Hotărârea nr. 92/2020

HOTĂRÂREA nr. 92/28.05.2020 privind aprobarea cuprinderii în lista spațiilor comerciale cu imobile care urmează a fi vândute în condițiile Legii nr. 550/2002 și a spațiului comercial "Chioșc nr.1" situat în Piața de Alimente nr.1, str. Martirilor Deportați nr. 25

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 


HOTĂRÂREA nr. 92/28.05.2020
privind aprobarea cuprinderii în lista spațiilor comerciale cu imobile care urmează a fi vândute în condițiile Legii nr. 550/2002 și a spațiului comercial "Chioșc nr.1" situat în Piața de Alimente nr.1, str. Martirilor Deportați nr. 25

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020,

Analizând:
- proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 22319/ 20.05.2020,
- referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 22321/20.05.2020, în calitate de inițiator,
- dispozitivul Sentinței civile nr. 397/CA/15.10.2019 pronunțată de Tribunalul Satu Mare în dosar nr. 1922/83/2018* definitivă și irevocabilă în urma Deciziei civile nr. 178/CA-R/28.02.2020 pronunțată de Curtea de Apel Oradea în dosar nr. 1922/83/CA/2018*-R, prin care se dispune cuprinderea în lista spațiilor comerciale cu imobile ce urmează a fi vândute în condițiile Legii nr. 550/2002 și a spațiului comercial "Chioșc nr.1" în suprafață de 40,8 mp, situat în Piața de Alimente nr.1, str. Martirilor Deportați nr. 25, localitatea Satu Mare,
- raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri înregistrat sub nr. 22323/20.05.2020,
- raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 22621/21.05.2020,
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,

Luând în considerare prevederile:
-art. 5 alin. (1) și alin (3) din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local,
-Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c), alin. (6) lit. b) şi art. 139 alin. (2) și art. 196 alin (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă următoarea:

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

 


Art.1. Se aprobă cuprinderea în lista spațiilor comerciale cu imobile care urmează a fi vândute în condițiile Legii nr. 550/2002 a spațiului comercial "Chioșc nr.1" în suprafață de 40,8 mp, situat în Piața de Alimente nr. 1, str. Martirilor Deportați nr. 25, localitatea Satu Mare, conform dispozitivului Sentinței civile nr. 397/CA/15.10.2019, pronunțată de Tribunalul Satu Mare în dosar nr. 1922/83/2018*, definitivă și irevocabilă în urma Deciziei civile nr. 178/CA-R/28.02.2020, pronunțată de Curtea de Apel Oradea în dosar nr.1922/83/CA/2018*-R.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează Comisia de aplicare a Legii nr. 550/2002 și Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului județului Satu Mare, Comisiei de aplicare a Legii nr. 550/2002, Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri și doamnei Lăpuște Simona Ana.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                            Contrasemnează
Bologa Andrea-Maria                                                                                              Secretar general,
                                                                                                                                Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale