Hotărârea nr. 91/2020

HOTĂRÂRE nr. 91/28.05.2020 privind aprobarea valorificării masei lemnoase de 243 mc din partida 1635321 IG, provenită din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Negrești Oaș

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

HOTĂRÂRE nr. 91/28.05.2020
privind aprobarea valorificării masei lemnoase de 243 mc
din partida 1635321 IG, provenită din fondul forestier
administrat de Ocolul Silvic Negrești Oaș

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020,
Analizând proiectul de hotărâre, înregistrat sub nr. 22682/21.05.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 22680/21.05.2020, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciul Fond Funciar și Legile Proprietății, înregistrat sub nr. 22610/21.05.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Având în vedere solicitarea Ocolului Silvic Negrești Oaș înregistrată sub nr. 21811/18.05.2020 la Primăria municipiului Satu Mare,
În baza prevederilor art. 1 lit. q), art. 4 alin. (1), art. 6, art. 12 lit. a), art. 20 alin. (5), (6) și (7) precum și ale art. 45 alin. (1), (12) și (13) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin H.G. nr. 715/05.10.2017, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 59 din Legea nr. 46/2008, Codul Silvic, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta,

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

 

Art.1. Se aprobă recoltarea unui volum de masă lemnoasă de 243 mc din partida 1635321 Ig, provenită din fondul forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare administrat de Ocolul Silvic Negrești Oaș.

Art.2. Se aprobă prețurile și modalitatea de valorificare a masei lemnoase parte din producția anului 2020, prevăzută la art. 1, stabilite în condiții de piață, în funcție de specie sau grupa de specii, gradul de accesibilitate, sortiment, natura de produs, conform Anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă vânzarea directă către populație a masei lemnoase aprobate în Anexa nr. 2 a prezentei.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Primarul municipiului Satu Mare, Serviciul Fond Funciar și Legile Proprietății, Direcția Economică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului și Ocolul Silvic Negrești Oaș.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului județului Satu Mare, Ocolului Silvic Negrești Oaș, Serviciului Fond Funciar și Legile Proprietății și Direcției Economice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                       Contrasemnează
Bologa Andrea-Maria                                                                                                         Secretar general,
                                                                                                                                          Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 91/28.05.2020

 

În conformitate cu art. 20 alin. (5), (6) și (7) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase, propunem spre aprobare, valorificarea masei lemnoase fasonată, prin licitație deschisă cu strigare, din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Negrești Oaș conform listei de mai jos:

 

 

Nr.

Crt.

 

Partida

 

Sortimentul

 

Specia

 

Cantitate

mc

Preț de pornire la licitație propus

lei/mc fără TVA

 

1

 

1635321 IG

Goroha

               

               Buștean

 

FA

 

40

 

260

 

TOTAL

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Primar,                                                                                                                                    Șef Serviciu Fond Funciar și Legile Proprietății,

         Kereskényi Gábor                                                                                                                                                                    Ziman Doina

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                                                    SECRETAR GENERAL,

     Bologa Andrea-Maria                                                                                                                                                  Mihaela Maria Racolța

 

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 91/28.05.2020

 

 

În conformitate cu art. 45 alin. (1), (12), (13) și (14) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase, propunem spre valorificare masa lemnoasă fasonată la drum auto, prin vânzare directă către populație, din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Negrești Oaș conform listei de mai jos:

 

Nr.

Crt.

 

Partida

 

Sortimentul

 

Specia

 

Cantitate

mc

Preț de vânzare

Lei/mc

fără TVA

1

1635321 IG

Lemn de Foc

Paltin

2

151,26

2

1635321 IG

Lemn de Foc

Fag

184

151.26

3

1635321 IG

Lemn de Foc

Molid

10

92.44

4

1635321 IG

Lemn Rotund

Molid

7

210.08

 

 

TOTAL

 

203

 

 

Primar,                                                                                                                                    Șef Serviciu Fond Funciar și Legile Proprietății,

         Kereskényi Gábor                                                                                                                                                                    Ziman Doina

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                                                    SECRETAR GENERAL,

     Bologa Andrea-Maria                                                                                                                                                 Mihaela Maria Racolța