Hotărârea nr. 9/2020

HOTĂRÂREA nr. 9/30.01.2020 privind completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 291/19.12.2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Extindere a rețelei electrice de distribuție în loc. Satu Mare zona str. Gorunului si Pădurea Noroieni"

ROMÂNIA

JUDEȚUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 


HOTĂRÂREA nr. 9/30.01.2020
privind completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 291/19.12.2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Extindere a rețelei electrice de distribuție 
în loc. Satu Mare zona str. Gorunului si Pădurea Noroieni"

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 30.01.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3435/21.01.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 3436/21.01.2020, în calitate de iniţiator, raportul de specialitate comun al Serviciului Investiții - Gospodărire - Întreținere şi al Direcţiei economice înregistrat sub nr. 3437/21.01.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor Ordinului A.N.R.E. nr. 36/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea condițiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea rețelelor de distribuţie a energiei electrice, a Hotărârii de Guvern cu nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, a art. 44 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale,
Ȋn temeiul prevederilor. art. 129 alin. (2) lit. c) , art. 139 alin (3) lit. g) și a prevederilor art.196 alin.(1) lit a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă următoarea:

 

 

 

H O T Ă R Â R E


 

 

Art. 1 Se mandatează Primarul municipiului Satu Mare, în vederea semnării contractului de execuție a lucrărilor, împreună cu operatorul de rețea, cu un executant nominalizat în urma unei proceduri de licitație publică desfășurată de către operatorul de rețea, în conformitate cu prevederile art. 20 alin (2) din Ordinul A.N.R.E. nr. 36/2019.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare prin Serviciul Investiții, Gospodărire, Întreținere.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare și Serviciului Investiții, Gospodărire, Întreținere.

 

 

 


Președinte de ședință,                                                                                        Contrasemnează
Zsók János Csaba                                                                                                Secretar general,
                                                                                                                             Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 15
Voturi împotrivă 0
Abţineri 7

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale