Hotărârea nr. 89/2020

HOTĂRÂREA nr. 89/28.05.2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii al Aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 89/28.05.2020

privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii
al Aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare

 

 

 

Consiliul Local al municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 .05. 2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 22315/20.05.2020, Referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare, înregistrat cu nr. 22317/20.05.2020, în calitate de iniţiator, Raportul Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 22318/20.05.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare;
Adresa Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare nr. 3948/SM/15.04.2020, înregistrată la sediul instituției cu nr. 18539/21.04.2020 privind numărul maxim de posturi alocate Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Satu Mare pentru anul 2020 ,
În conformitate cu prevederile art. 409 alin.(1) din O.U.G.nr. 57/2109 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
Constatând necesitatea abrogării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 272/19.12.2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
În baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2109 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1) şi art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G.nr. 57/2109 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Adoptă următoarea:

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art.1. Se aprobă numărul maxim de posturi bugetate ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare la 300 de posturi bugetate.
Art.2. Se aprobă Organigrama Aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă Statul de funcţii al Aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Primarul Municipiului Satu Mare duce la îndeplinire prezenta hotărâre, prin intermediul Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare.
Art.5. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L. nr. 272/19.12.2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare și Serviciului Managementul Resurselor Umane.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                      Contrasemnează
Bologa Andrea-Maria                                                                                                        Secretar general,
                                                                                                                                          Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 

Consiliul Local al municipiului Satu MareAnexa nr. 31
Consiliul Local Primar
Cabinet primar4
0
Aparat permanent de lucru al CL.2Viceprimar Viceprimar Birou Audit Public Intern64
0Administrator Public1
25
Cabinet Arhitect Sef 1
viceprimar 1Secretar General
Directia Economica 20Directia Impozite si Taxe Locale48Directia Tehnica 48Direcţia Administrativ şi Relaţii Publice38"Serviciul Scriere, Implementare si Monitorizare Proiecte"Serviciul Situatii de Urgenta"Serv. Juridic, Contencios, Arhivă"Directia Administrare Patrimoniu40"Serviciul Resurse Umane, Salarizare"8Serviciu Urbanism si Dezvoltare Urbană
335451
17454334357
817
2512411110"Serv.Patrimoniu,Concesionări,Închirieri"817
Serviciul Buget"Serv. Impunere, Constatare, Control""Serviciul Investitii, Gospodărie-Întreţinere"Serviciu de comunicare şi coordonare instituţii subordonateCompartiment Prevenţie
Compartiment Implementare ProiecteServiciu Autorizări Construcţii
Birou Autoritate Tutelara12111
817221218171019303Compartiment Cadastru
707615817
Serviciul Financiar Contabilitate"Serv. Evidenta Venit. Urmarire, Execut. Silita, Amenzi" Birou Cons.Tehnică şi Supervizare lucrăriCompartiment relatii internationale si Mass Media
Compartiment energeticBiroul Monitorizare Proceduri202Birou Finalizări Construcţii
Compartiment Fond Locativ
1111025124615303615615
404
Compartiment Cultură Sport Şi Tineret202
Serviciul Achiziţii
PubliceComp.adm.centru tehnolog.de inovare şi de afaceri şi a casei meştesugarilor
202615
817
Compartiment Tehnologia Informatiilor606
Serviciul administrarea domeniului public şi privatBirou GIS
Serviciu Agricol şi Fond Funciar
404
25124
Serviciul Relatii Publice918
Compartimentul Implementare si Monitorizare Intreprinderi Publice si Servicii Publice
Compartiment Fond Forestier
1019
202
Compartiment Civic si Asoc. De proprietari202
Compartiment Zone Verzi si Mobilier Urban
"Birou Control Comercial, Autorizaţii Funcţionare şi Transport"
202
505
Serviciu Administrativ si Protocol615
Compartiment Salubritate si Protectia Mediului
Birou Finantare si Administrare Unitati de Invatamant
17116
606
615
Compartiment Autorizari Servicii de Transport Pub Local
202
Compartiment Reparatii Strazi si Semnalizare Rutiera
606
Compartiment Iluminat Stradal
303
Alesi locali 3
Functii publice de conducere inclusiv secretar municipiu31
Functii publice de executie 215
PRIMAR"Sef serviciu,"
Functii publice de conducere in regim contractual3
Kereskényi GáborCiulean Oana Maria
Functii publice de executie in regim contractual53

123
d

12111
817
303
202

ORGANIGRAMA
ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. 89/28.05.2020
303
606
483455074326422
1019
615
81781711110303303
23122
817
817817202
817918
61524123
615615404
505
817615
2732461521120
303303
303
13112
181171019
817
101
615
303
707
202
17116
1019"Primar,""Șef Serviciu M.R.U.,"
Kereskényi GáborCiulean Oana Maria
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,""SECRETAR GENERAL,"
BOLOGA ANDREA-MARIAMIHAELA MARIA RACOLȚA
202

Raport de compatibilitate pentru ORGANIGRAMA.xls
Rulare pe 07.07.2016 14:37
Caracteristicile următoare din acest registru de lucru nu sunt acceptate de versiuni anterioare de Excel. Este posibil ca aceste caracteristici să se piardă sau să se degradeze când se deschide acest registru de lucru într-o versiune anterioară de Excel sau dacă îl salvați într-un format anterior de fișier.
Scădere minoră a fidelitățiiNumăr de aparițiiVersiune
Unele celule sau stiluri din acest registru de lucru conțin o formatare care nu este acceptată în formatul de fișier selectat. Se va face conversia acestor formate la cel mai apropiat format disponibil.2Excel 97-2003

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 89/28.05.2020
STAT DE FUNCŢII
APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr. Crt."Numele, prenumele/VACANT, temporar VACANT după caz"StructuraFuncţia de Demnitate PublicăFuncţia publicăClasaGradul profesionalNivelul studiilorFuncţia contractualăGradatieNivelul studiilor
Ȋnalt funcţionar publicde conducerede execuţiede conducerede execuţie
1PrimarS
2ViceprimarS
3ViceprimarS
4Secretar General al Municipiului IS
5SAdministrator public
CABINET PRIMAR
6ReferentIAM
7ConsilierIAS
8ReferentIAM
9ConsilierIS
10ConsilierIAS
11VACANTReferentIAM
CABINET VICEPRIMARI
12ConsilierDS
BIROU AUDIT PUBLIC INTERN
13VACANTtemporar ocupatŞef birouIIS
14AuditorISS
15AuditorISS
16AuditorISS
17VACANTAuditorISS
18VACANTAuditorISS
SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
19Şef serviciuIIS
20VACANTConsilierISS
21ConsilierISS
22VACANTConsilierISS
23Consilier juridicISS
24ConsilierISS
25ConsilierISS
26VACANTConsilierISS
SERVICIUL JURIDIC
27VACANTtemporar ocupatŞef serviciuIIS
"COMPARTIMENT JURIDIC, CONTENCIOS"
28Consilier juridicISS
29Consilier juridicISS
30Consilier juridicISS
31Consilier juridicISS
32VACANTConsilier juridicISS
"COMPARTIMENT CONTRACTE ADMINISTRATIVE, ARHIVA"
33Consilier ISS
34Consilier juridicISS
35ConsilierISS
COMPARTIMENT RELATII CU CONSILIUL LOCAL
36ConsilierISS
37VACANTConsilierIAS
38Consilier juridicISS
COMPARTIMENT MONITORIZARE PROCEDURI ADMINISTRATIVE
39ConsilierISS
40VACANTConsilierIPS
41ConsilierISS
BIROU AUTORITATE TUTELARĂ
42Şef birouIIS
43ConsilierISS
44ReferentIIISM
45ConsilierISS
46ConsilierIPS
47ConsilierIAS
SERVICIU FOND FUNCIAR SI LEGIILE PROPRIETATII
48Şef serviciuIIS
49ConsilierIPS
50ConsilierISS
51ConsilierISS
52InspectorISS
53ConsilierISS
54VACANTConsilierIPS
55Referent de specialitateIISS
56ConsilierIPS
57ConsilierIAS
ARHITECT ŞEF
58VACANTArhitect şefIIS
SERVICIU URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA
59VACANTSef serviciu II S
60ConsilierISS
61ConsilierIPS
62ConsilierISS
63ConsilierISS
64ConsilierIAS
65VACANTConsilierIAS
66VACANTConsilierISS
SERVICIU AUTORIZARI CONSTRUCTII
67Sef serviciuIIS
68ConsilierISS
69VACANTConsilierIAS
70Consilier ISS
71Consilier ISS
72ConsilierISS
73VACANTConsilierIPS
74VACANTConsilier juridicISS
BIROU FINALIZARI CONSTRUCŢII
75Sef birouIIS
76InspectorISS
77VACANTConsilierISS
78ConsilierIPS
79ConsilierISS
80ConsilierISS
BIROU GIS
81Şef birouIIS
82ConsilierISS
83ConsilierISS
84ConsilierISS
85ConsilierISS
86ConsilierISS
" SERVICIUL PATRIMONIU, CONCESIONĂRI, ÎNCHIRIERI"
87Şef serviciuIIS
88ConsilierISS
89VACANTConsilierISS
90ConsilierISS
91ConsilierISS
92ReferentIIISM
93ConsilierIS
94ConsilierIPS
95Consilier juridicISS
96VACANTReferentIIISM
"COMPARTIMENT FOND LOCATIV, CADASTRU"
97VACANTConsilierIAS
98VACANTConsilierIDS
99VACANTConsilierIAS
COMPARTIMENT ADMINISTRARE CASA MEŞTEŞUGARILOR
100ReferentIAM
COMPARTIMENT ADMINISTRARE INFRASTRUCTURA REALIZATA DIN FONDURI UE
101ConsilierIAS
102ConsilierIIS
103ConsilierIAS
104ConsilierIAS
105VACANTConsilierIAS
106VACANTReferentIAM
107ConsilierIIS
BIROU CONTROL COMERCIAL AUTORIZAŢII FUNCŢIONARE si TRANSPORT
108Şef birouIIS
109InspectorISS
110InspectorISS
111InspectorISS
112Referent de specialitateIISSSD
113ReferentIIISM
DIRECŢIA ECONOMICĂ
114Director executiv IIS
BIROU FINANTARE SI ADMINISTRARE UNITATI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
115Şef birouIIS
116ConsilierISS
117ConsilierISS
118VACANTConsilierISS
119ConsilierISS
120VACANTConsilierIAS
SERVICIUL BUGET
121Şef serviciuIIS
122ConsilierISS
123ConsilierISS
124ConsilierISS
125ConsilierISS
126ConsilierISS
127VACANTConsilierIPS
128ConsilierISS
SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE
129Şef serviciuIIS
130ConsilierISS
131ConsilierISS
132ConsilierISS
133InspectorISS
134ConsilierISS
135InspectorISS
136ConsilierISS
137ConsilierISS
138Consilier juridicIPS
139ReferentIIISM
"SERVICIUL SCRIERE, IMPLEMENTARE ŞI MONITORIZARE PROIECTE"
140 Şef serviciuIIS
141ConsilierISS
142ConsilierISS
143ConsilierISS
144ConsilierISS
145ConsilierISS
146InspectorISS
147ConsilierISS
148ConsilierISS
149ConsilierISS
150Temporar vacant Consilier IA S
COMPARTIMENT IMPLEMENTARE PROIECTE
151VACANTConsilierIAS
152VACANTConsilierIAS
153VACANTConsilierIAS
154VACANTConsilierIAS
155VACANTConsilierIAS
COMPARTIMENT ENERGETIC
156ConsilierISS
157ConsilierISS
DIRECTIA TEHNICA
158VACANTDirector executivIIS
" SERVICIUL INVESTIŢII, GOSPODĂRIRE- ÎNTREŢINERE"
159Şef serviciuIIS
160ConsilierISS
161ConsilierISS
162ConsilierISS
163ConsilierIPS
164ConsilierISS
165Referent de specialitateIISSSD
166ConsilierIAS
BIROU CONSULTANTA TEHNICA ŞI SUPERVIZĂRI LUCRĂRI
167VACANTTEMPORAR OCUPATŞef birou
168ConsilierIAS
169ConsilierIAS
170ConsilierIAS
171TEMPORAR VACANTConsilierIAS
172VACANTConsilierIAS
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT
173VACANTtemporar ocupatŞef serviciuIIS
COMPARTIMENT GUVERNANȚA CORPORATIVĂ
174VACANTConsilier IAS
175VACANTConsilier IPS
"BIROUL SALUBRIZARE, PROTECŢIA MEDIULUI, ZONE VERZI"
176VACANTSef birouIIS
177ConsilierISS
178ConsilierIAS
179InspectorISS
180ConsilierISS
181ConsilierISS
182ConsilierIPS
183ConsilierISS
184ConsilierISS
185ConsilierISS
186VACANTConsilierISS
187TEMPORAR VACANTConsilierIAS
188VACANTConsilierIAS
"BIROUL ADMINISTRARE DRUMURI, AUTORIZARI"
189temporar ocupatsef birouIIS
190ConsilierISS
191ConsilierIPS
192ConsilierISS
193ConsilierISS
194VACANTConsilierIAS
195ConsilierISS
196ConsilierISS
COMPARTIMENT ILUMINAT STRADAL
197ConsilierISS
198VACANTConsilier ISS
199ConsilierIPS
SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
200Şef serviciuIIS
201Consilier achizitii publiceISS
202Consilier achizitii publiceISS
203Consilier achizitii publiceISS
204Consilier achizitii publiceISS
205Consilier achizitii publiceIAS
206Consilier achizitii publiceIAS
207VACANTConsilier achizitii publiceIPS
SERVICIU DE COMUNICARE ŞI COORDONARE INSTITUŢII SUBORDONATE
208Sef serviciuIIS
COMPARTIMENT RELAŢII INTERNATIONALE ȘI MASS MEDIA
209Temporar vacantConsilierISS
210ConsilierIAS
211ConsilierIAS
"COMPARTIMENT CULTURA, SPORT SI TINERET"
212ConsilierISS
213ReferentIIISM
COMPARTIMENT TEHNOLOGIA INFORMATIILOR
214InspectorISS
215InspectorISS
216InspectorISS
217VACANTInspectorISS
SERVICIUL RELATII PUBLICE
218Şef serviciuIIS
219ConsilierISS
220ConsilierISS
221ConsilierISS
222ReferentIIISM
223ConsilierISS
224ConsilierISS
225VACANTConsilierIAS
COMPARTIMENT CIVIC SI ASOCIATII DE PROPRIETARI
226ConsilierISS
227VACANTConsilierIAS
SERVICIU ADMINISTRATIV ŞI PROTOCOL
228Şef serviciuS
229Inspector de specialitateIAS
230VACANTSofer IIM
231TEMPORAR OCUPATSofer IIM
232Sofer IIM
233VACANTSofer IIM
234Inspector de specialitateIAS
235IngrijitorIM
236IngrijitorIM
237IngrijitorIM
238IngrijitorIM
239VACANTIngrijitorIM
240IngrijitorIM
241Muncitor calificatIM
242Muncitor calificatIM
243VACANTInspector de specialitateIS
244VACANTInspector de specialitateIS
SERVICIUL SITUAŢII DE URGENŢĂ
245Şef serviciuIIS
246ConsilierISS
247Insp proc civISS
248ReferentIIISM
249VACANTConsilierIPS
COMPARTIMENT PREVENŢIE
250Inspector de special.IAS
251Muncitor calificatIM
252VACANTMuncitor calificatIM
DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE
253TEMPORAR OCUPATDirector executivIIS
"SERVICIUL, IMPUNERE, CONSTATARE, CONTROL"
254TEMPORAR OCUPATSef serviciuIIS
255ConsilierISS
256ConsilierISS
257InspectorISS
258TEMPORAR VACANTInspectorISS
259ConsilierISS
260ConsilierISS
261ConsilierISS
262InspectorISS
263ConsilierISS
264ConsilierISS
265ConsilierISS
266InspectorISS
267InspectorISS
268ConsilierISS
269Consilier juridicISS
270ConsilierISS
271InspectorISS
272ConsilierISS
273ConsilierIPS
274ReferentIIIAM
275Consilier ISS
276SuspendataConsilierISS
"SERVICIUL EVIDENTA VENITURILOR, URMARIRE, EXECUTARE SILITA, AMENZI"
277Sef serviciuIIS
278ConsilierISS
279ConsilierISS
280InspectorISS
281ConsilierISS
282ConsilierISS
283ConsilierISS
284ConsilierISS
285ConsilierIPS
286ConsilierISS
287ConsilierISS
288InspectorISS
289InspectorISS
290InspectorISS
291Consilier ISS
292ConsilierISS
293InspectorISS
294ReferentIIISM
295TEMPORAR VACANTConsilierISS
296InspectorISS
297ConsilierISS
298ConsilierISS
299InspectorISS
300ConsilierISS
Functia/Numar posturiOcupateVacanteTotal
Nr. Total de demnitari303
Nr. Total de functii publice din care:20241243
Nr. Total de inalti functionari publici000
Nr. Total de functii publice de conducere22830
Nr. Total de functii publice de executie18231213
Nr. Tota de functii contractuale din care:361854
Nr. Total de functii contractuale de conducere213
Nr. Total de functii contractuale de executie341751
Nr. Total de functii din institutie24159300
"Primar,""Șef Serviciu Managementul Resurselor Umane,"
Kereskényi GáborCiulean Oana Maria
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,""SECRETAR GENERAL,"
BOLOGA ANDREA-MARIA
BOLOGA ANDREA-MARIAMIHAELA MARIA RACOLȚA