Hotărârea nr. 94/2020

HOTĂRÂREA nr. 94/28.05.2020 privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului - teren situat în Municipiul Satu Mare, str. George Coșbuc nr. 53

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 94/28.05.2020
privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului - teren
situat în Municipiul Satu Mare, str. George Coșbuc nr. 53

 

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020,
Analizând:
- proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 21841/19.05.2020,
- referatul de aprobare al Viceprimarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 21841/19.05.2020, în calitate de inițiator,
- raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri, înregistrat sub nr. 21842/19.05.2020,
- raportul Serviciului Juridic, înregistrat sub nr. 22358/20.05.2020,
- cererea depusă de către Nagy Boglárka - Réka, înregistrată la instituția noastră cu nr. 40492/12.08.2019 și documentația topografică anexată de către aceasta,
- referatul Comisiei de soluționare a cererilor care au ca obiect vânzarea prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare aferente construcțiilor, curți, grădini, înregistrat sub nr. 20471/07.05.2020,
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând în considerare prevederile:
- HCL nr. 259/28.11.2019 privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcțiilor, curți, grădini,
- art. 10 alin. 2 și art.24 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- art. 553 alin. 1 coroborat cu alin. 4, art. 885 și art. 888 din Codul Civil,
- art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- art. 354 alin. 1, art. 355 și art. 364 alin. (1) din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, modificat și completat,
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 108 lit. e), art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (2) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat și completat,

Adoptă următoarea:

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 

 

Art.1. Se atestă apartenența la domeniu privat al municipiului Satu Mare a imobilului - teren în suprafață de 669 mp, înscris în CF nr. 180947 Satu Mare cu nr. cadastral 180947 (nr. CF vechi 679 Satu Mare cu nr. top 163 și 164), identificat în Planul de amplasament și delimitare a imobilului, executat de PFA Hodor Marcel Grațian, vizat de O.C.P.I. Satu Mare sub nr. 44218/19.07.2019, care constituie anexă la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă vânzarea prin negociere directă a imobilului - teren în suprafață de 669 mp, aflat în intravilanul şi domeniul privat al Municipiului Satu Mare, identificat la articolul 1.
Art.3. Se aprobă prețul vânzării de 57.282 lei pentru suprafața de 669 mp, calculat conform prețurilor prevăzute în Raportul de evaluare terenuri, care constituie Anexa 2 la HCL nr. 259/ 28.11.2019, în funcție de categoria de folosință, după cum urmează:
- prețul de 29.088 lei, pentru suprafața de 288 mp teren cu categoria de folosință „curți, construcții",
- prețul de 28.194 lei, pentru suprafața de 381 mp, teren cu categoria de folosință „arabil".
Art.4. Se mandatează Viceprimarul municipiului Satu Mare, domnul Albu Adrian, să semneze actele autentice ce decurg din prezenta hotărâre.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Viceprimarul municipiului Satu Mare prin Serviciul Patrimoniu Concesionări Închirieri din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri și petentei Nagy Boglárka - Réka.

 

 

 


Președinte de ședință,                                                                                                 Contrasemnează
Bologa Andrea-Maria                                                                                                   Secretar general,
                                                                                                                                      Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Nr. Cadastral

180947


Suprafața măsurată (mp)


935


_________________________________Scara 1:1000

____________________Adresa imobilului__________________

UAT Satu Mare, loc. Satu Mare, Str. GEORGE CQSBUC nr. 53 (intravilan)


Nr. Cartea Funciara 180947 col


Unitate Administrativ Teritoriala (UAT) Satu MareA. Dai

te referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (n

ip)

Mențiuni

180947

CC

554

Teren total împrejmuit

A

381

Total

935

।                                                         B. Date referitoare la construcții

1 Cod

Destinația

S. const la sol (mp)

Mențiuni

C1

CL

151

Casa de locuit de tip S+P

C2

CL

54

Casa de locuit de tip P edificata in anul 1950

C3

CL

82

Casa de locuit de tip S+P - neinscrisa in cartea funciara

C4

AG

19

Anexa gospodăreasca - neinscrisa in cartea funciara

Total                 |

306

xqc;Suprafata totala masurata a imobilului = 935 mp

Suprafața din act = 935 mp

Executa^țft^Marael

Confirm executarea masuratorito^â teren, cofe^ițudinea intocrhini ,Jtr’ XX documentației cadastrale st^lespona^frta/apeșteîacu realitatea,din teijen’<% Semnătura si stampila //                                  !,t        ’

Data: 02.07.2019         *                        f'' '      / /

«o ii- •

....          .Wfr..               XV      l

nspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si ‘ atribuirea numărului cadastral

Semnătura si parafa

SfeAipila BCPI                        //

/       Ci