alte informații tehnice cu privire la imobil

; - documentația de identificare a amplasamentului imobilului situat pe un alt HAT

I - documentație de atribuire număr cadastral

 • i: - documentație pentru dezlipire/alipirc teren

 • - documentație de prima înregistrare UI

: - documentație pentru apartamcntarc

 • □   - documentație pentru dezlipire/al pire UI

: - documentație pentru reapartamentarc

I i - documentație pentru mansardarc

O - documentație pentru descrierea dezmembrămintclor dreptului de proprietate i : - documentație pentru reconstituirea cărți> funciare pierdute, distruse sau sustrase ». OBIECTUL ÎNSCRIERII:

X - intabularea *...............H.C.L. nr.

./2020.


i - înscrierea provizorie *♦..........

! - notarea ***..............................

! - radierea ****............................

IMOBILUL: UAT SATU MARE

Adresă imobil

Nr. CF/

Localitafc

Strada

(Tarla)

Număr

(Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

A|>

Nr.cad(IE)

Satu Marc

STRADA ALBA IULIA

H.C.L nr.

..............72020


ACTUL JURIDIC care justifică cererea, anexat în original sau în copie legalizată : Doc. cad. prima înscriere, H.C.L. nr. Certificat de legalitate

edificat de atestare,


iiia

W/Zț)


Solicit comunicarea răspunsului:

prin poștă

la sediul biroului teritorial fax nr.........................

Semnătura proprietarului/pcrsoanci interesate

... MUNICIPIUL SA TU MARE.

Serviciu achitat cu chitanța nr. . *****

Data

\Soma

i Cod serviciu-^

-

1                     ....

1Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, in scopul efectuării înscrierilor in sistemul integrai de cadastru și carte funciară sau in vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor dc politie, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice

Confomt Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire Ia prelucrarea dalelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, bcncficiațt dc dreptul de acces, dc intervenție asupra dalelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrăm datelor personale care vă privesc, in limitele prevăzute dc an 15 din Legea nr. 677/2001. cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru șt Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată Dc asemenea, vă este recunoscut dreptul de n vă adresa justiției

 • *) Drept de proprietate, uz. uzufruct, abitațic, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu etc

 • •* ) Act sub condiție suspensivă, hotărâie judecătorească nedefinitivă

 • *“) Incapacitate, locuțiunea, prccmp'unea. promisiunea dc înstrăinare, schimbarea rangului ipotecii, acțiuni in justiție asupra imobilului în cauză, orice alte fapte sau drepturi personale clc

 • ••••) Drepturi leale, ipotecă, privilegiu

Se va completa una din variantele dc comunicare

Nota: Oficiul dc Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată in subordinea Agenția Națională dc Cadastru șt Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră nume, prenume, serie și număr act dc identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator in vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele dc cadastru și cane funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul dc procedura civilă. Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor dc poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, in condițiile legii In acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră

In exercitarea drepturiIcn duitutcavoaslră prevăzute dc Regulamentul nr 679/2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea cc privește prelucrarea dalelor cu caracter personal șt privind libera circulație a acestor date, dar si pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adicsa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd. satu-rnarcăi ancpt.ro. formulând o Caere scrisă datată șt semnată sau la telefon 0743504054

ANEXA NR. 1.32 la regulament


OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SA I U MARE BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE

DECLARAȚIE

Subsemnata MUNICIPIUL SATU MARE cu sediul în municipiul SATU MARE, P-ța 25 Octombrie nr. 1, jud. Satu Mare, CUI 4038806, reprezentat legal prin Kcrcskcnyi Gâbor în calitate de primar, prin prezenta declar pe propria răspundere. în calitate de proprietar al imobilului ''STRADA ALBA 1ULIA” , situat în inun. Satu Mare, înscris în 1LC.L nr................../2020, sub sancțiunile

prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

0 am indicat persoanei autorizate limitele și vecinii imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

0 am fost informat și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de ...3429... mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □ am fost informat și sunt de acord cu poziționarea incerta a imobilului și a consecințelor ce decurg din \                acest lucru;

 • □ am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ci la OCPI

 • 0 imobilul nu se află în litigiu / se-afiă-în-fifigiu - cu imobilul 1D ...---------..... nr. dosar...----------------,

instanța...----------------- obiect.........................

 • □ titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine,............................, au fost convocați și nu s-au

prezentat la convocare.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate SYNTAX S.R.L. prin Budai Zsolt-Petru.J autorizație clasa...III...seria.. .RO-B-J.....nr...0906/28.07.2016... a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate ... H.C.L nr..................../2020.....în vederea identificării

limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data.....18.05.2020


Proprietar:

.. MUNICIPIUL SATU MARJE...

(semnătură)


Oficiul dc Cadastru și Publicitate imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor dc pc documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării dc către operator și sunt comunicate mimai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, bcneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și dc dreptul dc a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de ari. 15 din Legea nr. 677/2001. cu modificările și completările ulterioare. Pentru excicitarca acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. Dc asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Nota:

Oficiul dc Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu peisonalitate juridică aflată in subordinea Agenția Națională dc Cadastru și Publicitate imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate dc către operator in vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastnr și carte funciară șt pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil. Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor dc poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. In acest sens vă informăm șt vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

In exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute dc Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoaneloi fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate dc proiecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția dalelor, la adresa rpd_satu-mare@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă datată și semnată sau la telefon: 0743504054

 • ♦ Se completează cu datele corespunzătoare responsabilului cu protecția datelor desemnat la nivelul fiecărui OCPI."


Număr înregistrare:

Serviciul Patrimoniu, Concesionări, închirieri

E - n ia ii: pa t r i mon i u@p r ima i. i a sm. ro

Tel: 0261.807.521, 0261.807. 522

CERTIFICAT

Către

OFICIUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Satu Marc

Raportat la prevederile Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 , cu modificările și completările ulterioare.

în vederera întăbulării la O.C.P.I. Satu Mare al dreptului de PROPRIETATE PUBLICĂ al MUNICIPIULUI SATU MARE, având C1F 4038806, asupra imobilului

“STRADA ALBA IULIA ”

din intravilanul mun. Satu Mare, str. ALBA IULIA

prin prezenta certificăm faptul că imobilul ce face obiectul Documentației cadastrale de prima înscriere anexată cu nr. proiect nr. 152/2020 întocmită de către Budai Zsolt-Petru -persoană autorizată prin Syntax S.R.L. persoană juridică autorizată, este identic cu imobilul înscris H.C.L. nr. ................./2020, în suprafața totală de 3429 mp, având categoria dc

folosință:

IDR - Drum în intravilan cu suprafața de 3429 mp, cu observația: “ STRADA ALBA IULIA ”

Prezentul certificat s-a eliberat pentru prima înscriere al imobilului susmenționat în evidențele de carte funciară la O.C.P.I. Satu Mare, în condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996. republicată și actualizată.

Primar

Kereskenyi Găbor


Secretar General

Racolta Mihaela-Maria

Sef serviciu f

Faur Mihaela

Satu Mare 440026, Pic!..-? .'.5 Octombrie nr.

WOb: www.saiu-marc ro, facebook/primariasatumare E-mail: primaria^r imariasm.ro Telefon: 0261.807.553

i de amplasament și delimitare a imobi'

ANEXA NR.Scara 1:2000

Nr. cadastral'

Nr. Cartea

Suprafața măsurată a imobil 3429

Funciară ________

ului (mp)

__Adrc imobilului

_________ Mim. Saiu Mare, Sn Xlba lulia, Jud. Salu Marc

Unitatea Administrativ Terilor j (UAT)

__________SATU MARE______

Nr parcelă

Cațegone de folosință

Suprafața (mp)

j.

l

DR________

3429

STRADA -iLB.i ICi.-

Total               _____

3429

__B. Date referitoare la construcții_________________________________________

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totală măsurată a imobilului = 3429 mp

S t> pra fațadi^țtf^____________________

- .      Executant: BUDAI ZSOLT - PETRgN1'       ĂtX / •

/Seria RO-SM-F, Nr. 0014/10.11.2010, c^gârttfC     ’

SYNTAXS.R.L. /j? M in !/v,: ' AÎJ £ . Scria RO-B-J, Nr. 0906/28.07.2016j|lasa.lIJ ■■ <;    / J 1 •

jCoiififitn.eJcccutarca măsurătorilor la teren, corectitudinea întdpțpiri'r dbCUinimtlițm c'ajlaslialt£s

.         o .ebrespondența acesteia cu realitatea dfe.teițțț.Qi.'J^FKyi^yX

Semnătura și ștampila

Data ...18.04.2020..                        \/\>

\                Inspector

° j^ea | Ob'’U'U' 'n,a7a ^a,e inte^':! Semnătura și parafa

/            Pa>a.................

/74a                          Ștampila BCP1

। și atribuirea numărului cadastral

Nr. Proiect: 247/2020

al imobilului situat în intravilan mun. Satu Mare, „Strada Basmelor" (Lot 1 din 4) înscris în H.C.L. nr.................../2020.

Beneficiar:

MUNICIPIUL SA TU MARE

Executant:

BUDAIZSOLT- PETRU

Seria RO-SM-F, Nr. 0014/10.11.2010, categoria C

SYNTAX S.R.L.

Seria RO-B-J, Nr. 0906/28.07.2016, clasa III

- mai 2020 -

ANEXA NR. 1.31 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE

Nr. de înregistrare......................./..............

CERERE DE RECEPȚIE ȘI ÎNSCRIERE

Subsemnata MUNICIPIUL SATU MARE cu sediul in mun. Satu Mare, P-(a 25 Octombrie nr. I, jtid. Satu Mare, cod fiscal 40388(16. (cl./fax

. ..0261-807521 ...e-inuil: . .patrimnniu@priinariasrn.ro.... reprezentat legal prin D-ul Kcreskenyi Găbot. in calitate de primar. împuternicesc persoana fizică/juridică ...Budai Zsolt - Petru prin SYNTAX SRL..., conform contracvangajamcnl nr... 11559-56....data...27.02.2020 pentru înregistrarea documentației la OCPI Satu Mare și vă rog să dispuneți:

 • I. OBIECTUL RECEPȚIEI:

V - prima înscriere

 • ■ actualizate ir.formații cadastrale.

 • - înscrierc/radicrc construcții

 • - modificarea limitei de proprietate

 • - modificarea suprafeței imobilului

 • - actualizare categorii de folosință/dcstinații

 • - repoziționare

 • - alic informații tehnice cu privire la imobil

 • - documentația de identificare a amplasamentului imobilului situat pe un aii DAT

 • - documentație dc atribuire număr cadastral

 • - documentație pentru dczlipirc/alipirc teren

 • - documentație de prima înregistrare UI

 • - documentație pentru apartamentarc

 • □ - documentație pentru dczlipirc/alipirc UI

 • - documentație pentru reapartamentare

 • - documentație pentm mansardarc

 • - documentație pentru descrierea dczmembrâmintelor dreptului de proprietate

 • - documentație pentru reconstituirea cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase

 • II. OBIECTUL ÎNSCRIERII:

X - inlabularea 1 2...............H.C.L. nr.                                                ■...............i.^,...................................... ........ ...

 • - înscrierea provizorie 3....................................................................................................................

 • - notarea4.................................................................................   .

 • - radierea ♦5................................................................................................................................

IMOBILUL: UAT SATU MARE_____

Adresă imobil

Nr. CF/'

Nr. cad (IE)

Localitate

Strada

(Tarla)

Număr

(Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap

Satu Marc

STRADA BASMELOR ( Lot I din 4 )

H.C.L nr. ---------/2020

ACTUL JURIDIC care justifică cererea, anexat în original sau în copie legalizată : Doc. cad. prima înscriere., H.C.L. nr. .;_______.J2020, Certificat de atestare,

Certificat de legalitate......................................... .............................................................................................


Solicit comunicarea răspunsului:

 • □ prin poștă

A' la sediu! biroului teritorial

 • □ fax nr.........................

Semnătura proprictarului/persoanci interesate

... MUNICIPIUL SA TU MARE..................  ..................

Serviciu achitat cu chitanța nr.. 6__Data__Suma

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU M ARE BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE

DECLARAȚIE

Subsemnata MUNICIPIUL SATU MARE cu sediul în municipiul SATU MARE, P-ța 25 Octombrie nr. 1. jud. Satu Mare, CUI 4038806, reprezentat legal prin Kereskenyi Gâbor în calitate de primar, prin prezenta declar pe propria răspundere. în calitate de proprietar a! imobilului "STRAI) 1 BASMELOR" ( Lot 1 din 4 ), situat în mun. Satu Mare, înscris în 1I.C.L nr..................72020, sub

sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • 0 am indicat persoanei autorizate limitele și vecinii imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • 0 am fost informat și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de ...1975... mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □ am fost informat și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului Li a consecințelor ce decurg din (                  acest lucru;

 • □ am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord

cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCP1

 • 0 imobilul nu se află în litigiu / se află în litigiu - cu imobilul ID ...--------------nr. dosar...-----------------

instanța...----------------- obiect.........................

 • □ titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine.............................. au fost convocați și nu s-au

prezentat la convocare.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate SYNTAX S.R.L. prin Budai Zsolt-Petru.J autorizație clasa...///...seria.. RO-B-.J nr...0906/28.07.2016... a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate ... ILC.L nr..................../2020..... în vederea identificării

limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data.....11.05.2020


Proprietar:


.. MUNICIPIUL SATU MARE...


(semnătură)CERTll’lCA ।

Ml'roKlAARI1 tra|șiț ștaii^ițqțo-SM-F Mr. 0014/W.Ț

(peysoanu aufqypțtl


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate dc dunmeavoastiă pnn mijloace auloiniîiîza


in scopul e\-cluăni


înscrierilor in sistemul integral dc cadastru și carte funciară sau in vederea eliberării copiilor dc pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de Către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor dc poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la pielucrarea datelor cu caracter personal și libera ciiculație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul dc acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul dc a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc. în limitele prevăzute de ari 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.


Nota:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subortiinca Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează dale cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cori numeric personal, adresa poștală ctc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pol fi comunicate numaî destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul dc procedură civilă. Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. In acest sens vă informăm și vâ asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

In exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute dc Regulamentul nr 679/2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește pielucrarea datelor cu caracter peisonal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_satu-inare@ancpi.ro, formulând o cerere, scrisă datată și semnată sau la telefon: 074350405-1 *Sc completează cu datele corespunzătoare responsabilului cu proiecția datelor desemnat la nivelul fiecărui OCPI."


Număr înregistrare:

Serviciul Patrimoniu, Concesionări, închi rieri

E-mail: patrimoniu^priijiar iasm. ro

Tel: 0261.807.521, 0261.807. 522

CERTIFICAT

Către

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Satu Marc

Raportat la prevederile Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinui directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2C14 , cu modificările și completările ulterioare, în vederera întăbulării la O.C.P.I. Satu Mare al dreptului de PROPRIETATE PUBLICĂ al MUNICIPIULUI SATU MARE, având CIF 4038806, asupra imobilului “STRADA BASMELOR ” (Lot 1 din 4)

din intravilanul mun. Satu Mare, str. Basmelor

prin prezenta certificăm faptul că imobilul ce face obiectul Documentației cadastrale de prima înscriere anexată cu nr. proiect nr. 247/2020 întocmită de către Budai Zsolt-Petru -persoană autorizată prin Syntax S.R.I.. persoană juridică autorizată, este identic cu imobilul înscris H.C.L. nr. .1................../2020, în suprafața totalii de 1975 mp, având categoria de

folosință:

1DR - Drum în intravilan cu suprafața de 1975 mp, cu observația: “ STRADA BASMELOR ” ( Lot I din 4 )

Prezentul certificat s-a eliberat pentru prima înscriere al imobilului susmenționat în evidentele de carte funciară la O.C.P.I. Satu Mare. în condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată și actualizată.

Primar

Kereskenyi Gâbor


Secretar General

Racolța Mihaela-Maria

Șef serviciu

Faur Mihaela

Sat.u Ma re 440026, Pi a’, a 25 dctoirib: i ; i . i

Web : www. satu-naie . ro, f acebook/pri aia riasacumare E-mail; primai ia@primariasm.ro Telefon: 0261.60?.553

Calculul suprafețelor

NRCAD

SUPRAFAȚA

1974,9004

PERIMETRUL

374.30


Număr punct 1

Număr punct 2

Orientare [grade]

j Distanță [m]

X

_____Y ___

12

13_____

19.8473____

19.66

703608.618

339330.550

_13__

_14__

19.4363

8.48

703627.329

339336.580 _

14

15

19.6453___

32.22___

703635.417

339339.129

15__

16____

14.1530

11.87__

703666.113

339348.914

16_______

17

372.2503

3.39

703677.690

339351.531

17

18_

17.8351

28.14

703680.761

339350.101

0370


19

20

17.7043__

40.80____

703738.625

339366.681

20___

21___

148.0583

13.01 _____

703777.857

339377.882

21

22

216.7676

9.16

703768.940

339387.360

22

23

216.7676

29.43

703760.096

339384.976

23

24

218.0282

33.98___

703731.682

339377.314

24

25

216.5814

44.42

703699.059

339367.820

25

26     ________

218.5778

3.61

703656.141

339356.382

26

27

218.5778

6.69

703652.682

339355.343

27

28

222.9443

3.79

703646.274

339353.418 _

28

29

217.7536

5.62

703642.729

339352.082

23

30

217.7536

8.99

703637.324

339350.534

30

31

218.9083

5.19

703628.679

339348.059

31

32

115.5958

0.28

703623.716

339346.540__

32

33

217.9382

6.53

703623.647

339346.816

33

34

219.3361

6.91

703617.377

339345.001

34

35__

219.3361

0.71

703610.784

339342.935

35

36

267.1227

0.05

703610.109

339342.723

36

37

224.4600

4.02

703610.086

339342.683

37

11

224.4600

4.33

703606.359

339341.176

11

12__

338.7646

10.97

_Z03fj02.341

339339.552

f CERIIAUTOi’lZAK^ Soria RO-S, Nr. 0014/10.11


Plan de amplasament și delimitare a imobilului Scara 1:2000


Nr. parcelă


Categorie de folosință DR


Total


Suprafața (mp)

1975

1975


Mențiuni


STRADA BASMELOR (Loi 1 din d)


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

1975

intravilan muri. Satu Mare, strada Basmelor (Lot 1 din 4)

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

SATU MARI:

B. Date referitoare Ia construcții

Cod


Destinația


Suprafața construită la sol (mp)


Mențiuni


Total


Suprafața totală măsurată a imobilului = 1975 mp

Suprafața din act = 1975 mpSexia RO-SM-F, Nr:

’/?* ■ '&Y N S^ia-.H'QrBAllN; Șnfirqi e^equțarea/niăs întbSni ți-i.i. docvlmypiăție9I ZSODrff’JETRU 4/1QLJT.2010, categoria C

08.O7;2O-i6,*lâsa Ilfe' irilo/îa țeren pbpretf i tud|rțea

-i 7'' J" (ft r»*7                al

trale și corespondența acesteia

ă/ea djn-.teren           x 7


ra șS^tâuipila

..11,05.2()2fe..2LiInspector


Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral


Semnătura și parafa

1

Oficiul dc Cadastru și Publicitate Imobiliari prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, in scojbiUd^-tuIriiXțiscricrilonk:sistemul integrat dc cadastru ți carte funciară sau în vederea eliberării copiilor dc pe documentele din arhivă                                                                                             |

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării dc către operator ți sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale). inclusiv otganclot dc poliție, paicbetelor. instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentm protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ți libera circulație a aceslot date, cu modificările ți complelăiile ulterioare, bencficiați de dreptul dc acces, dc intervenție asupra datelor ți de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrăm datelor personale cate vă privesc, in limitele prevăzute dc art 15 din Legea nr 677/2001, cu modificările ți completările ulterioare Pentru exercitarea acestui dreptuti, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastiu ți Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datata ți semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul dc a vă adresa justiției

2

Drept dc proprietate, uz. uzufruct, abuație, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu etc.

3

?\ct sub condiție suspensivă, hotărârejudecătoiească nedefînitivâ

4

“*) Incapacitate, locațiunea. preemțiunea. promisiunea dc înstrăinare, schimbarea rangului ipotecii, acțiuni in justiție asupra imobilului in cauză. orice alte fapte sau diețilun personale etc »•••) Drepturi reale, ipotecă, privilegiu

5

Se va completa una din variantele dc comunicare

Nota: Oficiul de Cadastru ți Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, seric ți număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poțtală etc. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator in vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele dc cadastru ți carte funciară ți pot fi comunicate numai deșt mauri lor abilitați prin acte normative (Codul civil. Codul de procedură civilă. Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, țiaichetelor, instanțelor sau altor autorități publice, in condițiile legii. Ir. acest sens vă informăm ți vă asigurăm că am luat măsuri tehnice ți organizatorici- adecvate pentru protejarea datcloi dumneavoastră.

6

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr 679/2016 privind protecția persoanelot fizice în ceea ce privețtc prelucrarea datelor eu carnețel personal ți privind libera circulație a acestor date, dar ți pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția dalelor cu caracter personal va puteți adresa responsabiluiui cu protecția datelor, la adresa ipd_saiu-marcrrraiicpi.ro. formulând o cerere scrisă datată ți semnată sau la telefon 07-13504054.

Nr. Proiect: 248/2020

oooifâ» ea^aswaia

&K FBIMM

al imobilului situat în intravilan mun. Satu Mare, „Strada Basmelor” (Lot 2 din 4) înscris în H.C.L. nr.................../2020.

Beneficiar:

MUNICIPIUL SATUMĂRE

Executant:

BUDAIZSOLT- PETRU

Seria RO-SM-F, Nr. 0014/10.11.2010, categoria C

SYNTAXS.R.L.

Seria RO-B-J, Nr. 0906/28.07.2016, clasa III

- mai 2020 -

ANEXA NR. 1.31 la regula meni

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE

Nr. de înregistrare ....................../.............

CERERE DE RECEPȚIE ȘI ÎNSCRIERE

Subsemnata MUNICIPIUL SATU MARE cu sediul în mini. Satu Marc, P-ța 25 Octombrie nr. 1. jud. Salu Marc, cod fiscal 4038806. tel ./fax . .0261-807521 ...c-mail:. patrimoniu@priinariasin.ro. .. reprezentat legal prin D-ul Kcrcskcnyi Găbor, în calitate de primar. împuternicesc persoana fizică/juridicâ .. Budai Zsolt Petru prin SYNTAX SRI.....conform contract/angajainent nr. 11559-56....data...27.02 2020 .... pentru înregistrarea documentației

la OCP1 Satu Marc și vă rog să dispuneți:

 • I. OBIECTUL RECEPȚIEI:

 • V - primit înwirrr

acitiaiizaic minunați! cadastrale.

 • - înscrierc/radicrc construcții

 • - modificarea limitei de proprietate

 • - modificarea suprafeței imobilului

 • - actualizare categorii de folosință/destinații

 • - repoziționare

 • - alte informații tehnice cu privire la imobil

 • - documentația de identificare a amplasamentului imobilului situat pe un alt UAT

 • - documentație de atribuire număr cadastral

 • - documentație pentru dczlipire/alipirc teren

 • - documentație de prima înregistrare UI

 • - documentație pentru apartamentarc

 • □ - documentație pentru dczlipirc/alipire UI

 • - documentație pentru rcapartamentare

 • - documentație pentru mansardare

 • - documentație pentru descrierea dczmcmbrămintelor dreptului de proprietate

 • - documentație pentru reconstituirea cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase

 • II. OBIECTUL ÎNSCRIERII:

X - intabularea *...............H.C.L. nr. .^..^../2020..............................

 • - înscrierea provizorie **..........   . ........................................

 • - notarea ***.................................................................................................................

 • - radierea ****...............................................................................................................

IMOBILUL: UAT SATU MARE

Adresă imobil

Nr. CF/

Localitate

Strada

(Tarla)

Număr

(Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap

Nr. cad (IE)

Satu Mare.

STRADA BASMELOR ( Lot 2 din 4 )

H.C.L nr.

.........../2020

ACTUL JURIDIC care justifică cererea, anexat în original sau în copie legalizată ; Doc. cad. prima înscriere, H.C.L. nr. 2________/2Q20, Certificat de atestare,

Oficiul de Cadastru ți Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, in scopul efectuării înscrierilor in sistemul integrat de cadastru ji carte funciară sau in vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării dc către opcratoi ți sunt comunicate numai destinatarilor abilitați pun lege (Codul civil, legi speciale). inclusiv otganeloi de politie, parchetele: instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ți libera circulație a acestoi date, cu modificările și completările ulterioare, bencliciați de dieptul de acces, dc intervenție asupra datelor ți de dreptul dc a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vâ opuneți prelucrăm datelor personale care vâ plivesc. în limitele prevăzute de ari, 15 din Legea nr. 677Z2OOI. cn modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vâ puteți adresa la Oficiul de Cadastru ți Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată ți semnată De asemenea, vâ este recunoscut dreptul dc a vă adresa justiției

 • • ) Drept dc proprietate, uz. uzufruct, abitație. servitute, concesiune, ipniecă. privilegiu ctc

 • • •) Act sub condiție suspensivă, hotărâre judecătorească nedefinitivă

“•) Incapacitate, locafiunea, preemțiunca. promisiunea de înstrăinate, schimbarea rangului ipotecii, acțiuni in justiție asupra imobilului in cauză, orice alte fapte sau drepturi personale ctc

 • • • * *) Drepturi rea Ic. ipotecă, pt ivilegiu.

•♦»*♦) Sc va completa una din variantele dc comunicare

Nota: Oficiul dc Cadnstni ți Publicitate Imobiliară. instituție publică cu personalitate juridică aflată in suhordtnca Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate dc dumneavoastră nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală ctc. Dalele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator in vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele dc cadastru ți carte funciară si pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative. (Codul civil, Codul dc procedutâ civilă. Codul fiscal, alte legi speciale) inclusiv organelor dc poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, in condițiile legii. In acest sens vă informăm șt vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră

tn exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea CC privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, darși pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vâ puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adicsir rpd stiiu-tnarenaiicpi.ro. formulând o cerere scrisă datată și semnată sau la telefon 0743504054.

ANEXA NR. 1.32 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE

DECLARAȚIE

Subsemnata MUNICIPIUL SATU MARE cu sediul în municipiul SATU MARE, P-ța 25 Octombrie nr. 1, jud. Satu Mare, CUI 4038806, reprezentat legal prin Kereskenyi Găbor în calitate de primar, prin prezenta declar pe propria răspundere. în calitate de proprietai al imobilului "STRADA BASMELOR" ( Lot 2 din 4 ), situat în num. Satu Mare, înscris în H.C.L nr. ............../2020, sub

sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:


0

0

0


am indicat persoanei autorizate limitele și vecinii imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

am fost informat și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate

din măsurători de ...6998... mp, comunicată de persoana autorizată:

am fost informat și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;


am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCP1

imobilul nu se află în litigiu / se află în litigiu - cu imobilul ID ...---------..... nr. dosar...----------------,

instanța...----------------- obiect.........................

titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine,............................, au fost convocați și nu s-au


prezentat la convocare.


îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate SYNTAX S.R.L. prin Budai Zsolt-Petru.J autorizație clasa.. .III...seria..RO-B-J.....nv...0906/28.07.2016... a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate ... H.C.L nr. ............../2020...., în vederea identificării

limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.


Data.....11.05.2020


Proprietar:

.. MUNICIPIUL SATU MARE..

(semnătură)


Scmriahira șt stam'pila

72 AUTOR 17.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter pehantab furnizate de- dumneavoastră pr: înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe Uociuiiehfcfedin arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării dc Către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codtiîclțil. IcgPspccî^lel. incl\iv organelor


de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor dale, cu modificările și completările ulterioare, bencfic.iați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute, de art. 15 din Legea nr. 677/2001. cu modificările și completările ulterioare Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa Ia Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.Nota:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată in subordinea Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, scrie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc

Datele cu caracter personal sunt prelucrate dc către operator in vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul dc procedură civilă. Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor dc poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii in acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentm protejarea datelor dumneavoastră

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția dateloi cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa ipd_satu-mare@ancpi ro, formulând o cerere scrisă datată și semnată sau la telefon; 0743504054.

*Se completează cu datele corespunzătoare responsabilului cu protecția datelor desemnai la nivelul fiecărui OCP1."Număr înregistrare:

Serviciul Patrimoniu, Concesionați, închiriati

E- mai 1 : pa trimoniuSpi iinariasm. ro

Tel: 0261.807.523, 026J.807. 522

CERTIFICAT

Către

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Satu Mare

Raportat la prevederile Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele ie cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale ie Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 , cu nodificările și completările ulterioare.

în vederera întăbulării la O.C.P.I. Satu Mare al dreptului de PROPRIETATE PUBLICĂ al MUNICIPIULUI SATU MARE, având CIF 4038806, asupra imobilului

“ STRADA BASMELOR ” (Lot 2 din 4)

din intravilanul mun. Satu Mare, str. Basmelor

prin prezenta certificăm faptul că imobilul ce face obiectul Documentației cadastrale de prima înscriere anexată cu nr. proiect nr. 248/2020 întocmită de către Budai Zsolt-Petru -persoană autorizată prin Syntax S.R.L. persoană juridică autorizată, este identic cu imobilul înscris H.C.L. nr. ................./2020, în suprafața totală de 6998 mp, având categoria de

folosință:

1DR - Drum în intravilan cu suprafața de 6998 mp, cu observația: “ STRADA BASMELOR ” ( Lot 2 din 4 )

Prezentul certificat s-a eliberat pentru prima înscriere al imobilului susmenționat în evidențele de carte funciară la O.C.P.I. Satu Mare, în condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată și actualizată.

Primar

Kereskenyi Gâbor


Secretar General

Racolta Mihaela-Maria 5

Sef serviciu

Faur Mihaela

Satu Mare ■440026, Pi<r. •,     0- ;     11 c i,t.

Web: www.satu-mare . ro, f acebonfc/primar iasatuntare E-inșii.- pt imaria(?primaria.«ni. ro Telefon. 0261.997.5%?

Calculul suprafețelor

NRCAD

SUPRAFAȚA

6998.1004

PERIMETRUL

2015.57

Număr punct 1

Număr punct 2

Orientare [grade]

Distanță [m]

X

Y ___

71

72

356.4039

66.75___

703608.776

339460.278

72

73

354.0891

27.74

703660.478

339418.056

73

74

377.2683____

15.75      _

703681.311

339399.741

74

75

75

76

14.8446

398.44 50   ___

ir 5L    _ _

703696.070

703750'40/ _

339394.235

339407.140

76

77

358.7399

10.19

703761.909

339406.859

77

11

348.4951

21.99__

703770.036

339400.705

11

12

14.1540

7.01

703785.212

339384.794

12

13

14.1540

9.40

703792.049

339386.340

13

14

12.9179__

41.76

703801.216

339388.412

14

15

20.1383

8.60

703842.119

339396.828

15

16

59.3246

24.33

703850.293

339399.503

16

17

218.0563

84.81___

703864.804

339419.037

17

18

148.5412

14.08

703783.385

339395.305

18

19

141.7179

5.25

703773.658

339405.488

19

20

157.4956

5.52

703770.459

339409.651

20

21 '

199.6564

16.35

703766.124

339413.069

21

22

214.8446

54.80

703749.777

339413.157

22

23

177.2683

12.82

703696.458

339400.494

23

24

154.0891

26.74_______

703684.443

339404.976

24

25

157.1240

58.93

703664.358

339422.634

25

26

152.2242

95.67

703618.297

339459.389

26

27

157.9676

44.19

703548.323

339524.636

27

28

159.3596

5.35

703513.418

339551.740

28____________

29

148.8211

11.19_______

703509.123

339554.927

29__

30

129.7588

2.12

703501.359

339562.984

30

31__

109.6546

1.68

703500.405

339564.874

31

32

102.5124

4.44

703500.151

339566.536

32___

33

83.2725

29.62

703499.976

339570.968

33

34

78.9906

27.32_______

703507.670

339599.573

34

35

72.7312

25.61

703516.524

339625.421

35

36

77.4598

18.24

703527.163

339648.721

36

37

76.7937

149.51

703533.486

339665.827

37

38

90.7298

17.61

703586.786

339805.511

38

39

76.9858___

32.85

703589.341

339822.933

39

40

77.2466

13.97

703600.960

339853.661

40

41

77.2468__

14.63

703605.847

339866.747

41__

42

74.9938

60.23

703610.966

339880.455

42__

43

80.9145

21.04

703634.021

339936.099

43

44

76.6606___

17.46

703640,236

339956.205

44

45

76.6406

34.45

703646.494

339972.503

45

46

77.4538

62.44

703658.854

340004.661

46

47

47.3191

10.70

703680.507

340063.223

47

48

62.5666

3.74

703688.381

340070.461

48

49

88.8422

4.22

703690.456

340073.574

49

50

102.3289

1.68________

703691.191

340077.725

50

51

118.4928

1.87

703691.130

340079.402

51

52

128.5672

4.34

703690.594

340081.195

52

53

187.8871

9.04

703688.710

340085.107

53

54

282.7040

21.97

703679.837

340086.816

54

55

277.4538

62.44

703673.941

340065.651

55

56

276.0684

47.14

703652.288

340007.089

56

57

279.1451

26.65

703634.983

339963.244

57

58

277.6118

62.46___

703626.407

339938.008

58

59

276.5620

33.22________

703604.892

339879.372

59

60

278.3052

44.07

703592.936

339848.378

60

61

277.0927

55.47

703578.207

339806.843

61

62

277.5610

24.15

703558.674

339754.922

62

63

277.8162

53.66__

703550.336

339732.254 _

63

64

280.5582

30.18

703532.014

339681.820

64

65

276.3026

61.76

703522.941

339653.040

65                |

66

283.2499

20.49

703500.477

339595.505Plan de amplasament și delimitare a imobilului Scara 1:2000


340120

IO

ANEXA NR. 1.35


N'r. cadastral I Supitilala inasui:iln a imobilului țmp) I                         Adresa imobilului

|                                               | intravilan rr.un Șutii Mar;. strada Dasine'.tir (1-Qi 2 din îȚ

Nr. Canea l uuciat.'i                     |___________________Unitatea Administrativ Teiiiorialu (UA'I )_____________

|                    SATU MARE


A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

$itpiaf;iț:i (mp»

Mențiuni

‘i

_____/v >s'v/r-_______

l

B. Dale referitoare la construcții

Cod |

1 Destinația

1 Suprtilala construita la sol (mp) |

Mențiuni

Total

1 ' 1                            ''I

1

Suprafața lutali măsurată a imobilului = 6998 mp

Suprafața din act = 6998 mp

Executant: BUDAI Z-SOLT - PETRII

Seria RO-SM-E, Nr. 0014/10.11.2010. categoria C

SYNTAX S.R..L.     . -......

. Seria RQ-B-T,-Nr.-i»‘>Q«.'2K.07.2.0li6.'clasa HI •• J.

Crrtmrm pxc.oularcn iriâsiirâtanHu IțrtdAn. corecțitii lineti inlocniirii/dociimqn)a(jai,CNlas)ipld’<MAjoresp<milen|a ac|:stci» cu'

Z"          realitatea din.lț^ch .

/ '         • SMuiAttlrUJr sradipila

|. :uEMa :5rJ1.O5£<32gi| ’

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza dc dale integrată $i atnburrea ndinAndm cadastral                       >

T              1

Semnătura și parafa

।                          Data.................

!                      Ștampila BCP1

ilW>-£ /./f          I22-05.ăpio

Nr. Proiect: 250/2020

al imobilului situat în intravilan ntun. Satu Mare, „Strada Basmelor” (Lot 4 din 4)

înscris în H.C.L. nr...................72020.

Beneficiar:

MUNICIPIUL SA TU MARE

Executant:

B UDAI ZSOL T - PETR U

Seria RO-SM-F, Nr. 0014/10.11.2010, categoria C

SYNTAXS.R.L.

Seria RO-B-J, Nr. 0906/28.07.2016, clasa III

- mai 2020 -

ANEXA NR. 1.31 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SA TU MARE

BIROUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE

Nr. de înregistrare.......................!. ............

CERERE DE RECEPȚIE ȘI ÎNSCRIERE

Subsemnata MUNICIPIUL SATU MARE cu sediul în mim. Sat 11 Marc. P-ța 25 Octombrie nr. 1, jud. Satu Marc, cod fiscal 4038806. lel./fax ...0261-807521 ...c-mail: ...patrimoniu@pritnariasin.ro... reprezentat legal prin D-ul Kcrcskcnyi Gâbor, în calitate de primar. împuternicesc persoana fizică/juridică ...Budai Zsolt - Petru prin SYNTAX SRI— conform contract/angajainent nr... 11559-56....dala...27.02 2020.....pentru înregistrarea documentației

la OCPI Satu Mare și vă rog să dispuneți 1. OBIECTUL RECEPȚIEI;

V - prima înscriere

■ acițiaiiziirc înlonnațn eadasiralv

 • - inscriere/radiere construcții

 • - modificarea limitei de proprietate

 • - modificarea suprafeței imobilului

 • - actualizare categorii de folosințA/dcstinații

 • - repoziționare

 • - alte informații tehnice cu privire la imobil

 • - documentația dc identificare a amplasamentului imobilului situat pe un alt UAT

 • - documentație dc atribuire număr cadastral

 • - documentație pentru dezlipire/alipire teren

 • - documentație de pri na înregistrare UI

 • - documentație pentn apartainentare

 • □ - documentație pentru dezlipire/alipire UI

 • - documentație pentru reapartamentarc

 • - documentație pentru inansardarc

 • - documentație pentru descrierea dezmcmbrămintelor dreptului dc proprietate

 • - documentație pentru reconstituirea cărții funciare pierdute, distruse, sau sustrase

II. OBIECTUL ÎNSCRIERII:

X - intabularca * ...............H.C.L. nr. .^^.„../2020.............................................

 • ■ înscrierea provizorie **....................................................................

 • - notarea ♦♦♦........................................................................

- radierea ****....................................................................................................

IMOBILUL: UAT SATU MARE

ACTUL JURIDIC care justifică cererea, anexat in original sau în copie legalizată: Doc. cad. prima înscriere, H.C.L nr. .[..„....^202(1. Certificat de atestare Certificat de legalitate......................................................................................................................


Solicit comunicarea răspunsului:


□ A' □


prin poștă la sediul biroului teritorial fax nr.........................


Semnătura proprietanihii/pcrsoanci interesate


...MUNICIPIUL SA TU MARE.Seria RO-SWNrj Nr. 0014/10.1 ip-pjj

. ZSOLT P

Șunatfira și ștampila; (pctpoitiitTatiiorizată)


Serviciu achitat cu chitanța nr. . *****

Data

I Suma

r


Adresă imobil

Nr. CE/

Nr cad (IE)

Localitate

Strada

(Tarla)

Număr

(Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap

Satu Marc

STRADA BASMELOR ( Lot 4 din 4 )

H.C.L nr.

..............Z2020

Oficiul dc Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează dale cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate. in scopul efectuării Înscrierilor iirsistemul integrat de cadastru și carte funciară sau in vederea eliberării copiilor de )>c documentele din arhivă.

informațiile înregistrate sunt destinate utilizării dc către operator și sunt comunicate numai destinatar 1)01 ubiliuiți prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organclm dc poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Confonn Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor dale, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați dc dtepiul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrăm datelor personale care vă privesc, in limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr 677/2001, cu modificările și completările ulterioare Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datata și semnată Dc asemenea, vă este recunoscut dreptul dea vă adresa justiției

 • • ) Drept dc proprietate, uz, uzufruct, abilație. servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu etc.

’•) Act sub condiție suspensivă. hotărâre judecătorească nedefinitivă.

 • • ’•) Incapacitate. Incațiunca. prcemțitincn. promisiunea de înstrăinare, schimbarea rangului ipotecii. acțiuni injustiție asupra imobilului in cauză, orice alte fapte sau drepturi personale etc

 • • • • ’ ) Drepturi reale, ipotecă, privilegiu

»••••) Sc va completa una din variantele dc comunicare

Nota: Oficiul dc Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată in suboidmea Agenția Națională dc Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează dale cu caracter personal furnizate de dumneavoastră nume, prenume, scrie ți număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală cic. Datele cu caracter personal sunt prelucrate dc către operator in xcdeiez îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil. Codul de procedură civilii. Codul fiscal, alte legi speciale) inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, in condițiile legii în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datcloi dumneavoastră.

în exercitai ea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr 67972016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelueraien datelor cu caracter personal și privind libera circulație r. acestor dare, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal va puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd satu-marcyr ancpi.ro. formulând o cerere scrisă datară și semnală sau la telefon 07435(M05-<

ANEXA NR. 1.32 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE

DECLARAȚIE

Subsemnata MUNICIPIUL SATU MARE cu sediul în municipiul SATU MARE, P-ța 25 Octombrie nr. 1, jiid. Satu Mare, CUI 4038806. reprezentat legal prin Kereskenyi Gâbor în calitate dc primar, prin prezenta declar pc propria răspundere. în calitate de proprietar a! imobilului "STRADA BASMELOR" ( Lot 4 din 4 ), situat în mun. Satu Marc, înscris în ILC.L nr.............../2020, sub

sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

0 0 □ □

0


am indicat persoanei autorizate limitele și vecinii imobilului. în vederea întocmirii documentației cadastrale;

am fost informat și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de ...2720... mp, comunicată de persoana autorizată;

am fost informat și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor cc decurg din acest lucru;

am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCP1

imobilul nu se află în litigiu / se află în -litigiu - cu imobilul ID ...---------..... nr. dosar...----------------,

instanța...----------------- obiect.........................

titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine..............................au fost convocați și nu s-au prezentat la convocare.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate SYNTAX S.JR.L. prin Budai Zsolt-Petru.../ autorizație clasa. ..II1...1seria.. RO-B-J.....nr...0906/28.07.2016... a următoarelor acte doveditoare ale dreptului dc proprietate ... ILC.L nr. ..l.........../2020..... în vederea identificării

limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data.....11.05.2020

Proprietar


.. MUNICIPIUL SATU MARE...


(semnătură)Scninăfura și

Nr. 0014/10.


^‘’ZS'OLTP (perso^m^puto^.


Oficiul dc Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter pcrsonaLjîtrnizate^ dc .dumneavoastră ptiu rnijlțratw^ înscrierilor în sistemul integral dc cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor dc pc docunfentelerilm-inlrivă.


copul efectuării


Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), incf\siv organelor dc poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal șt libera circulație a acestor dale, cu modificările șt completările ulterioare, benefîciați dc dreptul de acces, dc intervenție asupra datelor ți de dreptul dc a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de ari. 15 din Legea nr 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. Dc asemenea, vă este recunoscut dreptul dc a vă adiesa justiției.Nota:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată in subordine» Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal fui irizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală ctc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competentelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și țmt fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul dc procedură civilă. Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor dc poliție, patcbetelor. instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pcntiu protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute dc Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate dc protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd satu-mare/ff'ancpi.ro. formulând o eerere scrisă datată și semnată sau la telefon: 0743504054

*Se completează cu datele corespunzătoare responsabilului cu protecția datelor desemnat la nivelul fiecărui OC'PI"

Număr înregistrare:


Serviciul Patrimoniu, Concesionări, închirieri

E-mail: patriiiiouiutȘ’primariasni. ro

Tel: 0261.807.521, 0261.807. 522

CERTIFICAT

Către

OFICIUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Satu Marc

Raportat la prevederile Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul directorului geneikil al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 , cu modificările șj completările ulterioare.

în vederera întăbulării la O.C.PJ. Satu Mare al dreptului dc PROPRIETATE PUBLICĂ al MUNICIPIULUI SATU MARE, având CIF 4038806, asupra imobilului

“ STRADA BASMELOR ” (Lot 4 din 4)

din intravilanul mun. Satu Mare, str. Basmelor

prin prezenta certificăm faptul că imobilul ce face obiectul Documentației cadastrale de prima înscriere anexată cu nr. proiect nr. 250/2020 întocmită de către Budai Zsolt-Petru -persoană autorizată prin Syntax S.R.L. persoană juridică autorizată, este identic cu imobilul înscris H.C.L. nr. ................/2020, în suprafața totală de 2720 mp, având categoria dc

folosință:

1DR - Drum în intravilan cu suprafața de 2720 mp, cu observația: “STRADA BASMELOR ” ( Lot 4 din 4)

Prezentul certificat s-a eliberat pentru prima înscriere al imobilului susmenționat în evidențele de carte funciară la O.C.P.l. Satu Mare, în condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996. republicată și actualizată.

Primar

Kereskenyi Gâbor


Secretar General

Racolta Mihaela-Maria 3

Șef serviciu

Faur Mihaela

Satu Nare 44C026.          ț O::’         :.i .

Web: wv.-w.sacu-maig. ro. Cacebcok/pi-imarjasatumarț: Email; pritnar5a0primariasm.ro Telefon; 0261.807.553

Calculul suprafețelor

NRCAD

SUPRAFAȚA

2719.8704

PERIMETRUL

944.91

Număr punct 1

Număr punct 2

Orientare [grade]

Distanță [m]

1         x

Y

47

48

77.2233

80.61

| 703815.233

340447,111

48

49

177.2233__

6.00

i 703843.461

340522.614

49

50

277.7435 ________

274,37___

| 703837.841

340524.715

' 50

51

278.0529

15.69

" 703743.862

340266.9£2

. 51

52

278.0457   _____

34.52

703738.5 58

340252.171

52

53

277.6709

54.30

703726.889

340219.686

53

54

279.2999     __

64.53

703708.231

340168.690

54

55

277.1401

11.00__

703687.617

340107.543

55

11

277.1401

11.14

703683.751

340097.244

11

12

387.8871

9.04

703679.837

340086.816

12

13

86.6115___

7.38

703688.710

340085.107

13

14

86.61 15

2.91

703690.250

340092.320

14

15

86.6115

15.52

703690.858

340095.168

15

16

78.6787

11.40

703694.098

340110.344

16

17

78.6787

17.72

703697.843

340121.108

17

18

78.4356

0.62

703703.668

340137.842

18____

19

78.4369

11.75

703703.875

340138.431

19

20

78.4369

24.74

703707.778

340149.511

20

21

78.1144

1.18

703715.998

340172,844

21

22

78.1114

11.38

703716.395

340173.953

22

23

78.1114

6.22__

703720.231

340184.665

23

24

78.5550

1.63

703722.329

340190.525

24

25

78.5547

11.23

703722.868

340192.064__

25

26

78.5547

1.90

703726.580

340202.662

26

27    _________

78.5547

4.23

703727.208

340204.456

27

28

78.9977

1.85

703728.605

340208.445

28

29

78.9990__

12.14

703729.204

340210.196

29

30

78.9990_______

5.14

703733.137

340221.682

30

31

76.2141

2.11

703734,803

340226.549

31

32

76.2135

11.50

703735.572

340228.509

32

33

76.2135__

6.15

703739.768

340239.212

33

34

77.1447

1.96

703742,012

340244.935

34

35

77.1449

17.12

703742.699

340246.766

35

36

77.1426

2.23

703748.715

340262.798

36

37

77.1445

10.17

703749.499

340264.887

37

38

77.1445

9.62

703753.072

340274,407

38

39

77.1449

9.61

703756.450

340283.409

39

40

77.3552

10.39

703759.825

340292.403

40

41

77.6154

19.61

703763.442

340302.140

41

42

77.7683

19.82

703770.195

340320.546

42

43

78.4501

19.87

703776.976

340339.168 _

43

44

78.4481

20.01

703783.576

340357,915

44

45

78.4515

19.79

703790.221

340376.788

45

46

78.4486

19.65

703796.792

340395.454

46

47

78.0157

35.20

703803.319

340413.992ZSOLT/PE
\% BLP-DA1

P. de amplasament și delimitare a imobilul, Scara 1:2000

ANEXA NR. 1.35Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

__Adresa inc 1 olului__

2720

_________intravilan nnm. Satu Marc, sir >,la Basmelor (Lot 4 din 4)_________

__Nr Canea Funciară_________________

Unitatea Administrativ Teritorială (t ATI

________________________________________________________J___________________________SATU MARE____

A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

2720

________________________STRADA BASMELOR (Lot 4  ■ jȚ________________________

Total

2720

B. Date referitoare la construcții____

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

Total

---------

____

Suprafața totală măsurată a i Suprafața din><


■ '   , Executant: BUDAI ZSOLT - PETRU Zf?'

'' ' feeria RO-SM-F,Nr. 0014/10.11.2010, cates^1a€ERTrncAT

■ V            SYNTAXS.R.L. // AUTORIZARE

’ ’Soria RO-B-J, Nr. 0906/28.07.2016, clasă Hlsona Rp-SM-F

’ConfirtiTexecutarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmițfi dNăuOWnurpei

>•        '       " corespondența acesteia cu realitatea din ttfei ZSOLT_P 1

Semnătura și ștampila

'                                 Data ...11.05.2020..

----5^^2720 mp


Inspector


ilului in baza de dale integralii 1 atribu


sa numărului cadastralJJR.- L- LA- -HH-t UZ. LL8-O-L-AjOiLo

Nr proiect 150/2020

&E ME^BUEBE

al imobilului în Mun. Satu Mare, Str. Regele Ferdinand înscris în HCL....../..............

Beneficiar:

MUNICIPIUL SA TU MARE

Executant :

BUDAIZSOLT-PETRU

Seria RO-SM-F, Nr. 0014/10.11.2010, categoria C SYNTAX S.R.L.

Seria RO-B-J, Nr. 0906/28.07.2016, clasa III

- mai 2020 -

ANEXA NR. 1.31 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE

Nr. de înregistrare......................./..............

CERERE DE RECEPȚIE ȘI ÎNSCRIERE

Subsemnata MUNICIPIUL SATU MARE cu sediul în mun. Satu Marc, P-ța 25 Octombrie nr. I, jud. Satu Mare, cod fiscal 4038806. tcl/fax .. .0261-80752 l...c-maik ...patrimoniu@primariasin.ro.. . reprezentat legal prin D-ul Kereskenyi Găboi, în calitate de primar, împuternicesc persoana (îzică/juridicâ ...Budai Zsoli - Petru prin SYNTAX SR1— conform contract/angajamcnl nr... 11559-56....data...27.02.2020......pentru înregistrarea documentației

la OCPI Satu Mare și vă rog să dispuneți:

 • 1. OBIECTUL RECEPȚIEI: A’ - prima înscriere

vere inf-rmai» u'd.r-f.t e ■ inscriere/radiere construcții - modificarea limitei de proprietate - modificarea suprafeței imobilului - actualizare categorii de folosințâ/destinații

? - repoziționare

 • ■ • - alte informații tehnice cu privire la imobil

- documentafia de identificare a amplasamentului imobilului situat pe un alt UAT I - documentație de atribuire număr cadastral

. - documentație pentru dezlipire/alipire teren i - documentație dc prima înregistrare UI

■ - documentație pentru apartamcntarc

□ - documentație pentru dezlipire/alipire UI ■ : - documentație pentru rcapartamcntarc

- documentație pentru mansardare

 • ■ • - documentație pentru descrierea dczmcmbrămintelor dreptului de proprietate

I > - documentație pentru reconstituirea cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase

 • II. OBIECTUL ÎNSCRIERII:

X - intabularea 1 2...............H.C.L. nr.____./2020...........................................................................................................

I - înscrierea provizorie 2 2.....................................................   . . ...............

'■ - notarea m.........................................................................................................................................

 • ■ - radierea 3........................................................................................................................

IMOBILUL: UAT SATU MARE

ACTUL JURIDIC care justifică cererea, anexat îl) original SilU în copie legalizată : Doc. cad. prima înscriere, H.C.L nr. L.../2020, Certificat de atestare, Certificat de legalitate


Solicit comunicarea răspunsului.


prin poștă

la sediul biroului teritorial

fax nr.........................


Semnăturii proprictaruhii/persoanci interesate


.. .MUNICIPIUL SA TU MARE.
certificat

DE

UTOR1ZARE

eria RO-SM-F


0014/10.1112070


Y PE 7 [UDAk


11»’


Schi nit tura $ i .ștaru pi In > (perso'aniî autorfzatii)


Serviciu achitat cu chitanța nr. .


Data


^Cod serviciu _


Adresă imobil

Nr. CF/

Nr. cad (IE)

Localitate

Strada

(Tarla)

Număr

(Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

Satu Marc

STRADA REGELE FERDINAND

H.C.L nr.

......../2020

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE

DECLARAȚIE

Subsemnata MUNICIPIUL SATU MARE cu sediul în municipiul SATU MARE, P-ța 25 Octombrie nr. 1, jud. Satu Mare, CUI 4038806, reprezentat legal prin Kereskenyi Găbor în calitate de primar, prin prezenta declar pe propria răspundere. în calitate de proprietar al imobilului "STRADA REGELE FERDJNAND" , situat in muu. Satu Mare, înscris în H.C.L nr.........../2020, sub

sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

0 am indicat persoanei autorizate limitele și vecinii imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

0

0


am fost informat și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și cane funciară a suprafeței rezultate din măsurători de ...I116... mp, comunicată de persoana autorizată;

am fost informat si sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

acest lucru;


imobilul nu se află în litigiu / se află în-l-rti-gi-H - cu imobilul ID ...---------...., nr. dosar...----------------,

instanța...----------------- obiect.........................

titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine,............................, au fost convocați și nu s-au prezentat la convocare.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate SYNTAX S.R.L. prin Budai Zsolt-Petru.../ autorizație clasa.. J7Z...seria...RO-B-J.....nr...0906/28.07.2016... a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate ... H.C.L nr.........../2020...., în vederea identificării limitelor

bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data.....14.04.2020........

Proprietar:


.. MUNICIPIUL SATU MARE...


(semnătură)


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furniza înscrierilor iu sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pc documcntețe din tțrffivă


Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinat de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.și ștampila


sa&jl'ă (flit(frizată)


rin mijloace automatizate, in scopul efectuării


or abilitați prin lejb^Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor


Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea dalelor cu caracter țiersonal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, bcneticiați dc dreptul de acces, de intervenție asupra dalelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute dc art. 15 din Legea nr. 677/2001. cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa ia Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției


Nota:

Oficiul dc Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinca Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, seric și număr acț dc identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate dc către operator în vederea îndeplinirii competenței™ legale privind evidențele de cadastru și cane funciară și pot li comunicate numai destinatarilor abilitați prin acre normative (Codul civil. Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor instanțelor sau ailor autorități publice. în condițiile legii. In acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

In exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind proiecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentate legate dc protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu proiecția datelor, la adresa rpd_salu-mare@ancpi.ro. formulând o cerere scrisă datată și semnată sau la telefon: 0743504054.

*Sc completează cu datele corespunzătoare responsabilului cu protecția dalelor desemnat la nivelul fiecărui OCPI."


Număr înregistrare:

Serviciul Patrimoniu, Concesionari, închirieri

E-mail: patrimoniu@primariasm.ro

Tel: 0261.807.521, 0261.807. 522

CERTIFICAT

Către

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE Birou! de Cadastru și Publicitate Imobiliară Satu Mare

Raportat la prevederile Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Najionale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/201 i , cu modificările și completările ulterioare.

în vederera întăbulării la O.C.P.L Satu Mare al dreptului de PROPRIETATE PUBLICĂ al MUNICIPIULUI SATU MARE, având CIF 4038806, asupra imobilului

“ STRADA REGELE FERI) IN AND ”

din intravilanul mun. Satu Mare, str. Regele Ferdinand

prin prezenta certificăm faptul că imobilul ce face obiectul Documentației cadastrale de prima înscriere anexată cu nr. proiect nr. 150/2020 întocmită de către Budai Zsolt-Petru -persoană autorizată prin Syntax S.R.L. persoană juridică autorizată, este identic eu imobilul înscris H.C.L. nr. d........../2020, în suprafața totală de 1116 mp, având categoria de folosință:

1DR - Drum în intravilan cu suprafața de 1116 mp, cu observația: “ STRADA REGELE FERDINAND "

Prezentul certificat s-a eliberat pentru prima înscriere al imobilului susmenționat în evidențele de carte funciară la O.C.P.I. Satu Mare, în condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată și actualizată.

Primar

Secretar General

Racolta Mihaela

9


Kereskenyi Gâbor

Șef serviciu

Faur Mihaela

Satu Mare 440026, Fie:, -. .t 0-.ic ::: . I

Web: WWW.satu-mare.ro, facebook/'primariasaLuniare

E-mail: pri~iar iai^priniar iastn. ro Telefon: 02gT.8G7.5S3

Calculul Suprafețelor:

NRCAD

i SUPRAFAȚA ] 1115.6345

PERIMETRUL 349.94

. .... .

j Număr punct 1

i Număr punct 2

i Orientare [grade]

Distanță [mj

X

¥

: 35

36

; 283.3998

’ 17.51

■ 704064.921

: 341874.183

! 36

' 37

280.8401

i 17.17

i 704060.408

: 341857.269

■ . — -. .

. - . -

• .------

1 37

i 38

284.1388

i 18.33

: 704055.318

: 341840.871 ?

' 38

! 11

281.5932

i 22.05

704050.799

341823JW ,

■ 11

12

37.1602

7.37

i 704044.513

■ 34180 L 97 8 î

1 12

13

82.3437

1.43

; 704050.660

341806.038 :

; 13

, 14

80.6079

’ 16.25

704051.051

341807.413 ;

]4

15

78.2541

’ 9.16

704055.926

3-^1822 917 '

16

79.5059

10.64

704058.994

341831.54 /

16

17

80.4321

11.87

704062.361

341841.644 .

! 17

18

79.7969

21.27

704065.952

; 341852.955 :

■ 18

' 19

84.8073

11.04

704072.590

341873.165 ■

j 19

20

j 84.8073

: 11.17

. 704075.200

, 341883.893 ’i

! 20

21

! 9'2.9121

; 19.18

704077.841

‘ 341894.749 1

i 21

: 22

i 96.2696

18.44

704079.972

341913.810

' 22

: 23

î 108.8212

' 17.09

■ 704081.052

j 341932.220 i

, 23

: 24

i 98.9869

: 4.68

! 704078.692

I 341949.144

î 24

i .25

913393

’ 3.08

! 704078.766

! 341953.819

25

; 26

i 77.4113

= 2.33

704079.185

■ 341956.875 i

26

1 27

58.0774

‘ 1.70

I 704079.993

! 341959.058 :

_ _ _ ...

.--— -

■ .. __

27

i 28

36.3145

' 1.48

704081.032

i 341960.401 i

: —

_ _ sk.                ~ ■  _>■* *»-

28

29

172“ 5426

! <33

704082.281

341961.203 !

29

1 30

1833517

: 9-62

704078.352

j 341963.011 1

30

: 3i....

3153916

। 1.04

704069.052

i 341965.453 !

31

32

315.8916

: 15.00

704069.310

■ 341964.441 ;

. t-      ....     ____ .   . - ---- . .

32’                j

33

3063775

: 19.77

704073.017

: 341949.901 •

.               . —    —  — •   -.                                                    J

...... ...

ț                   -----------

33

34

290.9677

; 15.86

704074.963

■ 341930.231 1

.34

35

287.8442

41.10

i 704072.721

: 341914.535

Plan de amplasament și delimitare a imobilului Scara 1:1000


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

1116

Mun. Satu Mare, strada Regele Fcrdinand


Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

SATU MARE___________________________________________________A. Date referitoare la teren___________________________

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

1116

STRADA REGELE FERDINAND

Total

1116

__________________________________________________B. Date referitoare la construcții____________

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totală măsurată a imobilului = 1116 mp ______________________________________ Suprafața din act = 1116 mp___________________________________

Inspector

/^JExecuțant: B AI ZSOI^^ETRU-^X. jeria R^-^^?I<lr?^4/10F4^QlQ;^goriafeA b'TO k/Z 4 fSYN^ ' "' S/R.l/ ”        '\%e

(Șj)6/2ȘiO7.2Oi0^clașa 'lJLI , firrn ex^6<tfald^)ă9u^orilo^laTtere/hîddî^cțijțudi/>eă i înto^ii^Ptfoeănien’tâțid c^țrastrale.și coreșponden  cu realitatea din tefet)  _ Semnătura și ștampila

Data ...14.04.2020..

QO'LoG-^
ilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral


1

Oficiul dc Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate dc dumneavoastră prin mijloace automatizate, in scopul efectuării insei ier doi in sistemul integrai de cadastru și cane funciară sau in vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării dc către operator și sunt comunicate numai destinatarilor ahilitap prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor. altor autorități publice

Conform Legii nr 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libeia circulație a acestor dale, cu modificăiilc și completările ulterioare, beneficiați dc dreptul dc acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul dc a nu fi supus unei decizii individuale Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, in limitele prevăzute dc art 15 din Legea nr. 677/2001. cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Ofiriul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. Dc asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției

•) Drept dc proprietate, uz. uzufruct, abitațic. servitute, concesiune, ipoiccd. privilegiu ctc

* *) Act sub condiție suspensivă, hotărâre judecător cască nedefinitivă.

’•') Incapacitate, locuțiunea, preemțiunea, promisiunea de înstrăinare, schimbarea lungului ipotecii, acțiuni injustiție asupra imobilului în cauză, orice ahe fapte sau drepturi personale etc

2

• <«j Drepturi reale, ipotecă, privilegiu

3

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția peisoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte mfoimații suplimentare legate dc protecția rimelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd salu-marc'iiancpi.ro. formulând o cerere scrisă datată și semnată sau la telefon 0743504054

UZ.£ L-fr iTU-fJe.    / £8 05■ Ajo$£>

Nr proiect 159/2020

al imobilului în Mun. Satu Mare, Strada Krudy Gyula (Lot 1 din 2) înscris în HCL......Z  .......

Beneficiar:

MUNICIPIUL SA TU MARE

Executant :

BUDAI ZSOLT - PETRU

Seria RO-SM-F, Nr. 0034/10.11.2010, categoria C SYNTAX S.R.L.

Seria RO-B-J, Nr. 0906/28.07.2016, clasa III

- mai 2020 -

ANEXA NR. 1.31 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE

BIROUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE

Nr. dc înregistrare......................./..............

CERERE DE RECEPȚIE ȘI ÎNSCRIERE

Subsemnata MUNICIPIUL SATU MARE cu sediul în muu. Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr. I. jud. Satu Mare, cod fiscal 4038806, (el./fax ..0261-807521 ...c-mail ...patrimoniu@priinariasm.ro..., reprezentat legal prin D-ul Kereskenyi Găbor. în calitatedc primar, împuternicesc persoana fizică/juridică .. Budai Zsoll - Petru prin SYNTAX SRI_____conform contract/angajamcnt nr. .11559-56....data...27.02.2020......pentru înregistrarea documentației

la OCP1 Satu Marc și vă rog să dispuneți;

I. OBIECTUL RECEPȚIEI:

A’ - prima înscriere

 • - înscriere/radiere construcții

 • - modificarea limitei de proprietate

 • - modificarea suprafeței imobilului

 • - actualizare categorii dc folosință/dcstinații

1 - rcpozițtonarc

• - alic informații tehnice cu privire la imobil

- documentația de identificare a amplasamentului imobilului situat pe un alt UAT

! - documentație dc atribuire număr cadastral

। - documentație pentru dezlipire/alipirc teren

 • - documentație de prima înregistrare UI

 • - documentație pcnLni apartaincntarc

 • □ - documei tație pentru dezlipire/alipirc UI

: - documentație pentru reapartamentarc

i - documentație pentru mansardare

 • 1 - documentație pentru descrierea dczmcmbrămintelor dreptului de proprietate

 • 1 i - documentație pentru reconstituirea cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase

 • II. OBIECTUL ÎNSCRIERII:

  X - intabularea 1 2 3........

  i I - înscrierea provizorie ; ' • notarea ♦♦♦..........

  ( - radierea 4♦........


  ..H.C.L. rir.......7202 0


IMOBILUL: HAI' SATU MARE

Adresă imobil

Nr. CF/

Nr. cad (IE)

Localitate

Strada

(Tarla)

Număr

(Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

Satu Marc

STRADA KRUDY GYULA ( Lot 1 din 2 )

H.C.L nr. .:—/2020

ACTUL JURIDIC care justifică ccrcrca, anexat în original sau în copie legalizată : Dac. cad. prima înscriere, H.C.L. nr. Â...J2020, Certificat de atestare. Certificat de legalitate


Solicit comunicarea răspunsului:

prin poștă la sediul biroului teritorial fax nr.........................

Semnătura propriclarului/persoanei interesate

... MUNICIPIUL SA TU MARE.

Serviciu achitat cu chitanța nr.. 5

Data

Suma_____________<■ —

■- -


ANEXA NR. 1.32 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE


DECLARAȚIE


Subsemnata MUNICIPIUL SATU MARE cu sediul în municipiul SATU MARE, P~ța 25 Octombrie nr. 1, jud. Satu Marc, CUI 4038806, reprezentat legal prin Kercskcnyi Gâbor în calitate de primar, prin prezenta declar pe propria răspundere. în calitate de proprietar al imobilului ''STRADA KRUDY G'YULA" ( Lot 1 din 2 ). situai in mim. Satu Marc, înscris în H.C.L nr.........../2020, sub

sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:


0 0

0


am indicat persoanei autorizate limitele și vecinii imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;


am fost informat și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate


din măsurători de ...1205... mp, comunicată de persoana autorizată:


am fost informat și sunt de acord c acest lucru;


u poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din


am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCP1

imobilul nu se află în litigiu / se-afla în litigiu - cu imobilul ID ...---------..... nr. dosar...----------------,

instanța...----------------- obiect,........................

titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine,.............................au fost convocați și nu s-au


prezentat la convocare.


îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate SYNTAX S.R.L. prin Budai Zsolt-Petru.../ autorizație clasa...111...seria...RO-B-J.....nr...0906/28.07.2016... a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate ... H.C.L nr. .......720 20..... în vederea identificării limitelor

bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.


Data.....14.04.2020........


Proprietar


.. MUNICIPIUL SATU MARE...


(semnătură)AUTORWW’ Ștanipila


autorizata)


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizați; de du înscrierilor în sistemul integral de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarii dc poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.


Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor dale, cu modificările și completările ulterioare, bcncficiați de dreptul dc acces, dc intervenție asupra datelor și dc dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute dc ari. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.


Nota:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aliată în subordinea Agenția Națională dc Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, scrie și număr act dc identitate, cod numeric personal, adresa poștală ctc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate dc către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele dc cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil. Codul de procedură civilă. Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor dc poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice. în condițiile legii In acest sens vă informăm și vă asigurăm că ain luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția dalelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția dalelor, la adresa rpd satu-rnare@ancpi.ro. formulând o cerere scrisă datată și semnată sau la telefon: 0743504054

*Se completează cu datele corespunzătoare responsabilului cu protecția datelor desemnat la nivelul fiecărui OCPI."Număr înregistrare:

Serviciul Patrimoniu, Concesionări, închirieri

Email: patrimoniu@primariasm. ro

Tel: 0261.807.52J, 0261.807. 522

CERTIFICAT

Către

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Satu Mare

Raportat la prevederile Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 , cu modificările și completările ulterioare, în vederera întăbulării la O.C.P.I. Satu Mare al dreptului de PROPRIETATE PUBLICĂ al MUNICIPIULUI SATU MARE, având C1F 4038806, asupra imobilului

“ STRADA KRUDY GYULA ” ( Lot 1 din 2 ) din intravilanul mun. Satu Marc, str. Krudy Gyula

prin prezenta certificăm faptul că imobilul ce face obiectul Documentației cadastrale de prima înscriere anexată cu nr. proiect nr. 158/2020 întocmită de către Budai Zsolt-Petru -persoană autorizată prin Synlax S.R.L. persoană juridică autorizată, este identic cu imobilul înscris H.C.L. nr. ........../2020, în suprafața totală de 1205 mp, având categoria de folosință:

1DR - Drum în intravilan cu suprafața de 1205 mp, cu observația: “ STRADA KRUDY GYULA ” ( Lot 1 din 2 )

Prezentul certificat s-a eliberat pentru prima înscriere al imobilului susmenționat în evidentele de carte funciară la O.C.P.I. Satu Mare, în condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată și actualizată.

Primar

Kereskenyi Gâbor


Secretar General

Racolța Mihaela-Maria

Se f serviciu 1

Faur Mihaela

Satu Mare 440026. Piață :5 Octombrie nr. I

Web: www.satu-mare . ro, facebook/primariasatuînare

E-mail: primari a'i'primariasm. ro Telefon: 0261.807.553

Calculul Suprafețelor:

NRCAD

SUPRAFAȚA

1205.3390

PERIMETRUL

356.97

Număr punct 1

Număr punct 2

Orientare [grade]

Distanță [mj

X

Y

12

13

269.2295

22.23

702968.45

339150.20

13

14

268.9683

6.48

702958.12

339130.52

14

15

177.6352

0.67

702955.08

339124.79

15

16

267.8138

12.79

702954.45

339125.02

16

17

268.4490

12.19

702948.26

339113.83 _

17_______________

18

267.0094

14.64

702942.46

339103.10

18___

19__

267.6992

13.82

702935.20

339090.38

19___

20

271.8302

11.42

702928.49

339078.30

20

21

291.3242

20.34

702923.60

339067.99

21

22

293.2715

11.12

702920.84

339047.84

22

23

293.4446

9.67

702919.66

339036.78

23.........

24

294.1827

19.56

702918.67

339027.16

■ t

. -7Ci> 3870

C 59

!?•

33900768

1 >■

391.4 575

.                                _____i

702916.71-

26

27

284.4678

17.95

702918.07__

339006.93

27

28

392.6816

6.60

702913.73

338989.51

28___

29__

92.1063__________

76.47

702920.29

338988.76

29_____

30

66.9199

36.78

702929.74

339064.64

30

31

68.0021

4.36___

702948.01

339096.57

31

11

67.9878

49.46

702950.11

339100.39

11

12

144.7718

8.49

702973.94

339143.73


Plan de amplasament și delimitare a imobilului Scara 1:1000


338975


1-


8l


339155


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

1205

mun. Satu Mare, strada Krudy Gyula (Lot 1 din 2)

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

SATU MARE

A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

1205

STRADA KRUDY GYULA (Lot 1 din 2 )

Total

1205

___________________________________________________B. Date referitoare la construcții____________________________

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totală măsurată a imobilului = 1205 mp
Suprafața din act = 1205 mp

Executant: BUDAI

S^iafRO-SM^Wy. OOuA^^^ițațqgo^a C
/S .        SVNTASfS.R.L. DE %\

/? <Seria RO.7B^, N^W^/2^3â?A,ZcWâ II ii iGonfțrmkîxcCuțiuxsjf^

Confirm


J>ea :steia


Semnătura și ș^âq^ihr yoy > A---Data ...04.05.2^0^—^^^

VOLO&dr

Inspcctor

ji în baza de date integrată și atribuirea

*/ /^sH?rx/i\ui»ăiului cadastral

w 1*

/‘Semnătură și parafa

1

Oficiul dc Cadasiru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caractei peisonal furnizate dc dumneavoastră prin mijloace autinnalizate. in scopul efectuării înscrierilor in siucniul integrat de cadastru 51 carte funciară sau in vederea eliberării copiilor dc pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator ți sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice

Conform Legii nr 677/2001 pentru piolecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter țicrsunal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, benefierați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul dea nu fi supus unei decizii individuale Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, in limitele prevăzute dc ari 15 din Legea nr 677/2001, cu modificările și completările ulterioare Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată }i semnală Dc asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

2

Drept de proprietate, uz. uzufruct, abitațic. servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu ele

3

Act sub condiție suspensivă. hotărâre judecătorească nedefintuvă

4

Iricapacimte. locuțiunea, preemțiunea, promisiunea de înstrăinare, schimbarea rangului ipotecii, acțiuni in justiție asupra imobilului in cauză, orice alte fapte sau drepturi personale etc

5

’•♦♦♦) Se va completa una din variantele dc comunicare

Nota: Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată in subnrdinea Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, scrie și număr act dc identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator in vederea îndeplinim competențelor legale privind evidențele de cadastru si carte funciară si pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil. Codul de ptoceduiă civilă. Codul fiscal, alte leei speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, in condițiile legii în acest sens vă uifoimăni și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

In exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr 679'2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate dc protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd satu-mnie'ăancpi.ro. fotmulând u cerere scrisă datată si semnată sau la telefon- 0743504054

fje- *3 U nc-L un. W /iW■

Nr proiect 159/2020

x pr/ma oscaifw

al imobilului în Mun. Satu Mare, Strada Krudy Gyula (Lot 2 din 2) înscris în HCL....../..............

Beneficiar:

MUNICIPIUL SA TU MARE

Executant :

BUDA1ZSOLT- PETRU

Seria RO-SM-F, Nr. 0014/10.11.2010, categoria C SYNTAX S.R.L.

Seria RO-B-J, Nr. 0906/28.07.2016, ciasa III

- mai 2020 -

ANEXA NR. 1.31 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE

Nr. de înregistrare...................../..............

CERERE DE RECEPȚIE Șl ÎNSCRIERE

Subsemnata MUNICIPIUL SATU MARE cu sediul în niun. Satu Marc, P-ța 25 Octombrie nr. 1, jud. Salu Marc, cod fiscal 4038806. tcUlax .. 0261-807521...e-mail: ...patrimoniu@primariasin.ro..., reprezentat legal prin D-ul Kcreskenyi Găbnr. în calitate deprimai. împuternicesc persoana fizicâ/jtiridică ..Budai Zsolt - Petru prin SYNTAX SRL..., conform contract/'angajamenl nr... 11559-56....data...27.02.2020......pentru înregistrarea documentației

la OCPI Salu Marc și vă rog să dispuneți:

 • 1. OBIECTUL RECEPȚIEI:

V - prima înscriere

 • ■ aiti;a!iz;:iv mloimații viuia.stidk.

- inscriere/radiere construcții

- modificarea limitei de proprietate - modificarea suprafeței imobilului

- actualizare categorii de folosință/dcstinații

■ - rcpoziționarc

1; - alte informații tehnice cu privire la imobil

 • - documentația de identificare a amplasamentului imobilului situat pe un alt UAT

 • - documentație de atribuire număr cadastral

 • - documentație pentru dczlipire/alipirc teren

i - documentație dc prima înregistrare Ui

 • - documentație pentru aparlamcntare

 • □ - documentație pentru dczlipire/alipirc

  UI


 • - documentație pentru reapartamentare

 • - documentație pentru mansardarc

 • - documentație pentru descrierea dezmcmbrăminlelor dreptului de proprietate

' - documentație pentru reconstituirea cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase

 • II. OBIECTUL ÎNSCRIERII:

X - intabularea *.....  H.C.L. nr..;___22020.........................................................

’ i - înscrierea provizorie **.......................................................................

! - notarea ♦**...........................................................................................

' - radierea ****.................................................................  . . ..................

IMOBILUL: UAT SATU MARE

Adresă imobil

Nt. CF/

Nr. cad (IE)

Localitate

Strada

(Tarla)

Număr

(Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

Satu Mare

STRADA KRUDY GYULA ( Lot 2 din 2 )

H.C.L nr.

........720 20

ACTUL JURIDIC care justifică ccrcrca, anexat în original sau în copie legalizată : Doc. cad. prima înscriere, H.C.L nr.____/2l)20, Certificat de atestare,

Certificat de legalitate.............................................................................................................


Solicit comunicarea răspunsului:

 • □ prin poștă A' la sediul biroului teritorial

 • □ fax nr.........................

Semnătura proprietarului/pcrsoanci interesate

... MUNICIPIUL SA TU MARE..................................................

Serviciu achitat cu chitanța nr, , *****__Data___________________| Suma

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace caile funciară sau in vederea eliberării copiilor dc pe documentele dm arhivă

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitap prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor dc poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii ni 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal șt libera circulație a acestor date, cu modificările și conipletânle ulterioare. beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor ți dc dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor pcisonale care vă privesc, in limitele prevăzute de art 15 din Legea nr 677/2001, cu modificările ți completările ulterioare Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul dc Cadastru 51 Publicitate Imobiliară cu o Cerere scrisă, datată ți semnată Dc asemenea, va este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției

 • * ) Drept dc proprietate, uz, uzufruct, abitație, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu ctc

 • • •) Act sub condiție suspensivă, hotărâre judecătorească nedefinitivă.

 • * *•) Incapacitate, locațiiuica, preemțiunea. promisiunea dc înstrăinare, schimbarea rangului ipotecii, acțiuni in justiție asupra imobilului in cauză. orice alte fapte sau drepturi personale etc

 • ♦ *•») Drepturi reale, ipotecă, privilegiu

 • * '<•«) sc va completa una din variantele de coniuntcare

Nota: Oficiul de Cadastru ți Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată in subordinea Agenția Națională de Cadastru si Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră nume, prenume, scrie și număr act dc identitate, cod numeric personal, adresa poștală ctc. Datele cu caracter personal sunt prelucrati- de către operator ia vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele dc cadastru și carte fundată și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil. Codul de procedură civilă. Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor dc poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice. în condițiile legii în acest sens vă informăm șt vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvare pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturrlor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea cc privește prelucrarea dalelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentate legate de protecția datelor cti caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd satu-mareiii .incpi.ro, formulând u cerere scrisă datară și semnată sau ta telefon 0743504054


Număr înregistrare:

Serviciul Patrimoniu, Concesionări, închirieri

E-mail: patrimoniu@priir.ariasin.ro

Tel: 0261.807.521, 0261.807. 522

CERTIFICAT

Către

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE Birou! de Cadastru și Publicitate Imobiliară Satu Mare

Raportai la prevederile Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidentele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 , cu rr edificările și completările ulterioare, în vederera întăbulării la O.C.P.l. Satu Marc al dreptului de PROPRIETATE PUBLICĂ al MUNICIPIULUI SATU MARE, având C1F 4038806, asupra imobilului

“ STRADA KRUDY GYULA ” (Lot 2 din 2) din intravilanul mun. Satu Mare, str. Krudy Gyula

prin prezenta certificăm faptul că imobilul ce face obiectul Documentației cadastrale de prima înscriere anexată cu nr. proiect nr. 159/2020 întocmită de către Budai Zsolt-Pctru -persoană autorizată prin Syntax S.R.L. persoană juridică autorizată, este identic cu imobilul înscris H.C.L. nr. ........../2020, în suprafața totală de 1286 mp, având categoria de folosință:

1DR — Drum în intravilan cu suprafața de 1286 mp, cu observația: “ STRADA KRUDY GYULA ” ( Lot 2 din 2 )

Prezentul certificat s-a eliberat pentru prima înscriere al imobilului susmenționat în evidențele de carte funciară la O.C.P.l. Satu Mare, în condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată și actualizată.

Primar

Kereskenyi Gâbor


Secretar General

Racolta Mihaela-Maria

Sef serviciu

Faur Mihaela

Satu Mare 440026,'         75 Occombi : •? r.r. •

Web: www.sstu-mare.ro, facebook/pritnariasacumare

E-mail: primaria@piiihaxiasm.ro Telefon: 0261.80/.553

Calculul Suprafețelor

NRCAD__

SUPRAFAȚA

1285.7151

PERIMETRUL

340.84

Număr punct 1

Număr punct 2

Orientare (qradej

Distantă Jm|

X

Y

27

28

74.3010

15.16

702867.75

338873.11

28

29__

73.8793

14.80___

702873.70

338887.05

29

30

74.2116

15.08

702879.61

338900.63

30

31

73.5959

14.92

702885.55

338914.48

31

32

73.9637

24.72__

702891.56

338928.14

32

33

73.1783

16.14

702901.39

338950.82

33

34____________

74,2806__________

11.77

702907.99

338965.54

34___

11

55.4257

2.45     __

702912.62

338976.37

11

12

206.8667

9.33

702914.20

338978,24

12

13__

273.6392

37.70

702904.92

338977,24

13

14

273.6091

21.92

702889.76

338942.72

14_________

15

274.0250______

30.70

702880.93

338922.66

15

16 _

2'72.9822

20.01

7Q286S 74

338894 4f

17________"

18

272.7219___

7.85

702852,39

338857.43

18______________

19

244.2985   _ _

9.07

702849.13

338850.29

19_____________

20

275.9746 __

4.11

70284 2.17

338844.48

20

21

275,8162____

3.76

702840.66

338840.66

21

22

373.5609

8.99

702839.26

338837.16

22__

23__

373.4197

6.77

702847.49

338833.54

23

24

77.5205

6.79

702853.68

338830.79

24

25

97.1479

10.35

702856.03

338837.16

25

26__

73.3814

12.54   _____

702856.49

338847.51__

26__

27

73.8370

15.43

702861.58

338858.97


Plan de amplasament și delimitare a imobilului Scara 1:1000

ANEXA NR. 1.35Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

1286

muu. Satu Mare, strada Krudy Gyula (Lot 2 din 2)

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

SATU MARE

A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

OR

1286

STRADA KRUDY GYULA (Lot 2 din 2>

Total

1286

B. Date referitoare ia construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totală măsurată a imobilului = 1286 mp

_______ Suprafața din act = 1286 mp

Execut: B UD A1 ZSOțT ~ PETRU // (SeWâ^b-^Âl-^r. 00114/MJlL^l^jCătegpYia C F A.V i tjai/.ARE                        . V\

| SctSeri® RQ--B-J, |t. 0Sp6/2^07(2'd^ciașaFl'ft.\ / S K&o fi firul t'.’Vdchit^a j^asuițăloriforJafeișn/^ yțn t cjcgiir Li Ti (RfîTihf? M șjyi ca da'Slra 1 e ș^co r.eșp'on d eTi'ț a dcVsle i a \<K Bl)DAI o&/realitatea<.dincteren

^^-^^ȚC-GOg^^Semnăt ura și" ștampila^   ^\ț/ \ a

Data ...04.05.2020.:-^^ \ Xh

Inspector

Confirm inpiadttew^imobilului în baza dc dale i yX * R.O.4/7\numărului cadastral

/             xA^mnătura șt parafa (

/                     /Ștampila BCPI     '

ntegrată și atribuirea

L

7770    ,        T7—j


MU. W M -freZ- A//2 9^/-2<? 05~

Nr proiect 160/2020

&B

al imobilului în Mun. Satu Mare, Strada Scheffler Janos înscris în HCL....../..............

Beneficiar:

MUNICIPIUL SA TU MARE

Executant :

BUDAIZSOLT- PETRU

Seria RO-SM-F, Nr. 0014/10.11.2010, categoria C

SYNTAX S.R.L.

Seria RO-B-J, Nr. 0906/28.07.2016, clasa III

- mai 2020 -

ANEXA NR. 1.31 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE

Nr. de înregistrare...................../..............

CERERE DE RECEPȚIE ȘI ÎNSCRIERE

Subsemnam MUNICIPIUL SATU MARE cu sediul în mim. Satu Marc, P-|a 25 Octombrie nr. 1. jud. Satu Marc, cod fiscal 4Q38XO6. iel./fax . ..0261-80752 l...c-mail: . .patrimoniu@primariasm.ro.... reprezentat legal pun D-ul Kcreskcnyi Gâbor. în calitate de primar. împuternicesc persoana fizică/juridică ... Buclai Zsolt - Petru prin SYNTAX SRI_____conform contract/angajamcnt nr.. 11559-56....data...27.02.2020......pentru înregistrarea documentației

Ja OCPI Satu Marc și vă rog să dispuneți:

 • I. OBIECTUL RECEPȚIEI:

.V - primo înscriere

ac'ui;:l:za;u mhntnapi cad.K.i.tic

 • - inscrieic/radierc construcții

 • - modificarea limitei de proprietate

 • - modificarea suprafeței imobilului

 • - actualizare categorii de folosință/destinații

 • । - repoziționare

 • - alte informații tehnice cu privire la imobil

 • - documentația de identificare a amplasamentului imobilului situat pe un alt HA T

. - documentație de atribuire număr cadastral

I - documentație pentru dez.lipire/alipirc teren

; ’ - documentație de prima înregis rare Ui i > - documentație pentru apartame ilare

O - documentație pentru lezlipirc/alipire UI

. - documentație pentru reapartamcnlai e

 • - documentație pentru mansardare

' - documentație pentru descrierea dczmembrămintclor dreptului de proprietate

i i - documentație pentru reconstituirea cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase

 • II. OBIECTUL ÎNSCRIERII:

 • X - intabularca *...............H.C.L. nr. .^...<2020......................................................................... ...............................................

i - înscrierea provizorie * *............................................................. .............................................................

 • - notarea * * *............................................................................................ .................................................

■ - radierea ****.......................................... ...............................................................................................

IMOBILUL: UAT SATU MARE

Adresă imobil

Nr. C¥i

Localitate

Strada

(Tarla)

Număr

(Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

Nr. cad (IE)

Sat» Marc

STRADA SCHEFFLER JÂNOS

H.C.L nr.

......../2020

ACTUL JURIDIC care justifică cererea, anexat în original sau în copie legalizată : Doc. cad. prima înscriere, H.C.L. nr..I...J2020, Certificat de atestare.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara prelucrează dale cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, in scopul efectuării insei icului in sistemul integral dc cadastru și carie funciară sau in vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator ți sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de politic, parchetelor instanțelor, altor aulorită{i publice

Conform Legii nt 677/2001 pentru proiecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările uherinare, bcncficiațt de dreptul de acces, dc intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vâ privesc, in Inunde prevăzute de ari 15 din Legea nr 677/2001, cu modificările și completările ulterioare Pentru exercitarea acestor drepturi, vii puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu n ceiere scrisă. datată șt semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul dc a vă adresa justiției

 • • ) Drept dc proprietate, uz, uzufruct, abitație, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu ctc

 • • •) Act sub condiție suspensivă, hotărâre judecătorească nedefinitivă.

 • • ••) Incapacitate, locnțicnea. precntțiunea. promisiunea dc înstrăinare, schimbarea rangului ipotecii, acțiuni injustiție asupra imobilului in cauză, orice alte fapte sau drepturi personale ele.

Drepturi reale, ipotecă, privilegiu

Se va completa una din variantele dc comunicare

Nota: Oficiul dc Cadastru ți Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată in șubotdinea Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliarii, preludează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră nume, prenume, seric ți număr act de identitate, cud numeric personal, adresa poștală ele. Datele cu caracter personal sunt picluciate de către operator in vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prut acte normative (Codul civil. Codul de procedură civilă. Codul fiscal, alte legi sțiecialc), inclusiv organelor dc poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, in condițiile legii In acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea dalelor dumneavoastră

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caiacle: personal și privind libera circulație a acestor date, dar ți pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd satu-mareț/î itncpi ro. formulând o cerere scrisă datată șt semnată sau la telefon 07.13504054

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE

DECLARAȚIE

Subsemnata MUNICIPIUL SATU MARE cu sediul în municipiul SATU MARE, P-ța 25 Octombrie nr. 1, jud. Satu Mare, CUI 4038806, reprezentat legal prin Kereskenyî Găbor în calitate de primar, prin prezenta declar pe propria răspundere. în califale de proprietar a! imobilului "STRAI) 1

SCHEFFLER JANOS", situat în inun. Satu Mare, înscris în H.C.L nr.

./2020, sub sancțiunile


prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

0 am indicat persoanei autorizate limitele și vecinii imobilului, în vederea întocmirii documentației

cadastrale;

0 am fost informat și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de ...3212... mp. comunicată de persoana autorizată:

 • □ am fost informat și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □ am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

0 imobilul nu se află în litisiu / se află în litigiu - cu imobilul ID ...---------...., nr. dosar...----------------,

instanța...----------------- obiect.........................

 • □ titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine,............................, au fost convocați și nu s-au

prezentat la convocare.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate SYNTAX S.R.L. prin Budai Zsolt-Petru.J autorizație clasa.. III...seria...RO-B-J.....nr...0906/28.07.2016... a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate ... H.C.L nr............/2020...., în vederea identificării limitelor

bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data.....14.04.2020........

Proprietar:                                                  _____ ____ ...MUNICIPIUL SATU MARE...

(semnătura)

Oficiul dc Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal fumizatZ de dumneavoastră prin mijlor


înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele dîiTanirvă.'                                 --\ XX

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării dc către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi\țpcciaj^fniulusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioaie, beneficiați de dreptul dc acces, de intervenție asupra dalelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de ari. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției

Nota:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată in subordinca Agenția Națională dc Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, seric și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală ctc

Dalele cu caracter personal sunt prelucrate dc către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară șt pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil. Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice. în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/20)6 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate dc protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_satu-marc@ancpi.ro. formulând o cerere scrisă datată și semnată sau la telefon: 0743504054.

*Se completează cu datele corespunzătoare responsabilului cu protecția dalelor desemnat la nivelul fiecărui OCPI"

Număr înregistrare:


Serviciul Pat r i mon iu, Conce s i ori ă r i, închirieri

E-mail: patriinoniu@primariasm.ro

Tel: 0261.807.521, 0261.807. 522

CERTIFICAT

Către

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Satu Mare

Raportat la prevederile Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara nr. 700/2014 , cu modificările și completările ulterioare.

în vederera întăbulării la O.C.P.I. Satu Mare al dreptului de PROPRIETATE PUBLICĂ al MUNICIPIULUI SATU MARE, având CIF 4038806, asupra imobilului

“ STRADA SCHEFFLER JÂNOS ”

din intravilanul mun. Satu Mare, str. Scheffler Jânos

prin prezenta certificăm faptul că imobilul cc face obiectul Documentației cadastrale de prima înscriere anexată cu nr. proiect nr. 160/2020 întocmită de către Budai Zsolt-Petru -persoană autorizată prin Syntax S.R.L. persoană juridică autorizată, este identic cu imobilul înscris H.C.L. nr............./2020, în suprafața totală de 3212 mp, având categoria de folosință:

1DR - Drum în intravilan cu suprafața de 3212 mp, cu observația: “ STRADA SCHEFFLER JÂNOS ”

Prezentul certificat s-a eliberat pentru prima înscriere al imobilului susmenționat în evidențele de carte funciară la O.C.P.I. Satu Mare, în condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată și actualizată.

Primar


Kereskenyi Gâbor


Secretar General

Racolța Mihaela-Maria

Șef serviciu

Faur Mihaela

Satu Mare 44007.6, Piața 25 Ocl<>mhrie nr. .

Web: www.sădi’mare.ro, facebook/primariasai umare E-mail: ptimaria@primariasm.ro Telefon: 0261.807.553

Calculul Suprafețelor:

NRCAD

SUPRAFAȚA

3211.6641

PERIMETRUL

541.1S


Număr punct 1

Număr punct 2

Orientare | grade]

Distanță (inj

X

Y

26

27

138.2247

11.85

703216.71

338602.77

27

28

124.7969

30.59

7032.10.01

338612.55

28

29

117.1098

14.52

703198.40

338640.85

29

30

108.9418

33.42

703194,54

338654.84

30

31

104.7656

32.55

703189.86

338687,93

31

32

105.9729 __

43.50

703187.43

338720.39

32__

33__

110.3010__

44.35________

703183.35

338763.70

33___________

34______________

109.6409_________

25.89

703176.21

338807.47

34

11

114.9387

19.73

703172.30

338833.06

11

12

279.4181

20.01

703167.71

338852.25

1?

2 3

309.2233

164)3

7JHÎ6! 36

3.38833.28

-

20.67 ____

3 31; Șl 7,4 7 ~~

14

15_______________

308.0764__

' 22.99

703166.65

338796.9/

15

16__

308.0410

27.00

703169.56

338774.16

16__________

17

302.7842

27.10

703172.96

338747.38

17_______

16

305.5769

15.60

703174.15

338720.30

18

19

306.2943

15.35

703175.51

338704.76

19

20

306.4392

15.07

703177.02

338689.48

20

21__

310.0118

27.46 __

703178.55

338674,49

21

22

313.0737

13.02

703182.85

338647.36

22

23

319.8553

21.96

703185.50

338634.61

23

24

335.3654

13.14

703192.24

338613.71

24___

25

335.3671__________

13.64

703199.17 _

338602.55__

25

26

î 4.2363__

15.70

703206.37

.33859p^6c'iltnoRr/--'

0014/10.1

ZSOLT PE


Plan de amplasament și delimitare a imobilului Scara 1:2000


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

____________________Adresa imobilului____________________

3212

nnm. Satu Mare, strada SCHEFFLER JANOS


Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

SATU MARE


338555

338555

338895

A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

3212

STRADA SCHEFFLER JANOS

Total

3212

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

'loial

Suprafața totală măsurată a imobilului =3212 mp

Suprafața din act = 3212 mp

Inspector


 • ■'' ^^Execu tan t: B UD AI T^OL'f -’tațU/

Seria ROțȘM^, Nr. 0ftT4^(DUi2QWcW&h-ia C ȚSYNT/x ȘuR-L.^ ’ / V\

M - Sena ROJ.W^’r.                a țl

cC.onfirni executarea giiăsu^tcWrkoulkt^^q^I^ti^d inca întocriiuii documentației ca\^sti2^(§^^^ji^en^y{cesieia %^£-c            /cu'realitat^din B^d

 • -           ./<..‘/Semnătura

Data ...04.05.20KT

9'^^trA/K/Ze
x//2. // />_ -mLu/i. <nbgo5.A£Ajo

Ni- proiect 251/2020

W 0&4MA     Rf

al imobilului în Mun. Satu Mare, Drum Pădurea Mare înscris în HCL....../..............

Beneficiar:

MUNICIPIUL SATUMARE

Executant :

BUDAIZSOLT- PETRU

Seria RO-SM-F, Nr. 0014/10.11.2010, categoria C SYNTAX S.R.L.

Seria RO-B-J, Nr. 0906/28.07.2016, clasa HI

- mai 2020 -

ANEXA NR. 1.31 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE

Nr. de Înregistrare......................./.............

CERERE DE RECEPȚIE ȘI ÎNSCRIERE

Subsemnata MUNICIPIUL SATU MARE cu sediul în mim. Satu Marc, P-ța 25 Octombrie nr. 1. jud. Satu Marc, cod fiscal *1038806, tclJfax ...0261-807521...c-niaii; ...patrinioniu@primariasm.ro .. reprezentat legal prin D-ul Kereskenyi Gâbor. în calitate de primar. împuternicesc persoana fizică/juridică ...Budai Zsolt - Petru prin SYNTAX SRL.., conform contract/angajament nr... 11559-56....data...27.02.2020.....pentru înregistrarea documentației

la OCPI Satu Mare și vă rog să dispuneți:

I. OBIECTUL RECEPȚIEI: ,V - prima înscriere

 • - inscriere/radicrc construcții

 • - modificarea limitei de proprietate

 • - modificarea suprafeței imobilului

 • ' - actualizare categorii de iblosință/dcstinații

 • - repoziționare

 • - alte informații tehnice cu privire la imobil

 • - documentația de identificare a amplasamentului imobilului situat pe un alt UAT î - documentație de atribuire număr cadastral

 • - documentație pentru dczlipirc/alipire teren

 • - documentație de prima înregistrare UI

i - documentație pentru apartamentare

(J - documentație pentru dezlipire/alipirc UI

- documentație pentru reapartamentare

: 1 - documentație pentru mansardare

i : - documentație pentru descrierea dezmembrăm intelor dreptului de proprietate : ■■ - documentație pentru reconstituirea cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase II. OBIECTUL ÎNSCRIERII:

X - intabularea *...............H.C.L. nr...__/2020..................................................

f - înscrierea provizorie **...........................................................

i - notarea ***..........................................................................

: - radierea **”..........................................................................

IMOBILUL: UAT SATU MARE

Adresă imobil

Nr. CF/

Localitate

Strada

(Tarla)

Număr

(Parcela)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

Nr cad (IE)

Satu Marc

DRUM PĂDUREA MARE

H.C.L nr.

......../2020

ACTUL JURIDIC care justifică cererea, anexat in original sau în copie legalizată : Doc. cad. prima înscriere, H.C.L. nr. ....../2020. Certificat dc atestare,

Oficiul dc Cadastru și Publicitate Imobiliari prelucrează date cu caracter personal furnizate dc dumneavoastră prin mijloace aulomaiiz.lțe. în scopul efectuăm înscrierilor in sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pc documentele din arhivă

Informațiile înregistrate suni destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție. parchetelor, instanțelor. altor autorități publice

Confonn Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestui dale, cu modificările și completările iihenoaic, bencfieiați de dreptul dc acces, dc intervenție asupra datelor și dc dreptul dc a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrăm dalelor personale care vă privesc, in limitele prevăzute de an 15 din Legea nr 677/2001, cu modificările și completările ulterioare Pentru exeicitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară eu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției

 • * J Drept de proprietate, uz. uzufruct, abitațic, servitele, concesiune, ipotecă, privilegiu ctc.

 • * •) Act sub condiție suspensivă, hotărâre judecătorească nedefinitivă.

 • * **) Incapacitate, locațiunca. preernțiunea. promisiunea dc înstrăinare, schimbarea rangului ipotecii, acțiuni injustiție asupra imobilului în cauză, orice alte fapte sau drepturi personale ctc ■ •4 4) Drepturi reale, ipotecă, privilegiu

****•) Se va completa una din variantele dc comunicare

Nota: Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridica aflată in subordine» Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră- nume, prenume, scrie si număr act dc identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc. Datele cu caracter personal sunt prelucrate dc către ojreiator in vederea îndepliniin competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil. Codul de procedură civilă. Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor dc poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, in condițiile legii în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavuastiâ.

In exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul in 679/2016 privind proiecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și peniru orice alte informații suplimentare legate dc proiecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd satu-inarcfâaiicpi.to. foimulănd o cerere scrisă datată și semnată sau la telefon 0743504054

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE

DECLARAȚIE

Subsemnata MUNICIPIUL SATU MARE cu sediul în municipiul SATU MARE, P-ța 25 Octombrie nr. 1, jud. Satu Mare, CUI 4038806. reprezentat legal prin Kcrcskcnyi Găbor în calitate de primar, prin prezenta declar pe propria răspundere. în calitate de proprietar al imobilului "DRVM PADUREA MARE", situat în muu. Satu Mare, înscris în H.C.L nr.........../2020, sub sancțiunile

prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

□ 0 □ □

0


am indicat persoanei autorizate limitele și vecinii imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

am fost informat și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de ...4967... mp, comunicată de persoana autorizată;

am fost informat și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

imobilul nu se află în litigiu / se-află-w-btig+H - cu imobilul 1D ...---------...., nr. dosar...-----------------

instanța...----------------- obiect.........................

titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine,............................. au fost convocați și nu s-au prezentat la convocare.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate SYNTAX S.R.L. prin Budai Zsolt-Petru.J autorizație clasa...IIJ...seria...RO-B-J nr...0906/28.07.2016)... a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate ... H.C.L nr.........../2020...., în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data.....11.05.2020

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării dc către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, bcncficiați dc dreptul dc acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul dc a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute dc art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul dc Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Nota:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliarii, prelucrează date cu caracter personal furnizate dc dumneavoastră: nume, prenume, scrie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală ctc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate dc către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot li comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul dc procedură civilă. Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. In acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

In exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea dateloi cu caracter personal și privind libera circulație a acestor dale, dar și pentru orice alte informații suplimentare legale de țuotecția dalelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu proiecția dalelor, la adresa tpd_salu-niare@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă datată și semnată sau la telefon: 0743504054.

♦Se completează cu datele corespunzătoare responsabilului cu protecția datelor desemnat la nivelul fiecărui OCPI."


Număr înregistrare:

Serviciu] Patrimoniu, Concesionau, închirieri

E-mail: patrimoniu@primariasm.ro

Tel: 0261.807.521, 0261.807. 522

CERTIFICAT

Către

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Satu Mare

Raportat la prevederile Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imc biliară nr. 700/2014 , cu modificările și completările ul erioare, în vederera întăbulării la O.C.P.I. Satu Mare al dreptului de PROPRIETATE PUBLICĂ al MUNICIPIULUI SATU MARE, având C1F 4038806, asupra imobilului “ DRUM PĂDUREA MARE ”

din intravilanul mun. Satu Mare, Drum Pădurea Mare

prin prezenta certificăm faptul că imobilul ce face obiectul Documentației cadastrale de prima înscriere anexată cu nr. proiect nr. 251/2020 întocmită de către Budai Zsolt-Pctru -persoană autorizată prin Syntax S.R.L. persoană juridică autorizată, este identic cu imobilul înscris H.C.L. nr. ............/2020, în suprafața totală de 4967 mp, având categoria de folosință:

1DR - Drum în intravilan cu suprafața de 4967 mp, cu observația: “ DRUM PĂDUREA MARE ”

Prezentul certificat s-a eliberat pentru prima înscriere al imobilului susmenționat în evidențele de carte funciară la O.C.P.I. Satu Mare, în condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată și actualizată.

Primar

Kereskenyi Găbor


Secretar General

Racolta Mihaela-Maria f

Sef serviciu t

Faur Mihaela

Calculul suprafețelor

f NRCAD

' SUPRAFATA 4967.4030

PERIMETRUL i 900.30

Număr punct 1

Număr punct 2

Orientare [grade]

Distanță [m]

X

Y

12

13

256.7101

14.73

704648.528

338417.186

13

14

358.9631

24.08

704639.266

338405.732

14

15

344.8161

12.55

704658.515

338391.262

15

16

322,0136___

67.01     ___

704666.640

338381.693

16    ___

17__

322.5880 ___

32.19__

704689.351

338318.653

17

18

323.2181!

99.75

704700.535

338288.466

18

19

325.51811___ _

55.02     ___

704736.115

338195.273

19_______

20__

316.8132

9.92

704757.585

338144.610

20

21

356.9661

18.90

704760.176 _

338135.030

21

22

105.0400

12.96    ____

704774.922

338123.203

22

23

121.7924

58.52

704773.897 _

338136.123

23

24______

22.4844

38.19

704754.255

338191.244

24

25

63.0867__

39.01    ____

704790.092

338204.455

25

26

95.6661

22.65

704811.465

338237.089

26

27

71.3105

14.61

704813.006

338259.690

27

28

152.2207

15.27__

704819.369

338272.841

28

29___

291.2617 _______

23.24

704808.204

338283.253

29___

30

295.6661

20.56

704805.025

338260.234

30

31

259.3189

36.76__

704803.626

338239.721

31_______

32

224.0490

37.20

704781.700

338210.212

32

33

122.2111____

121.98

704747.125

338196.492

33

34

122.4631

40.18

704705.425

338311.124

34

35

122.5049

26.14

704691.539

338348.831

35

36

120.3158

3.73

704682.488

338373.359

36

37

112.8943

10.06

704681.319

338376.897

37

11

97.2036

4.94

704679.296

338386.748

11

12

156.1608

40.13

704679.513

338391.685

Plan de amplasament și delimitare a imobilului Scara 1:2000

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

4967

mun. Satu Mare. Drum Padurea Mare

Nr. Canea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (DAT)

SATU MARE


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

4967

DRUM PADUREA MARE

Total

4967

B. Date referitoare Ia construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

Total


Suprafața totalii măsurată a imobilului = 4967 mp

Suprafața din act = 4967 mp


ZSOLT - PETRI) ÎIO-SM-F'4//o. II .2010.x:afcgorlâX;..

^CERTI 1'       SJLL' J 'C     ,  <£\

* Scria            «9Î&R.07 JO^tî,- clasaJT?'" ’ V\

----*—^—jlo/gAcren. corectituârnca întocmirii <• '

Ipcpi^nțaAcesteja cu realitatea din' teren; j


/ Jc    o''*. -r ( Wl *

CațȘrm cAwinarea dociiti^ntaii(SGTd8s^iiQrșj coreț

ZSOL3’


ștampila


^OjjoG fP          ~~itribuirea numărului


ZA Z-4- *04. UZ-

Nr. Proiect: 153/2020

^©cwtoiffBtw

&>g smcMaf

al imobilului situat în intravilan mun. Satu Mare, „Strada Kaffka Murgit” (Lot 1 din 2) înscris în H.C.L. nr.................../2020.

Beneficiar:

MUNICIPIUL SA TU MARE

Executant:

BUDAIZSOLT- PETRU

Seria RO-SM-F, Nr. 0014/10.11.2010, categoria C

SYNTAX S.R.L.

Seria RO-B-J, Nr. 0906/28.07.2016, clasa III

- aprilie 2020 -

ANEXA NR. 1.31 Ia regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE Nr. de înregistrare......................./..............

CERERE DE RECEPȚIE ȘI ÎNSCRIERE

Subsemnata MUNICIPIUL SATU MARE cu sediul în mun. Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr. 1. jud. Satu Marc, cod fiscal 4038806. lel./fax ...0261-80752 l...e-mail. ...patrimoniu@primariasm.ro..., reprezentat legal prin D-ul Kereskenyi Gâbor, în calitate de primar, împuternicesc persoana fizicâ/juridică ...Budai Zsolt - Petra prin SYNTAX SRî conform contracl/angajamenl nr... 11559-56....data...27.02.2020 , pentru înregistrarea documentației la OCPI Satu Mare și vă rog să dispuneți:

 • I. OBIECTUL RECEPȚIEI:

X - prima înscriere

;>i'lu:tl:/arc informați* cadii't’.ik*

 • ■ înscriere,radiere construcții

 • - modificarea limitei de proprietate

 • - modificarea suprafeței imobilului

 • - actualizare categorii de folosință/destinații

 • - repoziționare

 • - alte informații tehnice cu privire la imobil

 • - documentația de identificare a amplasamentului imobilului situat pc un alt UAT

 • - documentație de atribuire număr cadastral

 • - documentație pentru dezlipire/alipire teren

 • - documentație de prima înregistrare UI

 • - documentație pentru apartamcntarc

 • □ - documentație pentru dezlipire/alipire UI

 • - documentație pentru rcapartaincntare

 • - documentație pentru tnansardarc

 • - documentație pentru descrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate

 • - documentație pentru reconstituirea cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase

 • 11. OBIECTUL ÎNSCRIERII:

X - intabularca *...............H.C.L. nr................./2020.................................................................................. ........................

 • - înscrierea provizorie **.......................................................................................................... ................. ..........

 • - notarea ***................................................................ .....................................................................................

 • - radierea ****................................................................................................................................ .......

IMOBILUL: UAT SATU MARE

Adresă imobil

Nr. CF/

Localitate

Strada

(Tarla)

Număr

(Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap

Nr. cad (IE)

Satu Marc

STRADA KAFFKA MARGIT ( Lot 1 din 2)

H.C.Lnr.

............../2020

/\CTUL JURIDIC care justifică cererea, anexat în original sau în copie legalizată : Doc. cad. prima înscriere, H.C.L. nr.............J2020, Certificat de atestare,

Oficiul de Cadastru $i Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate. in scopul efectuării înscrierilor in sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator ți sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datcloi cu caracler personal ți libera circulație a acestor date, cu modificările 51 completările ulterioare, bencficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizi: individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți [nelucrării datelor personale care vă privesc, in limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției

 • * ) Drept de proprietate, uz. uzufruct, abitație. servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu ctc

'•) Act sub condiție suspensivă, hotărâre judecătorească nedefinitivă

 • • ••) Incapacitate, locațiunca. preemțiunea. promisiunea de înstrăinare, schimbate» langultii ipotecii, acțiuni în justiție asupra imobilului in cauză, orice alte fapte sau drepturi personale ele

 • • ’ ’ ’) Drepturi reale, ipotecă, privilegiu.

 • • ••••) Sc va completa una din variantele de comunicare

Nota: Oficiul de Cadastru ți Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată in subordine» Agenția Națională de Cadastru 51 Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră, nume, prenume, sene ți număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc. Dalele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator in vederea indeplimrii competențelor legale privind evidențele de cadastru si căite funciară și pot fi comunicate numai destinaiarilor abilitați prin acte normative (Codul civil. Codul de procedură civilă. Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice. în condițiile legii în acest sens vă informăm si vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

In exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul 111 679/2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește, prelucrarea datelor cu caracter personal ți privind libera e.ucufape n acestor date, dar ți pcntni orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa tpd satu-matc'ăancpiro. formulând o cerere scrisă datata ți semnată sau la telefon O7435O-IO54

ANEXA jNR. 1.32 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARA SATU MARE

DECLARAȚIE

Subsemnata MUNICIPIUL SATU MARE cu sediul în municipiul SATU MARE, P-ța 25 Octombrie nr. 1, jud. Satu Marc, CUI 4038806, reprezentat legal prin Kereskcnyi Gâbor în calitate de primar, prin prezenta declar pe propria răspundere. în calitate de proprietar al imobilului "STRADA KATFKA MAR(jI 1" ( Lot 1 din 2 ). situat în mim. Satu Mare, înscris în H.C.L nr................../2020,

sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

0 0 □ □

0 □


ani indicat persoanei autorizate limitele și vecinii imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

am fost informat și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de ...1914... mp, comunicată de persoana autorizată;

am fost informăt și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

am adus la cunoști ința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCP1

imobilul nu se află în litigiu / se-află-4n444gru - cu imobilul 1D ...---------..... nr. dosar...----------------,

instanța...----------------- obiect.........................

titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine,............................, au fost convocați și nu s-au prezentat la convocare.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea Ia dispoziția persoanei autorizate SYNTAX S.R.L. prin Budai Zsolt-Petru...! autorizație clasa... III... seri a... R O-B-J nr...0906/28.07.2016... a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate ... H.C.L nr..................../2020...., în vederea identificării

limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data.....14.04.2020........


Proprietar:

.. MUNICIPIUL SATU MARE...

(semnătură)

Oficiul dc Cadastru și Publicitate Imobiliară prehicre înscrierilor in sistemul integrat dc cadastru și carte funciară sau în vei

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării dc către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil. legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libeia circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, bcneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și dc dreptul dc a nu fi supus unei deciz.it individuale Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de ari. 15 din Legea nr. 677/2001. cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiu! dc Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată De asemenea, vă este recunoscut dreptul dc a vă adresa justiției.

Nota:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinca Agenția Națională dc Cadastni și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc

Datele cu caracter personal sunt prelucrate dc către operalor in vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și cane funciară și pot iî comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul dc procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor dc poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice. în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

In exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd satu-mare@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă datata și semnată sau ia telefon: 0743504054.

*Sc completează cu datele corespunzătoare responsabilului cu protecția datelor desemnat la nivelul fiecărui OCPL"

Număr înregistrare:


Serviciul Patrimoniu, Concesionări, închirieri

E - ma i 1 : petri mon i u <&p r i ma r i asm. ro

Tel: 0261.807.521, 0261.807. 522

CERTIFICAT

Către

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Satu Mare

Raportat la prevederile Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/201\4 . cu modificările și completările ulterioare.

în vederera întăbulării la O.C.P.I. Satu Mare al dreptului de PROPRIETATE PUBLICĂ al MUNICIPIULUI SATU MARE, având CIF 4038806, asupra imobilului

“ STRADA KAFFKA MARGIT ” (Lot 1 din 2 )

din intravilanul mun. Satu Mare, str. Kaffka Margit

prin prezenta certificăm faptul că imobilul ce face obiectul Documentației cadastrale de prima înscriere anexată cu nr. proiect nr. 153/2020 întocmită de către Budai Zsolt-Pctru -persoană autorizată prin Syntax S.R.L. persoană juridică autorizată, este identic cu imobilul înscris H.C.L. nr. ................./2020, în suprafața totală de 1914 mp, având categoria de

folosință:

IDR - Drum în intravilan cu suprafața de 1914 mp, cu observația: “ STRADA KAFFKA MARGIT ” (Lot 1 din 2 )

Prezentul certificat s-a eliberat pentru prima înscriere al imobilului susmenționat în evidențele de carte funciară la O.C.P.I. Satu Mare, în condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată și actualizată.

Primar

Kereskenyi Gâbor


Secretar General

Racolta Mihaeia-Maria 9

Se f serviciu j

Faur Mihaela

Sar.u Mare 440026, Piața .'.5 Octo—br ic •.■ .

Web: www.satu-mare.ro, facebook/pi-imariasatumare E-nsail: primariaQprirnariâsm.io Telefon: 0261 807.553

Calculul Suprafețelor:

NRCAD

SUPRAFAȚA

1914.1913

PERIMETRUL

551.24

Număr punct 1

Număr punct 2

Orientare [grade]

Distanță [m]

_____X

Y

27

28

222.9607

4.26

702872.784

338738.574

28__

29____________

172.6783

16.17

702868.797

338737.071

29

30

283.5580

3.50

702854.091

338743.800

30_

31         _______

283.5539

1.83

702853.196

338740.412

374??*34        ~ 24.9^         702832.728 ’ ~33873S.64?

32___

_33__

72.9035

50.01

702875.651

338728.826

33

11 ________

72.9043

200.46

702896.299

338774.372

11______________

12

172.8169

7.27

702979.066

338956.948

12

13

270.1856

4.12

702972.449

338959.958

13

14

270.0369

9.18

702970.590

338956.283

14

15

273.2431

17.20_______

702966.429

338948.104

15

16

273.2431__

17.20

702959.411

338932.401

16

17

273.2401

10.20

702952.392

338916.698

17

18

273.2475___

7.00__

702948.230

338907.386

18

19

273.2431

17.20

702945.374

33f

900.995

19

20

273.2431

17.20

702938.356

331

885.292

20

21

273.2431

17.20__

702931.338

331

869.589

21

22

273.2431

17.20

702924.320

338853.886

22

23

273.2431

17.20

702917.302

338838.183

23

24

273.2431

17.20

702910.284

338822.480

24

25

273.2431

17.20

702903.265

338806.777_

25

26

273.2431

30.20

702896.247

338791.074

26

27

273.2431

27.30

702883.924

338763.500


de amplasament și delimitare a imobi' Scara 1:1000


ANEXA NR. I.35

______... _ „

Nr. cadastral

Nr. Cartea

Funciară

Suprafața măsurată a imobilului (mp) ________________1914__

Adresa •

Mun. Satu Mare. str. Kaffka M

Unitatea Administrativ Teritorial

CA r t | \ t A D F

nobilului________

* gitfLot I din 2),

•DAT)

Jud. Satu Mare

________-___I

--

---

oAiU Ivi ARI'

_
Nr. parcelă

Categoric de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

I

DR

1914

______________________STRADA KAFFKA MARGIT (b>: ' din 2)______________________

Total

19I4        ________

_____________________________B. Date referitoare la construcții___________________________________

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

___Total______________________

- -

Suprafața totală măsurată a imobilului = I9I4 mp


Suprafața

BUDAI ZSOLT - PETRU                ,

CElSTrintRO.-WrF. Nr. 0014/10.11.2010. categoria C •

// autorizare Î\SYNTAXS-R-L-                       -

|f Seri i                 Nr. 0906/28.02.2016. elasaȚII .     . ,

Confirm cV^im>r<nnniăq^ățoV,^|1(|l/^?rcn. corectitudinea întocmirii dbciimenfăției Ză/ja4frale și

Vi. ZSOLT^^^^^8cestea cu^ea^Iatea d'n teren \V.                   Semnătura și ștampila            ;■f

Data .J 4.04.2020..          (           A'

1 .

Inspector

/v-sy*C ■ ’r \

^^i^y^^țlițfeM'~rncibilulOn\aza dc date integrat ■. atribuirea numărului cadastral

' ■ ‘■•f“4ra * i/l

\ XC1                  /Oaia................. 1 1

1 1 / VZ                / Ștampila BCPI12)           ^U?o.r

Nr. Proiect: 151/2020

@>g IWCKM

al imobilului situat în intravilan mun. Satu Mare, „Strada Transilvania”

înscris în H.C.L. nr.................../2020.

Beneficiar:

MUNICIPIUL SATUMARE

Executant:

BUDAI ZSOL T - PETRU

Seria RO-SM-F, Nr. 0014/10.11.2010, categoria C

SYNTAXS.R.L.

Seria RO-B-J, Nr. 0906/28.07.2016, clasa III

- aprilie 2020 -

ANEXA NR. 1.31 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE

Nr. de înregistrare......................./..............

CERERE DE RECEPȚIE ȘI ÎNSCRIERE

Subsemnata MUNICIPIUL SATU MARE cu sediul în mttn. Satu Marc, P-ța 25 Octombrie nr. I.jud.Salu Marc, cod fiscal 4038806, tcl./fax ...0261-807521...c-mail: ...patritnoniu@primariasin.ro... reprezentat legal prin D-ul Kereskenyi Gâbor, în calitate dc primai, împuternicesc persoana fizicâ/juridică ...Budai Zsolt - Petru prin SYNTAX SRL..., conform contract/angajament nr.. 1 l559-56....data...27.02.2020......pentru înregistrarea documentației

la OCPI Satu Marc și vă rog să dispuneți:

 • 1. OBIECTUL RECEPȚIEI: V - prima înscriere

 • - inscriere/radiere construcții

 • - modificarea limitei dc proprietate

 • - modificarea suprafeței imobilului

 • - actualizare categorii de folosință/dcstinații

 • - rcpoziționarc

 • - alte informații tehnice cu privire la imobil

 • - documentația de identificare a amplasamentului imobilului situat pc un alt UAT

 • - documentație dc atribuire număr cadastral

 • - documentație pentru dezlipire/alipire teren

 • - documentație de prima înregistrare UI

 • - documentație pentru apartamentare

 • □ - documentație pentru dezlip rc/alipire UI

 • - documentație pentru reapartamcntarc

 • - documentație pentru mansardare

 • - documentație pentru descrierea dczmcmbrămintelor dreptului dc proprietate

 • - documentație pentru reconstituirea cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase II. OBIECTUL ÎNSCRIERII:

X - intabularca *...............H.C.L. nr. .^....^^L2020............................................

 • - înscrierea provizorie **...................................................................

 • - notarea ♦**...........................................................................

 • - radierea ****..............................................................................

IMOBILUL: UAT SATU MARE

Adresă imobil

Nr CFZ

Localitate

Strada

(Tarla)

Număi

(Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap

Nr. cad (IE)

Satu Mare

STRADA TRANSILVANIA

H.C.L nr.

............/2020

ACTUL JURIDIC care justifică cererea, anexat în original sau în copie legalizată : Doc. cad. prima înscriere. H.C.L. nr.__________/202t). Certificat de. atestare.,

Certificat de legalitate........................................................................................................................................


Solicit comunicarea răspunsului:

prin poștă

la sediul biroului teritorial

fax nr........................

Semnătura proprietarului/persoanci interesate

...MUNICIPIUL SATUMARE.

Serviciu achitat cu chitanța nr. .

***«::ț

Dala

Suina

'< -

Cod serviciu'


Oficiul <!e Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, in scopul efectuăm înscrierilor in siueniul ii cane funciară sau in vederea eliberări: copiilor dc pe documentele din jtthivă,

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operatei șt sunt comunicate numai destina tai ilor abilitați prin lege (Codul civil, legi sțieciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice

Conform Legii nr 677/2001 pentru proiecția persoanelor eu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ți libera circulație a acestor dale, cu modificările și completările ulterioare, bcncficiați dc dreptul de acces, dc intervenție asupra datelor ți dc. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, in limitele prevăzute dc ari. >5 dm Legea nr. 677/2001. cu modificările ți completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cuiere scrisă, datată p semnată De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției

 • *) Drept dc proprietate, uz. uzufruct, abitațic, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu ctc.

 • •* ) Act sub condiție suspensivă, hotărâre judecătorească nedefinitivă

 • ** *) Incapacitate, locațiunca. prccmțiunca. promisiunea dc înstrăinare. schimbarea rangului ipotecii, acțiuni injustiție tisuptâ imobilului in cauză, orice alte fapte sau drepturi personale etc

 • *•'• ) Drepturi reale, ipotecă, privilegiu

 • ••»»») Se va completa una din variantele dc comunicare

Nota: Oficiul dc Cadastru și Publicitate Imobiliară, institupe publică cu personalitate juridică aflată in subordine» Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu catacter personal furnizate dc dumneavoastră, nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc Datele cu caracter personal sunt prelucrate de căile operator in vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele dc cadastru șt carte funciara și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil. Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice. în condițiile legii. In acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat masuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute dc Regulamentul nr 679/2.016 privind protecția țiersoancloi fizice in ceea ce plivește prelucrarea daleloi cu caraclei personal și plivind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte infuiriiații suplimentate legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd satu-ntarctrtancpi.rc, formulând o cerere scrisă datată și semnată sau la telefon 07435(M(>J4,

ANEXA NR. 1.32 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU .ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE

DECLARAȚIE

Subsemnata MUNICIPIUL SATU MARE cu sediul în municipiul SATU MARE, P-ța 25 Octombrie nr. 1, jud. Satu Mare, CUI 4038806, reprezentat legal prin Kereskenyi Găbor în calitate de primar, prin prezenta declar pe propria răspundere. în calitate de proprietar imobilului "STRADA REGELE TRANSILVANIA” , situat în mun. Satu Marc, înscris în H.C.L nr................/2020, sub

sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

0 am indicat persoanei autorizate limitele și vecinii imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

0 am fost informat și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de ...1117... mp. comunicată de persoana autorizată:

 • □ am fost informat și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □ am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind dc acord

cu întocmirea documentației și înregistrarea ci la OCP1

0 imobilul nu se află în litigiu / se-află-nr-btigiu - cu imobilul ID ...---------...., nr. dosar...-----------------

o               o

instanța...----------------- obiect.........................

□ titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine,............................, au fost convocați și nu s-au

prezentat la convocare.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea Ia dispoziția persoanei autorizate SYNTAX S.R.L. prin Budai Zsolt-Petru...l autorizație clasa.. III...seria.. RO-B-J.....nr...0906/28.07.2016... a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate ... H.C.L nr. J............/2020..... în vederea identificării

limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data.....14.04.2020

Informațiile înregistrate simt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de politie, parchetelor. instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, bcncficiați dc dreptul dc acces, dc intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de ari. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul dc Cadastnr și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Nota:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aliată în subordinea Agenția Națională dc Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, scrie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală ctc

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil. Codul de procedură civilă. Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor <lc poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice. în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr 679/2016 plivind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentate legate de proiecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd satu-marc@ancpi ro, formulând o cerere scrisă datată și semnată sau la telefon: 0743504054.

*Sc completează cu datele corespunzătoare responsabilului cu protecția dalelor desemnat la nivelul fiecărui OCPJ."


Număr înregistrare:

Serviciul Patrimoniu, Concesionări, închirieri

E-niai 1: patrimoniu^primai iasm. ro

Tel: 0261.807.521, 0261.807. 522

C ERTIFIC AT

Către

OFICIUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Satu Mare

Raportat la prevederile Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Puhliciialeyhnobiliară nr. 700/2014 , cu modificările și completării: ulterioare.

în vederera întăbulării la O.C.P.I. Satu Mare al dreptului de PROPRIETATE PUBLICĂ al MUNICIPIULUI SATU MARE, având CIF 4038806, asupra imobilului

“STRADA TRANSILVANIA ”

din intravilanul mun. Satu Mare, str. Transilvania

prin prezenta certificăm faptul că imobilul ce face obiectul Documentației cadastrale de prima înscriere anexată cu nr. proiect nr. 151/2020 întocmită de către Budai Zsolt-Petru -persoană autorizată prin Syntax S.R.L. persoană juridică autorizată, este identic cu imobilul înscris H.C.L. nr. ................./2020, în suprafața totală de 1117 mp, având categoria de

folosință:

IDR - Drum în intravilan cit suprafața de 1117 mp, cu observația: “STRADA TRANSILVANIA ”

Prezentul certificat s-a eliberat pentru prima înscriere al imobilului susmenționat în evidențele de carte funciară la O.C.P.I. Satu Mare. în condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată și actualizată.

Primar

Kereskenyi Gâbor


Secretar General

Racolța Mihaela-Maria

Sef serviciu

Faur Mihaela

Calculul suprafețelor

NRCAD

SUPRAFAȚA

1116.7896

PERIMETRUL

400.16

Număr punct 1

Număr punct 2

Orientare [grade]

Distanță [m]

X

Y

22

23

122.0132

11.61

! 700814.672

341533.120

23

24

121.7319

15.53

1 700810.738

341544.040

24

25

125.4859

16.73____

1 700805.540

341558.671

25

26

- zi ■>

9.56

700799.020

341574 C7£

26

i27

3 26.6296

1.82       2

i 700795.144

341582.818 j

27

28

126.6259

1.41

700794.404

341584.481

28

29

120.4997

0.86

700793.831

341585.770

29

30___

126.1304

2.82

700793.560

341586.584

30

31

124.5811

2.37

700792.436

341589.166

31

32

124.5811

3^66__

700791.543

341591.363

32

33

247.0761

6.56

700790.165

341594.752

33

34

325.8681

5.37

700785.318

341590.331

34

35    ________

323.3318

29.27

700787.440

341585.400

35

36

317.6443

27.93

700797.929

341558.072

36

37

310.8716

18.14

700805.571

341531.21C

37

38

312.3040

24.39

700808.653

341513.335

38

39

310.7709

40.57

700813.337

341489.403

39

40

310.7495

21.10

700820.168

341449.414

40

41

311.2401

25.41

700823.713

341428.618

41

11

17.8984

5.00

700828.176

341403.604

11

12

112.5654

10.26

700832.980

341404.991

12

13

112.5666

3.56

700830.968

341415.052

13

14

112.5772

9.38

700830.270

341418.542

14

15

110.4476

15.03

700828.429

341427.739

15____

16___

109.7793

13.65

700825.973

341442.570

16

17

110.2181___

11.44

700823.884

341456.062

17

18

110.8200

19.44

700822.056

341467,353

18____

19

112.6648

2.03

700818.768

341486.512

19

20

113.1682 __

19.24___

700818.366

341488.506

20

21

107.2366

14.54__

700814,415

341507.334

21____

22

89.4008

11.50

700812.766

341521.778

Plan de amplasament și delimitare a imobilului Scara 1:2000

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

1117

_______intravilan inun. Satu Mare. Strada Transilvania_______

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

SATU MARE

___________________________________________________A. Date referitoare la teren_________________

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

1117

________________STRADA TRANSJL VANI A________________

Total

1117

________________________________________________B. Date referitoare la construcții__________________

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

Total

--------------------——-----—--

Suprafața totală măsurată a imobilului = 1117 mp ______________________________________________Suprafața din act = 1117 mp________________

Executant: BUDAI ZSQI^PyPETKU

Seria ^OrSAl^,.Nr. 0014/^11.2010, cătfegoriâ C

Șerîă^O-B-J,                     M\

^diifinn-executare’ah]ăsy^oril^e^^<^^^drVwtiftlinca întfiemirii documentației c^feti^țș cșh cPrtâpUnogyfh -acesteia

V;     •       .. cu -rcalitarâg dg^^gir^teT-Affl g'/

\ > &.c ~ ' ScmnWuraw^tani[BI^QA^^^X<

'                 RâjiaC]

Inspector

ConfÎRTf ing^ce^Nțmobilului în baza de date integrată și atribuirea «0 ^numărului cadastral

|         '•' “^Imnătura și parafa

................. /

J              *     Ștampila BCPl jy /