Hotărârea nr. 90/2020

HOTĂRÂREA nr. 90/28.05.2020 privind aprobarea prețului de pornire la licitație a unui volum de masă lemnoasă de 39,5 mc, buștean gater, provenit din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Satu Mare

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 90/28.05.2020
privind aprobarea prețului de pornire la licitație
a unui volum de masă lemnoasă de 39,5 mc, buștean gater,
provenit din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Satu Mare

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 22249/20.05.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 22230/20.05.2020, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciul Fond Funciar și Legile Proprietății, înregistrat sub nr. 22220/20.05.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Având în vedere solicitarea Ocolului Silvic Satu Mare nr. 2350/13.05.2020, înregistrată sub nr. 21649/18.05.2020 la Primăria municipiului Satu Mare și Anexa nr. 2 la HCL nr . 44/27.02.2020,
În baza prevederilor art. 1 lit. q), art. 4 alin. (1), art. 12 lit. a), art. 20 alin. (5), (6) și (7) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin H.G. nr. 715/05.10.2017, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 59 din Legea nr. 46/2008, Codul Silvic, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

Adoptă prezenta,

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

 

Art.1. Se aprobă prețul de pornire la licitație a unui volum de masă lemnoasă de 39.5 mc, buștean gater, parte din producția anului 2020, stabilit în condiții de piață, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Primarul municipiului Satu Mare, Serviciul Fond Funciar și Legile Proprietății, Direcția Economică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului și Ocolul Silvic Satu Mare.

Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului General al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului județului Satu Mare, Ocolului Silvic Satu Mare, Serviciului Fond Funciar și Legile Proprietății și Direcției Economice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului.

 

 

 


Președinte de ședință,                                                                                                     Contrasemnează
Bologa Andrea-Maria                                                                                                       Secretar general,
                                                                                                                                          Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 90/28.05.2020

 

 

În conformitate cu art. 20 alin. (5) și (6) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, propunem spre aprobare, valorificare masei lemnoase fasonată, prin licitație deschisă cu strigare, din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Satu Mare conform listei de mai jos:

Nr.

Partida

Specia

Sortimentul

 

               Volum

Preț de referință

Cheltuieli de

Preț de referință

Preț de valorif

 

Crt.

mc

cf.metodologiei

exploatare

plus cheltuieli de exploatare

lei / mc

 

 

 

lei / mc

lei / mc

- lei / mc

fără tva

 

1

1600001

Stejar s

Bustean Gater

4

300,05

66,2

366,25

370

 

2

1608390

Stejar l

Bustean Gater

33,5

316,46

60,83

377,29

380

 

3

1608390

Paltin

Bustean Gater

2

168,94

60,83

229,77

231,09

 

Volum total

 

 

39,5

 

 

 

 

 

 

 

Primar,                                                                                                                                    Șef Serviciu Fond Funciar și Legile Proprietății,

         Kereskényi Gábor                                                                                                                                                                    Ziman Doina

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                                                                SECRETAR GENERAL,

Bologa Andrea-Maria                                                                                                                                                               Mihaela Maria Racolța