Hotărârea nr. 96/2020

HOTĂRÂREA nr. 96/28.05.2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de primă înscriere a imobilului teren în suprafață totală de 295 mp, situat în municipiul Satu Mare str. Fântânii

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 HOTĂRÂREA nr.96/28.05.2020
privind însuşirea documentaţiei cadastrale de primă înscriere
a imobilului teren în suprafață totală de 295 mp,
situat în municipiul Satu Mare str. Fântânii

 

 


Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.05.2020,
Analizând:
-proiectul de hotărâre, înregistrat sub nr. 22371/ 20.05.2020,
-referatul de aprobare al Viceprimarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 22372/ 20.05.2020, în calitate de iniţiator,
- raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri și al Direcției economice, înregistrat sub nr. 22373/20.05.2020,
-raportul Serviciului Juridic, înregistrat sub nr. 22596/21.05.2020,
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând în considerare prevederile:
- art. 885 alin. 1, art. 888 ale Codului civil, Titlul VII, Cartea funciară,
- art. 10 alin. 2, art. 24 alin. 2 și alin. 3 ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 23 și art. 78 din Ordinul ANCPI nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară,
- art. 354 și art. 355 din Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, modificat și completat,
- Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), ale art. 139 alin. (3) lit. g), ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat și completat,

Adoptă următoarea:

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 

 

Art. 1. Se însuşeşte documentaţia cadastrală de primă înscriere, întocmită de Budai Zsolt- Petru, nr. proiect 254/2020, pentru imobilul teren în suprafață de 295 mp, situat în municipiul Satu Mare, str. Fântânii, nr. top. 403/3/a, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în domeniul privat al Municipiului Satu Mare a imobilului identificat la Art.1 cu categoria de folosință "curți construcții".

Art. 3. Se dispune O.C.P.I. Satu Mare înscrierea în evidenţele de Publicitate Imobiliară a celor aprobate la articolele precedente şi înfiinţarea unei noi coli de Carte Funciară.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Viceprimarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu Concesionări Închirieri din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare.

Art. 5. Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului județului Satu Mare, celor nominalizați cu ducerea la îndeplinire a prezentei şi, prin intermediul Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri, O.C.P.I Satu Mare.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                            Contrasemnează
Bologa Andrea-Maria                                                                                              Secretar general,
                                                                                                                                 Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale