Hotărârea nr. 95/2020

HOTĂRÂREA nr. 95/28.05.2020 privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului - teren în suprafață de 1088 mp situat în Municipiul Satu Mare, str. Iuliu Maniu nr. 45

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 95/28.05.2020
privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului - teren în suprafață de 1088 mp situat în Municipiul Satu Mare, str. Iuliu Maniu nr. 45

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020,
Analizând:
- proiectul de hotărâre, înregistrat sub nr. 21872/19.05.2020,
- referatul de aprobare al Viceprimarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 21873/19.05.2020, în calitate de inițiator,
- raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri, înregistrat sub nr. 21874/19.05.2020,
- raportul Serviciului Juridic, înregistrat sub nr. 22355/20.05.2020,
- cererea depusă de către Costiuc Vasile și Costiuc Augusta - Florica, înregistrată la instituția noastră cu nr. 9112/15.02.2018 și documentația topografică anexată de către aceștia,
- referatul Comisiei de soluționare a cererilor care au ca obiect vânzarea prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare aferente construcțiilor, curți, grădini, înregistrat sub nr. 20600/08.05.2020,
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând în considerare prevederile:
- HCL nr. 259/28.11.2019 privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcțiilor, curți, grădini,
- art. 10 alin. 2 și art. 24 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- art. 553 alin.1 coroborat cu alin. 4, art. 885 și art. 888 din Codul civil,
- art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- art. 354, art. 355 și art. 364 alin. (1) din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, modificat și completat,
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 108 lit. e), art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (2) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat și completat,
Adoptă următoarea:

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 

 

 

Art.1. Se atestă apartenența la domeniul privat al municipiului Satu Mare a imobilului - teren în suprafață de 1088 mp, înscris în CF nr. 158335 Satu Mare (nr. CF vechi 625 Satu Mare) cu nr. top 1097 și 1098, identificat în Planul de amplasament și delimitare a imobilului, executat de ing. Soponar Radu Mihai, vizat de O.C.P.I. Satu Mare sub nr. 1424/23.10.2008, care constituie anexă la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă vânzarea prin negociere directă a imobilului- teren în suprafață de 1088 mp, identificat la articolul 1.
Art.3. Se aprobă prețul de 96.199 lei pentru suprafața de 1088 mp, calculat conform prețurilor prevăzute în Raportul de evaluare, care constituie Anexa 2 la H.C.L. nr. 259/28.11.2019, în funcție de categoria de folosință, după cum urmează:
- prețul de 58.681 lei pentru suprafața de 581 mp teren cu categoria de folosință „curți, construcții",
- prețul de 37.518 lei pentru suprafața de 507 mp, teren cu categoria de folosință „arabil".
Art.4. Se mandatează Viceprimarul municipiului Satu Mare, domnul Albu Adrian, să semneze actele autentice ce decurg din prezenta hotărâre.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Viceprimarul municipiului Satu Mare prin Serviciul Patrimoniu Concesionări Închirieri din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri și petenților Costiuc Vasile și Costiuc Augusta - Florica.

 

 

 


Președinte de ședință,                                                                                          Contrasemnează
Bologa Andrea-Maria                                                                                            Secretar general,

                                                                                                                               Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 


Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1 : 1000


Nr. cadastrale

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

1097 și 1098

1201

mun. Satu Mare, str. luliu Maniu, nr. 45

Nr. C.F.

625

UAT

mun. Satu Mare

1

18
1098


Dl


10

str. luliu Maniu

A. Dai

te referitoare la teren        ____________

Nr. parcelă

Categoria de folosință

Suprafața din act (mp.)

Suprafața din măs. (mp.)

Mențiuni

1097

A

507

1201

Curte cu casă, garaj și magazie, împrejmuită cu gard

1098

Cc

719

-

-

-

-

-

Total

-

1226

1201


B. Date referitoare la construcții


Cod constr.


CI


Suprafața construită la sol (i"P)

150


Valoarea de impozitare (RON)C2


20C3


Total


21

191INVENTAR DE COORDONATE

Sistem dc proiecție STEREO 70

Cod pot.

Coord. X

Coord. Y

1

701856,2769

340474,8084

2

701838.9286

340471,4989

3

701826,6405

340468.4835

4

701817.4194

340465.6877

5

701813,7784

3404652720

6

701806.7897

340463,8516

7

701805.3965

340463,5772    /

8

701801.8096

340462,7469

9

701786,1420

340459.7696

10

701771.9802

340457.5837

11

701771.4630

340471.0734

12

701771.2552

340473.9709

13

701787,5688

340474.9598    \

14

701799,4809

340476.7156

15

701809,6624

340479,4105

16

701822.0730

340481,9915

17

701830,4401

3404832956

18

701852.8485

340487,3922

19

701853,2898

340483.1598

20

701855.8357

340476,5655

Sunrafaia totala masurata = 1201.0179 mn


Mențiuni


Casă de locuit tip P, Scd -150 mp.

Garaj tip P, Scd - 20 mp.

Magazie tip P, Scd - 21 mp.


Executant, ing. Soponar Radu Aut. nr. 088 / 2003


1

< •c%SM N' oer. -2 Categoriile

B,C p

SOPOffAR RADU MIHAI

x °Vc.g.c-


Se confirrtfi siTotafap dSknfcurători și introduceraHmBbihnui m bia de date Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Satu Mare


Nr. întreg.


dinVerificat și recepționat


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Satu Mare

NISTOR SORIN