Hotărârea nr. 93/2020

HOTĂRÂREA nr. 93/28.05.2020 privind însușirea rapoartelor de "Evaluare terenuri proprietatea publică a municipiului Satu Mare, situate în Piața de Alimente nr. 1, Piața de Alimente nr. 2 și Piața de Alimente Someș - în vederea concesionării" și aprobarea concesionării acestora proprietarilor spațiilor comerciale cumpărate în temeiul Legii nr. 550/2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 93/28.05.2020
privind însușirea rapoartelor de "Evaluare terenuri proprietatea publică a municipiului Satu Mare, situate în Piața de Alimente nr. 1, Piața de Alimente nr. 2 și Piața de Alimente Someș - în vederea concesionării" și aprobarea concesionării acestora proprietarilor spațiilor comerciale cumpărate în temeiul Legii nr. 550/2002

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020,
Analizând:
- proiectul de hotărâre, înregistrat sub nr.22329/20.05.2020,
- referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 22349/20.05.2020, în calitate de inițiator,
- raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri și al Direcției Economice, înregistrat sub nr. 22350/20.05.2020,
- raportul Serviciului Juridic, înregistrat sub nr. 22722/21.05.2020;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând în considerare prevederile:
- art. 551 pct. 8, art. 861 alin. 3, art. 866, art. 871-873 din Codul civil,
- art. 13 alin. 3 din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local,
- art. 108 lit. b), art. 286 alin. 4, art. 297 alin. 1 lit. b), art. 302, art. 303 alin. (1), (2) și (5) din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, modificat și completat;
- Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c), alin. (6) lit. a) şi art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, modificat și completat,

Adoptă următoarea:

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

 

Art.1. (1) Se însușesc rapoartele de evaluare, întocmite de S.C. KONCRET S.R.L, a terenurilor proprietatea publică a municipiului Satu Mare în vederea concesionării acestora proprietarilor spațiilor comerciale cumpărate în temeiul Legii nr. 550/2002, situate în piețele de alimente, după cum urmează:

- Anexa nr. 1 - Piața de Alimente nr. 1;
- Anexa nr. 2 - Piața de Alimente nr. 2;
- Anexa nr. 3 - Piața de Alimente Someș.
(2) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă concesionarea prin atribuire directă a terenurilor aferente spațiilor comerciale cumpărate în temeiul Legii nr. 550/2002, situate în una din cele trei piețe, pentru o perioadă de 25 de ani.
Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează Comisia de aplicare a Legii nr. 550/2002 și Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului județului Satu Mare, Comisiei de aplicare a Legii nr. 550/2002 și Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                               Contrasemnează
Bologa Andrea-Maria                                                                                                 Secretar general,
                                                                                                                                    Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale